Vas Népe, 1964. május (9. évfolyam, 101-126. szám)

1964-05-01 / 101. szám

VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK«,': IX. évfolyam, 101. szám Ára 80 fillér május 1. Péntek Éljen a szocializmust építő magyar nép !­9 75. május 1. Írta FEGYVERES ISTVÁN országgyűlési képviselő Május elsején, a munkásosztály nagy nemzet­­k­özi ünnepén felelevenednek a régi harcok, emlé­kezünk a mártírhalált halt barátokra, akik a maguk bol­dogságát csak úgy tudták elképzelni, ha munkatársaik sorsának jobbra fordulásáért, a játszadozó gyermekek boldogságáért, az emberibb életért harcolnak. A régi má­jus elsejék emlékeinél lemérhetjük a ma eredményeit, a megtett utat. A hetvenötödik május elsejét ünnepeljük és talán soha oly boldogan, mint ma. Boldogan, mert ebben az ünneplésben már az egész világ haladó emberiségének egyöntetű követelése jut kifejezésre a béke fenn­tartására. Május elseje a nemzetközi munkásszolidaritás ün­nepe. Az emberiség nagy gondolkodói felismerték, hogy a nemzetközileg is összefonódott kizsákmányolók ellen csak úgy győzhet a munkásosztály, ha erejét nemzetközi méretekben egyesíti. A munkásság a tőkés kizsákmá­nyolás elleni harcban egyre fokozta szervezettségét ha­záján belül és szorosabbá kovácsolta eszmei, szervezeti egységét nemzetközi méretekben is. A proletár interna­cionalizmus jegyében vívta Kantát történelme során a magyar munkásosztály is és érezte annak segítő erejét. A világ haladó erőinek állhatatos harca eredménye­ként már sok nép kivívta függetlenségét. A harc azon­ban tovább folyik, mert népek, milliói sínylődnek még ma is gyarmati sorban. A világ békéjét az imperializmus ellen összefogott népek, a szocialista tábor, mindenekelőtt a Szovjetunió katonai ereje őrzi. Ez az egyre gyarapodó erő képes arra, hogy bárhol a világon visszaverje a háborús gyúj­togatók minden provokációját és próbálkozását. Ez az erő útját állja az imperialistáknak, amikor a hős kubai, az algériai, dél-vietnami, laoszi és a szabadságukért küzdő más népek ellen törnek. Ez az együttes erő a biztosíték napjaink fő kérdései megoldásának, a háború maradványai felszámolásának, az újabb világháború el­kerülésének, az általános és teljes leszerelés kivívá­sának. Történelmileg rövid idő választ el bennünket a szer­vezett munkásmozgalom születésétől. .A fejlődés roha­mos volt. A szocialista eszméket követve, rövid idő alatt százmilliók rázták le a kapitalista igát. Megkezdő­dött a szabadság útján haladó népek életének igazi tör­ténelme. Csak néhány évtizede, hogy a Szovjetunió népei győzelemmel vívták meg harcukat a burzsoázia ellen és a Szovjetunió Kommunista Pártja XXII. kong­resszusán elfogadói program alapján már a kommuniz­must építik. .A szocializmus eszméjének megvalósításá­val a szocialista tábor minden országában a történelem­ben korábban nem ismert, gyors ütemű fejlődési folya­mat megy végbe. Egyre közelebb az az idő, amikor el­mondhatjuk, hogy a szocializmus békés gazdasági ver­senyben is elsöprő győzelmet aratott. Nincsen messze az idő, amikor a szocializmust építő országok példáját kö­vetve, minden nép kivívja teljes szabadságát, függet­lenségét, s munkája gyümölcsét maga élvezi. Május elseje a munka ünnepe is és csak emeli jelentőségét, ha eredményeinkről és feladatainkról is szólunk. Büszkeség tölt el bennünket, amikor az 1963-as év számvetése után megállapítást nyert, hogy megyénk üzemei a dolgozók jó munkája eredményeként — ki­tüntetésben részesültek. A Minisztertanács és a SZOT vörös vándorzászlaját nyerte el a Soproni Postaigazgató­ság, amihez megyénk postásai is hozzájárultak. Ugyan­csak ebben a kitüntetésben részesült a LATEX soproni textilgyára, valamint a celldümölki vasúti csomópont. Elitzem lett a Sárvári Cukorgyár, a Szombathelyi Pamut­ipar, az ÉDÁSZ és a Szombathelyi Cipészipari Vállalat. „Szocialista módon élni és dolgozni”. Ezt a célt egyre többen állítják maguk elé. Fiatalok és idősebbek, nők és férfiak, munkások és értelmiségi dolgozók alakí­tanak brigádot, hogy dolgozzanak az egész társadalom gyorsabb fejlődéséért, a maguk szebb és gazdagabb jö­vőjéért. A cél tehát nem önmagáért való. A munka, amely e célra tör és e célhoz vezet, magában hordja gyümölcseit és gondjaink enyhülését. Mert gondjaink még jócskán akadnak, terhükön csak a magasrendűen szervezett munka, a szocialista erkölcs szellemében vég­zett munka könnyíthet. Ilyen gondunk például a lakás­hiány, s bár 1964-ben 269 állami és 95 szövetkezeti lakás felépítésével, illetőleg átadásával sok családba költözik a gond és zaklatottság helyére derű és nyugalom, válto­zatlanul szükség van az építőipar munkájának céltuda­tosabb, a szocialista munkaerkölcs normái szerint való megszervezésére. Fejlődésünk jelenlegi szakában legfontosabb felada­tunk a mezőgazdasági termelés gyors fellendítése. Ez nem kevés munkát és erőfeszítést igényel. A munkás­osztály a továbbiakban is hű szövetségesként áll a ter­melőszövetkezeti parasztság mellett. Nemcsak anyagiak­ban nyújt segítséget, hanem átadja politikai szervezeti tapasztalatait, támogatást nyújt a nagyüzemi munka­­szervezési és vezetési módszerek kialakításához is. Május elsején, a munka ünnepén, a nemzetközi munkásszolidaritás ünnepén megyénk szervezett dolgozói bátran és magabiztosan készíthetnek számadást. A nép szebb és jobb életéért folyó harcban megállták helyüket. Kivették részüket korunk alapvető kérdéseinek megol­dásáért folyó küzdelemből is. A munkáshatalom most szilárdabb, mint bármikor volt. Erősödött a népi, nem­zeti egység, megnőtt a dolgozók szervező ereje, munka­­■ kedve. Megyénk dolgozói az elért sikerek alapján biza­­­kítatni tekinntetnak a jövőbe: a párt vezetésével az ed­lő IWHaWl -Latunk mwaldmi. Ij „templomok” ! ! A tv­ó építői (3. oldal) És a puccs után ?! (5. oldal) Mozdonyok, vadonok között (9. oldal) A jövő heti rádió és televízió műsor (10. oldal) Szombathelyet! Reggel 7 órakor: a Já­róműjavító és a városi tanács fúvószenekarénak zenés ébresztője. 10 órakor májm 1-i ünnepély a Jókai és a Puskin parkban, az előb­biben Mester Sándor elv­társ, a megyei pártbizott­ság titkára, az utóbbiban Vámos József elvtárs, a megyei párt-végrehajtó bi­­zottság tagja mond ünne­pi beszédet. Fél 11-től, mindkét parkban a szabadtéri szín­padokon a város műked­velő együtteseinek bemu­tatója, délután a Nép­­kertben és a termálfürdő­ben tánc. A parkokban a vendéglátó büféi, kerti „éttermei”, az üzemek sok vidámságot, szórako­zást tartogató sátrai áll­nak az ünneplő dolgozók rendelkezésére. Este 9 órakor a Jókai parkban tűzijáték. Ma: MÁJUS 1. (Czinke Ferenc rajza) Ünnepségek világszerte a munkásosztály nagy ünnepén A szocialista országok zászlódíszben várják a vi­lág minden tájáról érkező küldöttségeket. A május 1-i ünnepségek­re több mint ötven európai, ázsiai, afrikai és latin­­amerikai ország szakszer­vezeti küldöttségei érkez­tek Moszkvába, ahol meg­tekintik a Vörös téren ren­dezendő katonai díszszemlét és a moszkvai dolgozók ün­nepi felvonulását. A Szak­­szervezeti Világszövetséget Luis Padilla titkár kép­viseli. Varsóba is megérkeztek az első munkásküldöttségek, köztük a magyar küldött­ség is, amelyet Apró Jó­zsef, a Textilipari Dolgozók Szakszervezetének titkára vezet. Louis Saillant, a Szak­szervezeti Világszövetség főtitkára Bukarestbe érke­zett, hogy részt vegyen a román dolgozók május 1-i ünnepségein. Prágában­­ünnepségen tüntették ki a munkában legjobb eredményt elért dolgozókat. A Svéd Kommunista Párt május elsejei felhívása hangsúlyozza, hogy a mun­kásosztály ünnepén még erőteljesebben kell köve­telni a nukleáris fegyverek eltiltását és a leszerelés megvalósítását. Az Ausztráliai Kommu­nista Párt Központi Bi­zottságának felhívása hang­súlyozza azt a nagy fele­lősséget, amely az ausztrá­liai munkásokra hárul a Csendes-óceánon tervezett francia nukleáris kísérletek elleni harcban. A­ chilei dolgozók­­ egy­séges szakszervezeti köz­pontja május elsejei fel­hívásában elítéli az Egye­sült Államok Latin-Ameri­­kában folytatott imperia­lista politikáját és fokozot­tabb harcot hirdet az im­perializmus, a feudális el­nyomás ellen. Harold Wilson, az Angol Munkáspárt vezére május elsejei üzenetében reményt­­keltőnek mondja a Szovjet­unió és az Egyesült Álla­mok azon elhatározását, hogy csökkenti a katonai célokat szolgáló hasadó­anyagok gyártását. Az idén azonban valami, szokatlan dolog történt az Egyesült Államokban. Az amerikai kongresszus dön­tése és Johnson elnök ren­delete értelmében május elseje nemzeti . insusai, ahogy elkeresztelték „a lojalitás napja”. A hatósá­gok arra számítanak, hogy a dolgozó amerikaiak ezen a napon hitet tesznek az amerikai alkotmány iránti lojalitásukról. Május else­jén minden hivatalban, is­kolában „a hazafias és honpolgári szervezetekben” ünnepségeket tartanak. Ezeken a résztvevőknek hűségüket és odaadásukat kell dem­onstrálniuk azok iránt a törvények iránt, amelyeket a hatóságok pél­dául a négerek, a békehar­cosok, a haladó szervezetek vonatkozásában lépten-nyo­­m­on megszegnek. Az Egye­sült Államok hatóságai dí­szes ceremóniákkal, pom­pás szónoklatokkal akar­ják elködösíteni az ameri­kaiak előtt ezeket a nyil­vánvaló tényeket. Ám az erősödő sztrájk­­mozgalom, a polgári jogo­kért indított erőteljes harc arról tanúskodik, hogy az amerikai nép folytatná akarja 1886 májusának di-

Next