Vas Népe, 1963. november (8. évfolyam, 256-280. szám)

1963-11-01 / 256. szám

A forradalom évfordulóját ünnepli Algéria Algír (MTI). Algéria november 1-én ünnepli nemzeti ünnepét, a forradalom napját. Egy­más után érkeznek a kül­földi küldöttségek. A szov­­jet kormányküldöttséget Patolicsev külkereskedelmi miniszter , és a pártkül­döttséget Ahundov, Azer­bajdzsán Kommunista Párt­ja Központi Bizottságának első titkára vezeti. Mindenütt ünnepi han­gulat uralkodik, amihez nagymértékben hozzájárult, hogy Bamakoban tűzszü­neti megállapodás jött lét­re, megszűnik a vérontás az algériai-marokkói hatá­ron. * Veres József, a magyar kormányküldöttség vezető­je, az algériai nemzeti fel­szabadító mozgalom kilen­cedik évfordulója alkalmá­ból rendezett ünnepségek­re Algírba érkezett. Ugyancsak Algírba érke­zett a Somogyi Miklósnak, a SZOT elnökének vezeté­sével Afrikában tartózkodó magyar szakszervezeti kül­döttség, Erdei Lászlóné, a Magyar Nők Országos Ta­nácsának titkára és Göbö­lyös Gábor, a Magyar If­júság Országos Tanácsá­nak alelnöke. ★ Dobi István, az Elnöki Tanács elnöke táviratban üdvözölte Ahmed Ben Bel­lát, az Algériai Demokrati­kus és Népi Köztársaság elnökét az algériai nem­zeti felszabadító háború kezdetének 9. évfordulója alkalmából. ­ Folytatja munkáját a szovjet szakszervezetek XllI. kongresszusa Moszkva (MTI). A szovjet szakszerveze­tek XIII. kongresszusának csütörtök délelőtti ülésén felszólalt Abdul Rahman Vezir Vezirov, a lenini Komszomol Központi Bi­zottságának t­tikára. El­mondotta, hogy az elmúlt évben 500 000 fiatal lépett be a szovjet szakszerveze­tekbe. Paul Neerot, az Észt Köz­társasági Szakszervezeti Tanács elnöke a szocialista Észtország fejlődésének adatait ismertette. Mand Sait­i­kenszeeszu­son Viktor Ivanov, az Újí­tók és Ésszerűsítők Orszá­gos Egyesületének elnöke is, aki elmondta, hogy je­lenleg a Szovjetunióban több mint hárommillió munkásújító dolgozik. A külföldi vendégeik közül a kongresszus csütörtöki ülésén felszólalt Madzsub Ben Szeddik, a Marokkói Szakszervezeti Szövetség főtitkára, aki egyszersmind a Pánafrikai Szakszerve­zeti Szövetség elnöke is. Ben Szeddik érdekes be­szédében állást foglalt az úgynevezett „soviniszta af­­rikanizmus” ellen, s kije­lentette, hogy minden olyan kísérletet, amely az afri­kai kontinens dolgozóit el akarja szakítani a világ többi dolgozóitól, elszige­telné az afrikai szakszer­vezeti mozgalmat és ku­darcra van ítélve. Ugyancsak felszólalt az Ausztráliai Tengerészek Szakszervezetének titkára, a Chilei Egységes Szakszer­vezeti Központ főtitkára és az argentin szakszerve­zeti mozgalom képviselője. A világ első artiai és házaspáré (A 2. oldalon) Gyermekeket rabolnak el az NDK-ból (A 2. oldalon) Útijegyzetek Szovjetunióból Osztrovszkij-múzeum Szocsiban (A 3. oldalon) A rádió és a televízió jövő heti műsora (A 1. oldalon) A kétnyelvű falu (Az 5. oldalon) A vásárló is ellenőrizheti a patron súlyát (A 7. oldalon) vm. évfolyam, 256. szám. Ára 60 fillér 1963. nov. 1. Péntek. Max Reimann 65 éves Berlin (MTI). Max Reimann, a Német Kommunista Párt Köz­ponti Bizottságának első titkára október 31-én töl­tötte be 65. életévét. Ebből az alkalomból a Német Kommunista Párt Köz­ponti Bizottsága, a Német Szocialista Egységpárt Köz­ponti Bizottsága, a Német Demokratikus Köztársaság Minisztertanácsa és az NDK számos tömegszerve­zetének elnöksége üdvözlő levelet intézett a nagy né­met hazafihoz. Hazautazott Ben Bella és I. Hasszán A bamakói tűzszüneti egyezmény aláírása után, csütörtökön hazautazott Ben Bella, Algéria elnöke és II. Hasszán marokkói ki­rály. Ben Bella — mint a Reu­ter közli — az algíri repülő­térre megérkezve a rá váró ujjongó tömeg előtt kije­lentette: Algéria lényegében mindent megkapott, amit akart; helyreállt a béke, megerősítették az algériai álláspont helyességét, neve­zetesen: a vita rendezésé­re az Addisz Abeba-i khar­­ta keretén belül került sor. Kiürítették továbbá — fűz­te hozzá az államfő — Hassi Beidét és Tindjoubot, amit a harcok kezdetén kö­veteltünk. A béke bekö­szöntése lehetővé teszi, hogy nyugalomban tarthas­suk meg nemzeti ünne­pünket — mondotta Ben Bella. Mint a DPA Kairóból je­lenti, az egyiptomi fővá­rosban elégtétellel tudomá­sul vették, hogy Ben Bella és II. Hasszán megállapo­dott: az afrikai egységszer­vezetre bízzák annak a kér­désnek a tisztázását, kit terhel a felelősség a határ­viszályért. A jugoszláv közvélemény és kormány üdvözli a ba­makói találkozó résztvevő­inek döntését — mondotta Dusan Blagojevics jugosz­láv külügyi szóvivő. A tűz­szünetről szóló megállapo­dás újabb sikerét jelenti az afrikai egység politikájá­nak. A jelenleg Genfben tar­tózkodó Hailé Szelasszié császár hétfőn háromna­pos hivatalos látogatásra Kairóba utazik. Az etiópiai uralkodó valószínűleg is­merteti majd a bamakói értekezlet fejleményeit. A Minisztertanács ülése A kormány Tájékoztatá­si Hivatala közli: A Minisztertanács csü­törtökön ülést tartott. Ap­ró Antal, a Miniszterta­nács elnökhelyettese be­számolt a KGST végrehaj­tó bizottságának Moszkvá­ban tartott üléséről. A kor­mány a beszámolót jóvá­hagyólag tudomásul vette. A Minisztertanács meg­tárgyalta és elfogadta a földművelésügyi miniszter tájékoztatóját az őszi me­zőgazdasági munkák me­netéről. A kenyérgabona vetését október végére a tervnek megfelelően orszá­gosan befejezték, a koráb­bi esztendőkhöz képest jobb minőségben. A kormány szorgos és eredményes munkájukért elismerését fejezte ki a mezőgazdasági üzemek, va­lamint a mezőgazdasági munkát segítő vállalatok és irányító szervek dolgozói­nak. A kormány megálla­pította: a mezőgazdaság­ban további nagyon fon­tos és sürgető feladatok vannak. Felhívja a mező­­gazdaság dolgozóit, hogy a kedvező időjárás kihaszná­lásával is gyorsítsák meg és gondos munkával mie­lőbb fejezzék be a beta­karítást, az istállótrágya kihordását és az őszi mély­szántást. Az Országos Tervhiva­tal elnökének előterjeszté­se alapján a kormány meg­vitatta, hogyan valósultak meg a mezőgazdaságban a második ötéves terv terme­lési előirányzatai, és a to­vábbi tennivalókra hatá­rozatokat hozott. A pénzügyminiszternek, az Országos Tervhivatal elnökének és a Miniszter­­tanács tanácsszervek osz­tálya vezetőjének előter­jesztése alapján a kormány határozatot hozott a taná­csok községfejlesztési te­vékenységének továbbfej­lesztésére. A Tudományos és Fel­sőoktatási Tanács elnöke jelentést tett a szakembe­rek külföldi képzéséről és továbbképzéséről. A kor­mány a jelentést megvi­tatta és tudomásul vette. A Minisztertanács ezu­tán napi ügyeket tárgyalt. Párizsban aláírták a magyar—francia kulturális kapcsolatok tervét Párizs (MTI). Párizsban a Quai d’Or­­say-n csütörtökön aláírták a magyar—francia kultu­rális, tudományos és mű­szaki kapcsolatok 1964. évi tervét. Magyar részről Rosta Endre, a Kulturális Kapcsolatok Intézetének ügyvezető elnöke, francia részről Francois Charles­ Roux meghatalmazott mi­niszter, a külügyminisz­térium kulturális főosztá­lyának igazgatóhelyettese írta alá a megállapodást. Az ünnepi aktuson jelen volt Vincze József, a Ma­gyar Népköztársaság pá­rizsi követe, Jacques Beau­marchais meghatalmazott miniszter, a francia kül­ügyminisztérium kelet­­európai főosztályának igaz­gatója, valamint a ma­gyar—francia vegyesbizott­ság tagjai. Rosta Endre, a magyar küldöttség vezetője a tár­gyalásról és a megállapo­dás tartalmáról a követke­zőket mondta az MTI pá­rizsi tudósítójának: " A vegyesbizottság ta­nácskozása szívélyes lég­körben folyt le és a közö­sen kidolgozott terv a kul­turális, tudományos és mű­vészeti kapcsolatok lénye­ges kibővítését jelenti. Kü­lönösen az ösztöndíjak száma szaporodott, amii le­hetőséget nyújt francia nyelvet oktató tanáraink­nak arra, hogy jobban tö­kéletesíthessék képzettsé­güket Franciaországban. Új vonása a tervnek, hogy először irányozza elő a műszaki szakemberek és oktatók cseréjét. Az előző évekhez hasonlóan most is tervbe vettük művészek, színházi és filmszakem­berek tanul­mányútjait, a­ két ország kulturális érté­keinek kölcsönös megisme­rését. Már most megegyez­tünk például abban, hogy 1965-ben nagyobb szabású magyar képzőművészeti ki­állítást rendezünk Párizs­ban. Kállai Gyula külföldi újságírókat fogadott Kállai Gyula, a Minisz­tertanács elnökhelyettese csütörtökön délután fogad­ta a harmadik újságíró-vi­lágtalálkozón részt vett új­ságírók hazánkba látogató csoportját és szívélyesen elbeszélgetett velük. A cso­portban brazil, perui, cip­rusi, ecuadori, kameruni és kenyai újságírók voltak. A baráti találkozón részt vett Szakasits Árpád, a MUOSZ elnöke, Naményi Géza, a Minisztertanács Tájékoz­tatási Hivatalának vezetője és Siklósi Norbert, a MU­­OSZ főtitkára. Mun­kástüntetések, sztrájkok Dél-Rhodésiában Bulawayo (AP, Reuter). Heves munkástüntetések, sztrájkok robbantak ki a dél-rhodesiai Bulawayóban, miután megújították a bí­rósági eljáráson emelt vá­dat Josmin Nkomo, a dél­­rhodesiai függetlenségi mozgalom vezetője ellen. Nkomot annak érdekében, hogy kikapcsolják a poli­tikai életből, a hatóságok „rendzavarás” vádjával bí­róság elé állították. Újabb eljárást indítottak ellene, ezúttal azon az alapon, hogy „felforgató nyilatko­zatot” tett közzé. A „fel­forgató nyilatkozat” nem volt más, mint levél az igazságügyminiszterhez, amelyben a fajüldöző kor­mányt Nkomo „náci, fasisz­ta típusú rendszer” fenn­tartásával vádolta. A dél-rhodesiai naciona­lista vezető ellen indított eljárás, amikor Nkomot újabb kihallgatásra kísér­­letellen-beess háborodást váltott ki. A bíróság épülete előtt több mint ezer főnyi tüntető tömeg gyűlt össze. A rend­őrség könnygázgránátok­kal, gumibottal támadt az afrikaiakra, több embert súlyosan megsebesített, a egyes jelentések szerint két tüntető meg i®­halt. Huszonöt embert a ren­dőrség letartóztatott. Eköz­ben Bulawayo iparnegye­dében tatakozó sztrájkok Ittodffltick­

Next