Vas Népe, 1965. november (10. évfolyam, 258-282. szám)

1965-11-02 / 258. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek ! AZ MSZMP VAS MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A VAS MEGYEI TANÁCS LAPJA X. évfolyam, 258. szám Ara 50 fillér 1965. november 2. Kedd „Gondolsz-e rá?“ „Sokszor odamegyek egy­­egy munkáshoz, megfogom a vállát, s rámutatva a se­­lejtbe dobott munkadarab­ra, a szükségesnél vastagabb forgácsra, a hanyagságból eltörött táblaüvegre, azt kérdezem: gondolsz-e rá, hogy ebben kétkezi testvé­red munkája, ereje, verej­­téke van benne”. A szavak egy idős, 76 esztendős ember ajkát hagyják el. Gazda Gézáét, akinek nevét egy ország visszhangozta, a Kossuth­­díj a nevével jelzett anyag­takarékossági mozgalom si­kerének elismerését jelen­tette, a ma már olyannyira természetes mozgalomét, amely átszövi mindennapja­inkat, üzemekben, műhe­lyekben, a gépek mellett. Az idős, ma már nyugdíjas vas­munkásnak mégis igaza van: leggyakrabban inkább csak az anyagi oldalát hangsú­lyozzuk, kevésbé az embe­rit, az érzelmit, holott ez utóbbi jelentheti a nagyobb hatásút. Azzal érvelni, hogy nyersanyagszegény hazánk­ban minden ércdarabnak, li­ternyi kőolajnak, s a belő­lük készült félkésztermé­keknek becsülete kell, hogy legyen, igaz érvelés, mégis, elvonatkoztatott. Könnyeb­ben talál utat a szívhez, s az értelemhez a szó, ha azt magyarázza: mennyi fáradt­ság, az izmok új és új erő­feszítése kell ahhoz, míg a vasércből öntvény, az önt­vényből eső, palack, lemez lesz, míg a kőolaj — fino­mítók bonyolult csőhálóza­tán, krakkolótornyain át­jutva — motortáplálóként, vagy éppen — műanyag­ként szolgálja az embert. S az alkotásnak mennyi emberi öröme, büszkesége fűződik minden szál desz­kához, minden kiló szénhez, a kékesen csillogó acélrúd­­hoz, a „fémkeblű dinamók” által fejlesztett villamos­energia kilowattjaihoz, az új otthonok tízezreit össze­tapasztó cementhez, csak­úgy, mint a sokszor sárba­­taposott apró kis csavarhoz. Amikor az élete értelmét munkában meglelő ember épít, alkot, teremt, a saját családjának boldogulásával együtt a nagy család örömé­ért és boldogságáért is fára­dozik. Aki az emberi kéz által létrehozott értékeket nem óvja, az saját emberi mivoltát sem becsüli. Soha nem felejtem gyer­mekkoromnak azt az élmé­nyét, amikor nyiladozó ér­telemmel arról faggattam apámat, miért nem szabad a kenyérrel játszani. S ak­kor ő színes elbeszélésével képzeletben elvezetett a nyirkos őszi barázdák kö­zé, ahol az „életet” vetik. Szavait hallgatva aggódtam a zsenge kis növényért, amikor csikorgó téli fagyok gyötrik, lelki szemeimmel rémülten lestem a kalászo­kat ledöntő viharfelhők ér­kezését. Belenyilallt dere­kamba a fájdalom, amikor megsuhant a kasza, torkom­ba szorult a por, vállam véresre dörzsölte a Zsák, amikor elérkezett a cséplés. A molnárokkal együtt ta­pintottam a puha, meleg lisztet a malomban, s per­­zselődtem forró kemencék előtt, amikor sült az áldott kenyér. Igen, akkor és mindörökre megértettem, miért érdemel becsületet kenyerünk minden morzsá­ja. A fiatalok sokszor meg­mosolyogják az idős embe­rek gyűjtőszenvedélyét: da­rabka drót, görbe szög, fű­részelésnél lehűllott fada­rab, kopott gumiköpeny ré­sze mind-mind „valamire még jó lesz”. Ösztönös meg­becsülése ez annak, amit a legbonyolultabb szerszám az ember keze alkotott. Meg­becsülése, mert az időseb­bek még jóval közelebb voltak az anyaghoz, mint a ma embere. Az anyaggal való manuális, közvetlen kézi birkózás annak becsü­letét is nagyobbra növelte, mint most, amikor csak etet­ni kell az automatát, a fél­automatába befogni és ki­venni a megmunkálandó darabot, a szalag mellett egy-egy mozdulattal helyé­re illeszteni valamit. Még­sem törvényszerű, hogy a munka könnyebbedésével ki­sebb legyen az anyag be­csülete. És nem is kisebb, ha­­ „magának” csinál va­lamit az ember. Amikor házát építi, a törött téglá­nak is helye van, a nagy építkezéseknél azonban be­­letapossa a sárba, gödröt tölt fel vele. A fémmunkás bosszanko­dik, mert a gyerek lábán napok alatt szétmegy a ci­pő, s a cipőgyári munkás azon mérgelődik, hogy két hete vásárolt mosógépe „be­döglött”, mert nem szerel­ték össze tisztességesen. Nem inkább magunknál kellene kezdeni az igényes­séget, a körültekintést, a kezünkbe adott fém, fa, szövet, okos, becsületes fel­­használását? Égyük gyárunkban — ön­szántunkból — érdekes kí­sérletbe kezdtek; lelkes fiatal műszakiak két hóna­pon keresztül „hulladékel­­lenőrzést” végeztek. Sem­mi nem kerülhetett úgy ki a géptől, a hulladékdombra, hogy valamelyikük ne lás­sa. A mellékelt lapon igaz­­zolták a láttamozást, s az­ eredmény: félmillió forint értékű — más gépeken, más­­ műhelyekben — hasznosít­ható hulladék, illetve bi­zonyos gyártmányoknál új technológia, az optimális gépbeállítás megkeresése. A két hónapi rendkívüli ügye­let egymilliónál többet érő anyagot mentett meg. A gyáriak azonban nem áll­tak meg itt, keresni kezd­ték, mi az oka, hogy egyik műhely hulladékba löki azt, amit a „szomszédban” még jól használhatnának? És ar­ra is választ kerestek, mi­ért nem „fájt” eddig is, hogy az anyagleszabásoknál a szükségesnél jóval több volt a hulladék? A választ tartalmazó, valóban alapos, mindenre figyelmet fordító jelentést megtárgyalta a gyár valamennyi vezető szerve, s a határozatként rögzített intézkedések vég­rehajtása során nemcsak a zsebbevágó anyagiakat — a nyereségrészesedésre fordít­ható összeg csökkenése stb. — hangsúlyozzák, hanem a dolog emberi oldalát is, mi­szerint egyik műhelyük — a fiatalok megállapította összeg évi nagyságát tekint­ve — mintha csak azért dol­gozna, hogy legyen mit a hulladékba vinni!? Ez nem­csak meghökkentette az em­bereket, hanem arra is kész­tette, hogy új szemüvegen át nézzék a maguk és má­sok munkáját. „Gondolsz-e rá?” — így teszi fel a kérdést a vassal sok éven át birkózó mun­kás, Gazda Géza. És túl azon, hogy szavaival egyet­értünk, e kérdést kell, hogy feltegyük napról napra ön­magunknak. És nemcsak kérdezni kell, hanem — fe­lelni is rá! A mindennapi tettek nyelvén. M. O. Gyorslista a lottó tárgynyeremény-sorsolásról (2. oldal) ) M­érlegen járások, falvak (3. oldal) ■ • Haladás—Debrecen 4:1 (4. oldal) ■ Két bemutató — két siker (5. oldal) Veterán küldöttség utazott a Szovjetunióba Az SZKP Központi Bizott­ságának meghívására Révész Gézának, az MSZMP Központi Bizottsága tagjának vezetésé­vel hétfőn magyar veterán­küldöttség utazott a Szovjet­unióba, a Nagy Októberi Szo­cialista Forradalom 48. évfor­dulója alkalmából rendezendő ünnepségekre. A küldöttséget a Ferihegyi repülőtéren dr. Korom Mihály, az MSZMP Központi Bizottságának titká­ra, Úszta Gyula altábornagy, a Magyar Honvédelmi Sport­­szövetség országos elnöke és Gábor István, a Magyar Par­tizán Szövetség főtitkára bú­csúztatta. Jelen volt a búcsúztatásnál G. A. Gyenyiszov, a Szovjet­unió budapesti nagykövete, továbbá K. I. Provalov vezér­­ezredessel az élükön az ideig­lenesen hazánkban állomásozó szovjet csapatok parancsnok­ságának magasrangú képvise­lői. (MTI) Szakszervezeti szlénui­­ Moszkvában Hétfőn Moszkvában meg­nyílt a Szovjet Szakszerveze­tek Központi Tanácsának plé­numa. Az ülésen megvitatják a gazdasági reformmal kapcso­latos szakszervezeti feladato­kat és kidolgozzák a szak­­szervezeti részvétel program­ját az iparfejlesztésben. Ezen­kívül megvitatják a varsói szakszervezeti világkongresz­­szus munkájának eredményeit. A hétfő délelőtti ülésen Viktor Grisin, a Szovjet Szak­­szervezetek Központi Taná­csának elnöke megtartotta be­számolóját a szeptemberi párt­­kongresszus határozataiból fa­kadó szakszervezeti feladatok­ról. (TASZSZ) Véget ért az északi országok értekezlete Szombaton az észak-finnor­szági Imatrában véget ért az Északi Tanács jövő évi januá­ri koppenhágai ülésszakát elő­készítő értekezlet, amelyen részt vettek az északi orszá­­gsíró miniszterelnökei és az Északi Tanács elnökségi tag­jai.­­ A TASZSZ helsinki tudósí­tója megállapítja: mint az elő­jelekből várható volt, az ér­tekezlet meglehetősen sovány eredményekkel fejeződött be. A tanácskozásról kiadott közleményben kevés helyet foglalnak el a gazdasági együttműködés kérdései. A miniszterelnökök beszámoltak az e téren végzett előkészü­leti munkákról, s az ülés résztvevői megelégedéssel szö­gezték le, hogy e központi kérdésekről a szakértők je­lentést készítenek A hét végére elkészül a Március 15-e tér. Mint képünkön is látható, a forgalomirányító világító testeket már felállítot­ták. Most a festők tevékenykednek, mert fehérre mázolják a terelősarkok szegélyköveit. — Je — A­z őszi munka finisében ülésezett az operatív bizottság •• Az operatív bizottság teg­napi ülésén megállapították, hogy noha megyénk termelő­szövetkezete, a vetést október 20-ra befejezték, az őszi mun­kák finise csak most kezdő­dik. Őszi mélyszántásra vár még 48 ezer hold föld,­­ mintegy 250 hold cukorrépát és majd­nem 5000 hold kukoricát kell még betakarítani. Kétség nem férhet hozzá, a legfontosabb a cukorrépa betakarítása. Ezt a héten be is lehet fejezni. Nemcsak a kiszedését, hanem az elszállí­tását is. Az utóbbit azonban gyorsítani kell mind a terme­lőszövetkezetek, mind a cu­korgyár részéről. Mostanáig ugyanis az a helyzet, hogy a kiszedett cukorrépának nem egészen 60 százalékát szállí­tották csak el. A kukoricatörést a szár le­vágásával és takarmányként való értékesítésével ugyancsak gyorsabb ütemben kell végez­ni a mostaninál. A múlt héten 3400 hold termését takarítot­ták be és ilyen ütemet szá­mítva, november 10-e körül a kukorica­törést, szárvágást és a szár besilózását is magunk mögött tudhatnánk. Ezzel kap­csolatban két körülményre hívja fel a figyelmet az ope­ratív bizottság. Egyrrészt, hogy a csöves kukorica száron már jelentősen nem szárad, ezért mindenütt törni kell, és törés után megválogatni. A száraz kukoricát górézni lehet, a túlságosan nedveset pedig vagy meg kell száríta­ni a terményforgalmi beren­dezésein, vagy frissen fel kell takarmán­y­ozni. Másrészt a majdnem 3500 vagonos nedves takarmányhiány szükségessé teszi, hogy minden kukorica­­szárt lesilózzunk. A Sárvári Cukorgyárban kiutalás nélkül korlátlan mennyiségű melasz áll a szövetkezetek rendelke­zésére. Minél többen vegyék ezt igénybe, hiszen az idejé­ben levágott kukoricaszárból friss melasszal nagyon jó mi­nőségű siló készíthető. A legnagyobb munkát két­ségtelenül az őszi mélyszán­tás adja. Ha csak a mostani ütemet tartanának szövetkeze­teink, még öt heti munka len­ne hátra. De hogy a kitűzött határidőre, november 20—25- re be tudjuk fejezni a mély­szántást is, ahhoz egyrészt nö­velni kell az egy gépre jutó teljesítményt, másrészt a ket­tős, illetve nyújtott műszak­ban dolgozó traktorok számát. A kemenesaljai Úttörő Ter­melőszövetkezet példáját lehe­tőleg megyeszerte alkalmazni kellene. Az Úttörőben az éj­szakai műszak után nemcsak a munkabér ötven százalékát fizetik ki prémiumként, ha­nem holdanként további 10 forintot adnak a traktorosok­nak. Kiszámították ugyanis, hogy a néhány ezer forintos többletkiadás bőségesen térül meg a szövetkezetnek a mun­kák idejében való elvégzésé­vel. A megye több részén is vál­tozatlanul megfigyelhető a gabonakártevők pusztítása. A szövetkezetek szakemberei fi­gyeljék ezeket, és ahol szük­ségesnek mutatkozik, az is­mert szerekkel irtsák őket. —­sz Közép-amerikai kommunista- és munkáspártok értekezlete A Kubai Kommunista Párt sajtóorgánuma, a Gramma vasárnapi számában közölte, hogy nemrégen megtartották a mexikói, a guatemalai, a salvadori, a hondurasi, a cos­­ta-rica-i és a panamai kom­munista- és munkáspártok 4. értekezletét. A pártértekezleten megvizs­gálták a kölcsönös érdeklő­désre számottartó kérdéseket, kidolgozták a közös akciók irányvonalát és határozatot hoztak Közép-amerika gazda­sági integrációjáról. A párttalálkozóról kiadott közlemény megjegyzi, hogy a kölcsönös megértés légköré­­ben lefolyt értekezlet bebizo­nyította a latin-amerikai kom­munista és munkáspártok to­vábbi közeledését és baráti kötelékeinek erősödését. A dominikai kérdéssel kap­csolatban az értekezlet rész­vevői felhívták a latin-ame­rikai népeket, hogy hiúsítsák meg az imperializmus terveit. -f­ A moszkvai Pravda mexi­kói tudósítója a közép-ameri­kai pártértekezletről szóló be­számolójában kiemelte: az ér­tekezlet részvevői aggodalom­mal jegyezték meg, hogy a kommunista világmozgalom­ban egy sor elvi fontosság kérdést illetően nincs meg az egyöntetűség. Az értekezlet részvevői rámutattak: pártja­ik tökéletesen egyetértenek a májusi moszkvai konzultatív találkozó következtetéseivel, s hangsúlyozzák, hogy a jelen­legi viszonyok között az egy­ség csakis a közös ellenség elleni harc útján oly módon érhető el, hogy a kommunis­ta- és munkáspártok világ­konferenciájának összehívása céljából konzultatív találko­zókat tartanak.

Next