Vas Népe, 1964. szeptember (9. évfolyam, 204-229. szám)

1964-09-01 / 204. szám

Megkezdődtek a szovjet-csehszlovák párt- és államközi tárgyalások Prága (MTI). Hétfőn délelőtt a prágai várban meg­kezdődtek a csehszlovák és a szovjet párt- és kormányküldöttségek hivatalos tárgyalásai. A szovjet küldöttséget N. Sz. Hruscsov, az SZKP KB első titkára, miniszterelnök; a csehszlovák küldöttsé­get Antonin Novotny, a CSKP KB első titkára, köztársasági elnök vezeti. A csehszlovák sajtó továbbra is nagy terjedelemben, vezető helyen foglalko­dk a szovjet párt- és kormányküldött­ség csehszlovákiai látogatásának ese­ményeivel. Hétfőn reggel Prágában csak a Rudé Právo jelenik meg. A központi pártlap első oldalán képet közöl Hruscsov szlovákiai látogatásáról és be­számol a küldöttség visszaérkezéséről a fővárosba. Ugyancsak az első oldalon közli a lap, hogy befejeződtek a szlo­vák nemzeti felkelés 20. évfordulójának ünnepségei. Délkelet-ázsiai helyzetkép A Danangból Saigonba érkezett jelentések közül, hogy a város fiataljainak szövetsége — amelynek tagjai a hét elején tüntet­tek a Khanh-diktatúra el­len — hétfőn nyilakozatot adott ki. A nyilatkozat han­goztatja, hogy Nguyen Xu­­an Danh megbízása a mi­niszterelnöki teendőkkel nem egyéb, mint a Khanh­­féle diktatúra megmenté­sére szánt fogás. Bejelenti, hogy Danang fiatalsága el­utasítja ezt a megoldást. Khanh tábornok nyilat­kozott a New York Herald Tribune-nak. A lapban hét­főn megjelent interjú sze­mére veti Maxwell Tay­­lornak, Washington saigoni nagykövetének, hogy mi­közben kormányának jó­akaratát és támogatását tomácsolta, politikai ver­senytársát, Duong Van Minh volt köztársasági el­nököt támogatta a hata­lomfutásra tett kísérletei­ben. A Pater Lao rádióadó hétfőn adatokat közölt a hazafias fegyveres erőknek a laoszi jobboldali egysé­gek ellen augusztusban ví­vott harcairól. Eszerint augusztus elseje óta a hazafias erők mintegy tíz esetben vették fel a har­cot a Boun Oum—Nosavan csapatokkal. E harcok so­rán 134 ellenséges katonát megsemmisítettek, száz­­harminkettőt megsebesí­tettek, huszonhét foglyot ejtettek. Ezenkívül nagy mennyiségű fegyvert és katonai felszerelést zsák­mányoltak. * Fehér zsoldosokat képeznek ki Kongóban Leopoldville (Reuter). Mint nyugati hírügynök­ségek jelentik, egyre több jel vall arra, hogy a leopoldville-i kormány jól fizetett fehér zsoldosainak túlereje kiszorította a par­tizánokat a kulcsfontosságú észak-katangai székhely­ről, Albertville-ből. Az AP Elisabethville-ből jelenti, hogy további „ka­tonai tanácsadó csoportok” repültek hétfőn Albertvil­­lebe, állítólag az európai származású telepesek fel­kutatására. Egyes nyugat­európai államok konzul­jai is velük tartottak. Csembe ezzel egyidőben­­feloldotta Leopoldville­­ben a három hónapja tartó szükségállapotot. A leopoldville-i kormány — jelenti az UPI — most már egy újabb támadás tervét szövögeti. A ka­­minai — egyébként belga kézen levő — ultramodern légitámaszponton gyüleke­ző zsoldos hadnak azt a feladatot adták, hogy fog­lalják el az Albertville-től 500 kilométernyire északra fekvő Uvira várost, ahol a felkelők adminisztratív központját gyanítják. Uvi­ra elfoglalásával a Csom­­be-kormány el akarja szi­getelni a harcoló partizán­egységeket. A kaminai lé­gitámaszponton jelenleg 250 fehér zsoldos tart mindennapos kiképzést. Támadásukra azonban — vélekedik az UPI tudósító­ja — aligha kerül sor a szeptember 5-re összehívott afrikai állam-, illetve kormányfői értekezletig. Tíz évvel ezelőtt, a Dien Bien Phu-i győzelem és a genfi konferencia sikerei után Hanoi felszabadult, új fejezetet nyitva ezzel a főváros évezredes történe­tében. Még tíz évvel ezelőtt, Hanoi szociális és gazda­sági struktúráját a gyar­mati és fél-feudális rend­szer embernek ember által való kizsákmányolása jel­lemezte. Részben az ellen­ségtől, részben pedig a régi Hanoi elmaradottsá­gából adódó nehézségek tornyosultak a főváros fe­lett: a gazdasági élet erőt­lensége és széttagoltsága, a régi társadalom fájdalmas maradványai, melyben az élősdiség, a spekuláció, a prostitúció, az ópiumszen­vedély, a hazárdjátékok el­terjedtsége, az éhínség, a betegségek, a munkanél­küliség, a szellemi vakság, a kizsákmányoló rendszer megannyi utókövetkezmé­nyei halmozódtak fel. Az elmúlt tíz esztendő­­ben számos mélyenszántó és döntő változás történt. A gazdasági fellendülés, átalakulás és fejlődés kü­lönböző szakaszai során Hanoi lakossága felélesz­tette forradalmi hagyomá­nyait, felülkerekedett a ne­hézségeken, kitűnő tanúbi­zonyságát adva annak, hogy bízik saját erejében: elsöpörte a régi rendszer egészségtelen maradványa­ Az új Hanoi írta: Dr. Tran-Duy-Hung is és gyökeresen megvál­toztatta a főváros arcula­tát.Az imperialistáknak az­előtt minden tekintetben alárendelt, fogyasztói vá­rosból Hanoi az ország po­litikai gazdasági, kulturá­lis és ipari centrumává fejlődött. Ipari vonatkozásban a gyarmatosítók által hátra­hagyott nyolc ütött-kopott kisebb gyárral és néhány elavult kézműipari üzem­mel szemben Hanoinak je­lenleg 98 központi és 72 vi­déki jellegű állami vállala­ta van, ezenfelül még szá­mos fejlett vegyesipari és kézműipari vállalattal is rendelkezik. Hanoi ipari­ és kisipari dolgozóinak lét­száma, amely a főváros szociális struktúrájának alapját képezi, megtizen­­hétszereződött. Amikor a fővárost a néphatalom át­vette, nem volt egyetlen mérnök sem. Ma viszont több ezerre tehető azok­nak a mérnököknek és technikusoknak a száma, akik azelőtt kétkezi mun­­­kások voltak. Egymaga a Hanoi Gépipari Üzem negyvennél több mérnököt foglalkoztat és minden 13 munkásra jut egy-egy tech­nikus. A gyár dolgozóinak 12 százaléka rendszeresen látogatja az üzem felsőfo­kú esti iskoláját. Hanoiban még tíz évvel ezelőtt az írástudatlanok száma meghaladta a 100 ezer főt és csak 50 ezer gyermek járhatott iskolá­ba. Csak három évvel a felszabadulás után szá­moltuk fel az analfabétiz­must és ma már 110 ezer­nél is több felnőtt jár kö­zép- és főiskolába, esti, illetve levelező tagozatok­ra. 270 ezer gyermek láto­gatja nap mint nap az is­kolát. 50 ezerrel több fia­tal ember és leány tanul az egyetemeken, a szakkö­zépiskolákban és techniku­mokban. Hanoi lakossága, amely ezeket a dicsőséges tette­ket véghez vitte, harcban és munkában egyre maga­sabbra emelkedik. Új élet kezdődött számára, új esz­mék diadalmaskodnak és új ember formálódik, olyan ember, ak­i szívügyének te­kinti a kollektív társadal­mi tulajdont, és aki a „mindenki egyért — egy mindenkiért’ jelszó szel­lemében harcol és dolgozik a szocialista munkaver­seny keretein belül. Jelen­leg a főváros 282 termelő munkacsapatát terjesztet­ték fel a Vietnami De­mokratikus Köztársaság kormányához a „Szocialis­ta Munkacsapat” címre és 1115 újabb munkacsapat már feliratkozott ennek a címnek elnyeréséért küz­dők sorába ... ... Az elmúlt tíz eszten­dő során elért nagyszerű vívmányaitól eltöltött büsz­keséggel Hanoi, lakossága eltökélte magában, hogy minden akadályon felülke­rekedik és tovább halad előre. rádió, 7 104 167 mosógép, 7 109 905 rádió, 7 117 309 rádió, 7 134 636 utalvány, 7 141 896 motorkerékpár, 7 143 914 fényképezőgép, 7 194111 tv, 7 211 430 tv, 7 220 517 rádió, 7 238 585 utalvány, 7 239 039 hűtő­gép, 7 240 711 rádió, 7 242 984 háztartási kisgé­­pesítés, 7 244 196 utal­vány, 7 249 610 óra és utal­vány, 7 261 302 utalvány, 7 271 942 rádió, 7 277 586 utalvány, 7 279 268 rádió, 7 289 783 rádió, 7 291 454 hűtőgép, 7 294 735 utal­vány, 7 298 724 motorke­rékpár, 7 318 288 padlóke­fél­őgép, 7 342 974 rádió, 7 355 601 rádió, 7 371 612 utalvány, 7 379 315 szek­rény, 7 445 333 mosógép, 7 456 673 padlókefélőgép, 7 459 272 utalvány, 7 470 158 televízió. A gyorslista kivonata közvetlenül a húzás után készült, az esetleges szám­hibáikért felelősséget neta vállalunk.2 VAS NÉPE 1964. szept. 1. Kedd Olaszországban vasárnap több mint ezer gyűlést tar­tottak, amelyen megemlé­keztek Palmiro Togliatti­ról. E. Holmqvist svéd föld­művelésügyi miniszter két­hetes szovjetunióbeli tar­tózkodása után vasárnap hazaérkezett Svédországba. Líbia és Nagy-Britannia elvi megállapodást kötött arról, hogy három szakasz­ban kiürítik a líbiai kato­nai támaszpontokat: elő­ször Tripolit, azután Beng­hazi és végül a tabrai lé­gitámaszpontot. Dél-Tirolban újra kez­dődtek a zavargások: va­sárnap ismét megsebesítet­tek egy járőr­szolgálatot teljesítő olasz határ­rend­őrt. A Malaysiai Államszö­vetség megalakulásának el­ső évfordulójával kapcso­latos ünnepségek hétfőn megkezdődtek. Dél-Koreában az agyve­­lőgyulladás áldozatainak száma 322-re emelkedett és a járványban megbetege­dett személyek száma meg­haladja az 1500-at. Zempoala közelében, mintegy ötven kilométerre Mexikótól vasárnap súlyos autóbusz szerencsétlenség történt: huszonkét ember életét vesztette, 54 pedig megsebesült. Saigon utcáin vasárnap délelőtt mintegy 30 000 fő-­­nyi tömeg kísérte utolsó útjára a csütörtöki össze­tűzések során a katonai főparancsnokság előtt meg­ölt hat tüntető holttestét. Norodon Szih­anuk kam­bodzsai államfő, a kam­bodzsai kormány és a par­lament két háza vasárnap közös nyilatkozatot adott ki, amely megállapítja, hogy a Biztonsági Tanács­hoz küldött jelentés javas­latai holt betűk maradtak." 45 éven az USA Kommunista Pártja Negyvenöt éve annak, hogy egy chicagói gyűléste­remben megalakult az a kommunista párt, amelynek súlyos történelmi feladat jutott országrészül: a világ­­imperializmus legfőbb erődjében vette fel a harcot a tőke uralma ellen, bizonyította a marxizmus—leninizmus világot átfogó igazságát. Az oroszországi októberi for­radalmi hullám átcsapott az óceánon. Az Egyesült Álla­mok Kommunista Pártjának megszületése, az, hogy tüs­tént ezután a kommunisták álltak a nagy acélsztrájk élére, szervezték az amerikai munkásosztály harcát a fiatal szovjet köztársaság védelmére — mindez csattanós válasz volt a burzsoázia nagyhangú szólamaira, hogy „Amerika megcáfolta, Ford pedig legyőzte Marxot”. Amerika uralkodóosztálya negyvenöt éve szidalmazza, támadja, betiltja, és eltemeti a kommunista pártot, de a párt mégis él. A kemény küzdelmek megpróbáltatások végigkísérték az Egyesült Államok Kommunista Pártjának majd fél­százados útját. Hosszú történelme során időnként ku­darcokat is szenvedett, hibákat is elkövetett, de mindig talpra állt, sohasem tudták megtörni. Az uralkodóosztály ma sem felejtette el, hogy mire volt képes a kommu­nista párt a nagy gazdasági válság éveiben. Nem felej­tette el, hogyan vezették a kommunisták a munkanélkü­liek, a kenyörtelenek harcát, milyen szerepe volt a párt­nak az erős szakszervezeti mozgalom megteremtésében, a szervezett munkások jogainak kivívásában. Ezért is kí­sérelte meg a nagytőke oly sokszor és oly óriási eszkö­zök bevezetésével, gigantikus propagandahadjárat meg­szervezésével, hogy kiirtsa az Egyesült Államokból a kommunistákat, száműzze Marx ideológiáját. Példátlan az a hadjárat, amit MacCarthy előtt, alatt és utána is foly­tattak és folytatnak az amerikai kommunisták ellen. Törvénnyel akarták kötelezni a pártot tagságának re­gisztrálására, másik törvénnyel magát a tagság tényét büntették. A születés percétől, 1919. szeptemberétől folyik az üldözés, kezdve az akkori, úgynevezett Palmer-féle raz­ziákkal, amelyek tízezer embert juttattak börtönbe, ad­dig, hogy volt idő amikor csaknem az egész Központi Bizottság börtönben ült. Ott vesztette el szemevilágát Henry Winston, egészségét a napokban elhunyt Ben Davis elvtárs, mindketten a párt vezetői. Marx és Lenin pártja azonban erősebbnek bizonyult Ford törvényeinél és börtöneinél. Épp a nyáron volt kénytelen az amerikai legfelső bíróság igazat adni a párt másfél évtizede hangoztatott álláspontjának: alkotmányellenesnek nyil­vánították a tagregisztrálást követelő McCarran-féle törvényt. A párt ott harcol a négerek egyenjogúságáért küz­dők élvonalában, az egyre növekvő munk­anélküliség el­len, a tőke számkivetettjeinek, a „másik Amerika”, a szegények Amerikája képviselőjeként, s az egyre erős­­bödő békemozgalomban. Tevékeny erő a párt abban a harcban is, amely most, a választások előtt folyik a reakció győzelme ellen. Az évforduló napján bátor és kitartó pártot, töret­len és elszánt kommunistákat üdvözlünk, s tisztelettel adózunk annak a harcnak, amelyet közös eszméink dia­daláért oly nehéz körülmények között lankadatlanul vívnak. (avar) Amerika továbbra is nyomást gyakorol Japánra Tokió (TASZSZ). Tokióban megtartották a japán—amerikai „biztonsá­gi szerződéssel” összefüg­gésben megalakított japán —amerikai tanácskozó bi­zottság 5. ülésszakát. A jelenlegi ülésszak — csakúgy, mint az előzőek — zárt ajtók mögött vé­gezte munkáját. Mint az ülésszak befejezésekor nyil­vánosságra hozott rendkí­vül szűkszavú hivatalos közleményből kitűnik, a felek megvitatták „a je­lenlegi nemzetközi helyzet kérdéseit, különös tekin­tettel Japán és a Távol- Kelet biztonságára, vala­mint foglalkoztak Japán védelmének kérdéseivel is”. A helyi megfigyelők a jelenlegi ülésszak összehí­vását főképpen két indok­kal hozzák összefüggésbe. Az egyik, hogy Indo-Kíná­­ban és különösen Dél-Vi­­etnamban kudarcot valla­nak az Egyesült Államok fegyveres beavatkozási kí­sérletei és ezért az Egye­sült Államok rá akarja bír­ni Japánt, hogy vegyen részt a beavatkozási kísér­letekben. A második, hogy az Egyesült Államok is­­mét nyomást igyekszik gyakorolni Japánra, mert azt akarja, hogy nagyobb lendülettel növelje katonai potenciáját. Az amerikaiaknak még­­ a jelenlegi ülésszak előtt sikerült elérnie, hogy la­­pást” az amerikaiak által pán — a közvélemény ha­ folytatott szennyes háború távozott tiltakozása elleni- terheinek részleges vállalá­­ra — megtegye „az első lé­­sz Irányában. GYORSLISTA a lottó jutalomsorsolásáról A 35. hét szelvényei vettek részt Tegnap megtartották a lottó havi jutalomsorsolá­sát, amelyen a 35. heti szelvények vettek részt. Az alábbiakban közöljük a gyorslista egy részét, azoknak a nyertes szelvé­nyeknek a számát, amelye­ket az OTP Sprotfogadási és Lottó Igazgatóság győri körzeti irodája hozott for­galomba. 028 736 tv, 035 323 rá­dió, 038 687 rádió, 052 542 utalvány, 056 562 rádió, 057 097 fényképezőgép, 058 321 tv, 066 878 bútor, 1 004 693 fényképezőgép, 1 022 713 rádió, 1 024 122 óra és utalvány, 1 024 458 villanytűzhely, 1 027 382 aranyóra, 1 038 822 tv,­ 1 039 413 rádió, 1 051 287 tv, 2 004 184 ágyneműkész­let, 2 016 115 utalvány, 2 042 304 hűtőgép, 2 054 935 tv, 7 021 167 rádió, 7 035 538 tv, 7 057 383 tv, 7 065 318 kerékpár, 7 065 346 óraduó, 7 096 611 mosógép, 7100 486 háztartási tesgépesítés, 7101 599 kerékpár, 7 103 444

Next