Vas Népe, 1966. február (11. évfolyam, 26-49. szám)

1966-02-01 / 26. szám

*­ság proletárjai, egyesüljetek! AZ MSZMP VAS MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A VAS MEGYEI TANÁCS LAPJA XI. évfolyam, 26. szám Ara­tO fillér 1966. február 1. Kedd Az EAK a magyar kormányfő látogatását várja A kairói sajtó több cikkben foglalkozott a magyar—egyiptomi kapcsolatok fejlődésé­vel és jelezte, hogy Kállai Gyula látogatása alkalmából gazdasági, kereskedelmi, tudomá­nyos-műszaki és kulturális egyezmények alá­írására is sor kerül. A lapok megírták, hogy az EAK gazdag programmal várja a magyar vendégeket: hivatalos tárgyalások szerdán és vasárnap lesznek, közben pe­dig a Helváni Vasmű és Textilgyár, a pira­misok, az Asszuáni Nagygát, a Kima­ Vegyi­­művek, Luxor és Karnak meglátogatására kerül sor. A program kulturális része mú­zeumlátogatásokat tartalmaz. Zakaria Mo­­hieddin miniszterelnök és felesége kedden vacsorát ad a magyar kormányfő és felesége tiszteletére. A vacsora-meghívást Kállai Gyula és felesége jövő hétfőn viszonozza. A magyar delegáció szállása a heliopoliszi Kubbeh köztársasági palotában lesz. Az Akhbar hétfőn közölte Kállai Gyula nyilatkozatát, címében kiemelve, hogy a két ország együttműködése szüntelenül fejlődik és hogy a magyar kormányfő látogatása el­mélyíti majd a két nép barátságát. A Gum­­hurija Kállai Gyula életrajzát ismerteti. Az Ahram bejelentette, hogy a kormány bizott­ságot nevezett le, amely dr. Szolimán Hu­­zajen-nek, a kulturális ügyek miniszterének elnökletével hivatalosan elkíséri a magyar vendégeket az EAK-ban minden útjukon. A Masza közölte, hogy a magyar kormányfőt a repülőtéren kedden délben Zakaria Mo­­hieddin miniszterelnök fogadja és elkíséri a Kubbeh palotába. Mától lépnek életbe a húsfélék, a tejtermékek és egyes ruházati cikkek új fogyasztói árai Az ez évi népgazdasági terv­vel kapcsolatosan hozott ár- és bérpolitikai, valamint szo­ciális jellegű intézkedésekre vonatkozó kormányhatározat végrehajtásaiként február 1- től egyes állati eredetű élel­miszerek fogyasztói ára emel­kedik, ugyanakkor a sertés­zsír és a szalonnafélék, vala­mint egyes textiláruk és ru­házati cikkek fogyasztói ára csökken. Az áremelésekre és az árle­szállításokra vonatkozó intéz­kedések megjelentek az Or­szágos Árhivatal hivatalos lap­jában. A Belkereskedelmi Mi­nisztérium kiadta a megvál­tozott árak jegyzékét, valamint a vendéglátóipari árak új sza­bályozásáról szóló miniszteri utasítást. A húst, húskészítményeket, tejtermékeket árusító boltok­ban mindenütt kifüggesztik az árjegyzékeket, amelyeken a változással érintett főbb élel­miszercikkek új ára megtalál­ható. A SZOT Elnökségének nyilatkozata az ár- és bérpolitikai intézkedésekről A SZOT Elnöksége a for­radami munkás-parasz kor­mány határozata alapján, hét­főn foglalkozott a február 1-ével bevezetésre kerülő ál­bér- és szociálpolitikai intéz­kedések végrehajtásának ta­pasztalataival. Ennek alapján a SZOT Elnöksége felkéri a forradalmi munkás-paraszt kormányt, hogy hívja fel az illetékes állami szervek fi­gyelmét a következőkre: — Az állami szervek az ár­módosításokat a rendeletben foglaltaknak megfelelően hajt­sák végre. A szabadpiaci árak alakulásának befolyásolása ér­dekében helyes áruterítéssel biztosítsák, hogy a lakosság igényeit minden cikkféleség­­ből ki lehessen elégíteni. Biz­tosítsák, hogy az árleszálítással érintett cikkekből hiány ne keletkezzék. Gondoskodjanak arról, hogy az árleszállítás kö­rébe bevont áruféleségekből a kereskedelem igényeinek és a lakosság szükségleteinek megfelelő mennyiségű, minő­ségű és választékú termék áll­jon rendelkezésre. Különösen vonatkozik ez az olyan alap­vető szükségleteket kielégítő cikkekre, amelyek elsősorban az alacsonykeresetű családo­kat érintik. — Az irányító gazdasági szervek tegyenek megfelelő intézkedéseket annak érdeké­ben, hogy a vállalatok a ke­­r­esletnek megfelelően tovább­ra is gyártsanak olcsóbb, a választéknak megfelelő árufé­leségeket. — A tanácsok biztosítják, hogy a szolgáltatások jobban alkalmazkodjanak az igények­hez és jobban elégítsék ki a lakosság ezirányú szükségle­teit. Intézkedjenek, hogy a végzett szolgáltatások vállalá­si ideje csökkenjen, a mun­ka minősége javuljon a tör­vényes szolgáltatási díja be­tartása mellett.­­ A Pénzügyminisztérium, a Központi Népi Ellenőrzési Bizottság, a tanácsi szervek, a KIOSZ az eddig­nél foko­zottabban ellenőrizzék a fcis­■ iparosok tevékenységét. Gon­­­doskodjanak az érvényes szol­­­gáltatói díjak kifüggesztésérő­l és betartásáról. Tegyenek meg , mindent annak érdekében - hogy a megemelt adót a fo­­­gyasztókra ne lehessen áthárí­­­­tani. A SZOT Elnöksége java­solja a forradalmi mun­kás-paraszt kormánynak, hogy az érintett állami szerveket a fentiekről, az ár- és bérpolitikai intéz­kedések végrehajtásáról 1966. első negyedévében számoltassa be. A szakszervezetek az ár­­bér- és szociálpolitikai kér­désekkel továbbra is szerve­zetten, megkülönböztetett mó­don foglalkozzanak, szerezzenek érvényt különösen az árpoli­tikai kérdéseknél annak, hogy csak azon cikkeknél és olyan mértékben kerüljön sor ár­­változtatásra, ahogy azt a központi rendelkezések szabá­lyozzák. A leghatározottabban lépjenek fel az illetékes álla­mi szervekkel együttesen azon törekvések ellen, amelyek akár nyílt, akár burkolt áremelés formájában a vásárlók meg­károsítását eredményeznék. A SZOT Elnöksége felkéri a társadalmi ellenőrök, mint­egy 15 000 fős táborát, hogy ugyanúgy mint idáig, tovább­ra is mindent tegyenek meg annak érdekében, hogy a kor­mány határozata az előírtak­nak megfelelően kerüljön vég­rehajtásra. Dolgozótársaik, a fogyasztók millióinak érdeké­ben akadályozzanak meg min­den esetleges visszaélést. Se­gítsék a kereskedelmi dolgo­zókat is feladataik megvaló­sításában. A szakszervezetek gondoskodjanak arról, hogy a feladatokról a társadalmi el­lenőrök, aktívak megfelelően tájékoztatva legyenenk. Az általuk feltárt hiányosságok megoldásához nyújtsanak se­gítséget. Intézkedjenek az ál­lami szerveknél a hibák meg­szüntetése érdekében. Budapest, 1966. január 31. A SZOT ELNÖKSÉGE Télen sem szünetel az építkezés. Télen is hordják az építőanyagot a Derkovits lakótelepre — jc —! A Hold felé halad a Luna—9 A Szovjetunió felbocsátotta a Luna—9 automata űrállo­mást. Az űrállomás a meg­adotthoz közeli pályán a Hold felé halad. A Luna—9 fedélzetén auto­matikusan és földi parancsra működésbe lépő tudományos, telemetrikus és más mérőmű­szereket szállít. „ (TASZSZ) Napirenden a gyermek- és ifjúságvédelem Háromnapos tanácskozás Bozsokon ifjúságvédelem helyzetével fog­­lalkozó állami és tömegszer­vezeti vezetők. A járási ta­nácsok vb-elnökhelyettesei, a járási és megyei gyámügyi előadók, a rendőrség, az ügyészség és a bíróság gyer­mek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó képviselői, vala­mint a tömegszervezeti veze­­tők hétfőn a celldömölki és a­ vasvári járás fenti tárggyal kapcsolatos tapasztalatait vi­tatták meg beszámoló alapján. A tanácskozás fő eseménye a szerdai megyei munkaérte­kezlet lesz, amely délelőtt ki­­lenckor kezdődik. Ezen az idei munkatervet, a soron kö­vetkező feladatokat ismerte­tik, illetve tárgyalják. A háromnapos tanácskozást Erdélyi Béla elvtárs, a megyei tanács vb. elnökhelyettese nyi­totta meg. Hétfőtől kezdve háromna­pos tanácskozáson vesznek részt Bozsokon a gyermek-és Tizenöt új közúti híd épült tavaly a megyében A Hídépítő Vállalat szom­bathelyi építésvezetőségének múlt évi termelési feladata 18 millió forint volt. Az AKÖV új telepének mélyépítési, va­lamint a szombathelyi Ady tér burkolási munkája mel­lett fő feladatuk a megye köz­úti hídjainak felújítása és újak építése volt. A múlt év­ben 15 új közúti híd épült a megyében. Próbára tette a hídépítőket az árvíz is, pél­dául Tompaládonyban, ahol egy hét alatt kellett átadniuk egy ideiglenes hidat, hogy a forgalom megindulhasson. A végleges híd jelenleg is épül. Egyik legnagyobb munkájuk az Osffyasszonyfánál épülő Rába-híd, amelynek beruházá­si költsége mintegy 10 millió forint. A munka befejezési határideje ez év december 31, de az építők szeretnék előbb elkészíteni. Az idei terv még nem lát­szik teljesnek, egyelőre 14 millió forint értékű munka az ez évi előirányzat. Előre­láthatólag a megyében újabb 15 közúti hidat építenek fel. A többi között elkészül a pe­­renyei bekötút új hídja, amely­nek beruházási költsége egy­millió forint és a toronyi be­kötőút hídja, ugyancsak egy­millió forintos költséggel. Több munkájuk lesz Szom­bathelyen is. Az egyik jelen­tős: a Rózsa Ferenc körtér új hídja a Gyöngyösön, en­nek költsége egymillió 300 ezer forint. 24 órával az árrendezés előtt A kereskedelem felkészült Csaknem ötmillió forint a készletek kiegészítésére az iparcikk boltokban Az Állami Kereskedelmi Felügyelőség Vas megyei ki­­rendeltsége és a Vas megyei Tanács VB kereskedelmi osz­tálya munkatársaival együtt tegnap az árváltozással kap­csolatos felkészülésről érdeklődtünk néhány üzletben és ven­déglátóipari egységnél. A kőszegi Elit étteremben már sokféle húsból készült étel új árát meg tudták mon­dani. Plechl Józsefné helyet­tes boltvezető tájékoztatása­ szerint a húsos menü az eddi­gi 8.50 helyett 9.60-ba kerül, előfizetéses ebéd het, ára 34 forintról 37—38 forintra emel­kedik. (Ezek az árak harmad­­osztályú vendéglőre vonatkoz­nak.) A húspogácsa (fasírozott) ára 3.30-ról 3.70-re, a sertés­­pörkölté 7.70-ről 8.60 forintra emelkedik február 1-től kezd­ve. Általában 1 forintnál töb­bel nem emelkedett a közfogyasztásban gyakori húsételek ára. Olcsóbbak lettek viszont a köretek. Ennek az az egyik oka, hogy a vendéglátó vállalatok bolt­jaiban — a harmadosztályú­ban például 5 százalékkal — alacsonyabb a haszonkulcs, másrészt olcsóbb lett a zsír is. A kőszegi 7-es számú Divat- és Kötöttárú Boltban javában leltároztak. Készleteiknek csak­nem a felét érinti az árcsök­kentés, s ezen felül azonban mintegy 450 ezer forint ér­tékű új árut is rendeltek a nagykereskedelemtől. Árukész­letük most meghaladja az 1,6 millió forintot. Szombat dél­után óta szinte megállás nél­kül dolgozik az eladói kol­lektíva, hogy a várható hir­telen forgalomnövekedést zök­kenőmentesen lebonyolíthas­sák. Az új kirakat már készen van, csak az új árcédulák hiányoznak. Mint az ma már köztudott, a rövid- és kötött­áruknál általában 15—20 szá­zalékos az árcsökkenés, de a női alsó konfekciók például 30 százalékkal, a konfekcio­nált ágyneműek 15—20 száza­lékkal lettek olcsóbbak. Ugyancsak Kőszegen, a 83- as számú önkiszolgáló élelmiszerboltban Kovács An­tal boltvezető mondta el, hogy a múlt héten nagyobb áruválaszték állt a vevők rendelkezésére húskészít­ményekből, töltelékáruk­ból, mint korábban.­­ A legkeresettebb volt a 13 forintos húskonzerv. Bár tud­ták a vevők, hogy olcsóbb lesz a szalonna, a zsír, azt is vitték. A raktárkészlet elég bő­séges, ha is, m­­ityem­ ti, asijene jártunk, , árubőség volt min­denből. Azokból az árukból is, amelyek ma már többe kerülnek. Az emberek hangu­lata általában jó, megértik, hogy szükséges árrendezésről van szó. A mérlegelések után kiderült, hogy tulajdonképpen mindenki többre számított, mint ami történt. Az árcsök­kentésnek örülnek a vevők, várták, készültek rá. Sebestény István elvtárs, a Vas megyei Iparcikk Kiskeres­kedelmi Vállalat áruforgalmi osztályvezetőjének tájékozta­tása szerint rövid- és kötöttárukból 3 millió forint, egyéb textil­árukból 1 millió forint, cipőkből 6—700 ezer fo­rint értékű új készlettel egészítették ki a bora raktárakat. A közel ötmillióval nagyobb árukészlet bizonyosan rövide­sen gazdára talál, ötmillióval több árut eladni a szokásos­nál, azt jelenti, hogy a vá­sárlók nem kerültek hátrá­nyos helyzetbe az árrendezés­sel. Ezt tudják, vallják a vá­sárlók maguk is. — v—1 —

Next