Vas Népe, 1964. szeptember (9. évfolyam, 204-229. szám)

1964-09-01 / 204. szám

VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK ! POLITIKAI NAPILAP AZ MSZMP VAS MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A VAS MEGYEI TANÁCS LAPJA IX. évfolyam, 204. szám Ara: 10 fillér 1964. szept. 1. Kedd Szeptem­­beri csengetés Ma ünnepélyes tanévnyitókkal megyénk valameny­­nyi, általános és középiskolájában megkezdődik az 1964—65-ös oktatási év. Új tanévről beszélünk­, hiszen valóban egy újabb mérfödkőig akarunk eljutni a következő tíz hónapban az iskolai élet útján, az új fogalma mégsem idegen, számunkra ismeretlen tenni­valókat rejteget magában. Úgy új ez a tanév, ah­en­nyan új egy elkövetkező óra, nap, vagy esztendő. S nevelőink, az oktatásügy dolgozói számára nem je­lenthet változásokat, noha sok új vonással másabb lesz ez a tanév, mint az eddigiek. A nagy változások helyett az állandóság kell jellemezze: a megtett úton való megerősödés, a hétköznapi munka tökéle­tesítése. Az új tanévnek az lehet a legfőbb célja, hogy a meglévő keretek között elmélyültebb, hatáso­sabb oktató-nevelő munkát valósítson meg. Megyénk valamennyi művelődésügyi intézményé­ben — óvodákban, általános és középiskolákban — javultak a munka személyi és tárgyi feltételei.. A tavalyihoz képest több nevelő, tanító, tanár foglalta el a katedrákat, újabb általános és középiskolai tan­termek kapcsolódtak be az iskolai hálózatba. Izsák­fán például vasárnap valóságos falusi népünnepély formájában avatták fel az új, két tantermes általános iskolát a Kulcsár-kertben. A megyeszékhelyen for­mára is csodálatos iskola­palotát, 16 tantermes gim­náziumot építettünk. Répcelakon és Vépen egy-egy gimnáziumi első osztállyal új középiskolai intézmény kezdi meg működését. A három évvel ezelőtt törvényre emelt iskola­­reform megvalósítása söröm sokat javult az oktató és nevelő munk­a. Mindinkább tartalmasabb, színvo­nalasabb az oktatás az új tantervek fokozatos beve­zetésével. A most kezdődő tanévben is újabb általános iskolai osztályokban több tárgyban honosodik meg az új tanterv. Új színt jelent az oktatásban az a törekvés, hogy a középiskolákban tanuló fiatalok ér­deklődési körüknek megfelelően egy-egy tárgyat ma­gasabb fokon, illetve elmélyültebben tanulhatnak. A különböző nyelvi tagozatú osztályokra gondolunk, amelyekben orosz, német, francia, angol és latin nyelvből magasabb óraszámban képezhetik magukat tanulóink. Középiskolai hálózatunk egészséges tarka­ságát, az oktatás gyakorlatiságát mutatja, bizonyítja, hogy mind több szakközépiskolai oszályt szerveznek. Ezekben, az úgynevezett 4+2-es rendszerű osztályok­ban az érettségi bizonyítvánnyal együtt szakmunkás­­levelet is kapnak a végzett fiatalok. A nevelő munka is sokat javult az utóbbi évek­ben. Különösen hasznos volt ebből a szempontból a tavalyi tanév, amikor is általános iskoláinkban ne­velőink igyekeztek felhasználni a Nevelési Tervet. Ez utóbbi a jövőben is nagyszerű segítség lehet a pedagógusok kezében, igyekezzenek azt ésszerűen fel­használni a gyakorlati munkában. A tárgyilagosság kedvéért meg kell mondanunk azt is, hogy mind a személyi, mind pedig a tárgyi feltételek megteremtése, a színvonalasabb, még elmé­lyültebb oktató-nevelő munka megteremése­­érdekében sok a tennivaló. Mind az általános, mind pedig közép­iskoláinkban szükséges lenne még több szakoktatóra. A megyei tanács művelődésügyi osztálya 31 állásra hirdetett pályázatot a tanárképző főiskolán és csak 18-at kapott. A tudományegyetemeken meghirdetett 37 helyre csak hat tanár akadt. Az illetékes szerveknek különböző kombinációkat kell megvalósítaniuk, hogy zökkenőmentes legyen a tanítás. Az is igaz, hogy is­kolai tantermeink zsúfoltak, egy-egy osztályba olyan sokan járnak, hogy szinte alig tudnak megmozdulni. Tehát még több tanteremre lenne szükség. Ugyanez mondható el a kollégiumi férőhelyekre is, amelynek hiánya szintén nyomot hagy az oktató-nevelő munká­ban. Mindent összevetve azonban azt kell mondanunk: szép sikereket értünk el, meglévő kereteinkk­el, s azok­kal az intézkedésekkel, amlyek foganatosítására a most kezdődő tanévben került sor (Például az új Rendtartás), jobbá, színvonalasabbá tehetjük az isko­lai munkát. A mostani tanév egybeesik hazánk felszabadulásá­nak 20. évfordulójával. Ez a tény szintén jelez vala­mit. Nevelőink úgy készülhetnek méltóképpen a fel­­szabadulás ünnepére, hogy munkájukban gyümölcsöz­zék az elmúlt 20 esztendő. Az iskolai ifjúsági szerveze­tek, úttörő, KISZ tevékenységét tegyék jobbá, hat­­hatósabbá. S ha lehet, ne ünnepség-sorozatokkal, ha­nem a színvonalasabb iskolai munkával tegyenek hitet rendszerünk mellett. Törekedjenek arra, hogy mind az úttörő, mind pedig a KISZ-szervezetek ön­tevékenyen végezzék munkájukat, ugyanakkor tevé­kenységükkel segítsék az iskolai munkát. Ez a szeptemberi csengetés legyen szimbóluma a kezdődő új tanévnek. Friss erővel, lelkesedéssel fogjunk munkához, s a tanév minden egyes napját használjuk ki szép céljaink megvalósítása érdekében. Bővesül Siam Csehszlovák-szovjet tárgyalások (2. oldal) Gyorslista a lottakúzásról (2. oldal) A második világháború tanulsága (3. oldal) flOBPE flOWJIH HAINIH BOJFAPCKH HPYTAPH! Czvitek Miklós elvtárs, Szombathely városi pártbizottságának első titkára megnyitja a nagygyűlést. Még jobban megismerni és segíteni egymást Meleg hangulatú magyar-bolgár barátsági est Szombathelyen a Művelődési és Sportházban Bulgara felszabadulásának közelgő — szeptember 9-i — huszadik évfordulója alkalmából tegnap este fél hétkor meleg hangulatú magyar—bolgár barátsági estet rendeztek Szombathelyen a Művelődési és Sport­házban. Az ünnepség díszelnökségében a Ljubomir Kazakov elvtárs vezette Razgrád megyei pártkül­döttség megyénkben tartózkodó tagjain ki­vüli "Tóth Gyula, a megyei pártbizottság első titkára, Mester Sán­dor, a megyei pártbizottság titkára, Horváth Miklós, a megyei pártbizottság titkára, Gonda György, a me­gyei tanács vb-elnöke, Vámos József, a megyei párt­­bizottság agitprop, osztályának vezetője, dr. Vincze Béla, a BM Vas megyei Főkapitányságának a veze­tője, Németh István, a szombathelyi járási pártbi­zottság első titkára, Czvizek Miklós, Szombathely vá­rosi pártbizottságának első titkára, a megyei párt­­végrehajtó bizottság tagjai, Tarján Ferenc, a szombat­­helyi városi pártbizottság titkára, Gyurácz János Szom­bathely városi tanácsának vb elnöke és Spitz László, a városi pártbizottság vb tagjai, Lénárt Lajos, a megyei tanács elnökhelyettese, Horváth Sándor, a megyei ta­nács vb titkára, dr. Zsigmond László, a Hazafias Népfront Bizottságának megyei elnöke, országgyűlési képviselő, a veteránok képviselői, a megye, a szom­bathelyi járás és Szombathely város valamennyi tö­megszervezetének képviselője, megyénk, a szombathe­lyi járás és Szombathely város politikai, társadalmi, gazdasági és kulturális életének számos vezetője és tagja. A magyar és­­a bolgár himnuszok elhangzása után a zsúfolásig megtelt terem­ben, mintegy 1200 részve­vő előtt Czvizek Miklós, Szombathely város pártbi­zottságának első titkára Kedves Elvtársak! Drága bolgár Elvtársaink, Barátaink! Drága Kazakov Elvtárs! Engedjék meg, hogy át­adjam Önöknek a megyei pártbizottság,, a megye kommunistáinak, munká­sainak, tsz-tagoknak, ér­telmiségi dolgozóknak elv­társi üdvözletét. E látogatás és találkozás szívünket örömmel tölti el. Ismeretes, hogy e találkozás a Magyar Szocialista Mun­káspárt és a Bolgár Kom­munista Párt Központi Bi­zottságának kezdeményezé­sére jött létre. Mostani­­a­ nyitotta meg az ünnepi estet, köszöntötte az est ven­dégeit, és résztvevőit, majd az­ ünnepi est szónokának, Tóth Gyula elvtársnak, a megyei pártbizot­tság első titkárának adta át a szót. lálkozásuunk az első lépés ahhoz, hogy az Önök ál­tal képviselt Belgrád­­me­gye és a mi megyénk. Vas megye vezetése és népe kö­zött szorosabb kapcsolat és együttműködés alakuljon ki. Mindez lehetővé teszi a közvetlen tapasztalatcserét és a hasznos tapasztalatok alkotó felhasználását. Job­ban megismerni egymást, minél többet felhasználni a jó tapasztalatokból, erő­sítve a barátságunkat — ez a látogatás célja. A mostani ismereteink alapján elmondhatjuk, hogy erre minden adott­ság megvan. A két me­gye éghajlati és talajviszo­nyait tekintve, a gazdasá­gi struktúrát vizsgálva sok hasonlóságot találunk, így tehát a megoldandó felada­tok is sok rokonvonást ár­nak el. Megoldásuk formáit és módszereit ép­pen ezért kölcsönösen jól hasznosíthatjuk. Tóth elvtárs ezután a bolgár nép felszabadulását megelőző kapcsolatainkról beszélt, s részletesen kifej­tette, hogy a magyar és bolgár nép sok körös tör­ténelmi vonása ellenére egymás igazi életét nem is­merhette elnyomó osztá­lyai nacionalista és népel­nyomó politikája következ­tében. Ennek kapcsán töb­­bek között a következőket mondotta: — Járt azonban Magyar­­országon több ezer bolgár kertész, akik egy parányi bérelt földön a kertészké­(Folytatás az 5. oldalon) Tóth Gyula elvtárs beszéde Horváth Éva Mária megyénk ifjúsága nevében virág csők­orral köszönti bol­gár vendégeinket.

Next