Vas Népe, 1963. szeptember (8. évfolyam, 204-228. szám)

1963-09-01 / 204. szám

VUj^ftK&UtTÁtéM. EGJffiSOtfETEK • VOL évfolyam, 204. szám Ára 80 fillér 1963. szept. 1. Vasárnap Kőszegi képes melléklet Az új tanév küszöbén H­olnap új tanév kez­dődik. A hosszú, két hónapig tartó nyári szünet után ismét benépesülnek az iskolák padjai, a ta­nulók és a pedagógusok számára egyaránt megkez­dődik a munka, a tanulás. Egy nap és megszólal a munkába hívó csengő. S ezeknek a pillanatoknak az ünnepi ihletett­ségében szeretnénk bepillantani már a távolabbi holnapba, meg­tudni: vajon mit hoz az 1963—64-es oktatási év, lesz-e elég erőnk maradék nélkül megvalósítani nagy­szerű elképzeléseinket, meg­elégedéssel tehetünk-e pon­tot 10 hónap múlva a munkákról számot adó mondat után? Az utóbbi években vala­hogy mindig izgalmasabb a szeptemberi kezdés. Szin­te már frázisként hangzik, de most nagyon ide kíván­kozik az a gondolat, amit pártunk VIII. kongresszu­sa is aláhúzott. Az, hogy­­ hazánkban a tanulás mind­inkább népmozgalommá vált , évről évre rohamo­san nő az iskolai oktatás­ba bekapcsolódni kívánó fiatalok és felnőttek szá­ma. E tömeges tanulási igény kielégítésével egy időben oldjuk meg okta­tásügyünk korszerűsíté­sét, az 1961. évi III. tör­vény fokozatos végrehaj­tását. A törvény végrehaj­tása mind több feladat megoldását sürgeti, s mind­­annyiunk vágya, hogy mi­előbb megvalósuljon a re­form és megerősödjék a szocialista iskola. A reform egyik alap­vető követelménye a tananyagcsökkentés, vala­mint az oktatásra kerülő anyagmennyiség racionáli­sabb súlypontozása. En­nek érdekében sokat tet­­tünk már a múlt évek­ben is, míg a reform előkészü­letei folytak. Ugyancsak előbbre jutottunk a reform másik jelentős területén, a gyakorlati életre nevelés­ben. Korszerűen berende­zett, jól felszerelt politech­nikai műhelyek állnak rendelkezésre a gyakorlati foglalkozások lebonyolítá­sához. További feladataink kö­zött szerepel általános is­koláinkban a szakszerű ok­tatás szélesítése, és a helyi lehetőségek kihasználásá­val újabb körzeti iskolák létrehozása. Sok tenniva­lónk akad a közös igazga­tású iskolák szervezésében is, amelyek a közép­is­kol­ai oktatás fokozatos általá­nossá tételében játszanak jelentős szerepet. Ugyan­csak több cselekvést kí­ván a diákotthoni, kollé­giumi elhelyezés, a men­zai ellátás fokozása. J­­óleső érzés számot vetni azzal is az új tanév küszöbén, hogy az oktatásnak mindinkább megteremtődnek a szemé­lyi és tárgyi feltételei ál­talános és középiskolai szinten egyaránt. Évről év­re mind több tanterem épül, új iskolák létesülnek városon és falun. Mily bol­dogan kezdik a tanulást például a szentpéterfai gyerekek, akik teljesen új épületben népesítik be a padokat. S igazán büszkék lehetnek az őriszentpéteri­­ek és a jánosháziak. Ezek­ben a községekben új kö­zépiskola, gimnázium kez­di meg működését az 1963—65-ös tanévben. Államunk sokat áldoz művelődési célokra. Hogy mást ne mondjunk, a nyá­ri hónapokban­­csak a mi megyénkben több millió forintot fordítottak az is­kolákra, amelyek megszé­pülve várják holnap a gye­rekeket. Az oktatás- és művelődésügy fó helyet foglal el költségvetésünk­ben. Megyénk lakói tud­ják ezt, igyekeznek is se­gíteni egy-egy feladat meg­oldását akár iskola, akár politechnikai műhely építé­séről van szó. Ugyanakkor — ezen ünnepélyes alka­lommal tán nem veszik rossz néven, ha megemlít­jük — néha helytelen szemlélettel, gáncsoskodás­­sal igyekeznek egyesek ke­rékkötői lenni a fejlődés­nek. Itt elsősorban az ál­talános iskolák körzetesíté­­sére gondolunk, amelytől helyenként még idegen­kednek az emberek, s nem veszik figyelembe, hogy gyermekük boldogulása, előbbrejutása elé vetnek akadályokat. S­zép terveink, nagy­szerű céljaink csak úgy valósulnak meg, ha társadalmi ügyként kezel­jük azokat. Az új tanév küszöbén fontos aláhúz­nunk ezt. Jövő évi felada­taink nem kicsik, komoly erőfeszítések várnak ránk, de az 1963—64-es oktatási év sikeres lesz, ha ki-ki megteszi érte­ a magáét.- - 18 éves a Vietnami Demokratikus Köztársaság (A 2. oldalon) A maradiság — nem elvhűség (A 3. oldalon) Fények az éjszakában (A 9. oldalon) Akar Ön 60 fillérért mosógépet m­erni ? II. forduló (A 11. oldalon) A Szovjetunió Legfelső Tanácsának külügyi bizottsága jóváhagyta az atomcsend-egyezményt MOSZKVA (TASZSZ). A Szovjetunió Legfelső Tanácsa Szövetségi Taná­csának és Nemzetiségi Ta­nácsának külügyi bizott­ságai együttes ülésén másfélórás vita után egy­hangúlag jóváhagyták a légköri, magaslégköri és víz alatti atomf­egyverkísér­­letek eltiltásáról szóló szer­ződést és elhatározták, hogy azt a Szovjetunió Leg­felső Tanácsa Elnöksége elé terjesztik ratifikálásra. Újabb csatlakozások A nyugati hírügynökségek jelentései szerint újabb or­szágok csatlakoztak a Moszkvában megkötött há­romhatalmi atomcsend­­megállapodáshoz. Pénteken az amerikai fővárosiban Dél- Korea, Nepál és Felső-Volta képviselője, Londonban pe­dig Marokkó és Dél-Korea képviselője írta alá a szer­ződést. Ezzel a szerződést Wa­shingtonban aláírók száma nyolcvanhatra emelkedett, a londoni okmányon nyolc­vannégy ország képviselőjé­nek aláírása látható. Befejeződött a KGST értekezlete Riga (TASZSZ). Pénteken Rigában befe­jezte munkáját a KGST szakembereinek nemzetkö­zi értekezlete. Az értekez­leten a rádióizotóp műszer­­gyártás kérdéseiről tanács­koztak. A román küldöttség ve­zetője a tanácskozáson részt vevők véleményét ki­fejezve hangoztatta, hogy a szocialista országok szak­embereinek a litván fő­városban tett látogatása igen jó iskola volt, s kollé­gái nevében elismerését fe­jezte ki a litván mérnö­köknek és tudósoknak azért, hogy egész sor ér­dekes műszert teremtettek. Ez is azt bizonyítja — mondotta —, hogy a Szov­jetunióban sikeresen hasz­nálják fel az atomot a bé­kés termelőmunka külön­böző -­­területein. + p - t Történelmi falak között. (Képes tudósítás az 5—6. oldalon) 13 r., Ünnepi nagygyűlés T/ Ma r,kz R SS,ok Kőszegen -----­­hangversenye ■■ h­rrl Kőszegen ma délelőtt 10 órakor ünnepi nagygyű­léssel kezdődik a program. A nagygyűlést a várpark­ban, rossz idő esetén pedig a Jurisich vár lovag­termében tartják. Ünnepi beszédet Gosztonyi János elvtárs, a megyei pártbizottság első titkára mond. Déli 12 órakor kezdődik a Budapesti Fúvósötös toronyzenéje a Hősök tornyában. Délután kerül sor a vasi kórusok hangversenyére, amelyet jó idő esetén szintén a várparkban, rossz idő esetén pedig a lovag­teremben tartanak meg. A hangverseny színhelyére a Jurisidi­mmnáziumból a belvároson át vonulnak az énekkarok Este 8 órakor a Déryné Színház Jókai Mór—Török Tamás: Fekete gyémántok című színművét mutatja be a lovagteremben. Jó idő esetén este 8 órakor kezdődik a Köztársaság téri utcabál is. Este 9 órakor a Szultán dombon tűzijáték zárja a várünnepségek második napját. Hruscsov elvtárs tovább ismerkedik Szlovéniával Bled (TASZSZ), N. Sz. Hruscsov, az SZKP Központi Bizottságá­nak első titkára, a Szov­jetunió Minisztertanácsá­nak elnöke és Joszip Broz Tito, a JSZSZSZK elnöke, a JKSZ főtitkára felesé­geik társaságában szomba­ton délelőtt sétát tettek a Bled-tónál. A szovjet kormányfő és a jugoszláv elnök később a Bledtől 35 kilométernyi­re egy festői völgyben el­terülő Bohinjska-tóhoz mentek, ahol megpihentek a Zlatorog turistaszálló­ban, az üdülők szívélyesen üdvözölték őket. A szálló igazgatóságának kérésére N. Sz. Hruscsov, Joszip Broz Tito, valamint A­­két államférfi felesége Washington (MTI). Polgár Dénes, az MTI washingtoni tudósítója je­lenti: Az Egyesült Államok hi­vatalos köreiben nem haj­landók kommentálni De Gaulle Dél-Vietnammal kapcsolatos kijelentéseit. A hivatalos kommentá­rok hiánya dacára a ma­gánbeszélgetésekből és az újságcikkekből az világsik­mokban rendkívül nagy a felháborodás —mint mond­ják — „De Gaulle-nak Dél- Vietnam kérdésébe tör­tént beavatkozása miatt”. Washingtonban ezt az Egyesült Államok újabb hátba döfésének tekintik. Diplomáciai megfigyelők szerint De Gaulle akciót akar kezdeni, hogy Észak- és Dél-Vietnamot — Laosz­­hoz hasonlóan — semleges állgrókért­ egyesítsék. bejegyezte nevét a szálloda Broz 'Tito visszatért Bled­­emlékkönyvébe.­be. Délután a két államfél- Rövid pihenő után N.­ij Sz. Hruscsov szálló- Sz. Hruscsov és Joszip sára Broddoba ment. Felháborodás Washingtonban De Gaulle kijelentései miatt

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék