Vas Népe, 1964. július (9. évfolyam, 152-178. szám)

1964-07-01 / 152. szám

MA? ‡»f©fslists ce Békeholsson-sorselásokról I Szombathely, Kőszeg, Körmend, Szentgotthárd VH.AG PÁOl£TA*JAl, EGTESULJEtTEK.? 13. évfolyam, 152. szám. Ára 60 fillér 1964. július 1., Szerda Szovjet-norvég tárgyalások Oslóban. A szovjet-norvég tár­gyalások hivatalos közlés szerint szívélyes és őszinte légkörben kezdődtek ked­den. A mintegy háromórás megbeszélés nagyobb ré­szét a két kormányfő a nemzetközi kérdéseknek szentelte, s ezt követően érintették a két ország kapcsolataival összefüggő kérdéseket is. Gerhardsen és Hruscsov kifejtette nézeteit a na­gyobb jelentőségű nemzet­közi problémákról. A nor­vég miniszterelnök példá­ul hangsúlyozta, hogy alap­vető célkitűzésnek tekinti az általános és teljes le­szerelés megvalósulását, addig azonban szükséges­nek tartja számos részle­ges egyezmény megkötését is. Hruscsov kifejtette: a szovjet kormány egyetért az általános és teljes le­szerelés megvalósításának szükségességével. Mint is­meretes, az erre vonatkozó javaslatokat elsőnek a Szovjetunió tette meg. A szovjet kormányfő azonban aláhúzta, hogy mindaddig, amíg a német kérdést nem rendezték a két német ál­lammal kötendő békeszer­ződés aláírásával,­­ Nyu­­gat-Berlin helyzetének ezen az alapon történő rendezésével, addig nem lehet megoldani a leszere­lés kérdését sem. A két kormányfő kifej­tette nézeteit az Egyesült Nemzetek Szervezetének szerepéről és számos más kérdésről is. A két ország kapcsola­tairól szólva Hruscsov és Gerhardsen egyaránt meg­állapította, hogy szükség van a kereskedelem fej­lesztésére. Megbízták a szakértőket, hogy a szov­jet—norvég hároméves ke­reskedelmi egyezményről ősszel induló tárgyalásokig tanulmányozzák, hogyan lehet növelni az egyes iparcikkek importjának arányát az árucikk-listá­ban. Ugyancsak megállapodás született arról, hogy a két ország szakértői közösen tanulmányozzák az At­lanti-óceán északkeleti tér­sége halállományának megóvását, illetve az itt folytatott halászattal kap­­­csolatos problémákat, ame­lyekhez közös érdek fű­ződik. A két kormányfő kifej­tette nézeteit az Észak- Norvég­ia, illetve a Szov­jetunió murmanszki terü­lete közötti gazdasági kap­csolatok továbbfejlesztésé­nek lehetőségeiről. A szov­jet fél felvetette egy újabb erőmű építésének lehető­ségét a határmenti Pasvik­­foly­ón. A tárgyalások befejez­tével Hruscsov ebédet adott Gerhardsen tisztele­tére az oslói Grand Hotel­ben. Délután a szovjet, kül­döttség tiszteletére foga­dást rendeztek az impo­záns oslói városházán. Nyikita Hruscsov szov­jet miniszterelnököt Bryn­­gáll Bull, a városi tanács elnöke üdvözölte. Elmon­dotta: nagy megtisztelte­tést jelent számára, hogy a Szovjetunió Miniszterta­nácsának elnökét köszönt­heti Oslo városházán. Hruscsov válaszában a többi között hangsúlyozta: bár csak két napja tartóz­kodik Oslóban, ez a rövid idő is elegendő volt arra, hogy képet alkosson a nor­vég főváros életéről. Lát­tuk azt a nagyszabású la­kásépítkezést, amely a vá­rosban folyik, a korszerű új épületeket, a házak művészi megformálását, mindenütt láttuk, hogy a városi tanács vezetői sok gondot fordítanak a fővá­ros szépítésére — mondot­ta. A szónok emlékeztetett a szovjet és norvég fővá­ros kapcsolataira, majd el­mondotta, Moszkvában is nagyszabású építkezések folynak. Mintegy 11 millió négyzetméternyi lakóépület készült el, annyi, mint a forradalom előtt 800 év alatt. A szovjet, s a norvég nép egyaránt érdekelt a béke fenntartásában, ab­ban, hogy Észak-Európá­­ban és a Balti-tenger tér­ségében megőrizzük a bé­kés élet feltételeit. Ez jó alapot nyújt or­szágaink sokoldalú békés együttműködésére is. Or­szágaink kapcsolatai ered­ményesen fejlődnek. Job­ban kell azonban ismer­nünk egymást. Több sze­mélyes kapcsolatot kell te­remtenünk — hangoztatta a szovjet, kormányfő. Biztosítom önöket, hogy a szovjet emberek mindig készek voltak, s készen állnak az ilyen együttmű­ködésre északi szomszéda­inkkal és készek arra, hogy teljes megértésre jussanak minden fontos kérdésben. Hruscsov beszédét nagy tapssal fogadták a megje­lentek. A fogadást követően a szovjet kormányfő átment a norvég szakszervezetek központi házába. Az épület nagytermében rendezett gyűlést a norvég külügyi intézet, amelyet a Storting, a parlament kez­deményezésére hívtak élet­re néhány évvel ezelőtt a különböző nemzetközi kérdések tanulmányozásá­ra. Az intézet felkérésére Hruscsov miniszterelnök előadást tartott. Mi­koján Bandungban Bandung (TASZSZ). A szovjet parlamenti küldöttség egyik csoportja kedden reggel Anasztasz Mikojan vezetésével Nyu­­gat-Jáva fővárosába Ban­­dungba érkezett. Suband­­rio Indonézia első minisz­­t­er­elnök helyettese és kül­ügyminisztere és más in­donéz államférfiak is el­kísérték a vendégeket. Kedden délután abban az épületben, ahol kilenc évvel, ezelőtt lezajlott az Afro-ázsiai országok neve­zetes bandtungi konferen­ciája, a szovjet küldöttség tiszteletére rendkívüli ülést tartott az ideiglenes népi tanácskozó gyűlés. Anasztasz Mikojan, a burmai forradalmi kor­mány meghívására indoné­ziai útja után ellátogat Burmába. A Szovjetunió Minisztertanácsának első elnökhelyettese július 2-án érkezik Rangonba és két napot tölt ott. Ott-tartóz­­kodása idején találkozik majd liewin tábornokkal, a burmai forradalmi ta­nács és a forradalmi kor­mány elnökével és Burma más vezetőivel. Jespersen Hruscsov látogatásáról Koppenhága (TASZSZ). Jespersen, a Dán Kom­munista Párt elnöke egy Skanderborgban tartott kommunista gyűlésen be­szédet mondott. Hangsú­lyozta, hogy a dán nép többségének számára Hrus­csov látogatása tanulságos és örömteli esemény volt. Sokan most végre megér­tették, hogy csak a Szov­jetunióval fenntartott jó­­viszony mozdíthatja elő a feszültség enyhülését és a békét. Hruscsov látogatása ide­jén Dániában jó irányban változott a politikai lég­kör — állapította meg Jespersen. — A hazugság kénytelen volt kapitulálni a tények előtt- Üdvözöljük az államférfiak hasonló kölcsönös látogatásait és igen hasznosaknak tartjuk­ őket. Egyre terjed a francia pilóták országos szakszer­vezetének sztrájkja, amely ma már kiterjedt a Beauvaisi-i, a Clermont-i és a Lyon-i repülőterekre is. New Yorkban befejezte munkáját az ENSZ gyám­sági tanácsának 31. ülés­szaka. Soós Endre, a UIOK el­nöke, valamint David Gi­­ladi, Izrael budapesti kö­vetségének ideiglenes ügy­vivője kedden koszorút helyezett el Theodor Herzl budapesti emléktábláján. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és szervei nevében kedden délelőtt Breinich Miklós országos vízügyi főigazgatóhelyettes ünnepélyesen megnyitotta az első országos vízügyi újító és tapasztalatcsere kiállítást Szolnokon. A Himnusz hangjaira méltóságteljesen kúszik fel a zászló... (Képes riport az L. oldalon) Az t­ltású ENSZ-katonák is elhagyták Kongót Leopoldville. A keddi nappal véget ért a kongói ENSZ-kato­­nák megbízatása és a kék­sisakosok utolsó alakula­tai is elhagyták az orszá­got. Míg Mobutu csapatai az ország legkülönbözőbb ré­szeiben rendszertelen és vereségekkel tarkított há­borút vívnak a partizánok­kal, Leopoldville-ben lázas politikai tanácskozásokat tartanak. Folytatódik az országos népszavazás is az új alkotmánytervezet­ről, amely — jóváhagyás esetén — átmeneti kor­mány létrehozásáról intéz­kedik. A leopoldville-i tár­gyalások homlokterében az országot megbékélés, úgy­nevezett­ kerekasztal-kor­mányának létrehozása áll. Részt vesz a megbeszélésen Adoula miniszterelnök és Kaszavabu elnök, továb­bá a két szakadár vezető, a katangai Moise Csembe és dél-kaszai tartomány egykori diktátora és „is­tencsászára” Albert Ka­­londzsi. Az UPI értesülése sze­rint már leopoldville-i dip­lomáciai megfigyelőik is arra hajlanak, hogy Csom­­bét tippeljék új miniszter­elnöknek. Csombe — mint ismeretes — egy ideje azt állítja magáról, hogy ő az ellenzéki erők összefo­­­gásának szószólója. Beleil­lik a képbe hétfőn este el­hangzott nyilatkozata, amely szerint­ Adoura mi­niszterelnök biztosította őt, hogy Gizenga volt minisz­terelnökhelyettest, akit a központi kormány börtön­ben tart, néhány órán be­lül szabadon bocsátják, mégpedig az ő közbenjá­rására. Ugyancsak az UPI je­lenti, hogy Adoura minisz­terelnök legközelebbi jö­vőben lemondásra készül. Szocialista országok vasúti együ­­téékedlési tanácskozása Moszkvában Moszkva (MTI). Június 22-től Moszkvában tartották meg a szocialista országok vasúti együttmű­ködési szervezete (SZZSD) miniszteri konferenciájá­nak IX. ülésszakát. A tanácskozás résztvevői megelégedéssel vették tudo­másul, hogy az elmúlt év­ben a tagországok, vala­mint a szervezet főbizott­sága jelentős munkát vé­geztek a nemzetközi forga­lom növekvő feladatainak megoldása érdekében. A fokozódó követelmények­nek megfelelően, az ülés­szak egy sor fontos kér­dést tárgyalt meg a tagor­szágok gazdasági és mű­szaki együttm­űködésének elmélyítésénél és megjaví­tásával kapcsolatban. Tár­gyaltak a romlandó áruk szállításának meggyorsítá­sáról, a vasutak villamosí­tásának, valamint kiber­netikai berendezések vasúti közlekedésben való alkal­mazásának kérdéseiről. Megvitatták a tagországok 1965—1970. közötti távlati együttműködési tervét a tudományos kutatási, ter­vezési és szerkesztési fel­adatok megoldásában. Lem­ondott a kongói kormá­ny Mandátumának lejártá­val lemondott a kongói kormány, Kaszavubu köz­társasági elnök kedden rá­dióbeszédben jelentette be, hogy a lemondást elfogad­ta, de az ügyek vitelével átmeneti időre továbbra is Cyrille Adoulát és kabinet­jét bízta meg. Kaszavubu néhány napon belül kor­mányalakítási megbízást ad egy szerinte alkalmas és sen­ki által sem gyűlölt, erős­­kező politikusnak. Tanév­zár­ó a Marxizmus-leninizmm Esti Egyetemén Az MSZMP Vas megyei bizottságának Marxizmus- lem­nizmus­ Esti Egyetemén kedden, délelőtt tartottak­ tanévzárót. Ez alkalommal 64 hallgató fejezte be ün­nepélyesen az esti egyetem hároméves tagozatát. A végzetteket Spitz László, a szombathelyi­ városi párt­­végrehajtó bizottság tagja köszöntötte, majd Fülöp Lajos, az esti egyetem igaz­gatója kiosztotta a bizo­nyítványokat.

Next