Vas Népe, 1964. december (9. évfolyam, 281-305. szám)

1964-12-01 / 281. szám

VärtG «OttTARjAl EGY£SüljET£Ki ES. évfolyam, SQL Mám Ára 60 fillér 1964. dec. 1. Kedd E hét legyen az őszi mélyszántás hete ■— Elismerés jár a megye traktorosainak a múlt hé­ten kifejtett szorgalmas munkájukért. Ezzel a gondolattal kez­dődött a megyei operatív bizottság tegnap délutáni ülése. Nem volt véletlen az egybehangzó dicséret, hi­szen november 22—28 kö­zött mintegy 9 ezer hold­dal nagyobb területet szán­tottak fel, mint az azt meg­előző héten. A legtöbben már az egymásután követ­kező ötödik, hatodik va­sárnapot is munkával töl­tötték- anélkül, hogy ün­neplésre gondoltak volna. A derék munka elisme­rése mellett az operatív bizottság arra kérte a traktorosokat: lehetőségeik­hez mérten még fokozzák teljesítményeiket, hiszen így is 10—14 nap kell ah­hoz, hogy befejezhessük a mélyszántást. Az operatív bizottság ugyanakkor azt javasolta a járási és a szövetkezeti ve­zetőknek: ezen a héten úgy szervezzék és irányítsák a munkát, hogy minden arra alkalmas traktor lehetőleg nyújtott műszakban szánt­son, s e hét legyen a mély­szántás hete. Nem csak azért kell min­den erővel „szorítani” e munkát, mert ilyenkor ha­mar elromolhat az idő, ha­nem azért is, mert részben az idei szántáson múlik a jövő évi termés. Megyénk egy jelentős részén rossz vízgazdálkodású talaj van, s az is köztudott, hogy egyenlőtlen a csapadékel­oszlás. S mivel az ősszel mély­szántott föld többszörösen annyi nedvességet raktároz Elismerés a traktorosoknak A kukoricaszár ne akad­ályozza a szántás folyamatosságát E héten 20 exer holdat el, mint a tavasszal szán­tott, elsőrendű érdekünk, mert így az őszi csapadék­ból még akkor is jut a nö­vénynek, amikor egy szán­­tatlan területen nedvesség hiányában már elalél a ré­pa, a kukorica, vagy más növényi kultúra. Az pedig nem lehet közömbös, hogy csak egy részét tudjuk-e betakarítani annak a ter­mésnek, amelyre lehetősé­günk lenne. A szántás folyamatossá­gát elég sok helyen akadá­lyozza az elszállítatlan ku­koricaszár. A szövetkeze­tekben az egyéb szállításo­kat mellőzve, a legközeleb­bi napokban a szár beta­karítására mozgósítsák a fogatokat, hogy a traktorok zavartalanul — s mint em­lítettük is —, nyújtott mű­szakban dolgozhassanak.. A legtöbb munka a celli, a vasvári és a körmendi járásban van. A többi já­rásban — s a szombathelyi termelőszövetkezeteket is beleértve —, a hét végén vagy a jövő hét elején be­fejeződhet a szántás. Ter­mészetesen csak abban az esetben, ha a járási mező­­gazdasági osztályok veze­tői, munkatársai is min­den nap a helyszínen segí­tik s egyben ellenőrzik is a gépek üzemeltetését. Ha ezen a héten legalább 20 ezer holdat fel tudnánk szántani, igen nagyot lép­nénk előre, s a jövő hétre már nem jutna ennyi ten­nivaló. Ezt a teljesítményt pedig elérhetjük, ha — mint fentebb is említettük —, minden szántásra al­kalmas géppel dolgozta­tunk. A traktorosok jól bírják a munkát s szívesen dol­goznak. A járási és a helyi vezetőknek lesz a feladata, hogy mától lehetőleg egyet­len üzemképes erőgépet se hagyjanak állni a dűlővé­geken vagy a tsz-portákon. 9 Apa és fia a lánctalpason A betakarítás után tel­jes erővel szorgalmazzák az őszi mélyszántást a sima­­sági Május 1 Tsz-ben. Ki­lenc traktor vasárnap is dolgozott és a késő délutá­ni órákig 36 holdat szán­tott fel. Egy lánctalpas traktorral huzamosabb idő óta éjjel-nappal szántanak. A nagy erejű gépet Raffai Mihály és fia, László fel­váltva irányítják. Az őszi szezonban többszáz hold­­nyi talajmunkát végeztek. A tsz-ben a hét végére, vagy talán még előbb tel­jes egészében befejeződik a mezei munka. Tiltakozó gyűlések az egyetemeken a kongói és vietnami véres agresszió ellen A budapesti Műszaki Egyetem hallgatói hétfőn gyűlésen tiltakoztak az im­perialisták kongói és viet­nami véres agressziói ellen. A tiltakozó gyűlésen az egyetem többezer hallga­tója vett részt. Az elnök­ségben foglaltak helyet a KISZ Központi Bizottsága, az Egyetemi Országos Diák­­bizottság, a DÍVSZ, továb­bá az ázsiai, afrikai és dél­­amerikai országok hazánk­ban tanuló fiataljainak képviselői. Elsőnek Gács Zoltán gé­pészmérnök-hallgató szó­lalt fel, s a magyar fiatalok, sokezer egyetemi hallgató­társa nevében együttérzésé­ről biztosította a dél-viet­nami és a kongói népet A jelenlevők lelkes ro­­konszenv-tüntetése fogadta a mikrofonhoz lépő Doan Minh Thep vietnami diá­kot. Diallo Alfa Umar, gui­neai hallgató, a hazánkban tanuló afrikai diákok nevé­­l­ben szólalt fel. A­­dél-amerikai­­fiatalok­ nevében Mario Kaszangasz, kubai diák fejezte ki tilta­kozását Rodolfo Mechini, a DIVSZ elnöke, a Demokra­tikus Ifjúsági Világszövet­ség soraiban tömörült 1101 millió fiatal nevében ítélte el a vietnami és kongói ag­ressziót. Szűcs Pál, a KISZ Köz­ponti Bizottsága külügyi osztályának vezetője a töb­bi között hangsúlyozta, hogy a magyar fiatalok a kongói és a hős vietnami nép oldalán állnak. A szenvedélyes hangu­latú nagygyűlés részvevői végül határozatot fogadtak el, amely elítéli a kongói és a dél-vietnami agresz­­sziót. Tiltakozó gyűlés volt a Marx Károly Közgazdaság­­tudományi Egyetemen is. (MTI) Megérkezett Guineába a magyar parlamenti küldöttség Vasárnap reggel elutazott Ghánából az Erdei Ferenc vezette hattagú magyar parlamenti küldöttség. A magyar képviselőket az accrai repülőtéren J. R. Asiedu, a ghánai parlament elnöke, K. B. Ayensu, a nemzetgyűlés irodá­j­ának vezetője, Szigeti Károly nagykövet és a magyar ko­lónia tagjai búcsúztatták. November 29-én délben megérkezett a Guineai Köz­társaságba a magyar or­szággyűlés hattagú küldött­sége, dr­. Erdei Ferenc aka­démikusnak, a Hazafias Népfront főtitkárának, az országgyűlés mezőgazdasá­gi bizottsága elnökének ve­zetésével. (MTI­ ) Gyorslista a lottó jutalom­­sorsolásáról (2. oldal) Vendéglátás (3. oldal) A KPVDSZ megyei választmányá­nak ülése (1. oldal) Testvérek közt Északon (5 oldal) Sporthírek (6. oldal) Ma kezdődik az ENSZ közgyűlése Péter János New Yorkba érkezett Különrepülőgépen New Yorkba érkezett Gromiko külügyminiszter vezetésével az a szovjet küldöttség, amely részt vesz az ENSZ 19. közgyűlésén. A külön­­repülőgéppel érkezett New Yorkba a közgyűlésen résztvevő ukrán és belorusz küldöttség is. Megérkezése után a New York-i repülőtéren Gro­miko a következő nyilat­kozatot tette: Röviden szólva azért jöt­tünk ide, hogy megvédjük a békét, megvédjük a né­pek jogát az önálló fejlő­déshez, megvédjük magát az Egyesült Nemzetek Szer­vezetét, amelyet azért hoz­tak létre, hogy megkímélje az emberiséget a háború csapásától. A Szovjetunió békesze­rető külpolitikai irányvo­nalától vezérelve hangoz­tatni fogjuk a leszerelés szükségességét, a gyarmati rendszer teljes felszámolá­sának, a nemzetközi fe­szültség enyhítésének szük­ségességét és nyíltan rá­mutatunk mindazokra a cselekedeteikre, amelyek elősegítik a fegyverkezési versenyt, fokozzák a fe­szültség­ mind­ Európában, mind a világ más részein. Nyugati­ hírügynökségek jelentése szerint Gromiko hétfőn a Waldorf-Astoria Szállodában munkaebéden vett részt Bush amerikai külügyminiszterrel. A két államférfi egy olyan tervet vitatott meg, amelynek ér­telmében az ENSZ közgyű­lésében jövő év februárjáig nem kerülne sor szava­zásra a világszervezet költ­ségeinek viselésével kap­csolatos bizonyos vitás kér­désekben. Péter János külügymi­niszter szombaton New Yorkba érkezett az Egye­sült Nemzetek Szervezeté­nek december 1-én kezdődő közgyűlésére. A minisztert a repülőtéren Csatorday Károly nagykövet, a Ma­gyar Népköztársaság állan­dó ENSZ-képviselője, Rad­­ványi János követ, a wa­shingtoni magyar követség ideiglenes ügyvivője és más hivatalos személyiségek fo­gadták. (MTI) - 1 A „Iabor”-ban minden kiderül. (Képes riport az 5. oldalon) A szabadságharcosok katonai sikerei A belga ejtőernyősöket kivonták Kongóból A Kongóból érkezett leg­újabb hírügynökségi jelen­tések arról tájékoztatnak, hogy a szabadságharcosok szilárdan tartják magukat, sőt az utóbbi időben jelen­tősebb katonai sikerekre is szert tettek. A harcokban jelenleg már nem vesz­nek részt a belga ejtőernyősök, mert — mint ismeretes —, a nemzetközi közvélemény határozott fellépése meg­hátrálásra kényszerítette Brüsszelt. Vasárnap ameri­kai katonai repülőgépeken a belga katonaságot elszál­lították Kongóból. Az ej­tőernyősök Ascension-szi­­get útbaejtésével kedden érkeznek vissza a brüsszeli katonai repülőtérre. Stanleyville térségében jelenleg Csombének körül­belül ezer katonája tartóz­kodik, közöttük 200—300 zsoldos. A szabadságharco­sok szívósan küzdenek, hogy visszahódítsák az átmeneti­leg elvesztett területeket és — mint a hírügynökségek elmondják —, megszállva tartják Stanleyville repülő­terét. A város belsejében is harcok vannak. Az or­szág más vidéken a szét­szórt felkelők ismét gyüle­keznek és mind inkább ki­szélesítik az ellenőrzésük alatt álló területeket. A Reuter­ hírügynökség becs­lése szerint a felkelők 400 ezer négyzetkilométernyi területet tudhatnak magu­kénak és a jövőben is igen elkeseredett harcokra lehet számítani. Csembe megismételte azt az álláspontját is, hogy el­utasítja az Afrikai Egység­szervezet ad hoc bizottsá­gának döntését. Kereken tagadta, hogy hazájában külföldi intervenció zajlott le, majd szidalmazta az arab államokat, mivel — szerinte — „anarchiát akar­nak előidézni”. A hírügynökségek Brüsz­­szelből kelt jelentései sze­rint Spaak belga külügy­miniszter vasárnap jegy­zékben megismételte kor­mánya álláspontját a kon­gói kérdésről. A belga kül­ügyminiszter azzal próbált érvelni, hogy a katonai in­tervencióra „emberiességi szempontok miatti” volt szükség. További jelentések Ball amerikai külügyminiszter­­helyettes Londonba érke­zéséről (útnak. hirt. Ball rö­videsen tárgyal Wilson mi­niszterelnökkel és más an­gol politikusokkal. Tárgya­­­lásai két napig tartanak­.

Next