Vas Népe, 1963. december (8. évfolyam, 281-305. szám)

1963-12-01 / 281. szám

Az elmúlt években kapott Bum község modern ál­talános iskolát. (Cikk a 3. oldalon) Legújabb jelentések Dallasból: Oswald szovje­tellenes könyv megírására készült Úja­bb érdekes adalékok­­ kerültek napvilágra az el­­nökgyi­l­kos­sággal gyanúsí­tott Lee Harvey Oswald zavaros politikai múltja­iél. Az azóta már elhal­l­­gattatott Oswaldot a szélső­­jobboldali amerikai - ultrák igyekeztek sebtében „mar­­k­atetának” kikiáltani. Pén­teken este Miss Pauline Bates gyors- és gépírónő nyilatkozott Dallasban a sajtó képviselőinek. Elmondotta, hogy Lee Harvey Oswald 1962. jú­niusának elején visszatért az Egyesült Államokba a Szovjetunióból, ahol előző­leg állampolgárságért fo­lyamodott, de azt megta­gadták tőle. Oswald min­dent megtett, hogy azt a benyomást keltse: az ame­rikai külügyminisztérium megbízásából időzött a Szovjetunióban. Visszatéré­se után, 1962 júniusában, felkereste Miss Pauline Bates-t, s megállapodtak VIII. évfolyam, 281. szám Ara 70 fillér 1963. dec. 1. Vasárnap ÍNem­eiko/i szemle (2. oldal) Va elnökválasztás Venezuelában (2. oldal) Vas megye Tanácsának kétnapos üléseiül (3 oldal) Emberek, enitkezzetek! (5. oldal) Nyugtalan madár (6 oldal) Téli nagyjavítás­­ a gépállomásokon (7. oldal) Repülőszerencsétlenség Kanadában 1­8 halott Montreal' (MTI):­­ '* A Kanadai Polgári Légi­­forgalom történetének egyik legsúlyosabb szeren­csétlensége zajlott le Mont­real közelében. A montreali repülőtérről az esti órákban szakadó esőben szállt fel egy DC—8 típusú utasszállító repülő­gép, hogy utasait Torontóba­ szállítsa. Alig hat perccel az indu­lás után, amikor a gép még csak a repülőtértől mintegy 30 kilométerre fekvő Sainte Therese-nél repült, körül­belül 300 méter magasság­ban, a környék lakói nagy­­erejű robbanásra figyeltek fel. A lezuhant és hatalmas lánggal lobogó gép roncsát két órán át nem lehetett megközelíteni. Az időközben kiérkezett mentőosztagok és a vizsgá­lóbizottság megállapította, hogy a repülőgép fedélze­tén tartózkodó 118 személy közül senki sem maradt életben. A szerencsétlen­ség okát még nem tudták megállapítani. * 1 A Béke-világtanács tegnapi ülése Varsó (TASZSZ). A Béke-világtanács varsói ülésszaka szombaton bizottsági üléseket tartott. Az Isabelle Blume (Belgium) vezette bizott­ságban a nemzetközi légkör egészsége­sebbé válásával, az államok közötti biza­lom erősödésével, a hidegháború meg­szüntetésével és az általános és teljes le­szerelés megvalósításával kapcsolatos problémákról tárgyaltak. Az Antoine Tabet (Libanon) vezette bizottság megvitatta a gyarmatosítás el­len, a nemzeti függetlenségért és a szu­verenitás elismeréséért folytatott küzde­lem kérdését. Az ausztrál Frank Hartley elnökletével ülésező bizottság vizsgálat alá vette a békemozgalom hatékonyabbá tételének és megszilárdításának, a békéért küzdő kü­lönböző szervezetek együttműködésének problémáit. Kekkonen látogatása Hruscsovnál és Brezsnyevnél Moszkva (TASZSZ). Urho Kekkonen, a Finn Köztársaság elnöke szom­baton Nyikita Hruscsov szovjet kormányfő meghí­vására nemhivatalos láto­gatásra a szovjet főváros­ba érkezett. A leningrádi pályaudva­ron Kekkonent Leonyid Brezsnyev, Nyikita Hrus­csov és más hivatalos sze­mélyek fogadták. Urho Kekkonen, a Finn Köztársaság elnöke szom­baton a Kremlben látoga­tást tett Nyikita Hruscsov­nál, a Szovjetunió Minisz­tertanácsának elnökénél. Nyikita Hruscsov kedve­­sen mosolyogva fogadta Kekkonent. Megemlítette, hogy ma a Moszkva kör­nyéki erdőbe mennek va­dászni és tréfásan hozzá­fűzte: „Kérem, ne sajnál­ja a töltényt”. Ezután ar­ról beszélgettek, hogy mint Finnországban, mind pe­dig a Szovjetunióban, pon­tosabban Moszkvában, ha­sonló az időjárás. Urho Kekkonen megje­gyezte, hogy a moszkvai környék tájjellege Finn­országéhoz hasonlít. A Finn Köztársaság el­nöke Hruscsovhoz fordul­va megjegyezte: egy éve nem láttam önt, de sem­mit sem változott­ Rekkonen szombaton fel­kereste Leonyid Brezsnye­­vet, a Szovjetunió Legfel­ső Tanácsa elnökségének elnökét is. Brezsnyev kreml­­beli dolgozószobájában fo­gadta a finn államfőt. Felépítik a vaskapui erőművet Jugoszláv román közös közlemény Belgrád (MTI): Joszip Broz Tito, a Ju­goszláv Szocialista Szövet­ségi Köztársaság elnöke és Gheorghe Gheorghiu-Dej, a Román Államtanács elnö­ke szombaton Belgrádban egyezményt írt alá a vas­kapui vízierőmű és hajó­zási rendszer létesítéséről. A két kormány az egyez­mény aláírásával utat nyi­tott a jövendő gigászi vas­kapui erőmű felépítéséhez, amelyről a tárgyalások a két kormány között még 1960-ban kezdődtek el. Az egyezmény alapvető jelleg­zetessége, hogy Jugoszlávia és Románia az építésre, va­lamint a vaskapui vízi­­energia és hajózási rend­szer kihasználására vonat­kozóan minden területen teljes egyenjogúságot él­vez. Joszip Broz Tito, a Ju­goszláv Szocialista Szövet­ségi Köztársaság elnöke, a Jugoszláv Kommunisták Szövetségének főtitkára és Gheorghe Gheorghiu-Dej, a Román Államtanács elnö­ke, a Román Munkáspárt Központi Bizottságának el­ső titkára szombaton kö­zös közleményt írt alá a jugoszláv—román tárgya­lásokról. Elnöki vizsgáló bizottság alakult a Kennedy-merénylet ügyében Washinton (Reuter). Johnson elnök pénteken este hét tagú vizsgáló bi­zottságot alakított, amely­nek feladata: Kideríteni a néhai Kennedy elnök ellen elkövetett merényletnek, valamint a gyilkossággal gyanúsított Lee Harvey Oswald meggyilkolásának­­ hátterét. Az elnöki vizsgáló bi­zottság tagjai: Earl War­ren, az Egyesült Államok Legfelső Bíróságának el­nöke, Richard Russel sze­nátor, a szenátus katonai bizottságának elnöke, John Sherman Cooper volt in­diai nagykövet, Hale Boggs képviselő, a képviselőház demokratapárti többségé­nek vezetője, Allen Dulles, a Központi Hírszerző Szol­gálat volt főnöke, John Mccloy volt nyugat-német­országi főbiztos, leszerelési szaktanácsadó és Gerald Ford képviselő. A bizott­ság megalakításáról a Fe­hér Ház pénteken este köz­a Hroff Vi­ev el­­nök utasítja a különbizott­ságot, tegyen jelentést ta­pasztalatairól és következ­tetéseiről az elnöknek, az amerikai népnek és a vi­lágnak”. A bizottsági jelentés el­készültének határidejét nem tűzték ki. A Fehér Ház egyidejűleg közölte, hogy a volt elnök meggyilkolása óta 185 000 részvétnyilvánító levél, s több mint ötvenezer, rész­véttávirat futott be­ abban, hogy az utóbbi gyorsírással feljegyzi, majd legépeli Oswald jegyzeteit megírandó könyvéhez. Miss Bates mindössze három na­pot dolgozott Oswaldnak, aki ezután abbahagyta vele a munkát és kifizette őt. „Azok a jegyzetek, amelye­ket leírtam számára, hatá­rozottan kommunistaellene­sek voltak” — mondotta Miss Bates. A gyorsírónő beszámolójából kitűnt, hogy Oswald sötét képet igyeke­zett festeni a szovjet élet­ről. Oswald nagy titokban készítette el feljegyzései­nek példányait. Minden diktálás után magához vet­te eredeti kézírásos jegyze­tét, a legépelt oldalakat, de még az indigót is. Earl F. Rose orvos, Dal­las város halottkémje, aki Oswald holttestét megvizs­gálta, pénteken kijelentet­te, hogy a Kennedy-gyil­­kossággal gyanúsított sze­mély fizikailag egészséges­nek tűnt. Ugyan semmi el­változást, ami elmebeteg­ségre utalna, nem észlelt. Johnson elnök­­elbeszélése az amerikai kóserek egyik kezelőjével Washington (AP). Johnson elnök megbeszé­lést folytatott Roy Wil­­kins-szel, a színes bőrűek haladásáért küzdő orszá­gos szövetség titkárával. Wilkins a megbeszélés után kijelentette, hogy a polgári jogok érvényesítéséről szó­ló törvény kongresszusi el­fogadtatásáról nem esett szó. Johnson főleg a nége­rek munkalehetőségeinek megjavítására helyezte a hangsúlyt. Ezzel a prob­lémakörrel foglalkozott al­elnöki minőségében is, mert ő volt annak a Kennedy által felállított bizottság­nak a vezetője, amely a munkahelyek egyenlő el­osztásának kérdéseivel fog­lalkozott. Wilkins végül hangsú­lyozta, hogy bíznak az új elnöknek a polgári jogok érvényesítése terén tanú­sított magatartásában. Az FBI tovább nyomoz Az FBI emberei Dallas­ban folytatják a nyomo­zást Oswald, valamint gyilkosának, Jack Ruby­nak ügyében. A nyomozók vizsgálatot tartanak a vá­rosnak azokban a részek­ben, ahol feltehetőleg cél­lövési gyakorlatokból szár­mazó, lövedékek által át­­lyuggatott konzervdobozo­kat találtak. E nyomokból arra próbálnak következ­tetni, hogy Oswald — vagy mások — a merény­let elkövetése előtt „gya­korolták magukat”. Azt próbálják felderíteni, hogy a megtalált puskagolyók közül volt-e olyan, amelyet a Kennedy-merényletre ál­lítólag használt olasz gyártmányú puskából lőt­tek ki.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék