Vas Népe, 1963. július (8. évfolyam, 152-177. szám)

1963-07-02 / 152. szám

Zorinecz Katalin, a Délszláv Szövetség központi ének­karának szólistája horvát dalokat énekel. (Képes beszámoló a 4. oldalon.) Ünnepség Berlinben Walter Ulbricht 70. születésnapja alkalmába! Hruscsov elvtárs beszéde Berlin (TASZSZ). Hrus­csov szovjet kormányfő — a vasárnapi berlini ünnep­­fogadáson, amelyet Wal­ter Ulbricht 70. születésnap­ja alkalmából rendeztek — beszédet mondott. — Kedves Walter Ulbricht Elvtárs! — Kedves Elvtársaim, Barátaim! — A Német Szocialista Egységpárt, a Német De­mokratikus Köztársaság dolgozói, s velük együtt más országok kommunistái ma ünnepük Walter Ulb­richt elv­társnak, a német és a nemzetközi munkás­­mozgalom egyik kiváló ve­teránjának, tekintélyes párt és államférfiúnak 70. szü­letésnapját. Hruscsov ezután tolmá­csolta, a Szovjetunió Kom­munista Pártja Központi Bizottságának, a Szovjet­unió Legfelső Tanácsa el­nökségének és a Szovjet­unió Minisztertanácsának megbízásából a legszívé­­lyesebb jókívánságokat. Méltatta Walter Ulbricht ötvenéves aktív részvéte­lét a német munkásosztály forradalmi harcában. Mi majdnem egyidősek vagyunk Ulbricht elvtárs­sal — jelentette ki ezután Hruscsov — és teljes jog­gal elmondhatom, hogy egy kommunista, mint em­ber számára, nincs meg­­hatóbb annál, hogy egy Kedves Nyikita Szergeje­­vics Hruscsov Elvtárs! Ked­­ves Elvtársaim és Baráta­im! Nagy tisztesség szá­momra, hogy kitüntettek a Szovjetunió Hőse címmel és a Szovjetunió legmaga­sabb érdemrendjével, a Lenin-renddel. Mélysége­sen megindított, hogy Le­nin dicső pártja és a Nagy Októberi Szocialista Forra­­­­dalom nagy országának ilyen ünnepnapon együtt lehet osztálytestvéreivel és elvtársaival. Éppen ez a testvériség és elvtársi tá­mogatás ad újabb és újabb erőt. Ulbricht elvtárs büsz­ke lehet arra, hogy a di­cső Német Kommunista Párt fia. Tudjuk, a német kommunisták büszkék ar­ra, hogy soraikban él és harcol Ulbricht elvtárs — mondotta többek között Hruscsov. kormánya méltónak talált engem erre a nagy tisztes­ségre — mondotta Walter (Folytatás a 2. oldalom Walter Ulbricht beszéde Beszélgetés a nyári és a téti gondokra­ a szombathelyi városi pártbizottságon Két fontos megbeszélésre kerül ma sor a szombat­helyi városi pártbizottságon. Reggel nyolc órai kezdettel a város szolgáltató vállalatainak vezetői tartanak meg­beszélést a peremkörzetek nyári ellátásáról. Délután pedig az AKÖV és a TÜZÉP vezetői és párttitkárai beszélik meg a város zavartalan téli tüze­­lőellátását. VILÁG PROLETÁRJA!, EGYESÜLJETEK"? VIII. évfolyam, 152. szám Ára 60 fillér 1963. július 2. Kedd MAI SZÁMUNKBÓL: a Thant hazánkba érkezett (Tudósítás a 2 oldalon) Kennedy Olaszországban (Tudósítás a 2. oldalon)­­ A termelőszövetkezeti pártszervezetekről (A 3. oldalon) Az olvasók fóruma (Az 5. oldalon) Az emberek tudatában is győzelemre kell juttatni a szocializmus eszméit járóünnnepség az esti egyetemen Az idén kerültek ki először vég­zős hallgatók a megyei pártbizottság Marxizmus-Leninizmus Esti Egyete­méről. A záróünnepséget tegnap délután tartották, amelyen 59 hallgató kapta meg a végbizonyítványt. Részt vett az ünnepségen Gosztonyi János elvtárs, a megyei pártbizottság első titkára, Gon­da György elvtárs, a megyei párt-végre­hajtó bizottság tagja, a megyei tanács elnöke és a megyei párt-végrehajtó bi­zottság több tagja. Fülöp Lajos elvtársnak, az esti egyetem igazgatójának megnyitó szavai után Gosztonyi János elvtárs mondott beszédet. Gosztonyi elvtárs beszélje Bevezetőjében Gosztonyi elvtárs szólt az esti egye­tem létrehozásának, eddigi fejlődésének körülményei­ről, a további fejlesztés ter­veiről. Elmondotta, hogy ezen intézmény hatása már­is érezhető a megye eszmei, ideológiai életében. A me­gyei pártbizottság értékelé­se szerint érdeme ez az esti egyetem vezetőinek, ta­nári karának, a pártbizott­ság agitációs és propaganda­osztályának, mindazoknak, akik igyekeztek valamit tenni az egyetem érdekében és nem utolsósorban érde­me az egyetemen tanulók­nak. A megyei pártbizott­ság ezentúl is számít az egyetemre további céljai megvalósításában — mon­­dotta Gosztonyi elvtárs. Ezután az előadó arról beszélt, hogy napjainkban milyen fontos szerepe van az ideológiai munkának, mennyire előtérbe került a marxizmus—leninizmus esz­mei offenzívája. — Az ide­ológiai munka fontosságát aláhúzza, az új társadalom, a szocializmus, illetve a kommunizmus felépítése. Az új társadalom győzelmé­hez elengedhetetlenül szük­séges az emberek tudatában is győzelemre juttatni a szocializmus eszméit. Külső tényezők is aláhúz­zák az ideológiai munka fontosságát — folytatta Gosztonyi elvtárs. Ez a té­nyező sok szempontból még komplikáltabb, mint a bel­ső tényező. Azelőtt az álla­mok közötti antagonizmust háborúval oldották meg. Most a kommunista, és munkáspártok alapvető, tar­tós vonala a béke megőrzé­se. Azt akarjuk, hogy az emberek élete szebb és jobb legyen, ezzel a törek­véssel pedig összeegyeztet­hetetlen a háború. — Nem háborúval, ha­nem békés gazdasági ver­sennyel és ideológiai harc­cal akarjuk legyőzni az im­perialistákat. Napi gondja­ink ellenére — amelyeket nagyon fontos figyelembe venni — bizonyosak lehe­tünk abban, hogy a fejlett kapitalista országokkal szembeni gazdasági hátrá­nyunkat a fejlődés jelenlegi tempója mellett gyorsan behozhatjuk. Aláhúzza az ideológiai harc fontosságát az a tény, hogy az imperialisták a „lé­lektani hadviselést” az álla­mi politika rangjára emel­ték. Mind nagyobb szerepet szánnak az „ideológiai di­­verziónak”. Egyre heveseb­ben, élénkebben tevékeny­kednek ellenünk ideológiai fronton. Mindezt nem látni alapvetően súlyos bűn len­ne. Az emberek tudatának nagymértékű fejlődése, szo­cialista módon való alaku­lása ellenére, nálunk is je­lentős még a tudatban való lemaradás. Mindez foko­zottabb ideológiai intrikáti offenzívát, a marxizmus— leninizmus eszméinek álta­lánossá tételét követeli meg. Ez ma az osztályharc szer­ves része, fontos feladata. Befejezésül Gosztonyi elv­társ az alábbiakra hívta fel a végzős hallgatók figyel­mét: — Igyekezzenek minél jobban megérteni korunk fő tartalmát, eligazodni a jelentkező problémákban. Akkor lesz igazán hatékony az egyetem munkája, ha az itt tanultakat valamennyien alkalmazzák saját magukra, ha úgy élnek és dolgoznak, ahogyan a marxizmus ta­nítja. Legyenek következe­tesek magukkal és környe­zetükkel szemben, fokozzák forradalmiságukat. Növel­jék a felelősséget maguk­ban és környezetükben a közösség ügye iránt, a nép szolgálatában. Gyakorolják a forradalmi szellemiséget, ne békéljenek meg a lélek­­telenséggel, a merevséggel, a bürokráciával. Segítsenek a párt eszméinek terjesztésé­ben, propagálásában. Ál­landóan fejlesszék, tökélete­sítsék ismereteiket. A záróbeszéd elhangzása után az esti egyetem igaz­gatója átadta a bizonyít­ványt a végzős hallgatók­nak. A záróünnepség részvevői Gosztonyi elvtárs beszédét hallgatják.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék