Vas Népe, 1965. augusztus (10. évfolyam, 180-204. szám)

1965-08-01 / 180. szám

Malomban az új búza A malmok raktáraiban már sorakoznak a zsákok, bennük az idei gabonából őrölt liszt­tel. Bár az igazi szezon még csak ezután kezdődik, nap mint nap autók gördülnek, szekerek járatnak a malom elé, hogy lerakják terhüket, az új búzával teli zsákokat. A szombathelyi malomiba el­sőként a Vépi Állami Gaz­daság hozott új gabonát És már a kenyérgyárak is ké­szülődnek: az első 400 mázsa liszt rövidesen a sütödékbe kerül. Ez a búza Fejér megyéből érkezett. A vagonból való ürí­tésnél nagy segítségére van az embernek a csörlőlapát. Ülésezett a megyei termelőszövetkezeti tanács Tegnap délelőtt Szombathe­lyen ülésezett a megyei ter­melőszövetkezeti tanács. Az ülésen megjelent és felszólalt Horváth Miklós elvtárs,­­ a megyei pártbizottság titkára, dr Németh Miklós elvtárs, a megyei pártbizottság mezőgaz­dasági osztályának vezetője. A tanácskozás résztvevői a megye tsz-einek 1966—70. évi termelés-szerkezetének ala­kulásáról folytattak beható vitát az erről szóló jelentés és kormányhatározat alapján. Ezt követően a szövetkezetek jogvédelmének megszervezésé­ről, illetve a jogtanácsosi mun­kakörök kialakításáról tár­gyaltak. _ évfolyam, 180. szám Ára 80 fillér 1965. augusztus 1. Vasárnap Egy hét a világpolitikában (2. oldal) Boldog ont bet (3. oldal) Zsuzsika erősebb volt (4. oldal) Nyár (5. oldal) Sporthírek (6. oldal) Örökség (7. oldal) Két völgy között Kétvölgy (8. oldal) Sok községben learatták a gabonát Megkezdődött a hordás és a cséplés is Mi újság néhány járásban? Tegnap újabb jelentéseket kaptunk a mezőgazdasági munkák,­ elsősorban az ara­tást a behordás és a cséplés állásáról. A legutóbbi napokban újabb községekben és termelőszövetkezetekben fejezték be a ga­bona aratását. A szentgotthárdi járásban például az flziszentpéteri tsz után a kondorfai szövet­kezet is erről számolhat be, s a járás 16 „egyéni” községében is teljes egészében le­aratták a gabonát. A járásban ezzel­­ mint­­egy 77—80 százalékban végezték a kenyér­csata egyik legfontosabb tennivalójával. A sárvári járás termelőszövetkezeteiben különösen meggyorsult az aratás a múlt hé­ten. Több helyen, mint például Vámoscsa­­ládon, Nicken, Bőben, Ölbőin, Balozsamegy­­gyesen és másutt is már vagy befejezték az aratást, vagy a napokban végeznek ezzel a munkával. A járási tanács mezőgazdasági osztálya már gondoskodott róla, hogy a köz­ben felszabadult, vagy felszabaduló kom­bájnokat, arató gépeket átirányítsák azokra a helyekre, ahol még jócskán akad tenni­valójuk. A járásban egyébként megkezdték a hordást és a cséplést is. Amennyiben az időjárás nem nehezíti a munkát, ebben a héten a csépléssel is végeznek. A körmendi járásban alig néhány szö­vetkezet kivételével tegnap befejeződött az árpa aratása. A búzát ugyancsak tegnap estig mintegy 53 százalékra aratták le. A katafai tsz — amennyiben az időjárás ezt lehetővé teszi — ma vagy holnap befejezi a gabonák rendre vágását, s részben a csép­­lését is. A szabadságharcosok támadásai Saigon közelében Vietnami helyzetkép A nyugati hírügynökségek szombat reggeli jelentésükben közük, hogy a dél-vietnami ha­zafiak folytatják harci tevé­kenységüket, s támadásaikat főként Saigon közvetlen köze­lében hajtják végre. Két na­gyobb partizánkötelék a dél­vietnami fővárostól hat, illetve tíz kilométernyire őrtornyokat támadott meg és veszteségeket okozott a kormánycsapatok­nak. Néhány kilométernyire északkeletre Saigontól, Bien Hóénál ausztráliai katonák vívtak többórás tűzharcot a hazafiakkal. Az ország északi részén, a fővárostól 575 kilométernyire a partizánok felrobbantottak egy 600 méter hosszú hidat és ilymódon teljesen elvágták a Cau Lauhoz vezető fontos főútvonalat. Dél-vietnami ka­tonatisztek közölték, hogy leg­alább két hét szükséges a híd helyreállításához. A for­galmat addig a Thu Bon fo­lyón — a híd hiányában — kompokkal próbálják lebonyo­lítani. Saigontól 100 kilométernyire északra amerikai vadászbom­bázók intéztek támadást a dél­­vietnami hazafiak egyik fel­tételezett központja ellen. A támadás részletei nem isme­retesek, de a légi bevetésről egy amerikai gép nem tért vissza, hanem lezuhant a dzsungelben. Szombaton reggel dél-vietna­mi repülőgépek ismét behatol­tak a Vietnami Demokratikus Köztársaság légiterébe és a demilitarizált övezettől 220 kilométernyire északra terror­bombázásokat hajtottak végre. A támadásban tíz gép vett részt A kalózgépek tizenkét tonna bombát dobtak le és röplapokat szórtak szét. Mint már jelentettük, Nguyen Cao Ky dél-vietnami miniszterelnök pénteki beszé­dében eldicsekedett azzal, hogy a jövő héten 25 sugár­­hajtású repülőgépet kap az Egyesült Államoktól. A dél­­vietnami légierőnek­ eddig még nem voltak ilyen gépei. Egy amerikai katonai szó­vivő azonban szombaton le­h­­űtötte a dél-vietnami vezetők reményeit, mert közölte, hogy csak négy sugárhajtású va­dászbombázót adnak egyelő­re a dél-vietnami légierőnek Nyolc dél-vietnami pilótát ki­képeznek a gépek vezetésére. (Reuter) Háziasszonyok a háziasszonyoknak. A szombathelyi malom­­ kiszerelőjében csak nők dolgoznak. Napjában átlagosan 81 mez­zsacskó lisztet, vagy darát csomagolnak be. Vietnami s­zolidaritási nagygyűlés a Cipőgyárban Tegnap délután a Szombat­­helyi Cipőgyárban vietnami szolidaritási nagygyűlést tar­tottak mintegy ötszáz fiatal részvételével. Odor Emilnek, a gyári KISZ-bizottság titkárá­nak a megnyitója után Novák György, a KISZ KB osztály­­vezetője mondott beszédet Ezután Fehér Ferenc, a gyári KISZ-bizottság tagja olvasta fel a tiltakozó táviratot amelyben elítélik a vietnami amerikai agresszió kiterjeszté­sét. Kodály az USA-ban A Dartmouth College mű­vészeti fesztiválján a New Hampshire állambeli Hano­ver­ben újabb Kodály-hangver­­senyt rendeztek, ezúttal a nagy magyar zeneszerző ka­marazenei alkotásaiból. Be­mutatásra került két hegedűre és brácsára írt 1920-ból szár­mazó szerenádja, szóló cselló­szonátája és több kórusműve. A csellószonátát Paul Olefski, ismert zeneművész, a phila­delphiai szimfonikus zenekar szólistája mutatta be. A műveket a közönség nagy tetszéssel fogadta és hosszan ünnepelte az előadáson meg­jelent szerzőt. (MTI) Kétnapos munkaszünet A Minisztertanács általános érvényű határozata értelmé­ben a vasárnapi pihenőnapot minden olyan esetben át kell helyezni, amikor a vasárnapot egy nap választja el egy má­sik munkaszüneti naptól. Eszerint az idei Alkotmány­ünnepét követő vasárnapi pi­henőnapot is szombatra hoz­zák előre, tehát augusztus 20-a és 21-e kettős munkaszüneti nap. Augusztus 19-én, csütörtö­kön a szombati munkarend szerint kell dolgozni, augusztus 22-e, vasárnap pedig rendes munkanap. (MTI). Éj Vérellátó alközpont épül Szombathelyen Mint köztudomású, a Szom­bathelyi Vérellátó Alközpont helyiségei az árvíz következ­tében erősen megrongálódtak. Ezért az alközpontot ideiglenes helyiségbe kellett költöztetni, ahol munkáját a meg nem fe­lelő körülmények hátrányo­san befolyásolják. A vérellátó alközpont fon­tos egészségügyi munkája, nem utolsósorban az eddig el­ért kiváló eredményei indo­kolttá tették, hogy a megyei tanács vb illetékes szervek­től soron kívüli előkészítéssel és indítással engedélyt kér­jen egy új vérellátó alköz­pont építésére. Lapzártakor kapott értesülé­sünk szerint az engedély meg­érkezett, amelynek értelmé­ben kilencmillió forintos be­ruházással még 1965-ben új vérellátó alközpont épül Szombathelyen

Next