Vas Népe, 1966. március (11. évfolyam, 50-76. szám)

1966-03-01 / 50. szám

A Fémmegmunkáló Vállalat kiszesei csomagolják a háztar­tási gépeket. 1200-em dolgoztak a Járóműjavítóban Konyhagépeket csomagolt a Fémmegmunkáló 29 fiatalja Riporterünk a vasárnapi vietnami műszakokról Február 27-én, vasárnap két szombathelyi üzemben tar­tottak vietnami műszakot a dolgozók. A MÁV Járómű­javítóban és a Fémmegmunkáló Vállalatnál. A Járóműjavítóban alapszervi KISZ-röpgyűléseket is tartottak, s ezeken elítélték az imperialista agressziót, és szolidaritást vállaltak a vietnami néppel. Tiltakozásul és a vietnamiak segítésére vasárnap fél 6 órától fél 12 óráig vietnami műszakot vállaltak. A fizikai dolgozók a rendes mindennapi munkájukat végezték, míg az irodaiak az üzem területét takarították, parkírozták és a hulladéktele­pet tették rendbe. Mintegy 1200 dolgozó, fiatalok és idő­sek, kiszesek és KISZ-en kívüliek tettek hitet munkájuk­kal a hős vietnami nép mellett. Munkájuk eredményeként mintegy 45—50 ezer forinttal járulhatnak hozzá a vietnami alaphoz. A Fémmegmunkáló Vállalatnál 29 KISZ-tag vállalta a vasárnap délelőtti munkát. Mind a 29-en meg is jelentek. A vállalat vezetősége biztosította számukra a feltételeket és a munkát. Már a múlt hetet is szinte vietnami hétnek nevezhetnénk, mert termelése nagyobb volt az előzőekénél. Ennek köszönhető, hogy az egyébként zsúfolt raktár hétfőn reggel üres polcokkal várta az új gépeket. A 29 KISZ- tag ugyanis 50 darab egyetemes háztartási konyhagépet csomagolt be nyolcféle tartozékával együtt. Mindkét üzem vezetői, dolgozói példaként állhatnak az egész megye előtt, hiszen ők voltak az elsők, akik mun­kájukkal fejezték ki együttérzésüket a vietnami nép mel­lett és gyűlöletüket az amerikai imperializmus agressziója miatt, írta és fényképezte: Nagy Ottó Fent: A MÁV Szombathelyi Járóműjavító Vállalat hullad­éktelepe: szállításra készítik elő a vasalkatrészeket. Oldalt: Vietnami műszak a Járműjavító kocsiosztályán. AZ MSZMP VAS MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A VAS MEGYEI TAKÁCS LAPJA XI. évfolyam, 50. szám Ara 50 fillér 1966. március 1. Kedd Kétezer holdon földben az árpa Jó ütemben halad a fejtrágyázás, a simítózás és a szántás — Vasárnap is sok helyen dolgoztak — Kapcsolt gépek a földeken Jelentés a mezei munkákról A megyei tanács mezőgaz­dasági osztályán elkészítették a mezei munkáról szóló idei első összefoglaló jelentést. Bár helyenként február első felé­ben is a mezőre tudtak men­ni, zömmel azonban a múlt héten indult meg a munka, szinte az egész megye terü­letén. Ekkor már nemcsak a tél végi fej­trágyázást végez­ték és a belvizeket vezették le, hanem simítoztak és ve­zettek is. A munkában mint­egy 1500 traktor és 3000 pár fogat vett részt. Azokon a helyeken, amelyeken a talaj még nem volt alkalmas vetés­re, simítózással és fogasolás­sal siettették a szikkadást. A kedvező időt kihasználva, sok helyen, mint például Kő­­szeghegyalján, a vasvári a sárvári és a celli járás több községének határában vasár­nap is vezettek. A legtöbb he­lyen — nagyon helyesen —, kapcsolt gépeket járatnak, így egy munkafolyamatot kiiktat­nak, s a talajt sem tömörítik feleslegesen. A jelentés adatai szerint az ősszel szántatlanul maradt te­rületekből mintegy 3600 hol­dat szántottak fel. A simító­zást közel 7100, a fejtrágyá­zást mintegy 13 ezer holdon végezték el, az őszi kalászo­sokat, a gyepet és a pillangós területeket is beleértve. A szervezett munka eredménye­ként szombat délig mintegy kétezer hold árpát, hatszáz hold borsót, háromszáz hold mákot és kétszáz hold zabot vetettek el a megye szövetke­zeti gazdaságaiban. Az általá­nos tapasztalatok szerint min­denütt jó minőségű magágyat készítettek és kellő mélység­re „tették” a magot is. Az árpát és a zabot sok helyen — a vizsgálati eredményektől függően — súlytöbblettel ve­tik, mert csírázóképességben nem teljes értékű a vetőmag. A szántóföldeken kívül a gyümölcsösökben és a kerté­szetekben is megindult a mun­ka. A héten előreláthatólag befejezik a szőlőnyitást és metszést, s rövidesen megkez­dik a gyümölcsösök tél végi permetezését. A feljegyzések szerint évti­zedek óta nem volt olyan idő­járás, hogy február 19-én meg­kezdhettük volna a vetést, s február végére olyan eredmé­nyekről adhattunk volna szá­mot, mint a mostani tavasz­ban. Magyar—indiai közös közlemény Kállai Gyula, a Magyar Népköztársaság Minisztertaná­csának elnöke Indira Gandhi asszonynak, India miniszter­­elnökének meghívására 1966. február 20—28-a között hiva­talos látogatást tett az Indiai Köztársaságban. Kállai Gyula miniszterelnök és a magyar küldöttség tag­jai a barátság és kölcsönös bizalom légkörében megbeszé­léseket folytattak Indira Gandhi miniszterelnökkel és az indiai kormány több mi­niszterével a két ország kap­csolatai fejlesztésének kérdé­seiről, valamint időszerű nem­zetközi problémákról. A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke és India miniszterelnöke megelé­gedéssel állapította meg, hogy a Magyar Népköztársaság és­­ India kapcsolatai eredménye­sen fejlődnek. Egyetértettek ab­ban, hogy a két ország veze­tő személyiségeinek találkozá­sai sikerrel járulnak hozzá a kölcsönös megértésen alapuló baráti kapcsolatok erősödésé­hez. A látogatás során a két fél megvitatta a két ország kö­zötti gazdasági kapcsolatok fejlesztésének kérdéseit. Mind­két miniszterelnök annak a nézetének adott kifejezést, hogy a Magyar Népköztársa­ság és az Indiai Köztársaság együttműködése jól szolgálja a két ország gazdaságfejlesz­tési céljainak sikeres megva­lósítását. A két miniszterelnök kife­jezte hő óhaját, hogy a két ország közötti kapcsolatokat különböző területeken tovább fejlesszék. A látogatás alkal­mával aláírt új hosszúlejáratú kereskedelmi megállapodás, légügyi és tudományos-műsza­ki együttműködési egyezmény értékesen járul hozzá ehhez a célhoz. A tárgyaló felek megelége­déssel állapították meg, hogy a magyar—indiai kulturális kapcsolatok az 1962. március 30-án aláírt kulturális egyez­mény keretében az éves kul­turális munkatervek alapján kedvezően fejlődne.. A két miniszterelnök véle­ményt cserélt a nemzetközi helyzetről és megállapította, hogy álláspontjuk a legfon­tosabb kérdésekben azonos vagy hasonló. Egyetértettek abban, hogy az államok kö­zötti viszonyt az egyenjogúság és a kölcsönös előnyök elvei­re kell alapozni. Megerősítet­ték a békés egymás mellett élesbe vetett hitüket, elítél­ték a fenyegetések és ultimá­tumok al­kal­mazását, a bel­­ügyekbe történő beavatkozást. Hangsúlyozták, hogy az álla­mok között felmerülő vitás kérdéseket — így a határvi­tákat is — erőszak alkalma­zása nélkül békés tárgyalások útján kell rendezni. A magyar miniszterelnn­ök méltatta a taskenti nyilatko­zatot, valamint az indiai kor­mány és személy szerint a tragikus hirtelenséggel el­hunyt Lai Bahadur Sasztri miniszterelnöknek a nyilatka­­(Folytatás a­­ Maion) Gyorslista a lottó jutalomsorsolásról 12. oldal)­­ Ankét az Őrség fővárosában (3 oldal) Haladás-t­apykanizsa 60 (4 oldal) A Szerencse tárgysorsjáték nyereményjegyzéke 15 oldal) Telexen érkezett SUKARNO BESZÉDE „Indonézia forradalma ha­marosan visszatér eredeti, bal­oldali irányvonalához” — je­lentette ki hétfőn délelőtt Su­karno indonéz elnök az indo­néz diákoknak a djakartai stadionban tartott tömeggyű­­lésén — közli a dalakrtai rá­dió Singapore felé sugárzott adása. Sukarno figyelmeztette a hallgatóit, lesújtanak mind­azokra, akik szembefordulnak az elnöki hatalommal, majd megállapította, kudarcra van­nak ítélve a közelmúltnak azok a törekvései, amelyek jobboldali fordulatot kíván­tak adni az indonéz nép for­radalmának. RÖPLAPOK BEIRATBAN A MEN közép-keleti hírügy­nökség hétfő reggeli közlése szerint — amely Baath párti értesülésekre hivatkozik — Szalah Eddin Bitar volt Szí­riai miniszterelnök, Michel Aflak és El Razzaz Baath­­párti vezetőkkel együtt meg­szökött a házi őrizetből és je­lenleg földalatti népi ellenál­lást szervez Szíriában. Bitar nevében vasárnap este röpla­pokat osztogattak Beirutban. TASZSZ-JELENTÉS DOMINIKÁRÓL Juan Folci Perez és Osiria Perdomo, a dominikai légi­erő, illetve a szárazföldi had­sereg új vezérkari főnökei va­sárnap letették a hivatali es­küt Hector Garcia-Godoy ide­iglenes államelnök kezébe. A TASZSZ jelentése szerint a hivatalos ceremónia után Go­­doy kijelentette: „Úgy vélem, hogy ez valóban megoldja a politikai-­katonai válságot”.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék