Vas Népe, 1964. november (9. évfolyam, 257-280. szám)

1964-11-01 / 257. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK ! POLITIKAI NAPILAP AZ MSZMP VAS MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A VAS MEGYEI TANÁCS LAPJA IX. évfolyam, 257. szám Ara: 80 fillér 1964. nov. 1. Vasárnap Ülésesett a Vas megyei képviselőcsoport Napirenden Szombathely kommunális igényei Tegnap délelőtt a szombathelyi városi tanácson ülésezett a Vas megyei képviselőcsoport, s a me­gyeszékhely kommunális intézményeinek helyzetéről tárgyalt. Az ülésen részt vett Tóth Gyula elvtárs, a megyei párt-végrehajtó bizottság első titkára is. Gyurácz János elvtárs, a szombathelyi városi ta­nács vb-elnöke tájékoztatta megyénk képviselőit Szombathely kommunális igényeiről, a város viz­es gázellátásáról, az ezzel kapcsolatos tervek vég­rehajtásában mutatkozó nehézségekről. A tájékoz­tató elhangzása után vitára került sor, amelyet az ülésen elnöklő Zsigm­ond László képviselő foglalt össze. A képviselőcsoport állást foglalt több, a me­gyeszékhelyt érintő kérdésben. Például nem rögzített még, hogy milyen energiát használnak fel a Der­­kovits-lakótelepen a lakások fűtésére. A képviselő­­csoport megkeresi a Nehézipari Minisztériumot an­nak végleges eldöntésére, miként oldható meg az új városrészben a lakások fűtése. Ezenkívül a te­lefon- és a csatornahálózat fejlesztésére, a perem­­kerületek helyzetére vonatkozólag hozott megfelelő határozatokat a Vas megyei képviselőcsoport. Lgg hét a külpolitikában 12. oldali Részletes tudósítás a megyei tanács üléséről 13 oldal; Látogatás Mészáros József ( „m­ ti lenne ben" II. oldal) A mozi jövőjéről 1ó oldal)­­ Bulgáriai tanulm­ányút (1. oldal) Fenékig tejföl? (Képes riport a 0. oldalon Az osztrák külügyminiszter látogatásai hazánkban Szombaton dr. Bruno Kreisky, az­ Osztrák Köztársaság külügyminisztere látogatást tett a Duna Bizottságban dr. Simon Koller, az Osztrák Köztársaság magyarországi követe, a Duna­ Bizottság helyettes elnöke kíséretében. Kreisky külügyminisztert G. A. Cryenyiszov, a Szovjetunió magyarországi nagykövete, a Duna Bizottság elnöke, Frantisek Pisek, Csehszlovákia magyar­­országi nagykövete, a Duna Bizottság titkára, és dr. Nae Androne, a Duna Bizottság igazgatója fogadta. Az osztrák külügyminiszter kísére­tében voltak az osztrák delegáció tagjai közül: dr. Hans Begi burgenlandi tar­tományfőnök, dr. Carl U. Bobleier külügyi államtitkár, dr. Erich Bielka Karstreu, az osztrák külügyminisztérium főtitkárai H. Haymerle külügyminisztérium­ főosz­tályt v­ezető, H. Standénál külügyminisz­tériumi főosztályvezető. A találkozás szívélyes baráti lég­körben folyt le. 750 személyt tartóztattak le Bolíviai helyzetkép La Paz (MTI). A bolíviai fővárosiban péntek óta a hadsereg az úr. Az utcákon megerősí­tett katonai járőreik, gépe­sített rendőrosztagok cir­kálnak. Pénteken Andrew Kennedy La Paz-i érsek közbenjárására tűzszünet jött létre az egyetem épü­leteiben­ védekező diákok és a nagy túlerővel táma­dó katonai alakulatok kö­zött. A kormány megígérte, hogy szabad elvonulást biztosít a diákoknak és ki­engedi bebörtönzött társai­kat Később azonban meg­szegte adott szavát, s szom­bat reggeli hírügynökségi tudósítások szerint 750 sze­mélyt közöttük nőket és gyermekeket letartóztatott. Kennedy érsek kijelentette, hogy a rendőrség „ember­telenül bánik a diákokkal”, a kormány több tagja pe­dig beadványban követel­te az őrizetbe vett nők és gyermekek szabadlábra he­lyezését. Az országban tovább tart a rendkívüli politikai fe­szültség — jelenti az AFP hírügynökség. Az elnök a maga részé­ről — mint a TASZSZ tu­dósítója jelenti — rádió­beszédben utasította el a lemondását követelő nyi­latkozatot. Beszédében az­zal vádolta a diákokat és a munkásokat, hogy „jel­legzetesen kommunista módszereket alkalmaznak”. Ezek sorában említette az amerikai diplomáciai kép­viselet székháza ellen in­tézett támadást. A TASZSZ La Paz-i helyzetjelentésében arról számol be, hogy a város­ban szombat­ reggel óta nyugalom uralkodik. A diákok és a munkások kép­viselői azonban közölték, hogy­ tovább vívják harcu­kat a demokratikus sza­badságjogok helyreállításá­ért, a kormányzat megvál­toztatásáért . Az új dél-vietnami miniszterelnök beszéde Tran Vem Huong, az ■újonnan kinevezett dél-vi­etnami miniszter­elnök, aki­nek kin­evezését az úgyne­vezett Nemzeti Főtanács­nak még jóvá kell hagy­ni, szombaton elmondta el­ső nyilvános beszédét. M­indeneke­lőtt sajnálko­zását fejezte ki a dél-viet­nami fiatalság „elfajulása” miatt, majd fegyelmet, ön­feláldozást és mértékletes­séget követett az országtól. Kro­elezítette, kormányé ■WKrr« enzfetfesfi .sem riad vissza, hogy rákény­szerítse a dél-vietnami álcát „semlegesség és a kommu­nisták ellen folytatandó ál­talános harcra”. Huong miniszterelnök megígérte a Dél-Vietnam­­ban virágzó feketepiacnak és a helyi vezetők túlkapá­sainak megszüntetését. Az új miniszterelnök el­ismerte, hogy a dél-vietna­mi hazafiak nemcsak ka­tonai téren, hanem propa­gandájukkal is nagy sike­reket érnek­­el­ és a saigoni kormány nem tud verseny­re kelni velük. Dél-Vietnam külpolitiká­járól szólva aláhúzta: kormánya változatlanul semlegesség-ellenes és kommunistaellenes lesz. Megjegyezte, hogy az or­szág elfogad külföldi se­gítséget, de csak a „sza­bad országoktól”. Taylor, az Egyesült Ál­lamok dél-vietnami nagy­követe megelégedéssel nyugtázta a délvietnami kom­ingv­ál­tozás­t. Fincs az amerikai választási harcban Washington (MTI).­­ A hét végén valamennyi­­ jelölt utolsó rohamra indul­­ az amerikai választási kam­­­­pányban. Johnson elnök­­ magyar idő szerint szom­­­­baton az éjjeli órákban­­ mondta el második válasz­tási beszédét New York­ban. Hétfőn este mindkét elnökjelölt televíziós be­­s­­zédben fordul a választók­­­­hoz. Johnson ezután Aus­­­­tinba utazik, Texasban adja le majd szavazatát, és itt­­ várja meg a választás ered­­­­ményét. Az elnök számára valóságos elektronikus agy­központot rendeznek be: több mint 175 000 szavazó­körzetből a legkorszerűbb berendezésekkel továbbít­ják hozzá az adatokat. Ha­sonló központot kap egyéb­ként­ Gold­water is Arizoná­ban. Az előzetes vélemé­nyek szerint Washington­ban már nem sokkal éjfél után képet lehet alkotni a választás végeredményéről. Az idei választási kam­pány a látványos külsősé­geken és a nagyszámú bot­rányon túlmenően is figye­lemre méltó volt politikai tartalma miatt. Goldwafer­­rel a Republikánus Párt vezetését a szélsőséges kon­zervatív elemek kaparin­tották meg, s olyan szélső­séges politikát provokáltak, amelynek megvalósítása ál­talános vélemény szerint a nukleáris világháború ve­szélyét is felidézhetné. Johnson elnök ezzel szem-­­ben az amerikai nép béke­vágyára hivatkozva, végső fokon tényként fogadta el­­a békés­­együttélés politi­­káját, amelyet a szocialista, országok hirdettek meg. Belpolitikai téren pedig olyan programot vázolt fel,­­amely alkalmasnak bizo­nyult a néptömegek támo­gatásának megnyerésére. Ezért, vált népszerűvé a demokraták programja, s a közvéleménykutatások adatai szerint ez a program elsöprő támogatásra talál­hat kedden. A két elnök és a két al­­elnökjelölt sorsán kívül mintegy ezer jelöltről dön­tenek kedden az amerikai választók. Harminc szená­tori tisztségért hetvenki­lencen, a négyszázharminc­öt képviselői helyért pedig nyolcszázhatvanketten in­dulnak harcba és mintegy félszázan versengenek a kormányzói tisztségekért is. Az egyes államokban ezen­felül sokszáz helyi jellegű javaslat és törvénytervezet is a v­álasztók elé kerül november 3-án. Az amerikai elnökvá­lasztási kampány utolsó napjai még az eddiginél is nagyobb erőfeszítéseket kö­vetelnek a szembenálló fe­lektől A két elnökjelölt trénteken több­ különböző államban­­ tartott beszédet, ezrekkel rázott kezet és to­vábbi ezreket biztosított a Demokrata Párt, illetve a Republikánus Párt győzel­méről. . Johnson elnök chicagói beszédében kijelentette: ,,Megnyerjük ezt a válasz­tást”. Goldwater ugyan­akkor „politikai századfor­dulót” jósolt, ami lefor­dítva annyit jelent, hogy a saját győzelmét várja a keddi választástól. Az Eiffel-torony els emeletén több mint ezer Párizsban élő amerikai tar­tott gyűlést, melynek jel­szava „a külföldi ame­rikaiak Johnsonért” volt A gyűlésen többek között részt vett Josephine Baker is. Kilép-e Anglia a Concord-egyezményből ? Párizs (MTI). Léderer Frigyes, az MTI tudósítója jelenti: Roy Jenkins brit repü­­­­lésügyi miniszternek a Concord sorsáról folytatott párizsi tárgyalásait tovább­ra is homály fedi. Francia részről nem adtak fel­je­lentést a megbeszélésekről, illetékes körökben azonban borúlátóan ítélik meg a francia—angol hangsebes­ség feletti utasszállító re­pülőgép jövőjét. Jenkins nem mondotta, hogy Nagy- Britannia visszalép az ♦­ együttműködéstől, sem azt, hogy el akarja halasztani a közös repülőgép tervét. Csupán kormánya „elkép­zeléseit” ismertette és szakértői tárgyalásokat ja­vasolt a London számára túlságosan költséges terv „módosítására”. Francia részről­ bizalmat­lanul fogadták a brit mi­niszter magyarázkodását, amelyből arra következtet­nek, hogy Wilson kormá­nya egyszerűen elejtette a Concord tervét, de nem akarja az egyoldalú sza­kítás kockázatát vállalni. A hosszas műszaki és pénz­ügyi tárgyaláscfolfial­­ akar kilyukadni, hogy kö­zös megegyezéssel bontsák fel a szerződést. A Concord-ügy súlyos helyzetbe hozza a francia repülőgépipart. A közös gép kifejlesztésén mintegy 40 000 francia mérnök és szakmunkás dolgozik. Fran­ciaország két év óta a Comcordra összpontosította a polgári repülőgyártást, elhanyagolta a Caravelle és más franca utasszállí­­tógép-típusok fejlesztését. A francia kormány most London végleges döntig­ várja. "

Next