Vas Népe, 1965. május (10. évfolyam, 102-126. szám)

1965-05-01 / 102. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP VAS MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A VAS MEGYEI TANÁCS LAPJA Ára 80 fillér X. évfolyam, 102. szám, 1965. május 1. Szombat M­egyénkbe látogatott Fehér Lajos és Dégen Imre elvtárs Tegnap délután Fehér Lajos elvtárs, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Minisz­tertanács elnökhelyettese és Dégen Imre, az Országos Víz­ügyi Főigazgatóság vezetője megyénkbe látogatott. Útköz­­ben megtekintették az árvíz által leginkább sújtott Répce­lakot, ahol a helyszínen tájé­kozódtak az okozott károkról, az élet megindulásáról, elbe­szélgettek a helyi lakossággal. Szombathelyen a megyei ta­nácson Tóth Gyula, a megyei pártbizottság első titkára, dr. Gonda György, a megyei tanács végrehajtó bizottságá­nak elnöke, Dologh Ervin, a Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója fogadta a vendégeket. A megye vezetői tájékoztatást adtak a megyén­ket sújtott árvízről, a védelem­ről és a helyreállításról, a je­lenlegi és a folyamatban levő intézkedésekről. Ezután a vendégek a megye vezetőinek kíséretében Sár­várra utaztak. Itt a helyi ve­zetőkkel beszélgettek, és a tájé­­kozódtak az árvíz által várban meglátogatták az ár- kíséretében megtekintették­ az ugyancsak súlyosan érintett víz sújtotta családokat, majd elöntött városrészt és tájéko­­járási székhely helyzetéről. A a megye és a járási vezetők tudtak *a jelenlegi vízállásról Átadták a vándorzászlót a tizenötödször ék­­zem Szombathelyi Pamutiparnak A nap ugyan nem tört át a vadgesztenyefák sárgás­zöld lombjain, de a hangulat azért ünnepi volt. A Szombat­­helyi Pamutipar udvarán, a szabadtéren tartották meg tegnap azt az ünnepséget, amelynek keretében Nagy Jó­­zsefné könnyűipari miniszter átadta — immáron másodszor —, a Minisztertanács és a SZOT vándorzászlaját a tizen­ötödször is élüzem textilgyárnak. Az udvar másik végében dolgozott a délutáni műszak. A gépek erős vásznat, finom szövetet, lenge puplint szőttek. A fák alatt 5—600 ember, munkások, műszakiak. A jól végzett munka tudatával ünnepeltek. Az elnökségben Nagy Jó­zsef­né könyvipari miniszter mellett helyet foglaltak Mes­ter Sándor, a megyei párt-vég­rehajtó bizottság titkára, dr. Vincze Béla rendőr ezredes, a megyei párt-végrehajtó bizott­ság tagja, Kovács László, a LATEX vezérigazgatója, a me­gyei párt­ vb. tagja, Tóth An­na, a Textilipari Szakszerve­zet főtitkára, Magyar Gyula, a Szakszervezetek Megyei Ta­nácsának vezető titkára, Wag­ner József, a szombathelyi vá­rosi pártbizottság titkára, Ko­vács Tibor, a megyei Statisz­tikai Hivatal igazgatója és a Pamutipar vezetői. Pálfy László, a gyár szak­szervezeti bizottságának titká­ra nyitotta meg az ünnepi gyűlést, majd Nagy Józsefné mondott ünnepi beszédet. A miniszterasszony beszéde Nagy elvtársnő beszéde elején elmondta, hogy a ván­dorzászló a legjobbakat meg­illető kitüntetés.­­ A könnyűipar kiveszi ré­szét az országos feladatok tel­jesítéséből. Tavalyi termelé­sünk 6,6 százalékkal volt magasabb az előző évinél, ex­porttervünket több mint 8 százalékkal túlteljesítettük. Ezt az ünnepi alkalmat is fel­használom annak hangsúlyo­zására, hogy milyen fontos az élen járók tapasztalatainak elterjesztése az általános szín­vonal emelésére. A könnyű­ipar jó eredményeinek eléré­séből az átlagosnál nagyobb részt vállalt a Szombathelyi Pamutipar kollektívája. Az önök vállalata tavaly a ter­melés volumenét értékben 10 százalékkal, természetes mértékegységben mérve 6 százalékkal emelte. És ehhez kapcsolni kell azt a nagyon fontos körülményt, hogy a termelésnövekedést 96,4 szá­zalékban — úgyszólván teljes egészében — a termelékeny­ség növekedésével érték el. A Szombathelyi Pamutipar ter­melésének mintegy 26 száza­lékát exportálja. Annak elle­nére, hogy eredeti exportter­veket évközben a megnöve­kedett igényeknek megfelelő­en megemelték, a felemelt tervet is 102 százalékra tel­jesítették. " Az előbbiekben már szóltam a minőségi szemlélet érvé­nyesítésének szükségességéről. Az önök gyárában máris je­lentős fejlődést mutatnak fel e téren. Elsősorban a fonodai és kikészítői termékek első osztályú részaránya növeke­dett, a 63 évi 82,4 százalék­ról, 89,4 százalékra, de a fo­nalak tekintetében még na­gyobb mértékben. Mint is­meretes, a vállalati munka megítélésénél „súlyosan” esik latba a balesetek számának alakulása. A Szombathelyi Pamutipar e téren is állta a versenyt. A megelőző évhez viszonyítva tavaly 13 száza­lékkal csökkent a balesetek száma és ezzel 55 százalékkal alatta vannak az 1964. évi ipari átlagnak. A vállalat vezetői tájékoz­tattak engem arról, hogy a szocialista munkaverseny, a szocialista brigádok tevékeny­sége milyen mértékben járult hozzá a gazdasági eredmé­nyekhez. Tavaly 44 brigád, 763 fővel versenyzett és 23 brigádot a megtisztelő szo­cialista brigád címmel tün­tettek ki. Többet közülük, mint például az automata szövődében a Matroszov bri­gádot, már többször is. Kedves Elvtársak! A ván­dorzászló átadásakor a párt, a kormány és a magam ne­vében köszönetet mondok az üzem egész kollektívájának. Arra kérem mindnyájukat, hogy erőiket nem kímélve dolgozzanak célkitűzéseink megvalósításáért. Érjenek el újabb, nagyszerű eredménye­ket, és ezzel járuljanak hoz­zá népünk­ és saját maguk személyes boldogulásához. A miniszterasszony ezután átadta a zászlót Czupi Já­nos igazgatónak. Czupi elvtárs a zászló átvételekor az üzemi kollektíva nevében azt ígérte, hogy erőiket ne­m kímélve azon dolgoznak, jö­vőre is itt maradjon a zászló. Üdvözlések, kitüntetés jutalmazás Tóth Anna, a Textilipari Szakszervezet főtitkára felöl­,­vasta a vándorzászlóval járó oklevelet és a szakszervezetek nevében boldog, eredményes munkáshétköznapokat kívánt. Mester Sándor, a megyei párt-végrehajtó bizottság titká­ra, a megyei és városi párt­végrehajtó bizottság nevében üdvözölte az ünnepi gyűlést, és a többi között ezeket mondta: A gyár munkásai, mér­nökei és vezetői eredmé­nyesen, jól dolgoztak együtt és jól egyeztették össze az üzem érdekeit a népgazdasá­géval. Épül az új szövődé. Az építés során a munkások mos­tanáig félmillió értékű mun­kát végeztek, ezzel segítették az építőpart is és azt is, hogy 90 ember ne maradjon mun­ka nélkül. A továbbiakban tiszta szívből csak azt kíván­hatom önöknek, így tovább vagy még jobban. Ezután Nagy Józsefné nyolc munkásnak és műszakinak adta át a Könnyűipar Kiváló­ Dolgozója kitüntetést, köztük Németh Ferencnek, az üzem párttitkárának is. Hárman a Kiváló Újító kitüntetés ezüst fokozatát kapták. Czupi Jánet igazgató, Szprek László és Ná­dor Ernő pedig pénzjutalom­ban részesült. Tóth Anna a szakszerveze­tek nevében Pálfy Lászlónak és Bandi Józsefnekek adott át pénzjutalmat. , A zászlóátadási ünnepélyt üzemi bál zárta be. — sz — Éljen május 1, a munkásosztály nemzetközi harci seregszemléje!

Next