Vas Népe, 1963. augusztus (8. évfolyam, 178-203. szám)

1963-08-01 / 178. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! VH. évfolyam, 178. szám. Ára 60 fillér 1963. augusztus 1. Csüt. Ötszáz lakás az év végéig Vasárnap is dolgoznak Tanácskoztak az építőipari dolgozók Termelési tanácskozásra gyűltek össze a Vas­­megyei Építőipari Vállalat dolgozói tegnap délután Szombathe­lyen a városi kultúrház nagytermében. A tanácsko­záson — melyen az 1963-as esztendő első félévének eredményeit és a következő félév feladatait vitatták meg — Goreczki Antal vállalati igazgató tartott be­számolót. Előadásában rész­letesen ismertette az első félév főbb mutatóit, majd hangsúlyozta: — a szokatla­nul kemény tél erősen visszavetette az építőipart kitűzött feladatainak eléré­séhez vezető útján , hiszen tulajdonképpen március kö­zepével kezdődött az új gazdasági év. A téli időjárás okozta lemaradás pótlására már a második negyed­évben jelentékeny elő­rehaladás tapasztalható. Ez azonban közel sem elég az elmaradt munkák elvég­zésére. A nagymérvű elma­radást tovább fokozták az elmúlt félévben elkövetett hibák — így többek között a munkaidő részleges ki­használása, a technológiai fegyelem elhanyagolása — például a szombathelyi Ady téri 96 lakás építkezésén. A megnövekedett fela­datok fokozott, nem­egyszer feszített munka­végzésre kényszerítik az iparban dolgozókat. A jelenlegi helyzet — ha­sonlóan a bányászok téli erőfeszítéséhez — az építő­ipari munkásokra is nagy feladatot ró. A párt és a kormány határozatai sze­rint a lakosság nem káro­sodhat az időjárás viszontag­ságaitól elmaradt gazdasági év miatt. A második félévben nő­nek a feladatok. Amíg az első félévben 31 volt az áta­dandó lakások száma, ad­dig a soron következő má­sodik félévben 469 új lakást kell megépíteni a Vállalat dolgozóinak a megyében. Az év végéig átadásra kerülő lakások száma így kereken ötszáz. A nehéz helyzet ellenére az építőipari dolgozók helytállásával még elérhető az év elején kitűzött cél: több lakást, üzemet, isko­lát­ az országnak. A meg­növekedett feladatok eléré­sének érdekében az Építő­ipari Vállalat dolgozói — csakúgy mint az ország más megyéiben dolgozó sok ezernyi társuk, vállalták, hogy a súlyponti építkezé­seken heti 56 órás műsza­kot teljesítenek, és váltott műszakokban vasárnaponként is dol­goznak, amíg az éves terv teljesítése veszély­ben forog. A termelési tanácskozá­son megválasztották az üze­mi tanácstagokat, majd az összevont szakszervezeti taggyűléssel véget ért az ér­tekezlet. P. L. MAI SZÁMUNKBÓL: I­ Biztonsági Tanács határozata (A 3. oldalon) Egy ember, aki a holtakért él (A 3. oldalon) Tudomány­­­technika A fák könnye (A 4. oldalon) SAROKASZTAL (A 7. oldalon) A várható piaci árait (A 7. oldalon) U Thant is Moszkvába utazik * Újabb kormányok csatlakoznak ___ as atomctrend-egyezményhez New York (MTI). U Thant, az ENSZ főtit­kára azt tervezi, hogy au­gusztus 5-én Moszkvában részt vesz a részleges atom­­csend-egyezmény aláírásán — jelentették be New Yorkban. A közlemény sze­rint az ENSZ-főtitkár elfo­gadta a három érdekelt kormány meghívását, s szombaton indul a szovjet fővárosba. HELSINKI A finn kormány megvi­tatta a légkörben, a világ­űrben és a víz alatt végre­hajtott atomrobbantási kí­sérletek eltiltásáról szóló részleges egyezményt, és közölni fogja az érdekelt kormány­okkal: csatlakozn kíván a megállapodáshoz. MOSZKVA Nehru indiai miniszterel­nök táviratot intézett Nyi­­kita Hruscsov szovjet mi­niszterelnökhöz abból az alkalomból, hogy Moszkvá­ban parafálták a részleges atomcsendről szóló megál­lapodást. A Moszkvában született megállapodás — hangoztatja a távirat— fon­tos mérföldkő a nemzetközi együttműködés és kölcsö­nös megértés történetében. Az indiai kormány hajlan­dó aláírni a szerződést, „mihelyt erre lehetőség nyitik” — írja Nehru. A külföldi állami és tár­sadalmi személyiségek újabb és újabb táviratokat intéznek Nyikita Hruscsov­­hoz és Leonyid Brezsnyev­­hez és elismerésüket feje­­zik ki a részleges atom­csenddel kapcsolatos meg­állapodás prófálása miatt. Jorge Alessandri chilei elnök hangoztatja, hogy a szerződés megfelel a népek békeóhajának. Mohamed Juszuf afgán miniszterelnök azt a véle­ményét fejezi ki, hogy a szerződés előkészítésével Hruscsov nagymértékben járult hozzá az emberiség óhajának valóra váltásához. Julius Nyerere tanganyi­­kai elnök és Ben Bella, az algériai minisztertanács el­nöke közös táviratot inté­zett Hruscsovhoz. A távirat hangsúlyozza, hogy a szer­ződés megfelel a népek ér­dekeinek, majd Ben Bella és Nyerere elismerését fe­jezi ki mindazoknak, akik „szilárdságukkal, bátorsá­gukkal és emberségükkel lehetővé tették ezt a meg­állapodást”. DELHI A Century Weekly Re­view című indiai hetilap a Moszkvában parafált atom­­csend-megállapodást kom­mentálva a következőket írja: Hruscsov világosan ér­tésére adta, hogy­­ minden­képpen meg akarja indítani­­az előrehaladást mind a nukleáris kísérletek eltiltá­sában, mind pedig a Kelet és Nyugat közötti viszony­ban levő felszültség, vagyis a hidegháború enyhítésé­ben. Javasolta, hogy­ a NATO és a Varsói Szerző­dés országai kössenek meg­nemtámadási egyezményt, de nem tette függővé e ja­vaslata teljesítésétől a rész­leges atomcsend-megállapo­­dást. Hangoztatta, hogy ő az együttélés kérdésének meg­közelítésére, az együttélésre való készségre, nem pedig a megnemtámadási paktum formájára és cikkelyeire helyezi a fő súlyt. A hetilap a továbbiakban így ír: ugyanakkor a Nyu­gat vagy más részéről hiba lenne Hruscsov rugalmas­ságát a meghátrálás jeléül értékelni. Ellenkezőleg, ez a béke „megkockáztatásá­­ra” való hajlandóság jele, mivel tökéletesen tudatá­ban van egy esetleges há­ború nyilvánvaló veszélyé­nek és annak következmé­nyeinek, úgy látszik, hogy a moszkvai találkozó ered­ményeként a józan ész ke­rekedik felül és valóban megindul a feszültség eny­hülése — fejezi be cikkét az india hetilap. Belgrádból érkezett­­ telefoto SKOPJE. A múlt hét végi földrengés során a helyi katonai klub épületéhez hasonlóan pusztult el a város épületeinek 90 százaléka. SKOPJE ÚJRAÉLED Belgrád (MTI). A földrengés , okozta ájultságból lassan magához térő Skopjéban óriási erő­feszítéseket tesznek a nor­mális élet helyreállítására. Számos gyár kéménye újból ontja a füstöt. A Tito Fémművekben kedden 1 300 munkás gyűlt össze, a Proletár Textilüzem meg­kezdte a munkát, hogy időre le tudja szállítani a megrendelt árut a Szovjet­uniónak és Lengyelország­nak. A gyárak vezetőségé­nek a legnagyobb gondot a munkások elhelyezése okozza. Éppen ezért min­den gyár kollektívája sát­rakat kér. Az egyes gyárak körül máris sátorvárosok vannak kialakulóban. Az élet rendeződését jel­zi, hogy kedden este a skopjei utcákon megjelen­tek az első újságok. A katasztrófa pontos mérlegét még mindig nem tudják megállapítani. A legújabb jelentések szerint a halottak száma 833, a se­besülteké 2 100, s a romok alatt körülbelül még 700- an vannak. A földlökések megszűn­tével most újabb veszély, földomlás fenyegeti a vá­rost: a­­geológusok , m­egál­­­­lapították, hogy, Skopjéban­­ és környékén a katasztro­fális földrengés folytán két nagy kiterjedésű repedés­hálózat keletkezett.­ A re­pedések hossza körülbelül kétszáz méter, szélessége 1—10 centiméter között mozog. A katasztrófa következ­ményeinek elhárítására to­vábbra is szakadatlanul ér­kezik Skopj­ébe a bel- és külföldi segély. A jugoszláv lapok ki­emelkedő helyen emlékez­nek meg arról, hogy az SZKP Központi Bizottsága és a szovjet kormány kö­zös határozata alapján út­nak indították a Szovjet­unióból Jugoszláviába az első élelmiszer-, gyógyszer- és épületanyag-szállítmá­­nyokat, továbbá hamaro­san 50 000 tonna cementet és 5 000 tonna épületfát is küldenek. A Szovjetunió Vöröske­reszt és Vörös Félhold szervezete 70 tonna liszttel, több tonna cukorral és 20 000 doboz tejporral, to­vábbá 50 000 rubel pénz­összeggel segíti a skopjei lakosságot. Újabb magyar segélyküldemény A Magyar Vöröskereszt szerdán 1 200 000 forint ér­tékű újabb segélykülde­ményt indított útnak a skopjei földrengéstől súj­tott lakosság megsegítésé­re. A küldeményhez a Szakszervezetek Országos­­Tanácsa 250 CKK, a SZO­I­VOSZ pedig 150 000 forint­tal járult hozzá. A szállít­mányban kórházi felszere­léseket, ágyakat, matraco­kat, orvosi műszereket, gyógyszereket és oltóanya­­­­got továbbítanak teherau­tókkal Belgrádba.

Next