Vas Népe, 1964. március (9. évfolyam, 51-75. szám)

1964-03-01 / 51. szám

W.AG PROK­TÁR]AtICGYESOLIETER­ IX. évfolyam, 51. szám Ara 80 fillér 1901. műre. 1. Vásárnál) Tovább éleződnek az ellentétek a ciprusi kérdésben A Biztonsági Tanács vitája New York (MTI). Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Biztonsági Tanácsa pénteken folytatta a ciprusi kérdés vitáját. Elsőnek Denktash cipru­si török politikus szólalt fel. Denktash csupán „ma­gánemberként” adhatta elő véleményét. Azt állította, hogy Makariosz elnök „ter­roruralmat gyakorol a­ cip­rusi törökök fölött”. Ezután Görögország kép­viselője szólalt fel. A gö­rög küldött emlékeztetett arra, a ciprusi külügymi­niszter ismételten felhívta a világszervezet figyelmét: idegen intervenció fenye­geti Ciprust és ezért az ENSZ-nek felhívást kelle­ne intéznie az érdekelt ál­lamokhoz az ország függet­lenségének és területi sért­hetetlenségének tiszteletben tartására. Kiprianu ciprusi külügy­miniszter felszólalásában kijelentette, hogy — te­kintettel a Denktash beszé­dében elhangzott rágalma­zó kijelentésekre — kéri a tanácsot, az igazság meg­állapítása érdekében hall­gasson ki különböző nem­zetiségű ciprusi állampol­gárokat. A Biztonsági Tanács ülé­sének végén Fedorenko, a Szovjetunió képviselője felszólította Törökország képviselőjét, válaszoljon végre arra a kérdésre, a török kormá­ny hajlandó-e az ENSZ alapokmányának megfelelően kijelenteni, hogy tiszteletben tartja Ciprus integritását és függetlenségét. Menemenci­­oglu török küldött Fedo­renko felhívására kijelen­tette, kormánya egyike a londoni „garanciaszerző­dés” aláíróinak és Török­ország e szerződés értelmé­ben tesz eleget kötelezett­ségeinek. Fedorenko ezután ismét szót kért és felhívta a Biz­tonsági Tanács tagjainak figyelmét arra, hogy a tö­rök küldött ezúttal sem adott világos választ a cip­rusi kormány által joggal igen fontosnak tartott kér­désre. " Hz A Biztonsági Tanács ülé­sét ezután hétfőn magyar idő szerint 21.30 óráig el­napolták.­vább fogja erősíteni a ké ország kereskedelmi kap­csolatait. ■ár A görög fővárosban szombaton heves NATO- ellenes tüntetések zajlot­tak le. Görög diákok tün­tettek az athéni utcákon, s vonultak az egyetem, illet­ve az angol és az amerikai követség épülete elé. A csaknem négyezer főnyi tö­meg erélyesen tiltakozott a NATO-országok Ciprussal kapcsolatos magatartása el­len, s szabadságot követeli a szigetországnak. A diáktüntetéssel egy­­időben a görög kormány néhány tagja rendkívüli minisztertanácsot tartott. Jelen volt a többi között a külügyminiszter és a hadsereg néhány vezetője. A Papandreu-kormány figyelmeztette Törökorszá­got, hogy Görögország el­lenez minden egyoldalú be­avatkozást Ciprussal kap­csolatban. A görög minisz­terelnök szombaton fogadta az Egyesült Államok at­héni nagykövetét és tilta­kozott Stevenson amerikai ENSZ-küldött magatartá­sa ellen.­­ A szombati nap folya­mán Papandreu fogadta a Szovjetunió athéni nagy­követét is. Görög kormánykörök kö­zölték, hogy Görögország nem szándékozik részt ven­ni a március 2. és 4. között megrendezendő NATO had­gyakorlatokon az Égei­­tengeren. Közvetlen légijárat Moszkva és Nicosia között A Szovjetunió és a cip­rusi kormány polgári légi­­forgalmi egyezményt írt alá, amelynek értelmében közvetlen légijárat létesül Moszkva és Nicosia között A légijárat hetenként egy­szer Moszkva—Nicosia— Damaszkusz útvonalon köz­lekedik. Az egyezmény alá­írásakor a szovjet kül­döttség vezetője hangsú­lyozta, hogy a közvetlen légijárat megindulása tó Johnson sajtókonferenciája Polgár Dénes, az MTI washingtoni tudósítója je­lenti: Johnson elnök szomba­ton délelőtt sajtóértekez­letet tartott. Ez volt az elnöknek hivatalba lépése óta első bejelentett televí­zión és rádión közvetített sajtóértekezlete. Johnson bejelentette, William Bundyt kinevezte a külügyminisztérium tá­volkeleti ügyekkel foglal­kozó államtitkárává. John­son azt is bejelentette, hogy sikeres kísérleteket végez­tek egy új repülőgéppel, amely hetvenezer láb (több mint 23 000 méter) magas­ságban több mint kétezer mérföldnyi­­körülbelül óránként 3600 kilométer) sebességet ér el­ A dél-vietnami fejlemé­nyekkel kapcsolatban az elnök hangoztatta, hogy Menamara hadügyminisz­ter, aki rövidesen Saigon­ba utazik, át fogja tekin­teni a helyzetet. Ez a hely­zet nagyon súlyos. Johnson azonban hozzáfűzi: „Na­ is jogosultak­­ azok a speku­lációk, hogy ezt a területet semlegesíteni kell", vala­hogy az Egyesült Államok „elveszíti a vietnami hábo­rút”. A panamai kérdéssel kapcsolatban Johnson han­goztatta,­­ hogy a tárgya­lások folytatódnak, az Egyesült Államok azonban „nem hajlandó előzetes kö­telezettséget vállalni”, mie­lőtt a két ország között visszaállna a diplomáciai kapcsolat. Megkérdezték Johnsont, hogy hivatalba lépése óta lát-e biztató jeleket a bé­kés együttélés terén. Az elnök azt válaszolta, hogy a világban ma sok véle­ménykülönbség áll fenn és az amerikai kormánynak mindent meg kell tennie, hogy ezeket a differenciá­kat békésen oldja meg. A jövőt illetően nem vagyok borúlátó — mondotta John­son. A Genfben nemsokára megnyíló világkereskedelmi értekezlettel kapcsolatban az elnök azt mondotta: az Egyesült Államokat nagyon értsékli a konferencia. Azt hiszem a világ népei­nek érdekében fonos, hogy a kereskedelmi korlátokat lebontsák. Ehhez minden erőnkkel hozzá fogunk já­rulni — mondotta. Erdélyi Béla Vas megye Tanácsa V. B. művelődésügyi osztályának vezetője megnyitja te­brunka dicsé­rete képzőművészeti kiállítást. (Képes beszámoló a 4. oldalon) Egy hét külpolitikában (2. oldal) Hétvégi beszélgetés (Dr. Szabó Péter megyei főügyésszel (3. oldal) Merénylet az ember ellen A gyilkosok szövetsége (5. oldal) „Mese ” a világhírű­ szombathelyi orvosról (6. oldal) Fotó: Nagy Ottó (Képes Tiport a 9. oldalon) A javításra váró gumik hosszú sora Tóth Miklós előtt. Március 19-én kezdődik a Hazafias Népfront harmadik kongresszusa A Hazafias Népfront Or­szágos Tanácsának elnök­sége Kállai Gyula elnöklé­sével pénteken ülést tar­tott a népfront székházá­ban. Az ülésen Kállai Gyu­la, az Országos Tanács el­nöke javaslatot terjesztett elő a Hazafias Népfront harmadik kongresszusának időpontjára. Az elnökség elhatározta, hogy a kong­resszust 1964. március 19-re hívja össze. Ortutay Gyu­la főtitkár előterjesztése alapján az elnökség meg­vitatta a kongresszus elé terjesztendő jelentés szö­vegét. A vitában felszólal­tak: Szakasits Árpád, Har­rer Ferenc, Vigh Imre, Cseterki Lajos, Bugár Já­­nosné, Erdei Ferenc, Dar­vas József, Bencsik Ist­ván, Bognár Rezső, Dobos László, Tóth Lajos és Da­­novits Lajos. Magyar kormányküldöttség utazott a lipcsei vásárra A Német Demokratikus Köztársaság kormányának meghívására magyar kor­mányküldöttség utazott a lipcsei vásárra. A delegá­ciót Lé­várdi Ferenc nehéz­ipari miniszter vezeti. A küldöttség tagjai: Mulató János külkereskedelmi mi­niszterhelyettes, Borsos László belkereskedelmi mi­niszterhelyettes,­­ továbbá Kárpáti József, hazánk ber­lini nagykövete, aki az NDK-ban csatlakozik a de­legációhoz.

Next