Vas Népe, 1964. április (9. évfolyam, 76-100. szám)

1964-04-01 / 76. szám

IX. évfolyam, 76. szám Ara 60 fillér 1964. ápr. 1. Szerda Tegnap délben Budapestre érkezett Hruscsov elvtárs vezetésével a szovjet párt- és kormányküldöttség A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bi­zottságának és a forradal­mi munkás-paraszt kor­mánynak a meghívására kedden reggel hivatalos baráti látogatásra magyar­­országra érkezett a Szovjet­unió párt- és kormánykül­döttsége. A szovjet, ma­gyar és vörös zászlókkal, orosz és magyar nyelvű fel­iratokkal díszített záhonyi határállomásra a Rákóczi induló hangjai mellett fél 7 után néhány perccel gör­dült be a delegáció kü­­lönvonata. A kedves vendégeket, N. Sz. Hruscsovot, a Szov­jetunió Kommunista Párt­ja Központi Bizottságának első titkárát, a szovjet kor­mány elnökét, a szovjet párt- és kormányküldöttség vezetőjét és a küldöttség­­tagjait a záhonyi állomáson i­nnepélyesen fogadták. A szovjet delegációt, Fogadás Kedden délben megérke­zett Budapestre a Keleti pályaudvarra az N. Sz. Hruscsov-vezette szovjet párt- és kormányküldött­ség. A kedves vendégeket a budapesti dolgozók ez­rei forró szeretettel fogad­ták. A szovjet párt- és kormányküldöttség foga­dására megjelent Kádár János, az MSZMP Közpon­ti Bizottságának első tit­kára, a forradalmi mun­kás-paraszt kormány el­nöke, valamint a magyar politikai és társadalmi élet sok vezető személyisége. A vendégeket Kádár elvtárs üdvözölte. Kedves Hruscsov Elvtárs! Kedves Elvtársak, Bará­taink! A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bi­zottsága, a Magyar Nép­köztársaság kormánya, az egész magyar dolgozó nép nevében forró szeretettel köszöntöm hazánk főváro­sában kedves vendégein­ket, a testvéri szovjet párt- és kormányküldöttséget. (Taps.) Mély tisztelettel, szere­tettel üdvözlöm Nyikita Szergejevics Hruscsov elv­társat, a Szovjetunió Kom­munista Pártja Központi Bizottságának első titkárát, a Szovjetunió Miniszterta­nácsának elnökét, a kül­döttség vezetőjét és kedves­­feleségét, Nyina Petrovna Hruscsova elvtársnőt. — (Taps). — mondotta, majd üdvözölte a küldöttség tag­­jait. Az Önök személyében forróan köszöntöm a nagy •szovjet népet, annak Lenin ■alapította dicső forradalmi •élcsapatát, a Szovjetunió [Kommunista Pártját. (Nagy »taps.) Rendkívül örülök, hogy "AflPRoe* barátaink meghí­amellyel együtt érkezett Nyina Petrovna, N. Sz. Hruscsov felesége, valamint Szipka József, hazánk moszkvai nagykövete,­­ a csapi határállomáson Gergely Miklós, a külügy­minisztérium protokoll osztályának vezetője várta. Ugyancsak ott volt G. A. Gyenyiszov, a Szovjetunió magyarországi nagykövete. A szovjet párt- és kor­mányküldöttség elé a zá­honyi határállomásra uta­zott Kállai Gyula, a mi­nisztertanács elnökhelyet­tese, Nemes Dezső, az MSZMP Központi Bizott­ságának titkára, a Politi­kai Bizottság tagjai, Péter János külügyminiszter, Gyenes András, az MSZMP Központi Bizottsága kül­ügyi osztályának helyettes vezetője. Orosz Ferenc, a Szabolcs megyei pártbizott­ság első titkára. Dr. Szabó Gyula, a megyei tanács­­asunkat elfogadva eljöt­tek hozzánk. Látogatásuk nagy esemény népünk éle­tében, a szovjet—magyar baráti kapcsolatok törté­netében. Ez a barátság népünk erős támasza, sike­res szocialista építő mun­kánk záloga, ezt erősíteni szüntelen törekvésünk. A múlt év nyarán ma­gyar párt- és kormánykül­döttség járt a Szovjetunió­ban. Akkori találkozóink, tárgyalásaink és megállapo­dásaink erősítették egysé­günket, továbbfejlesztették együttműködésünket né­peink javára. Szívünk mélyén elevenen él annak a forró, testvéri fogadtatásnak emléke, amelyben bennünket, a ma­végrehajtó bizottságának elnökhelyettese. Az ünnepi díszt­öltött állomáson többezer dolgo­zó gyűlt össze, az épület előtt katonai díszszázad és zenekar sorakozott fel. A vonatból kiszálló kedves vendégeket elsőként a párt- és a kormány kép­viselői, a helyi vezetők köszöntötték, majd Kállai Gyula elvtárs mondott üdvözlő beszédet. Kállai elvtárs szavaira a szovjet párt- és kormány­­delegáció vezetője, N. Sz. Hruscsov válaszolt. Nagy tapssal fogadott beszéde után a vendégek rövid baráti eszmecserét folytattak, majd a magyar párt- és állami vezetők társaságában vendégeink felszálltak a különvonatra, amely túl­ábbindult Buda­pest felé. gyár nép képviselőit, a szovjet emberek a gyárak­ban és a földeken, város­ban és falun, Moszkvában és a messzi vidékeken, min­dig és mindenhol részesí­tettek. Mi, mint mindig, ott is, látogatásunk min­­den órájában éreztük, hogy a magyar nép a Szovjet­unióban olyan igaz és kö­zeli barátra talált, aki jó­ban-rosszban, szép időben és viharban szilárdan mel­lette áll. Kedves Hruscsov Elvtárs! Kedves Szovjet Baráta­ink! Az új világot építő né­pek sikereinek kiapadha­tatlan erőforrása a szocia­lista országok összefogása, amelynek egyik, számunk­ra leglényegesebb eleme a mind sokrétűbb és gyümöl­csözőbb szovjet—magyar barátság és együttműkö­dés. Mély meggyőződé­sünk, hogy küldöttségük mostani látogatásának eredményeként még tovább erősödnek a Szovjetunió és a Magyar­ Népköztársa­ság testvéri, szocialista kapcsolatai. A mi barátsá­gunk nem irányul egyetlen más nép ellen sem, ezért mondhatjuk, hogy barát­ságunk és együttműködé­sünk további elmélyülése, erősödése hasznos hozzájá­rulás valamennyi szocialis­ta ország, a nemzetközi kommunista mozgalom, a haladás minden erejének még jobb tömörítéséhez, a béke megőrzéséhez. örülünk annak, hogy e látogatás során önök saját szemükkel láthatják, még közelebbről megismerhetik a szocializmust építő ma­gyar nép munkájának újabb eredményeit. Bizo­nyosak vagyunk abban, hogy szüntelenül érezni fogják a magyar nép, a dolgozó milliók szívében gyökerező szeretetet és mély megbecsülést a szovjet nép, a lenini párt és sze­mély szerint Hruscsov elv­társ iránt. Érezni fogják, hogy a magyar munkás­­osztály, a magyar nép a Szovjetunió Kommunista Pártjában a kommunizmus, az emberiség jövőjének zászlóvivőjét, a Szovjet­unióban a népek szabad­ságának, az emberiség bé­kéjének legszilárdabb tá­maszát látja. Még egyszer, szívből kö­szöntöm önöket, kívánom érezzék jól magukat ná­lunk, legyen itt-tartózkodá­suk kellemes, közös ügyünknek hasznos. Éljen a kommunizmust építő szovjet nép, a Szov­jetunió Kommunista Párt­ja, pártjaink, országaink, népeink testvéri barátsága! Kádár elvtárs üdvözlő szavaira Hruscsov elvtárs válaszolt: Kedves Kádár János Elv­társ! Kedves Magyar Bará­taink! Tisztelt budapestiek, a testvéri magyar nép fővá­rosának lakói! Engedjék meg, hogy kül­döttségünk tagjai nevében szívélyesen megköszönjem Kádár elvtárs meleg, baráti szavait és a testvéri fo­gadtatást. Néhány­­kvval ezelőtt még hazánk földjén vol­tunk, most pedig már — kedves elvtársaink — itt tolmácsolhatjuk örömmel a magyar nép igaz barátai­nak, a Szovjetunió dolgo­zóinak szívből jövő őszinte és forró üdvözletét, jókí­vánságait. A szovjet dol­gozók a magyar nép hűsé­ges harcostársai a szocializ­mus és a kommunizmus felépítéséért, a világbékéért vívott küzdelmében. Kedves Barátaink! A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bi­zottságának és kormá­nyuknak meghívására ér­keztünk országukba. Erre a látogatásra Kádár János elvtárs hívott meg a múlt­­évben, amikor a magyar párt- és kormányküldött­ség élén a Szovjetunióban járt. A kölcsönös baráti látogatások a testvéri szo­cialista országok kapcso­lataiban immár jó hagyo­mánnyá váltak. Küldöttségünk több tag­ja — így én is — már egyszer járt az önök or­szágában. Nagyon örültünk a meghívásnak, annak, hogy újra meglátogathat­juk országukat, hogy ismét találkozhatunk Önökkel és még közelebbről megismer­kedhetünk a testvéri ma­­gyar nép életével, az új élet építésében szerzett gaz­dag tapasztalataival. A szocializmus építése Ma­gyarországon siikeresen halad, s ez örömmel tölti el a szovjet népet, mind­azokat, akik a marxizmus —lenin­izmus magasztos eszméiért harcolnak. Mostani látogatásunk nemcsak szívélyes találko­zás jó barátainkkal — ami önmagában is nagyon kel­lemes —, hanem több an­nál, mert lehetőséget nyújt arra, hogy folytas­suk országuk vezetői­vel 1963 nyarán megkezdett rendkívül gyümölcsöző megbeszéléseinket. Meggyőződésünk, hogy mostani találkozásaink és eszmecseréink Kádár János elvtárssal és a többi ma­gyar vezetővel érdekesek, hasznosak és szívélyesek lesznek, amint ez jó bará­tok között szokás. Nagy érdeklődéssel várjuk talál­kozásainkat a magyar munkásokkal, parasztokkal és értelmiségiekkel. Kedves Elvtársak! Küldöttségünk a magyar nép nemzeti ünnepe, hazá­juk felszabadulása 19. év­fordulójának előestéjén ér­kezett, örülünk, hogy önökkel együtt ünnepelhet­jük ezt a nagy jelentőségű évfordulót és az ünnepsége­ken önökkel együtt vehe­tünk rész­t. Engedjék meg, hogy kö­szön­tsem Önöket ünnepük előestéjén, további sikere­ket kívánjak hazájuk felvi­rágoztatásáért végzett mun­kájukhoz, a szocialista vi­lágközösség erejének és egységének megszilárdítá­sáért, a tartós világbékéért vívott harcukhoz. Tiszta szívből köszönetet mon­dunk azért a szeretetteljes fogadtatásért, amelyben bennünket részesítettek. Éljen a testvéri magyar nép, amely sikeresen építi a szocialista társadalmat. Éljen a Magyar Szocia­lista Munkáspárt és annak Központi Bizottsága, ame­lyet Kádár János, a ma­gyar nép hű fia, a nem­zetközi kommunista mozga­lom kiemelkedő egyénisé­ge vezet! (Taps). Éljen a szovjet és a magyar nép megbonthatatlan barátsága! (Nagy taps.) Hruscsov elvtárs beszé­dét a következő magyarul elmondott szavakkal fejez­te be: Éljen a szovjet— magyar barátság! (Nagy taps.) a Keleti pályaudvaron Kölcsönös üdvözlés a Keleti pályaudvaron. N. Sz. Hruscsov és Kádár elvtárs. (Telefoto) Gyorslista a lottó tárgynyereményekről 12. oldal) A szombat­helyi munkásfiatalok helyzete Az iskolareform nyomában Merénylet az ember ellen A gyilkosok szövetsége (3. oldal) (3. oldal) (4. oldal) Látogatás az Országházban A szovjet párt- és kor­mányküldöttség N. Sz. Hruscsov vezetésével kedd délután az Országházban látogatást tett Dobi István­nál, a Népköztársaság El­nöki Tanácsa elnökénél és Kádár Jánosnál, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának el­ső titkáránál, a forradal­mi munkás-paraszt kor­mány elnökénél. A rendkívül szívélyes, baráti látogatáson jelen volt Péter János külügymi­niszter és Szipka József, az MSZMP Központi Bi­zottságának tagja, a Ma­gyar Népköztársaság moszk­vai nagykövete ­ Megkezdődtek a tárgyalások Kedden délután az Or­szágházban megkezdődtek a Magyar Népköztársaság és a Szovjetunió párt­os kormányküldöttségeinek tárgyalásai. Magyar részről a tárgya­lásokon részt vett Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára, a magyar forradalmi mun­k­ás-par­aszt kormány elnö­­nöke. Kállai Gyula, az MSZMP Politikai Bizott­ságának tagja, a kormány elnökhelyettese. Komócsin Zoltán, az MSZMP Politi­kai Bizottságának tagja, a Népszabadság főszerkesztő­je. Nemes Dezső, az (Folytatás a 7. oldalom)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék