Vas Népe, 1965. március (10. évfolyam, 51-76. szám)

1965-03-02 / 51. szám

A Sakh­úzás 1965 farsang végén. (Képes Tiport a 4. oldalon) VILÁG­Q WLettfKJAfc CGrSSOljeTSK!­X. évfolyam 51. szám Ára 60 fillér 1965. márc. 2. Kedd Gyorslista a latin jutalomsorsolásáról (2. oldal) Nagy út (3. oldal) Ahol nem volt lakodalom. . . (4. oldal) 20 év... (3 oldal) Visszhang 15. oldal) S­porthírek (6. oldal) ünnepélyesen megnyílt a Lipcsei Vásár Száz országból hétszázezer látogató jelentette be részvételét Hatalmas nemzetközi siker Nagy az érdeklődés a magyar áruk iránt V­asárnap ünnepélyesen megnyílt a­­Lipcsei Vásár. A nyolcszáz éves vásárvá­ros e jubileumi kiállítása egybeesik egy másik, de tragikus évfordulóval is. Húsz esztendővel ezelőtt, február 27-én az angol és amerikai hadirepülőgépek százai sötétítették el az eget Lipcse felett. A bom­bázók katonai célpontokat nem is kerestek. Válogatás nélkül zúdították bombái­kat a lakónegyedekre, tör­ténelmileg felbecsülhetet­len értékű, létesítményekre, többezer férfi, nő és gyer­mek pusztult el pillanatok alatt. A bombatámadás el­rendelői azt hitték, Lipcse nincs többé De a demokratikus né­met állam dolgozói, az NDK munkásai, parasztjai és alkotó értelmisége cso­dákat művelt. A nyolcszáz éves ősi város szebb és fia­talabb, mint amilyen vala­ha volt. Lipcse az elmúlt években teljesen megválto­zott. A négyszáz éves régi városháza körül modern házak épültek, s teljesen aategváltosítsttátt * vásw ■Mp#­. . A. -lipcsei Vásár sajátos légköre ,elsősorban­­a bel­városban, az úgynevezett Altstadt-ban érezhető. Nagy a zsúfoltság, minden eddi­ginél nagyobb a forgalom. Igen sok az idegen szó, és mert minden kirakat a vá­sár hangulatát tükrözi, az egész város egyetlen­­"óriási vásári felvonulásnak tűnik. Vasárnap, február 28-án reggel, amidőn elhangzott az ősi tornyokban a kilenc óraütés, megszólaltak az NDK hajóiparának sziré­nái és özönlött a látogatók áradata a vásár területére. Elsőnek a kormány és par­lamenti delegációk, közöt­tük a szovjet és a magyar delegáció lépték át a szé­lesre tart­­kapukat. Első utunk a bejárat kö­zelében levő szovjet pavi­lonhoz vezet, amelyet a Kreml tornyának, művészi másolata díszít. A szovjet kiállítás fénypontja az atomenergia békés felhasz­nálásának dokumentációja. Bárki megcsodálhatja itt a már­ működő bielogorszki szovjet atomerőmű modell­jét,­­ amely kicsinyített formájában is működik. Eredetije 1964. április óta termel és a második blokk elkészülte után háromszáz megawattot termel. A szov­jet kiállítás másik „csilla­ga” a kelet-szibériai erő­művek egy tökéletes mo­dellje. Magyar szempontból­­ is érdekesebb ez a vásár az eddigieknél. Magyarország ugyanis — eddigi gyakor­latától eltérően —, huszon­egy hellyen mutatja be ter­mékeit. A központi vásár meg­nyitásával egyidőben tizen­hét ,belvárosi vásárházban sem. Ezek sorában a sríng- Messehaus egyike a legna­gyobbaknak. Itt textíliákat mutatnak be. A bemutató méreteire eddig nem akadt példa Európában. Itt a koradélelőtti órákban a szó szoros értelmében találko­zót adtak egymásnak az egész világ leghíresebb tex­tilszakemberei és üzletem­berei. Igen nagy az érdek­lődés a magyar textíliák iránt is. Hasonlóképpen sok látogatót vonz az élelmi­­szeripari vásárhoz is, ahol a TERIMPEX bemutatója vonzza a közönséget és a szakembereket. Érdekes, kedves színfoltja a vásár­nak a „vásár manóka”. Ezt a kis jelképes emlék­tárgyat órák leforgása alatt ezren és ezren vásárolták meg az emléktárgy üzlet­ben. A most megnyílt Lipcsei Vásár jelentőségét nagy­mértékben fokozza az NDK iparának új bemutatkozása. Az ipari termékek bemuta­tója mellett általános nagy feltűnést keltett a könyv­vásár is. Ez méretei­ben, színvonalában, tudományos értékében felülmúl minden eddigit. A vásár időtartama alatt két állandó jellegű lap je­lenik meg. Az egyik a Mes­se Echo, a másik a Leipzi­ger Abendblatt A látoga­tók özönlése egyre tart. Autóbuszok, vonatok, repü­lőgépek ontják az új, meg új tömegeket. Az eddig be­jelentett külföldi látogatók száma hétszázezer — száz országból. A sajtóközpont­ban nyilvántartott újság­írók száma meghaladja a négyszázat. Ezeknek az új­ságíróknak ötven százaléka nyugati országokból értre­­­a cét. Ma befejeződik a­ Wal­ter Ulbricht vezette NDK küldöttség egyhetes látoga­tása a R­EAK-ban. A dele­gáció a Völkerfreundschaft hajó fedélzetén a Port Said-i kikötőből indul visz­­ibs. A látogatás programja végig zavartalanul folyt le, s az NDK Államtanácsá­nak elnökét amerre csak járt, lelkes tömegek köszön­tötték. Ulbricht és Nasz­­szer két formális megbeszé­lést tartott, de ezenkívül több tárgyalásra került sor a küldöttség más tagjai, így például Votker Bolz mi­­nisztrelnökhelyettes-külügy­­miniszter és az EAK vezető államférfiai között. A záró­közleményt Ulbricht és Nasszer tegnap este ünne­pélyes keretek között írta alá az Abdin Palace nagy­csarnokában. A megbeszélések­ során az NDK és az EAK veze­tői számos fontos nemzet­közi kérdésben teljesen azonos álláspontjukat nyil­vánították ki, s ez helyet kap a záróközleményben is. A tárgyalások azonban el­sősorban a két ország gaz­dasági, technikai és tudo­mányos együttműködésé­nek kibővítésére irányul­tak, s ezzel kapcsolatban több konkrét egyezmény született. Így például az NDK 25 millió fontra emeli annak a hosszúlejáratú kölcsönnek az összegét, amely az EAK második öt­éves tervében szereplő ipa­ri létesítmények finanszí­rozására szolgál, s ezenkí­vül egy 11 millió font ér­tékű rövidlejáratú kölcsönt is bocsát a kairói kormány rendelkezésére. A látogatás politikai si­kere, s annak következmé­nyei azonban messze túl­nőnek a záróközleményben foglalt egyezményeken. Nem csupán arról van szó, hogy Bonn teljes vereséget szen­vedett abban az igyekeze­tében, hogy megakadályoz­za Walter Ulbricht állam­főnek kijáró fogadtatását. Kairói politikai körökben a következő fontos tények­re mutattak rá: 1. Első ízben történt meg, hogy az NDK képviselője egy szocialista táboron kí­vül álló országban az egész német nép szószólójaként léphetett fel. Walter Ulb­richt a látogatás során több ízben hangsúlyozta, hogy nemcsak az NDK népe ne­vében beszél, hanem min­den haladó gondolkodású német nevében. Az EAK népe el is fogadta ezt, an­nál is inkább, mert Ulb­richt ismételten a német- arab baráti kapcsolatok további fejlesztésének szük­ségességéről szólt, s ezt iie. Bonn teljes vereséget szenvedett • Az NDK és az EAK gazdasági együttműködése A látogatás politikai jelentősége tetta, míg Bonn ugyaneb­ben az időszakban soroza­tosan arab-ellenes akció­kat hajtott végre. 2. Az EAK-ban különö­sen nagy jelentősége van annak, hogy kit tekinte­nek a németek képviselő­jének. Az araboknál régi, mély rokonszenv él Né­metország ir­ánt. Bonn igyekezett ezt kihasználni. Propagandájának állandó vezérfonala volt, hogy Nyu­­gat-Németország Nagy-Bri­­tanniával és Franciaország­gal szemben nem tartozik a gyarmatosító hatalmak­hoz, tehát az arabok bíz­hatnak benne. Ez a propa­ganda hatásos is volt, kü­lönösen a még mindig elég erős jobboldali elemek kö­rében. Ezek az elemek Nyugat-Németországra ala­pozták reményeiket a Nasz­­szer politikájával szembeni ellenállásban. Most, hogy Bonn az izraeli fegyver­­szállítások és az Ulbricht­­látogatás ellenzése során lelepleződött, az NDK ve­zetője viszont közvetlenül az EAK népe elé tárhatta, mit jelent az igazi német— arab barátság; — a jobb­oldali elemek egyik fontos támasza meggyöngült. 3. Az Ulbricht látogatása következtében kialakult helyzet tovább szilárdítot­ta az arab egységet. Bonn magatartása miatt az arab államoknak világosan állást kellett foglalniok. Az ál­lásfoglalások megtörténtek a nyugatnémet politikával szemben. 4. Bonn után az arab fővárosokból most Wa­shington felé tekintenek. Ha az Egyesült Államok az arab-nyugatnémet vi­szályban Bonn mellé áll, akkor befolyása feltétlenül csökkeni fog, nemcsak az EAK-ban, hanem az egész arab világban. Különösen feszült figyelemmel vár­ják Kairóban, hogy milyen eredményt hoznak Harri­­man amerikai külügymi­niszterhelyettes Tel Aviv-i tárgyalásai. 5. Amennyiben a nyugat­német kormány beváltaná fenyegetéseit, s megszakí­taná a gazdasági kapcso­latokat az ELAK-kal, a kai­rói kormány kénytelen len­ne más országokkal köten­dő egyezmények segítségé­vel pótolni a nyugatnémet kölcsönöket. Ez nem lenne túlságosan nehéz, mert a nyugatnémet vállalatok magas, általában hét­­száza­lékos kamatot számítanak a nyújtott hitelért, s ilyen feltételekkel máshonnan is lehet hitelt kapni. A más­felé való orientálódás azon­­ban természetszerűleg po­litikailag is eltávolítaná az EAK-ot a nyugati világtól. A helyzet — hangsúlyoz­zák Kairóban — sok lehe­tőséggel terhes. A kövtkező hónapok döntőek lehetnek az egész arab világ politi­kai irányvonalának kiala­kulása szempontjából. Ulbricht az egész német nép nevében beszélt Kairóban Londoni figyelmeztetésnek tekinti a szovjet kormányfő nyilatkozatát Angol politikai körökben nagy izgalmat váltott ki Koszigin szovjet miniszter­­elnöknek az a kijelentése, hogy nem híve a „turista utazásoknak” és tervezett angliai látogatását Gromi­­ko külügyminiszter márci­us közepén esedékes lon­doni tárgyalásainak ered­ményeitől teszi függővé. A hétfői lapok vezető helyen számolnak be a szovjet kormányfő lipcsei sajtóér­tekezletéről, s kiemelik: Kosztcin váromtlanull kész eleget tenni Wilson brit miniszterelnök meghívásá­nak „ha a látogatás célra­vezetőnek ígérkezik”. Angol megfigyelők első­sorban a vietnami válság­nak és a Wilson-kormány ez­zel kapcsolatos „amerikai elkötelezettségének” tulaj­donítják a brit—szovjet kapcsolatok ’’érezhető le­hűlését” és ezzel magya­rázzák, hogy „Moszkvában kételyek támadtak” a kor­mányfői látogatás hasznoó­­ságit UMOm.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék