Vas Népe, 1965. július (10. évfolyam, 153-179. szám)

1965-07-01 / 153. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! • AZ MSZMP VAS MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A VAS MEGYEI TANÁCS LAPJA • X. évfolyam, 153. szám Ára 50 fillér 1965. július 1. Csütörtök 1 Az Elnöki Tanács ülése Az Elnöki Tanács szerdán délelőtt ülést tartott. A Népköztársaság Elnöki Tanácsa, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága és a Hazafias Népfront Országos Tanácsa Elnökségének együttes javaslata alapján Kádár Jánost, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első tit­kárát, érdemeinek elismerésével, a Minisz­tertanács elnökének tisztsége alól felmentet­te; dr. Münnich Ferencet saját kérésére, egészségi állapota miatt, érdemeinek elis­merésével, államminiszteri tisztsége alól fel­mentette és nyugállományba helyezte; Pap Jánost, más irányú fontos pártmegbízatása miatt, érdemeinek elismerésével, a Miniszter­­tertanács elnökhelyettesi tisztsége alól fel­mentette; Kállai Gyulát, a Minisztertanács elnökhelyettesi tisztsége alól felmentette és a magyar forradalmi munkás-paraszt kor­mány elnökévé megválasztotta. Kállai Gyula letette a hivatali esküt Szerdán délben Dobi Ist­ván, a Népiköztársaság Elnöki Tanácsa elnöke előtt Kállai Gyula, a Minisztertanács el­nöke letette a hivatali esküt. Az eskütételen jelen volt Ká­dár János, a Magyar Szocia­lista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára, Biszku Béla, a Központi Bi­zottság titkára, Vass Istvánné, az országgyűlés elnöke, Fehér Lajos és Focsk Jenő, a Minisz­tertanács elnökhelyettesei, dr Erdei Ferenc, a Hazafias Nép­front Országos Tanácsának főtitkára, valamint Kiss Ká­roly, az Elnöki Tanács titká­ra. Aláírták a szovjet—jugoszláv közös közleményt Fogadás a Kremlben A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának Elnöksége, a szov­jet kormány és az SZKP Központi Bizottsága szerdán a nagy Kreml palotában fo­gadást adott Joszip Broz Tito jugoszláv elnök tiszteletére. A fogadáson megjelentek a párt és a szovjet kormány vezetői, a társadalom, a tu­dományos és a kulturális élet képviselői, a diplomáciai kép­viseletek Moszkvában akkre­ditált vezetői. * A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának Elnöksége Joszip Broz Titónak, a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztár­saság elnökének, a Jugoszláv Kommunisták Szövetsége Fő­titkárának, Jovanika Broznak, a jugoszláv küldöttség tagjai­nak és a kíséretükhöz tartozó személyiségeknek, akik részt vettek a német fasiszta bitor­lók ellen vívott harcban, átnyújtotta azt a jubileumi emlékérmet, amelyet a Nagy Honvédő Háborúban aratott győzelem­ 20. évfordulója al­kalmából létesítettek. Az emlékérmet Anasztasz Mikojan, a Szovjetunió Leg­felsőbb Tanácsa Elnökségé­nek elnöke nyújtotta át szer­dán a Kremlben. * Szerdán a Kremlben Leo­­nyid Brezsnyev, az SZKP Központi Bizottságának első titkára, Anasztasz Mikojan, a Szovjetunió Legfelsőbb Ta­nácsa Elnökségének elnöke és Joszip Broz Tito, a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köz­társaság elnöke, a JKSZ főtit­kára aláírta a szovjet—jugo­szláv közös nyilatkozatot. Ugyancsak tegnap a Kreml kongresszusi palotájában szov­jet—jugoszláv barátsági nagy­gyűlés volt, amelyen Mikojan és Tito mondott beszédet. T­anévzáró a Tanácsakadémián Tegnap délután két órai kezdettel tartották meg Szom­bathelyen a Tanácsakadémián a végzős hallgatók oklevél­kiosztó ünnepségét. Az akadémia nagytermében megrendezett ünnepségen megjelent dr. Kiss György, a Minisztertanács Ta­nácsszervek Osztálya titkárságának vezetője, dr. Gonda György, a megyei tanács vb-elnöke és Török Lajos, a Zala megyei Tanács vb-elnöke. Dr. Budzsákk­a Mátyás, a tanácsakadémia igazgató he­lyettesének megnyitó szavai után az öt megyéből — Baranya, Győr-Sopron, Somogy, Vas és Zala megyéből —, érkezett vb­­elnökök és vb-titkárok előtt dr. Németh Gyula igazgató mon­dott ünnepi beszédet. Kiemelte, hogy a 125 hallgató közül öt vizsgázott kitűnően, 32 jelesen. Tehát a hallgatók becsü­lettel álltak helyt az egy év tanulmányi idő alatt, és módjuk volt önművelésre is. Az iskola új falusi minta könyvtárának látogatottsága a levetített 43 játék- és több mint 70 tudo­mányos film, valamint a tanulmányi kirándulások, üzem- és színházlátogatások szintén hozzájárultak, hogy a hallga­tók általános műveltségüket növeljék. Beszéde végén kívánta, hogy a végzősök visszamenve munkahelyeikre, váltsák valóra a tanultakat, annál is inkább, mivel feletteseik, nem utolsó sorban a község lakossága, sokat vár tőlük a tanult veze­tőktől. Több jó kezdeményezésre van szükség, hogy a köz­ségek gazdasági és kulturális színvonalát tovább emeljék. A hallgatók munkáját az oktatók az iskola elvégzése után is figyelemmel kísérik, meglátogatják őket munkahelyeiken, és kikérik véleményüket, hogy a jövőben mivel lehetne még jobban emelni a tanítás színvonalát az akadémián. Ezután dr. Kiss György emelkedett szólásra. Elmond­ta ,hogy a végzett hallgatók visszatérve falujukba, naponta új kérdésekkel találkoznak. Amit az akadémián tanultak, azt mindennapi munkájukban jól fel tudják majd használni, de mindez csak olyan alap, amelyet tovább kell fejleszteniük. Szívós munkával kell elérni, hogy a vezetés módszere és a műveltség színvonala emelkedjen a tanácsi vezetők között. E beszéd után dr. Németh Gyula átadta kiváló társadal­mi munkáért az oklevelet és a könyvjutalmat és igazgatói dicséretben részesítette Fordán Sándor és Fülöp József hallgatókat. A hallgatók nevében Fordán Sándor, a hallgatói alap­­szervezet párttitkára mondott köszönetet. Péter János megérkezett Londonba Péter János magyar kül­ügyminiszter, mint a brit kor­mány vendége háromnapos lá­togatásra Londonba érkezett.­ Ez az első magyar külügymi-­ niszteri látogatás Angliában­­ 1919 óta. Péter János szer-­­­dán találkozott Wilson mi-­ niszterelnökkel a Downing­­ street 10-ben, majd részt vett­­ azon az estebéden, amelyet • Stewart külügyminiszter adott • tiszteletére a Lancester-palotá-­­ ban. . A magyar külügyminiszter­­ csütörtökön és pénteken meg-­­beszéléseket folytat majd a­­ külügyminisztériumban. • Budapestnél már egy métert apadt a Duna A Duna magyar szakaszán kedd reggeltől szerda reggelig általában 3,8 centiméterrel apadt a folyó. Budapestnél a június 18-i 845 centiméteres maximumnál szerdán reggel kereken 1 méterrel kisebb, 745 centiméteres vízállást jel­zett a mérce. Ez a vízszint az 1954. évi­­ maximumnál is kevesebb 60 centiméterrel. A déli szakaszon azonban Ba­jánál 14, Mohácsnál 26 cen­timéterrel jelenleg is maga­sabban áll a víz a Duna med­rében, mint az 1954. évi maxi­mum idején. A mára virradó éjszaka to­vábbra is nagy erők védték a Duna dél-magyarországi gátjait. Willy Brandt elutazott Olaszországból Willy Brandt, a Nyugat- * Németország Szociáldemokra-­­ ta Pártjának elnöke, nyugat-­­ berlini polgármester elutazott * Olaszországból.­­ Elutazása­­ előtt tartott sajtóértekezletén­ bejelentette, hogy Saragat­i olasz köztársasági elnök a köz­­­zel­jövőben sorra kerülő nyu-­­gat-németországi útja alkal-­ mával ellátogat Nyuga­t-Ber-­­linbe is.­­ Az Unitá ezzel kapcsolat-­­­ban azt a kívánságát fejezi ki,­ hogy „a nyugat-berlini szená-­­ tus ne éljen vissza Saragat­e jelenlétével, kihasználva az­t­­ a hidegháború céljaira”. Az­­ a tény egyébként, hogy­ Brandt a szociáldemokrata­­ vezetőkön kívül találkozott­­ Nenni szocialista miniszterel-­ nökhelyettessel is, egyes ró­ 3­mai megfigyelőket annak fel-­­­tételezésére késztet, hogy­­ Brandt közvetítést kísérelt­­ meg a szocialista és a szociál-­­ demokrata párt egyesítésének­­ meggyorsítására. 3 Külpolitikai kommentár (2. oldal) Száz nap és a következők (3. oldal) Sporthírek (4. oldal) Nem kell a traktoros? (4. oldal) Fokozott felelősséggel (5. oldal) Szakály Gyula, a legidősebb végzős hallgató. A búcsúi „Egyetértés” termelőszövetkezet növénytermesztési szak­technikusa. A falvak kovácsai jólétének lehetnek Kiosztották a diplomákat a Körmendi Felsőfokú Mezőgazdasági Technikumban­ ­ Tegnap délelőtt a Körmendi Felsőfokú­­ Mezőgazdasági Technikum hallgatóinak utolsó­­ csoportja vonult az államvizsga bizottságok f­elé , amely egyikének tagja "volt dr. Gosz- I­tonyi János, a Népszabadság főszerkesztője,­­ megyénk országgyűlési képviselője is —,­­hogy számot adjon két év munkájáról. Hogy eredményes volt ez a munka, bizonyítják a vizsgaeredmények. A növénytermesztési sza­kos hallgatók államvizsga átlaga­ 3,7 volt. A végzett szakemberek — szám szerint 48 — növénytermesztési szaktechnikusi képesítés­sel mennek ki a termelőszövetkezetekbe, ál­lami gazdaságokba. Az idén első íz­ben végeztek a techni­kumban olyan növénytermesztő szakembe­rek, akik termelőszövetkezetekből, állami gazdaságokból kerültek a felsőfokú techni­kum padjaiba. Ragyogóan megállták a he­lyüket a tanulásban is, tanulmányi átlag­­eredményük alig valamivel maradt el a kö­zépiskolát végzettekétől. Az évfolyam két legjobb eredményt elért tanulója is közülük került ki Zsigovits Sándornak, a csákány­­doroszlói „Kossuth”, valamint Sárvári Vil­mosnak, a toronyi „Rákóczi” termelőszövet­kezet dolgozójának személyében, akik je­lesre államvizsgáztak. Az ugyancsak tegnap délután, a techni­kum kollégiumának dísztermében megtar­tott diplomakiosztó ünnepélyen is ők, az „öregek” kapták fiatalabb kollégáiktól a leg­több megbecsülést elismerést kifejező tap­sot amikor Kovássy Gyulától, az intézet igazgatójától átvették az oklevelet, két év sok lemondással járó munkájának gyümöl­csét. — Önök a falvak jólétének kovácsai lehetnek, ha munkájukat olyan odaadással, szorgalommal végzik, mint tették azt a ta­nulmányi idejük alatt. Nem kisebb feladat vár önökre a termelőszövetkezetekben, ál­lami gazdaságokban, mint a mezőgazdaság szocialista vezetésének megszilárdítása — mondta beszédében Fülöp Kálmán, az in­tézet marxista-leninista tanszékének veze­tője, a felsőfokú technikum párttitkára. Ezután Kovássy Gyula igazgató köszön­tötte a végzett szakembereket, majd Bölcs­völgyi József szólt a termelőszövetkezetből jött hallgatók nevében. A múlt hét péntekjén ugyanitt 45 hall­gató kapott diplomát a mezőgazdasági gé­pészeti szakon. Közülük ketten: Leili Ist­ván és Vermesi György kitüntetéseset. — tz — Fotó: — no — Kovássy Gyula igazgató átadja a diplomát.

Next