Vas Népe, 1964. október (9. évfolyam, 230-256. szám)

1964-10-01 / 230. szám

Befejeződtek a magyar—csehszlovák tárgyalások Szerdán délután az MSZMP Központi Bizottságának székházában befejeződtek a magyar és a csehszlovák párt- és kor­mányküldöttség tárgyalásai. A tárgyaláson részt vettek Dobi Ist­ván, a Népköztársaság Elnöki Taná­csának elnöke és Kádár János, a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára, a forradalmi munkás-paraszt kormány elnöke vezeté­sével a magyar, Antonin Novotny, Cseh­szlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottságának első titkára, a Csehszlo­vák Szocialista Köztársaság elnöke ve­zetésével a csehszlovák párt- és kor­mányküldöttség tagjai és szakértői. Csehszlovák vendégeink a Beloiannisz Híradástechnikai Gyárban Antonin Novotny, Cseh­szlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottsá­gának első titkára, a Cseh­szlovák Szocialista Köztár­saság elnöke, a hazánkban tartózkodó csehszlovák párt- és kormányküldött­ség vezetője, valamint a küldöttség tagjai szerdán a Beloiannisz Híradástech­nikai Gyárba látogattak. Részt vett a látogatáson Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának el­ső titkára, a forradalmi munkás-paraszt kormány elnöke, dr. Ajtai Miklós, az Országos Tervhivatal elnöke, az MSZMP Poli­tikai Bizottságának póttag­ja, Szurdi István, az MSZMP Központi Bizott­ságának titkára és Csikesz Józsefné, az MSZMP Bu­dapesti Bizottságának tit­kára. A nagy múltú üzem ün­nepi köntösben várta a testvéri csehszlovák nép küldötteit. Csehszlovák és magyar nemzeti, valamint vörös zászlók díszítették főbejáratát, amely felett magyar, cseh és szlovák nyelvű felirat köszöntötte a kedves vendégeket és él­tette Csehszlovákia nagy múltú Kommunista Párt­ját. A gyári fiatalok egy cso­portja virágokkal kedves­kedett a vendégeknek. A gyári technikum osz­tálytermében rendezett ba­ráti összejövetelen Sellő Dénes vezérigazgató ismer­tette a múlt század nyolc­vanas éveiben alapított üzem fejlődésének útját napjainkig. Egyebek kö­zött elmondotta, hogy 1949 óta megtízszerezték terme­lésüket, s ma már gyárt­mányaiknak 76 százalékát exportálják. A kötetlen eszmecsere után a házigazdák gyárlá­togatásra invitálták a ven­dégeket. Az üzemlátogatás után a kedves vendégek a gyár konszern ebédlőjébe men­tek. A csehszlovák, magyar és vörös zászlókkal díszí­tett hatalmas teremben a munkások ezred szorong­tak. Hosszan zúgó taps kö­szöntötte a csehszlovák és a magyar államférfiakat Az üzemi röpgyűlést Ko­vács Kálmán, a gyári párt­bizottság titkára nyitotta meg, majd Kádár János, az MSZMP Központi Bizott­ságának első titkára, a for­radalmi munkás-paraszt kormány elnöke lépett a mikrofonhoz. Kádár János beszéde Kádár János hangsú­lyozta: a magyar párt- és állami vezetőknek jóleső érzés a csehszlovák párt- és kormányküldöttség tag­jainak társaságában talál­kozni e nagy múltú üzem dolgozóival. A továbbiakban arról be­szélt, hogy az előttünk álló nagyszerű célok, a biztató távlatok csak akkor vál­hatnak valósággá, ha nap­­ról-napra jobban dolgo­zunk, növeljük eredmé­nyeinket. Most elsőrendű feladat az idei tervek vég­rehajtása, de rendkívül fon­tos a jövő évi tervek ki­munkálása és a követke­(Folytatás a 2. oldalon) Kossorúzás! a Magyar Hősök Emlékművén­él (Regős István­­ felvétele) POLITIKAI NAPILAP AZ MSZMP VAS MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A VAS MEGYEI TANÁCS LAPJA IX. évfolyam, 230. szám Ára: 60 fillér 1964.okt. 1. Csütörtök Hruscsov fogadta Sukarnot MOSZKVA (TASZSZ), Kremlben újabb megye- társaság elnökével és mi­,,.. .­i­niszterelnökével. Nyikita Hruscsov szovjet szelest folytatott dr. Su- 8 megbeszélésen jelen miniszterelnök szerdán a kamuval, az Indonéz Köz- volt Anasztasz Mikojan. Joh­n­son­ a NATO strukturális reformjairól Tovább folyik az amerikai választási hadjárat Washington (MTI). Johnson elnök kedden a Fehér Házban fogadta Manlio Brosiót, a NATO főtitkárát és eszmecserét folytatott vele az agresz­­szív katonai szövetséget érintő időszerű kérdések­ről, majd ebédet adott tiszteletére. Washington­ban közzétették a pohár­köszöntök szövegét. Az el­nök kijelentette, hogy az Egyesült Államok a jövő­ben is szilárdan kitart NATO-elkötelezettsége mellett, amely Amerika „külpolitikájának talpkö­ve”. Johnson kifejtette, hogy a NATO mind a két nagy amerikai párt teljes támogatását élvezi. Ezután kijelentette: „A szövetsé­ges védelem egy és oszt­hatatlan; Amerika bizton­sága a szövetség egészének biztonságán múlik, a szö­vetség pedig ugyanakkor az Egyesült Államok stra­tégiai erejétől függ”. Johnson ezután hangsú­lyozta: „Helyénvaló, hogy a NATO-ban létrejöjjenek a felelősség megosztásának új formái”. Ezzel a megjegyzéssel kapcsolatban az AFP tá­jékozott köröket idézve azt írja, hogy Johnson sejt­tette: hajlandó megvitat­ni a NATO-szövetségesek­­kel az Északatlanti Szö­vetség strukturális reform­jainak kérdését. Mint is­meretes, ilyen igény első­sorban francia részről je­lentkezett a NATO-ban. Goldwater, a Köztársa­sági Párt elnökjelöltje, je­lenleg Ohio állam déli ré­szét járja. Kedden Cincin­natiban elmondott kortes­beszédében a Johnson­­kormányt „sodródó meg­tévesztő külpolitikával, a vereség külpolitikájával’­ valamint azzal vádolta meg, hogy „túlságosan en­gedékeny a kommunizmus iránt”. * Az amerikai szenátus megajánlása bizottsága kedden, meglepetésszerűen gyors döntéssel, jóváhagy­ta a 3,3 milliárd dolláros külföldi segélyprogramot. A bizottság elébe vágott a kongresszus együttes dön­tésének s 16 millió dollár­ral megnyirbálta a képvi­­selőház által már jóváha­gyott összeget. Általános sztrájk: politikai zavargások Pakisztánban Az ellenzék felhívására kedden általános sztrájk volt Pakisztán mindkét tartományában, tiltakozá­sul a kormánynak a diá­kokat, a dolgozókat, a po­litikai pártokat és a saj­tót sújtó intéz­kedései el­len. Daccában, Kelet-Pakisz­­tán fővárosában a sztrájk következtében megbénult a forgalom a város és a tartomány többi része kö­zött A tzletek zárva tar­tottak, a kormányhivata­lokban azonban tovább folyt a munka. A Reuter jelentése szerint tüntetők támadtak meg két üzletet, amelynek tulajdonosai nem tettek eleget a sztrájkfelhívásnak. Később a rendőrség könnyfakasztó gránátjaitól szétkergetett tömeg útakadályokat emelt, vonatokat állított meg. Az öt ellenzéki párt vezetői kedden este Dac­odban tömeggyűlésen kö­vetelték a demokrácia helyreállítását. Malana Basani, a Nemzeti Nép­párt (Avami) vezetője százezres tömeg előtt bé­lyegezte meg a kormány demokráciaellenes intézke­déseit és azt, hogy kiszol­gáltatják az országot az amerikai imperialistáknak. A Dacca környéki textil­gyárak munkásai tüntető felvonuláson követelték a sajtószabadság helyreállí­tását, a politikai foglyok szabadon bocsátását. Hasonló tömegmegmoz­dulások zajlottak le hír­­ügynökségi jelentések sze­rint Karacsiban, Nyugat- Pakisztán legnagyobb vá­rosában és Chittagong­­ban. Hi húzódik meg a malawi zavargások mögött? Accra (MTI): Hírül adtuk, hogy heves kormányellenes tüntetések robbantak ki a közép-af­rikai Malawi fővárosában, Zambában. Ezzel összefüg­gésben írja Éliás Béla, az MTI tudósítója. Az ez év júliusában füg­getlenné vált Malawi első miniszterelnöke, dr. Banda annak idején bejelentette, kormánya valamiféle diszkréten elkötelezett kül­politikát fog folytatni. Csak a későbbiek során kezdett világosság derülni arra, mit is jelent valójában ez a politika. A malawi mi­niszterelnök ugyanis az af­rikai országok nagy több­ségének meghökkenésére közölte, nincs szándékában megszakítani a kereskedel­mi kapcsolatokat Portugá­liával és Dél-Afrikával. Az Afrika Egységszervezet kai­rói csúcstalálkozóján pedig kertelés nélkül megmon­dotta, semmiféle segítséget nem nyújt a hazájával ha­táros Mocambique felsza­badulásáért küzdő népének. Mindez sg­élyréteg elége­detlenséget váltott ki a' Ma­lawiban, de különösen a malawi kormány ama tag­jaiban, akik a független­ségért vívott küzdelem ve­zetői voltak hosszú éveken át. A Malawiban kitört za­vargások arra intenek, hogy Afrika újonnan felszaba­dult népei nem tűrik a kétértelmű, valójában az imperialistáknak kedvező, az afrikai politika főáram­latával ellenkező irányú külpolitikát. S a mai afri­kai politikai helyzetben különösen népszerűtlen do­logra vállalkozik az, aki a d­éliafrikai fajgyűlölők­kel és a­­portugál fasiszták­kal való bármilyen együtt­működésért száll síkra. .

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék