Vas Népe, 1964. június (9. évfolyam, 127-151. szám)

1964-06-02 / 127. szám

Megyeszerte úttörőket avattak a gyermeknapon. (Képes riport a 4. oldalon) Pénteken ülésezik Vas megye tanácsa Június 5-én,­ pénteken ülésezik Vas megye ta­nácsa. A­­megyei tanács ülésén" két fő napirendként a termelőszövetkezetek 1953. évi gazdálkodásának helyzetéről készült jelentés és az őrségi talajjavítás problémáiról szóló jelentés szerepel. Emellett tájékoztatás hangzik el a község­­fejlesztési alap tavalyi zárszámadásáról, a költségve­tésnek az országgyűlés által történt jóváhagyásáról, és a tavalyi költségvetés végrehajtásáról. VILÁG PROLETÁRJA!, EGYESÜLJETEK! IX. évfolyam, 12?, sám­ára 60 fillér 1964. június 2. Kedd (2. oldal] Á'E -Oltó­­b­ad!iiűveletés Napirenden a műszaki ismeretterjesztés (3. oldal) É­rsilségítők (4. oldal) Mostoha föld 1. oldal) Uöuleitent játszott a Haladás (6. oldal) Szalai elnök Pekingbe érkezett PEKING (MTI). Szalai jemeni elnök és a vezetése alatt álló küldött­ség hétfőn Liu Sao-csi kí­nai elnök és Csou En-laj miniszterelnök meghívására baráti látogatásra Kínába érkezett. Budapestre érkezett a Román népköztársaság nagy nemzetgyűlésének küldöttsége Az országgyűlés elnöksé­gének meghívására hétfőn Budapestre érkezett a Ro­mán Népköztársaság nagy nemzetgyűlésének küldött­sége. A delegációt Anton Moisescu, a nagy nemzet­­gyűlés alelnöke vezeti, a küldöttség tagjai: Gheorghe Rosu, a nagy nemzetgyű­lés közigazgatási bizottsá­gának elnöke, Iosif Uglar, a nagy nemzetgyűlés gaz­dasági-pénzügyi bizottságá­nak tagja, Gheorghe Stan, a nagy nemzetgyűlés jog­ügyi bizottságának tagja, a ploesti tartományi népta­nács elnöke, Stanciu Stoi­­an, a nagy nemzetgyűlés jogügyi­ bizottságának al­­elnöke, egyetemi tanár, a Pedagógiai Kutató Intézet igazgatója, Elene Grigoriu képviselő, a bukaresti tar­tományi nőtanács elnöke, Nicolae Huditeanu képvi­selő, a Dobrudzsa tarto­mánybeli „Filimon Sirbu” kollektív gazdaság elnöke, a Szocialista Munka Hőse, Ionel Raducanu képviselő, a bukaresti „Elektronica” üzem dolgozója. A delegáció ünnepélyes fogadására a Ferihegyi re­pülőtéren megjelent Vass Istvánné, az országgyűlés elnöke, dr. Beresztóczy Miklós és Pólyák János, az országgyűlés alelnöke, Mi­­hályfi Ernő, Nagy Dániel és Szakasits Árpád, az El­nöki Tanács tagjai, Böjti János külügyminiszterhe­lyettes, Harmati Sándor, a Hazafias Népfront Orszá­gos Tanácsának titkára, dr. Pesta László, a Fővárosi Tanács végrehajtó bizott­ságának elnökhelyettese, valamint az országgyűlés tisztikarának tagjai, szá­mos országgyűlési képvi­selő. Jelen volt Mihail Ro­­sianu, a Román Népköz­­társaság­ budapesti nagykö­vete és a nagykövetség több tagja. A vendégeket Vass Ist­vánné, az országgyűlés el­nöke üdvözölte. — Az Önök látogatása azért is nagyon kedves szá­munkra — mondotta —, mert viszonozhatjuk azt a rendkívül szívélyes baráti fogadtatást, amelyben a Magyar Népköztársaság or­szággyűlésének küldöttsé­gét részesítették a Román Népköztársaságban. Ma­gyarországi tartózkodásuk alkalmat ad arra, hogy to­vább mélyítsük, erősítsük azokat a baráti kapcsola­tokat, amelyek a szocializ­must építő népeink között kialakultak. Anton Moisescu, a ro­mán delegáció vezetője kö­szönetet mondott a baráti fogadtatásért, é­s kife­jezte meggyőződését, hogy magyarországi látogatásuk gyümölcsözően hozzájárul majd a két szomszédos nép baráti kapcsolatainak fej­lesztéséhez, a szocialista országok testvéri közösségé­nek, összeforrottságának erősítéséhez. Momás közteményt 1964. május 26—31 között Abdullah Al Szalal marsall, a Jemeni Arab Köz­társaság elnöke Dobi Istvánnak, a Ma­gyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa elnökének meghívására hivatalos láto­gatást tett a Magyar­ Népköztársaság­ban. Szalal elnök és kíséretének magyar­­országi látogatása alkalmat adott a ma­gyar nép életének, a szocialista építés terén elért eredményeinek megismeré­sére. Szalai elnököt és kíséretét a ma­gyar dolgozók mindenütt örömmel üd­vözölték, kifejezésre juttatták nagyra­becsülésüket a jemeni nép és a gyar­matosítók elleni harcokban kitűnt ve­zetője, Szalal elnök iránt. Szalal elnök magyarországi tartóz­kodása folyamán hivatalos tárgyalá­sokra került sor a két ország képviselői között. Kádár János, a magyar forradalmi munkás-paraszt kormány elnöke és Abdullah Al Szalal marsall, a Jemeni Arab Köztársaság elnöke baráti eszme­cserét folytatott a két országot egyaránt érintő kérdésekről, valamint a nemzet­közi helyzet fontosabb problémáiról. A megbeszéléseken a felek a barátság és a kölcsönös megértés légkörében megtárgyalták az országaik közötti kap­csolatok fejlesztésének kérdését. A tárgyalások eredményekén­t a két fél szerződést írt alá a Magyar Nép­­köztársaság és a Jemeni Arab Köztár­saság barátságáról és együttműködéséről. A két ország képviselői ezenkívül hosszúlejáratú kereskedelmi és fizetési megállapodást, valamint kulturális együttműködési egyezményt írtak alá. A magyar fél lehetőségeihez­­ mér­ten segítséget nyújt a Jemeni Arab Köztársaságnak a gazdaság, a nevelés­ügy és a közegészségügy fejlesztésében. Ezzel kapcsolatban egy jegyzőkönyvet írtak alá. A jemeni gazdasági helyzet jobb megismerése, a kölcsönös gazda­sági kapcsolatok továbbfejlesztési lehe­tőségeinek tanulmányozása céljából gazdasági szakértőkből álló küldöttség utazik Jemenbe. //. A Magyar Népköztársaság kormánya kifejezte azt a szilárd meggyőződését, hogy a Jemeni Arab Köztársaság Sza­lai elnök vezetésével eredményesen já­rul hozzá a béke megszilárdításához és a nemzetek közötti jó viszony kialakí­tásához. A jemeni nemzeti forradalom győzelme, eredményei, a hős jemeni nép napjainkban is folyó anti-imperialis­­ta és anti-kolonialista küzdelme részét képezi annak a gigászi harcnak, amely világméretekben folyik a szabadságért és a függetlenségért, a demokratikus erők és az imperialisták között. Az időszerű nemzetközi kérdésekről folyó megbeszéléseken a felek hangoz­tatták azon meggyőződésüket, hogy a békés egymás mellett élés elve biztosít­hatja a leghatékonyabban a világbékét, valamint az egyes országok és az egész emberiség zavartalan fejlődését. Egyöntetű a vélemény a tekintetben, hogy a béke védelme mindenképpen megköveteli az általános és teljes lesze­relést. Mindkét ország az első között írta alá az atomkísérletek részleges betiltásá­ról szóló egyezményt. Mindkét fél síkra száll az atommentes övezetek létrehozásáért, az idegen terü­leteken levő agresszív i­mperialista ka­tonai támaszpontok haladéktalan felszá­molásáért és határozottan támogatja mindazokat a törekvéseket, amelyek az egyetemes béke megszilárdítására irá­nyulnak: a Varsói Szerződés a NATO- államok közötti megnemtámadási szerző­dés megkötését; a német kérdés békés rendezését. Mindkét fél nagy jelentőséget tulaj­donít a gyarmati rendszer teljes és vég­leges felszámolásának. Követeli, hogy a gyarmatosító hatalmak mielőbb hajtsák végre a gyarmati rendszer teljes meg­szüntetéséről szóló ENSZ-határozatot. A felek teljes támogatásukról biztosítják a függetlenségükért harcoló gyarmati né­peket és mélységesen elítélik az imperia­lista erők neokolonialista politikáját, amely arra irányul, hogy a függetlensé­gükért harcoló és azt védelmező népeket újból leigázza. Megállapítják, hogy az ázsiai, afrikai és latin-amerikai, valamint a szocalista országok barátsága az impe­rializmus, a kolonializmus és a neokolo­­nializmus elleni eredményes harc igen fontos tényezője és feltétele. Mindkét fél felháborodással ítéli el a karibi és megszállás alatt álló Dél- Jemen elleni agresszív imperialista ak­ciót és határozottan követeli, hogy az ENSZ hozzon intézkedéseket az agresz­­szív támadások végérvényes megszün­tetéséért. A magyar fél teljes mértékben szo­lidáris a Jemeni Arab Köztársaság nemzeti forradalmával és függetlenségi harcával, amelyet nagy jelentőségűnek tart az Arábiai-félszigeten folyó fel­­szabdító harc előrehaladása é­s győzel­me szempontjából. Ezúttal­­ is kifejezi azt a­­ vélemé­nyét, hogy fel kell számolni az adeni angol támaszpontot, mint a kolonializ­­mus bázisát. Teljes támogatásáról bizto­sítja Jemen népét igazságos harcában. A felek a leghatározottabban elíté­lik a faji megkülönböztetés minden formáját. A magyar és a jemeni fél öröm­mel veszi tudomásul, hogy összeült az ENSZ világkereskedelmi és fejlesztési konferenciája és kifejezi azt a remé­nyét, hogy a konferencia elősegíti a kü­lönböző fejlettségi fokú és társadalmi rendszerű országok közötti gazdasági kapcsolatok fejlődését, száműzi a nem­zetközi kereskedelemből az együttmű­ködést gátló diszkriminációt. A magyar fél nagyra értékeli az arab államfők kairói csúcsértekezletén nyilvánosságra hozott nagy fontosságú határozatokat és támogatja az arab né­pek igazságos követelését, hogy a Pa­lesztinai arab nép jogainak helyreáll­­tását célzó ENSZ-határozatokat hala­déktalanul hajtsák végre. Szalai elnök magyarországi látoga­tása és tárgyalásai jelentős mértékben hozzájárulnak a két ország és népeik baráti kapcsolatainak erősítéséhez és fejlesztéséhez, a világ népei közötti bé­ke és barátság megszilárdításához. Budapest, 1964. május 30. Dobi István, Abdullah Al Szalal az Elnöki Tanács a Jemeni Arab elnöke Köztársaság elnöki Péter János látogatásai az EAK-ban­ Péter János külügymi­niszter látogatást tett dr. Mahmoud Fawzinál, az EAK miniszterelnök-helyet­tesénél, valamint Mah­moud Riad külügyminisz­ternél. Péter János a mi­niszterelnök-helyettessel és a külügyminiszterrel szívé­lyes légkörben­ megbeszé­lést folytatott, amelyen részt vett Rácz Pál, ha­zánk kairói nagykövete, Nagy S. Lajos és Mányik Pál külügyminisztériumi főosztályvezetők. Az Egyesült Arab Köz­társaságban tartózkodó Pé­ter János külügyminiszter Kairó közelében megte­kintette a Magyar Népköz­­társaság által szállított és felszerelt elektróda-gyárat, valamint a magyar közre­működéssel épült acél-alu­mínium kábelgyárat. A külügyminiszter hétfőn Asszuánba utazott, hogy megtekintse a gát építke­zéseit.

Next