Vas Népe, 1965. augusztus (10. évfolyam, 180-204. szám)

1965-08-08 / 186. szám

Közel tízezer induló az általános iskolás versenyeken A Város Testnevelési és Sportszövetség legutóbbi el­nökségi ülésén az általános is­kolákban folyó sportmozgalom helyzetével foglalkozott. Já­­ray Antal elvtárs, az ÁIST elnöke, a VTS elnökségi tag­ja tájékoztató jelentést adott az általános iskolák 1964—65. évben végzett munkájáról. 9677 INDULÓ NYOLC SPORTÁGBAN Szombathelyen 7954 fő az általános iskolások létszáma. Ebből 3963 úttörő, 2509 pedig kisdobos korban lévő. Az is­kolákban 320 őrsre építve folynak a sportrendezvények. Az elmúlt tanév folyamán az alábbi sportágakban rendez­tek háziversenyeket, őrsök kö­zött bajnokságokat: Négytu­sa 3340 fő, torna 2. kategória 2378, kézilabda 1313, labdarú­gás 1371, asztalitenisz 474, röplabda 387, sakk 313, téli sportokban 101 fő részvételé­vel rendezték a versenyeket Több sportágban már vá­rosi versenyt is rendeztek az iskolák legjobbjainak részvé­telével, sőt egyesek még or­szágos bajnokságon is részt vehettek. Labdarúgásban 8 csapat, négytusá­ban 23, kézm­­ao­dásban 4, tornában 15, röp­labdában 12 csapat vett részt a városi bajnokságokon. A Pető­fi utcai iskola tanulói sakkban országos bajnokságot nyertek. A Zrínyi utcai isko­la fiúcsapata II., a Fürst Sán­dor utcai iskola leánycsapata III. helyezést ért el az or­szágos úttörő röplabda-baj­nokságon. közkedveltek A TORNAÜNNEPÉLYEK, TÖMEGTÚRÁK: Az elmúlt évekhez hasonló­an ez évben is 6 iskolában rendeztek évzáró tornaünne­­pélyt 3600 tanuló részvételé­vel. Nagyon szépen sikerült a Fürst Sándor utcai iskola tornaünnepélye. Mindinkább teret hódítanak a nem ver­senyszerű, gyalogos és kerék­páros túráit. ELHANYAGOLJÁK-E A KILIÁN JELVÉNYSZERZŐ MOZGALMAT? A jelvényszerző mozgalmak tapasztalatai azt igazolják, hogy azokat főleg az iskolá­sok körében lehet eredménye­sen megszervezni. Sajnos, ál­talános iskolás testnevelőink nagy része nem foglalkozott megfelelően a mozgalommal. Ennek eredménye, hogy a 15 iskola közül mindössze hatban folyik Kilián-munka. TOVÁBBI TERVEK, FELADATOK Új színfoltot jelent és elő­reláthatólag vonzó lesz az ál­talános iskolások körében a víziőrsök megalakítása. A kis­dobosok részére a jövő tan­évtől bevezetik a háromtusát. Cél az is, hogy a városi ta­nács és TS segítségével 1967-ig valamennyi általános iskolá­ban épüljön sportlétesítmény társadalmi munkával. Az­ is­kolákban feltűnő, tehetséges­­sportolókat — továbbfejlődé­sük érdekében — a Sportis­kola vagy az egyesületek szak­osztályaiba kell bekapcsolni. Kiss József a VTI elnöke Jelenet a Fürst Sándor utcai Általános Iskola tomaünne­pélyérő­l. 6 Nemzetközi labdarúgó-mérkőzés Sz. Spartacus— Liget (Ausztria) 4:3 (1:1) Hunyadi úti sporttelep, 300 néző. V: Pillér. Sz. Spartacus: Szöllösi (Vi­da) — Kónyi, (Binder), Gás­pár, Horváth II — Horváth III, Horváth I — Horváth IV, (Major), Kiss I, (Sípos), Bo­gáti, Beke, Szántó. Liget: Planky I — Wölfün, írnek I, Lank — írnek II, Planky II — Tallin, írnek III, Kuktics, Károly I, Károly I. Az első negyed óra válto­zatos játékot hozott. A nagy meleg erősen éreztette hatá­sát. A 24. percben Kiss I két csel után megszerezte a veze­tést. 1:0. A 33. percben Károly II beadását Tallin elhibázta. Nagy helyzet volt. A 40. perc­ben Kuktics egyenlített, 1:1. A második félidőben nagy fölénybe került a hazai együt­tes és több gólhelyzetet dol­gozott ki. Bogáti, Beke és Sipos, illetve Kuktics (kettőt, egyet 11-esből) volt eredmé­nyes. A szombathelyi csapatban Gáspár, Horváth I, Bogáti, a vendégeknél Planky S­írnek I, és Kuktics játszott jól Kiss Árpád Hétvége a sportpályákon Ezen a hétvégén a Sz. Ha­ladás NB I-es labdarúgó csa­­pata mellett idegenbe játsza­nak a szombathelyi NB III-as együttesek is. Az első helyen álló Sz. Cipőgyár Almásfüzi­tőre utazik, a Sz. Vasas ismét veszprémi csapat ellen mér­kőzik. Idegenben, a V. Vasas együttese lesz az ellenfelük. A Kőszegi Textiles tartaléko­san kénytelen kiállni Tatán, a tatai Honvéd ellen. SÁRVÁROTT vasárnap FÉL 5-KOR rendezik meg az S. Kinizsi —Soproni VSE NB III-as bajnoki mérkőzést. A mérkőzés iránt nemcsak Sárvá­­rott, de Szombathelyen is nagy az érdeklődés, mert a sárvá­riak sikere sokat jelentene a Sz. Cipőgyárnak is. Csepregen ugyancsak va­sárnap délután 5 órakor ke­rül sorra a tavaszról elma­radt Csepreg — SZSE megyei I. osztályú bajnok labdarúgó­mérkőzés. Különösen az SZSE szempontjából van nagy je­lentősége a mérkőzésnek, mert győzelem esetén felzárkózik a­ bajnokjelöltekhez. Pengő húsz a retúr... fa? Vagy pengő negyven? Nem is emlékszem rála pon­tosan, de valahogy ilyesféleképpen volt... A felsőcsatári hegy egyik pincéje fölött ülünk a kelle­mesen hűs szobácskában egy csomó cseréptányér meg egy almárium társaságában. Isszuk a házigazda borát (na, me­lyik jobb, a fehér, vagy a vörös? Eldöntetlen marad a kér­dés, de mivel a házigazda a vöröset kóstolja, hát mindenki abból kérd és hallgatjuk életének egy részét, azt a huszon­egy esztendőt, amely kilométerben mérhető legjobban. Mert a házigazda, Gangel Imre ennyi éven át fuvarozta a köz­ség lakóit, mint a Gaugel—Gaugel Rt. gépkocsivezetője és „vezérigazgatója” — egyszemélyben. — Pengő húsz, vagy pengő negyven. De volt bék­ét is, az olcsóbb volt, mint most... Mint most, amikor percenként gördülnek ki a szombat­­helyi főutcákról a hatalmas autóbuszok, hogy összekössék a legkisebb, a legtávolabbi települést is a várossal, a me­gyeszékhellyel. Mint most, mikor olyan természetes, hogy mindenki könnyű szívvel vált jegyet, nem fél az „ördöngős” masinától, a busztól, amely barátja, segítőtársa lett. Ennek a mostani képnek a birtokában villantom fel az 1927-es évet, mert ekkor indult első útjára Imre bácsi tizennégy­­személyes „modern” Ford gyártmányú autóbusza. És ezzel a mozzanattal „megteremtődött” a rossz utú, dimbes-dombos környék motorikus közlekedése.­­— Reggel hatkor indultam naponta, s délután 1—2 óra felé értem vissza. Addig? Addig ez a vidék még autót sem látott. Szekéren meg vonaton nagyon körülményesen szállí­tották a postát is. Utazni meg csak az utazott, aki beteg volt, vagy a költségeket más fizette helyette..­. Az első utasok közül már senki sem él a környéken. A hajdani „tulaj”, Imre bácsi viszont jó egészségnek ör­vend 73 évesen is. De hogyan jutott arra a gondolatra, hogy személyforgalmat bonyolítson le a falvak és a város között? — Bécsben szolgáltam a lovasságnál. De volt nekem rendes szakmám, a lakatosság. Aztán mikor vége lett a világháborúinak leszereltem, s kitanultam az autós-szakmát is... A kezdeti félszen — amellyel a lakosság helyet foglalt a keresztüléses autóban — aztán győzedelmeskedett az ész­szerűség, meg a praktikum. Olyannyira megkedvelte a kör­nyék a buszt, hogy két év múlva 1929-ben társult az öccsével Gaugel Imre és megvásárolták, útnak indították a második buszt is. —■ Az egyik ment a Felsőcsatár—Vaskeresztes—Hor­vátlövő—Pornóapáti—Nárai—Szombathely útvonalom a má­sik meg Narda felé. Az utasok? Kedden és pénteken a piacra igyekvők, a harmincas évektől kezdve sok bejáró diák, ilyenkor nyáron meg a nyaralók.. Imre bácsi elmondhatja, hogy csaknem a fél megyét szállította.. Mert a későbbi 46 személyes harmadik busszal együtt nemcsak helyi­ járatokat indítottak, hanem külön­járatokat Fertődre, Ajkára, Veszprémbe, a Balaton-partra, Vöröslődre (innét a sok szép cseréptányér) Sopronba, és külföldre is. — Ott ■voltunk Bécsben, minden magyar—osztrák mér­kőzésen, a berlini olimpiászon... és mi számítottuk a kö­zönséget a szombathelyi reptérre. Mi jellemezte ezeket az első „utazó­ éveket”, mi volt a varázsuk? — Magam voltam a gépkocsivezető, meg a kalauz is. Volt menetrendünk, meg szabott árak, sőt a Narda felé közlekedő buszjáratot annyiban szigorították, hogy vonat­indulás és érkezés előtt félórával mehetett csak arra a te­rületre, ahol volt állomás. Hogy ne legyen konkurencia... Hogy életében hány kilométert utazott? Nem számolta soha. De ha huszonegy évet veszünk alapul, s naponta ötven kilométert, akkor Imre bácsi körülbelül 400 ezer kilométert tett meg saját buszán. — És mostanában utazik-e? — Nagyon ritkán, inkább szeretek itthon. Inkább hoz­zám jönnék. Vendégek, meg a két fiam. Az egyik Dáni­ában gépészmérnök, a másik a Külkereskedelmi Miniszté­riumban dolgozik. Jönnek és hozzák az ő gyerekeiket: hét unokám és két dédunokám van... A megjavított utakon új Ikaroszok járnak. Imre bácsi kocs­it meg az emlékezet és a levéltár őrzi...’ Szakály Éva 175 éve született a reformkor nagy költője. Unokaöccséhez, Köl­csey Kálmánhoz intézett eszmei végrendeletéből, a Parainesisből — idézünk rejtvényünkben. . . Mi lenne az emberiségből... (Folytatása a vízszintes 1. és a függőleges 12. sz. sorban.) Vízszintes: 12. Versenyszánkó. 13. Kabátanyag. 14. Hiszékeny, becsapható. 15. Kor­jelző rövidítés. 16. Kossuth-díjas klasszikus filo­lógus. (Károly) II. .. .­négy (rá­dió adóállomás). 19. Bűntény. 20. Dallam. 22. Tündérkirály a mito­lógiában. Titánia férje. 24. Jég­szekrény márka. 25. Kávéi! 26. Híres. 27. Nagy erejű cseh vitéz, akit a monda szerint Mátyás ki­rály párviadalban legyőzött. 28. . . . Montand. 30. Nedves. 31. Súly­rövidítés. 36. Franciaországi fa­siszta terrorszervezet névbetűi. 33. Ostobaság. 35. Kopasz. 36. ,S.. N. 37. Akadozva, dadogva és magas hangon beszél. 38. Nagy japán kikötőváros. 39. Széptevők. 40. Idegen női név. 41. ÁÁÁA. 43. Fejleszt. 44. Időmérő. 45. Ket­tőt, ikerit (mássalhangzót). 47. Város a Belorusz SZSZK-ban. 48. Állat. 49. Számol. 50. Ver. 51. Tételek. 53. Ritkás erdő. 54. Név­utó. Függőleges: 1. Prémes vízi rág­csáló. 2. Kereskedelmi műszó. 3. Gondos, lelkiismeretes. 4. Hajnal­ban. 5. Tartozik. 6. A német ABC utolsó betűje. 7. K. N. 8. Z. B. Keresztrejtvény Kölcsey Ferenc 9. Éneklés. 10. Megválik tőle. 11. Számukra. 16. Erkölcs. 17. Máso­lat készítése kliséről. 19. Fogás ebédnél. 20. Operaénekes (György). 21. Úszik a levegőben. 23. El­hunyt angol politikus, a Munkás­párt balszárnyának vezére volt. 24. Sportot űz. 29. Jugoszláv vá­ros a Duna mentén. 31. Lovas, nomád török nép. 33. Mázol. 34. Átvészeli a hideg időt. 35. Bün­tet. 37. A végleges, vágott és kevert televíziós kép, amelyet már sugároznak. 38. Idegen férfi név. 40. Kályhabélés. 42. ... Ata­­türk, török államférfi (1881—1938) 44. Távolkeleti állam. 46. Milyen? 47. Holland festő (Vincent von 1853—1890). 49. ,S3T. 50. Helyet foglalt? 52. Kicsinyítőképző. 53. Skálahang. 54. Rokonhangzók. Beküldendő: a vízszintes 1 és a függőleges 12. sz. sor. Múltheti rejtvény helyes meg­fejtése: Felemelje az embereket abba a világba, ahová vágynak. Liliom, Shylock, Hippolit, a lakáj, Lucifer, Falstaff. A múltheti rejtvény helyes meg­fejtéséért könyvjutalmat nyertek: Ubitz Gabriella Körmend, Németh Imre Szombathely, Póka Jenő Vasalja, Gyopáros Lászlóné Szom­bathely, Fülöp József Nagyrákos. A könyveket postán küldjük ki. Kérjük kedves olvasóinkat, hogy a rejtvények megfejtéseit minden héten legkésőbb csütörtökön reg­gelig levelezőlapon küldjék meg szerkesztőségünknek. VAS NÉPE O­lvassuk.Te Szép kis sorozat Michigen államiban egy Fred Owen nevű személyt nemrég a következő vádak alapján vontak felelősségre: 1. hamis csekkel fizetett azért a jegygyűrűért, ame­lyet negyedik felesége szá­mára vásárolt; 2. „elfelej­tett” elválni két előző fele­ségétől; 3. a harmadik asz­­szonytól autót lopott, ame­lyen nászútra ment a ne­gyedik feleségével. Megbuktak a tanárok Ausztráliában a tanulók szülei már régen panasz­kodnak, hogy végzős gyer­mekeiknek a vizsgákon gyakran az iskolai tananyag keretein jóval túlmenő ne­héz kérdéseket tesznek fel. A közoktatásügyi miniszté­rium a panaszok nagy szá­mát figyelembe véve próba­vizsgát rendezett 22 tanuló és 12 tanár számára. A pró­bavizsga résztvevői közül 13-an megbuktak, köztük egy tanuló és... valameny­­nyi tanár. Az­ elfelejtett autó 1922-ben egy autótulajdo­nos otthagyta a kocsiját az angliai Chesham egyik ga­rázsában javítás céljából és azóta nem jelentkezett érte. A garázs tulajdonosa több ízben apróhirdetés útján ke­reste a kocsi gazdáját, de eredménytelenül. Mivel nem volt hajlandó a kocsit őriz­ni, árverésre bocsátotta. Az öreg autót 470 fontért adta el, háromszor drágábban a kikiáltási árnál. A vevő per­sze nem használatra vette meg, hanem mint múzeumi darabot. — Ki utaznék ma egy 43 éves autómodellen? Késői anyaság A tudósok máig sem tud­ják pontosan megállapítani, hogy mi a felső korhatára az anyaságnak. A japán közegészségügyi miniszérium közlése szerint 1961-ben nem kevesebb, mint nyolc japán gyerek született 55 éven felüli anyá­tól. Ez a jelentés az euró­pai és amerikai orvosok kö­zött nagy meglepetést oko­zott, hiszen e két földrészen igen ritkán , mintegy 35 ezer eset közül egyszer for­dul elő, hogy 50 éven felüli nő gyermeket hozzon a vi­lágra. Az orvostudomány csak egészen szórványos eseteket ismer, amikor 52 éven túl teherbe estek asz­­szonyok. Az angol és egy­ben a nyugat-európai „csúcs­tartó’’ egészen mostanáig egy 1906-ban történt eset volt, amikor az 53 éves 7 hónapos és 12 napos Gosney asszony szült. Az Angol Orvosok Szö­vetségének folyóirata a „Family doctor’ pályázatot hirdetett annak megállapí­tására, hogy azóta megdön­­tötték-e az említett rekor­dot. A pályázat győztese a jelenleg 83 esztendős Wi­nifred Wilson asszony lett, aki születési anyakönyvi ki­vonattal igazolni tudta, hogy 1936. november 14-én, 55 éves és 3 napos korában szülte meg tizedik gyerme­két. A pályázat díjául há­romszáz frankot kapott és a „Nagy-Britannia legidősebb édesanyja” kitüntető címét. 221 ezüstpénz 221 darab ezüstpénzt ta­lált a Borsod megyei Her­­nádpetriben Bendák János­­né kisfia. A gyerek a kert­ben játszadozva bukkant az értékes leletre. Az ezüst­pénzek egy sziklába voltak rejtve, amely időközben szétmállott — a tíz fillér nagyságú dénáriusok azon­ban teljes épségben meg­maradtak. A leletet beszol­gáltatták a Miskolci Her­man Ottó Múzeumba. A régészek megállapítot­ták, hogy az ezüstdénáriu­­sokat 1527-ben és 1528-ban verték, s kibocsájtójaként Ferdinándot, Magyarország királyát tüntetik fel. Az el­rejtéskor még nem kis ösz­szegnek számító ezüstpén­zeket tulajdonosa minden bizonnyal a portyázó hadak katonáitól féltette. Lucullus sátra, szamárhátas italárusok A szombathelyi Savaria ünnepségen az elmúlt évhez hasonlóan Lucullus sátrat állít a Vendéglátó Vállalat. A sátrat most a megyei tanács épülete előtt helyezik el. Hossza húsz méter lesz, s a hűsítő italokon, borokon, sörön és tömény szeszes italokon kívül ételeket is árusítanak benne. A vendégek lacipecsenyét, gulyást, halászlevet, sült hurkát és kolbászt, virslit fogyaszthatnak többek közt, de a felso­roltakkal még nem merül ki a bőséges választék. Sajnos, „eredeti” római ínyencségekkel nem vendégelhetik meg az ünneplőket Lucullus sátorában, mert az egykori csemegék ma nemigen akadnának „pártfogóra”. A felvonulás és a karnevál területén jelmezes, római ruhás mozgóárusok kínálják majd portékáikat: édességeket, csokoládét, cigarettát. A hűsítő italokat két, szamárhátas ■mozgóárus árusítja. Szamaraik a hátukon hűsítő italokkal teli kosarakat cipelnek, mint valamikor, az egykori Samaria népünnepségein. i­­es) ­965. aug. 8. Vasárnap

Next