Vas Népe, 1965. február (10. évfolyam, 27-50. szám)

1965-02-02 / 27. szám

Brezsnyev és Podgornij látogatása hazánkban A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának meghívására ja­nuár 29-én baráti látogatásra hazánkba érkezett Brezsnyev, a Szovjetunió Kom­munista Pártja Központi Bizottságának első titkára és Podgornij, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizott­sága elnökségének tagja, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsá­gának titkára. Magyarországi tartózkodásuk során szovjet vendégeink találkoztak és a két felet érdeklő kérdésekről bensőséges, elvtársi eszmecserét folytattak Kádár Jánossal, a Magyar Szocialista Munkás­párt Központi Bizottságának első titká­rával és a Magyar Szocialista Munkás­párt Politikai Bizottságának tagjaival. A Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottsága január 31-én est­ebédet adott Brezsnyev és Podgornij elvtárs tiszteletére. A szovjet vezetők vasárnap este elutaztak hazánkból. Koszigin vezetésével szovjet küldöttség utazik Hanoiba Moszkvában hivatalosan közölték, hogy a Vietnami Demokratikus Köztársaság kormányának meghívására a közeljövőben szovjet kül­döttség utazik a Vietnami Demokratikus Köztársaság­ba. A küldöttség vezetője, Alekszej Koszigin, az SZKP Központi Bizottsága Elnök­ségének tagja, a Miniszter­­tanács elnöke. A küldöttség tagjai: Ju­­rij Andropov, az SZKP Központi Bizottságának tit­kára, Jevgenyij Loginov, polgári repülésügyi minisz­ter, Vaszilij Kuznyecov, a külügyminiszter első he­lyettese, Konsztantyin Ver­sinyin légügyi főmarsall, honvédelmi miniszterhe­lyettes, Georgij Szidorovics vezérezredes, a külföldi gazdasági kapcsolatok ál­lami bizottságának elnök­­helyettese és Hja Seserba­­kov, a Szovjetunió kahói nagykövete. Az Egyesült Arab Köztársaság visszautasítja a bonni fenyegetőzéseket A Kairóból a Német De­mokratikus Köztársaság fő­városába érkezett legújabb hírek arról tanúskodnak, hogy az EAK hivatalos kö­rei határozottan visszauta­sítják azokat a bonni fe­nyegetőzéseket, amelyekkel a nyugatnémet kormány vissza akarja rettenteni az EAK-ot Walter Ulbricht meghívásától. Ugyanakkor tovább szövődnek a baráti együttműködés szálai az EAK és az NDK között, aminek beszédes bizonyíté­ka, hogy vasárnap három gazdasági egyezményt pa­­rafáltak Kairóban, amelyet a két állam kötött egy­mással. Az „Egyptian Mail” hang­súlyozza, hogy Walter Ulb­richt egy olyan állam első embere, amely német tala­jon létezik, „még akkor is, ha Nyugat-Németország ezen felháborodik és el­utasítja ennek az államnak az elismerését. Ha Nyugat- Németország most arra szánná el magát, hogy va­lamilyen drámai akciót kezdeményez ellenünk, biz­tos lehet benne, hogy ennek csupán egy Bonn-ellenes egységes arab front lenne az eredménye”. Az „Al Gumhurija” sze­rint ,,a bonni jajgatások” semmiképpen sem fognak az EAK magatartásának megváltoztatásához vezetni. Az „Al Akhbar” figyelmez­tetést intéz Bonnhoz, jól gondolja meg, mielőtt nyolcvan millió arabot ki­hív maga ellen. Az „Akh­bar Al-Jom” pedig hang­súlyozza, hogy az NDK és az EAK barátsága a közös antiimperialista harc és a sikeres gazdasági együtt­működés elvi és gyakorlati alapjain nyugszik. Papandreu Jugoszláviában Georgiosz Papandreu gö­rög miniszterelnök és Sztavrosz Kosztopulosz kül­ügyminiszter hétfőn hiva­talos látogatásra Jugoszlá­viába érkezett. A görög ál­lamférfiak február 1-től február 4-ig tartózkodnak Belgrádban. A belgrádi kormánykö­­rökben nagy jelentőséget tulajdonítanak a görög ál­­lam­férfiak jugoszláviai tá­­rtautópárrak EGYE­SÜLJE­TIK! X. évfolyam, 27. szám Ára 60 fillér 1965. február 2. Kedd Ma:­r LOTTO tárgysorsolás (2. oldal) Vita a takarékoselátszó! (3. oldal) Hajlik a jegenye .. (4. oldal) Munkában a vasút „idegrendszere“ (5 oldal) Az HB I B sorsolása (6 oldal) Halló, itt a MÁV Igazgatóság!... (Képes beszámoló az 5. oldalon) K­atonai államcsíny Lacsmban Vientianéban vasárnap este katonai államcsínyt hajtottak végre. A puccs­­ban — a Reuter jelentése szerint — magasabb beosz­tású „fiatal” tisztek veze­tésével a vezérkar közvet­len parancsnoksága alatt álló két század és a 17. dan­dár katonái vettek részt A lázadó alakulatok meg­szállták a rádió épületét és­ — helyi idő szerint este fél 9 órakor — közlemény­ben jelentették be, hogy „forradalmi bizottságot” alakítottak. A lakosságot felszólítot­ták, hogy őrizze meg nyu­galmát. A rádióban ezután katonai indulók és a for­radalmi bizottság újabb közleményei váltogatták egymást. Bounleut Sykosy Eredménytelenül végződött a puccs 9­0 kormány ura a helyzetnek , ezredes, a puccs egyik ve­zetője kijelentette: a vezetése alatt álló csoport Souvanna Phouma miniszterel­nököt nem kívánja el­távolítani tisztségéből. Céljuk a hadsereg megerő­sítése és ennek biztosítása érdekében bizonyos válto­zásokat akarnak végrehaj­tani a főparancsnokságban. Az első, egymásnak el­lentmondó jelentésekből nehéz világos képet alkot­ni a helyzetről. Feltételez­­hetőleg a jobboldali erők egymás közötti torzsalko­dásáról van­ szó. A nyu­gati hírügynökségek meg­jegyzi hogy Bounleut So­­koly az Egyesült Államok­ban nyerte kiképzését De ugyancsak jobboldali ér­zelmeiről ismeretes a pucc­­csal szembenálló Khoupra­sith Abhay tábornok, he­lyettes vezérkari főnök, akinek csapatai hétfőn haj­nalban a fővárostól mint­egy 15 kilométernyire levő Cham­amóból Vientia­­néba indultak, hogy „helyreállítsák a ren­det”. Az első összetűzésre Vien­­tianétől három kilométer­nyire került sor, amel a puccsista alakulatok út­­torlaszokat emeltek. A Reuter jelentése szerint két katona életét vesztette. A főváros ellen vonuló oszta­got Thonglith ezredes ve­zeti. A legújabb jelentések szerint a „felmentő osztag” megérkezett a fővárosba. A kék sálat viselő puccsis­ta katonákat és a narancs­­sárga színű sálat viselő Khouprasith Abhay-féle egységeket csak néhány száz mé­ter választja el egy­mástól, de­­jelentősebb összetűzésekre eddig nem került sor. Souvanna Phouma her­ceg, miniszterelnök vasár­nap este a királyi palotá­ban keresett menedéket. Az épületet Khouprasith Abhay harckocsijai őrzik. Az AP „megbízható for­rásból” származó értesülése szerint Souvanna Phouma hét­főn délelőtt kétórás tanácskozást tartott a puccs vezetőivel és a hadsereg vezető tábor­nokaival. * A tiszavirágél­etű — mind­össze 15 órán át tartó — laoszi katonai puccs hírügy­nökségi jelentések szerint megbukott, Souvanna Phouma mi­niszterelnök a vientianei rá­dióban üzenetet intézett a néphez és közölte, hogy a kormány ura a helyzetnek. (MTI) • Az ENZSZ-közgyűlés folytatja munkáját ötnapos szünet után az ENSZ-köz­­gyűlés hétfőn — magyar idő szerint 21.00 órakor — ismét összeült. Guaison- Lackey, a közgyűlés elnöke, vasárnap visszatért New Yorkba Churchill teme­téséről és U Thant főtitkárral együtt folytatta ■ a nem hivatalos tárgyaláso­kat a világszervezet munkáját akadá­lyozó körülmények megszüntetéséről. A nyugati tagállamok egy csoportja, élén az Egyesült Államokkal, tudvale­vőleg azon mesterkedik, hogy a Szov­jetuniót és más tagállamokat megfosz­­szák szavazati joguktól. Ezt arra hivat­kozva próbálják elérni, hogy a Szovjet­unió és más tagállamok „adósak az ENSZ-nek”, holott csak azokat a kato­nai kiadásokat nem vállalják, amelye­ket az ENSZ alapokmány-ellenesen, a Biz­tonsági Tanács megkerülésével ajánlott fel a kongói és a közép-keleti művele­tekhez. Nyugati hírügynökségek értesülése szerint a problémáról a hét végén is beható tárgyalások folytak az ENSZ- ben. Az AP és a Reuter arról tájékoz­tat, hogy Stevenson, az amerikai ENSZ- küldöttség vezetője még vasárnap is hosszasan tanácskozott a legtöbb tőkés ország ENSZ-delegátusával, majd U Thant-ot is felkereste. Ezután merült fel a terv, hogy a hétfő este összeülő közgyűlés még megvárja U Thant nyilatkozatát, azután rövidebb­­hosszabb időre ismét elhalasztja mun­káját. A nyugati küldöttségektől szár­mazó hírek szerint arról is szó lehet, hogy a munkaszünet egészen szeptem­berig, az ENSZ 20 ülésszakáig is el­tarthat. Maga Stevenson — mint az AP jelenti — „nem ellenezné esd”. (MTI)

Next