Vas Népe, 1963. szeptember (8. évfolyam, 204-228. szám)

1963-09-01 / 204. szám

18 éves a néphatalom Észak-Vietnamban 1945. szeptember 2-án alakult meg a Vietnami Demokratikus Köztársaság Ho Si Minh elnökkel az élen. Ám a francia impe­rialisták nemsokára vissza­jöttek és másodszorra is el akarták foglalni Vietna­mot. A vietnami nép el­lenállása 9 évig tartott és a Dien Bien Phu-i győze­lemmel ért véget, valamint a Genfi Egyezmény aláírá­sával. 1954-ben helyre állt a béke, az orszá­got ideiglenesen két részre osztották. Észak teljesen felszabadulva a szocializ­mus útján halad azóta, míg Dél folytatja hősies harcát az imperializmus el­len. A békekötés másnapján Észak-Vietnam népe, szám­talan nehézséggel küzdve, hozzákezdett az újjáépí­téshez. A földművelés na­gyon elmaradott volt, kb. 140 000 hektár volt ter­méketlen, majdnem min­den mezőgazdasági öntöző­mű romokban hevert, va­lamint százezernyi ház, az állatállomány megtizedel­ve, semmi nehézipar nem volt. A fogyasztási eszkö­zök terén a varrótűtől kezdve mindent importálni kellett. Az autóutak és 30 000 méter híd tönkreté­­ve. Ehhez járult a vidéki éhínség, százezres munka­nélküli tömeg a városok­ban, és a lakosság 90 szá­zaléka analfabéta volt. Ma, 18 évvel a Vietnami Demokratikus Köztársaság megalakulása után, alapve­tő forradalmi változások és nagy eredmények mutat­koznak a politika, gazda­ság, kultúra és társadalom életében. A mezőgazdaság kollek­tivizálása lényegében be­fejeződött. A falusi gazda­ságok 88 százaléka a szö­vetkezetekbe tömörül, ami növelte a parasztság ere­jét és lehetővé tette az aratások számának növe­kedését, a műveletlen föl­dek termékennyé tételét, a modern technika alkalma­zását, a jövedelem emel­kedését és az életkörülmé­nyek javulását. Észak-Vietnamban az el­ső ötéves tervvel elkezdő­dött a szocialista iparosí­tás, a szocializmus techni­kai és anyagi alapjainak építése. Jelenleg a nehéz­ipar különböző ágai létez­nek már, mint pl. a villa­mosenergia, gépipar, kohá­szat, vegyipar, valamint a könnyűipar legfontosabb ágai is. A gazdasági fejlődéssel párhuzamosan a kultúra, egészségügy és sport terén is nagy a fejlődés. Az általános iskolai ta­nulók száma ma két és fél millió az 1939-es 587 000- rel szemben. Egy észak­vietnami megye utolsó osz­tályú növendékeinek szá­ma ma sokszorosan felül­múlja ugyanezen osztály tanulóinak számát a há­ború előtti Indokína egész területén. A középiskolá­sok száma több mint 53 000 az 1939-es 400-zal szemben, az egyetemi hallgatóké 25 700 a francia uralom alatti 582-vel szemben. Több mint 1 millió 500 100- en vesznek részt kiegészítő tanfolyamokon. Az egészségügy fejlődése következtében olyan beteg­ségek szűntek meg, me­lyekkel szemben a régi rendszer tehetetlen volt: pl. a kolera, a pestis, a himlő, a tuberkulózis, a lepra. Így az észak-vietnami társadalom a dolgozók, munkások, parasztok, szö­vetkezeti dolgozók országa lett, akik egységesek, mert sorsuk saját kezükben van és együtt építik új életü­ket. A moszkvai szerződés diadalát ja­ munista partizánokkal azon a kommunistákra hárítani nosítani, hasztalan próbálja a felelősséget: a nép türel­­a buddhisták mozgalmáért mének pohara betelt. „Szabadságot és munkát” Augusztus utolsó hetében is folytatta diadalútját a moszkvai szerződés. A lég­köri, a víz alatti és a koz­mikus atomfegyver-kísér­letek tilalmát kimondó meg­állapodás aláíróinak száma százhoz közeledik. Ki kés­lekedik az aláírással? Ki tagadja meg a csatlakozást? Ezek a kérdések számonkérő szóval szólnak a fegyver­kezési hajsza megszállottai­hoz, s azokhoz, akik a dol­gok logikája folytán velük egy táborba kerültek. Délkelet-Ázsia még min­dig forrong. Míg Laoszban vékony hamu takarja a pol­gárháború parazsát, Dél- Vietnamban magasra csap­nak a lángok. Jóllehet az Egyesült Államok, már öt­­miliárd dollárt ölt Ngo Dinh Diem rendszerébe és tizen­négyezer amerikai katona őrzi szuronyaival a dél­­vietnami bábot, az évek­ óta zaklatott, kisemmizett nép elszántan harcol a velejéig rothadt önkényuralom meg­szüntetéséért. Az amerikaiak már szívesen megszabadul­nának Ngo Dinh Diemtől, aki ugyan kitűnőre vizsgá­zott kommunistaellenesség­­ből, de intézkedéseivel för­telmesen elcsúfítja az ame­rikaiak távol-keleti propa­ganda- kirakatát. A pagodák elleni táma­dások, a több ezer buddhista egyetemi hallgató összefog­­dosása és „agymosásra” ítélése, a leta­rtóztatások és a házkutatások egységfront­ba tömörítik a kommunis­tákat és a buddhistákat, Vietnam demokratikus egy­ségének minden hívét. Ngo Dinh Diem hasztalan pró­bálja a szerzeteseket komi „Szabadságot és munkát” jelszóval zajlott le a hét közepén az amerikai né­gerek arányaiban és méltó­ságában egyaránt impozáns tüntetése. A kétszázezres tömeg azt követelte az amerikai kongresszustól, hogy késlekedés nélkül hozza tető alá a faji meg­különböztetést betiltó tör­vénytervezetet, vagyis jogi­lag biztosítsa a négerek egyenjogúságát a közokta­tásban, a politikai életben, munka- és bérkérdésekben. A szerdai washingtoni tüntetést az amerikai vezető körök igyekeztek 1984-re el­halasztani, vagy ha már ezt nem lehetett, félig vallási jellegű nagygyűléssé zsugo­rítani. A néger mozgalom jelenlegi helyzete és a jövő évi elnökválasztások miatt azonban az amerikai kor­mány végül is kénytelen volt támogatásáról biztosí­tani a washingtoni „nagy menetelést. A tüntetés ve­zetői találkoztak a demok­raták és a republikánusok kongresszusi képviselőivel, sőt maga Kennedy elnök is fogadta őket. A négerek nem könyö­rögni jöttek Washingtonba, hanem követelni jogaikat, az emberhez méltó életkö­rülményeket, a déli néger­üldözés és az északi néger­nyomor megszüntetését. Szónokaik rámutattak, hogy ha Kennedy polgárjogi ja­vaslataiból bármit is lefa­ragnak, akkor csak „cukros víz” marad. Az amerikai fővárosban augusztus 28-án lezajlott tüntetés a polgárháború óta az Egyesült Államok törté­nelmének legnagyobb meg­mozdulása volt a négerek egyenjogúsága érdekében. Az esemény annyira Wa­shingtonra irányította a vi­lág figyelmét, hogy be., és külföldről több újságíró ér­kezett, mint annak idején Kennedy elnök beiktatá­sára. 2 VAS N£PE 1963. szept. 1. Vasárnap Magyar államférfiak üdvözlő távirata Dobi István, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke, és Kádár János, a Magyar Szocia­lista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára, a magyar forradalmi munkás-paraszt kormány elnöke a Vietnami Demokratikus Köztársaság nemzeti ünnepe alkalmából a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottsága, a Magyar Népköztársaság Elnöki Ta­nácsa, a magyar forradalmi munkás-paraszt kormány, az egész magyar nép és a maguk nevében távirati üdvözletét, jókívánságait küldte Ho Si Minh elvtárs­nak, a Vietnami Dolgozók Pártja Központi Bizottsága elnökének, a Vietnami Demokratikus Köztársaság elnö­kének, Pham Van Dong elvtársnak, a Vietnami De­mokratikus Köztársaság Minisztertanácsa elnökének, ★ Péter János külügyminiszter Xuan Thuay-nak, a Vietnami Demokratikus Köztársaság külügyminiszte­rének küldött üdvözlő táviratot az évforduló alkalmá­ból. A SZOT Elnöksége ugyancsak táviratban üdvö­zölte a Vietnami Szakszervezetek Központi Tanácsának Elnökségét. Kennedy elnök a hagyo­mányokhoz híven nyilat­kozattal fordult az ameri­kai néphez a munka ün­nepe alkalmából, amelyet az Egyesült Államokban minden évben szeptember elején tartanak meg. A Német Kommunista Párt Központi Bizottsága felhívta a nyugatnémet társadalmat, hogy szeptem­ber 1-én — a Lengyelor­szág ellen intézett és a II. világháborút kirobbantó hitlerista támadás 24. év­fordulóján — rendezzenek gyűléseket és tüntetéseket. Helsinkiben befejeződött a Szovjetunió és Finnor­szág közötti kereskedelmi tárgyalások első szakasza. Venezuelában egyre fo­kozódik a drágaság: az utóbbi időben emelkedett a ruházati cikkek ára és emelkedtek a közlekedési költségek is. A Szovjet—Román Ba­ráti Társaság Romániában tartózkodó küldöttsége vi­déki körútjáról visszatért a fővárosba és pénteken este gyűlésen találkozott Bukarest dolgozóinak kép­viselőivel. F. Erről angol kereske­delemügyi miniszter Cseh­szlovákiában tartózkodik és tárgyalásokat folytat a csehszlovák—angol keres­kedelmi kapcsolatok kibő­vítéséről. Az Al Gumhurija című lap szombati számában a Nyugat-Németországban ta­nuló arab diákok helyzeté­vel foglalkozik és megír­­ja, hogy a nyugatnémet üzemekben gyakorlaton le­vő arab diákok hátrányos megkülönböztetésben ré­szesülnek. Jungij Goldman szibé­riai költőnek a „Magyar zátony” című elbeszélő köl­temény szerzőjének kez­deményezésére az 1945-ös budapesti harcokban részt vett szovjet katonák, va­lamint Tupik tajgai falu komszomolistái emlékmű­vet állítottak fel a szibé­riai tajgán a magyar in­ternacionalisták emlékére „ Irta ma!” /### rzzvasraPt: szeptember leg­elején — Koppenhága mel­lett — megkezdődnek a „Chistine Keeler kisasszony története” című film felvé­telei. Ward doktort, az angol „doleg vita” öngyilkossá lett főszereplőjét ifjabb John Barrymore alakítja, Keeler kisasszonyt egy kevésbé hí­­res angol színésznő. De mindegy is, kik lesznek az Új film szereplői, a nagy nyugati képeslapok úgy sem őket tartják „sztárok”-nak, hanem Miss Keelert és ba­rátnőit, „Mandy” Rice Davies-t és Julia Fullivert, akiket annyit fényképeznek különböző mezekben és mezek nélkül is­­­, hogy egy Silvani nevű olasz újságíró így kiáltott fel: „Greta Garbóról húsz év alatt ke­vesebb fotó készült, mint Keelerről és Mandy-ról néhány hónap alatt”. Természetes, hogy a még távolról sem lezárult s mindenféle mellékügyek­kel bonyolódott — Profumry- Ward—Keeler-ügy érdekli az embereket és nem érdek-e télen megmutatni azt sem, hol és hogyan sétálgatnak most kétes hírnevük és kétségtelen bájaik fényében — a „Ward-istálló” kancái. De a csinos Christine Keelert már tényleg többször kapták lencsevég”-re, mint annak­idején Garbót, úgy hogy mire a róla szóló film el­készül, a közönségnek való­színűleg Keeler-mérgezése lesz. „Mandy” pedig, aki most tizennyolc éves és tizenöt éves korában kezdte el „karrier”-jét a milliomos gengszter, Peter Bachmann oldalán ■— nemcsak film­sztárként viselkedik, hanem — miként azt megígérték neki — hamarosan filmezni is fog. A kanárisárga hajú és kanári nevű hölgy tehát, ha minden sikerül, lepedőn lesz látható. És ha nem si­­kerül a „Mandy”-film ? Akkor tuti. Miért van mellékíze az olasz tejnek? Róma (AP): Raffaele Jervolino olasz egészségügyi miniszter pénteken különbizottságot jelölt ki annak megállapítására, miért van furcsa mellékíze a római tejnek. A városi központi tejelosztó szerveket három hét óta támadások érik. Egy vizsgálat alkalmával ugyanis kiderült, hogy az egyik, tejet szállító tartálykocsiban két tejszállítmány között petróleumot fuvaroztak. Azóta a rendőrség szúrópróbák alkalmával vörös bort talált a tej­szállításra szolgáló kocsikban. Hruscsov és Tito véleménycseréje Változatlan érdeklődés kí­sérte az elmúlt héten Hrus­csov szovjet kormányfő ju­­goszláviai látogatását, s en­nek keretében a Brioni szigetén lezajlott szovjet—­ jugoszláv tárgyalásokat. A Hruscsov—Tito találkozó programján olyan kérdések szerepeltek, mint a világ­­béke megvédése, a békés együttélés, az általános és teljes leszerelés, a gyarmati rendszer végleges megszün­tetése, de megvitatták a nemzetközi munkásmozga­lom ■Mőszerü kérdéseit is, ami különös fontosságot adott e megbeszéléseknek a jelenlegi szakaszban. Az a tény, hogy a nemzet­közi helyzetet és a két or­szág kapcsolatát illető kér­désekben a tárgyaló felek között teljes volt a megértés és egyetértés, kedvező fel­tételeket teremt nyilván a vitás kérdések megoldásá­hoz is. Mind Hruscsov, mind Tito hangoztatta, a két fél nézetei ménél alaposabb­ megismerésének szükséges­ségét, mert — ahogy a ju­goszláv elnök megfogal­mazta — „a meglevő véle­­ménykülönbségek csak így veszíthetik el jelentőségü­ket, illetve így szűnhetnek meg fokozatosan”. Nyikita Hruscsov és kísé­rete őszintén érdeklődött Jugoszlávia szocialista épí­tésének eredményei és ta­pasztalatai iránt, így a láto­gatás és a tárgyalások nyil­ván mindkét országnak, a szocializmus és a béke ügyé­nek javát, a nemzetközi munkásmozgalom egységét fogják szolgálni, elősegítik a kölcsönös közeledés irány­vonalának megvalósítását, amiben már fontos szerep jutott Gromiko és Popovics külügyminiszterek körös : ..? látogatásainak, Brezsny­a­ jugoszláviai útjának és­ü­­lönösen a múlt év der­­a­­berében lezajlott moszkvai Hruscsov—Tito velemer tű­cserének. p. s.

Next