Vas Népe, 1966. április (11. évfolyam, 77-101. szám)

1966-04-01 / 77. szám

AZ MSZMP VAS MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A VAS MEGYEI TANÁCS LAPJA XI. évfolyam, 17. szám Ara­tO fillér 1966. április 1. Péntek Az MSZMP és az SZKP között teljes az elvi és politikai egység Kádár János evtár­s felszólalása az SZKP XXIII. kongresszusán Tegnap folytatta tanácsko­zását az SZKP kongresszusa. Az ülésen felszólalt Kádár János elvtárs, az MSZMP KB első titkára. Tisztelt Kongresszus! Kedves Elvtársak! Küldöttségünk a Magyar Szocialista Munkáspárt nevé­ben szívből köszönti a Szov­jetunió Kommunista Pártja XXIII. kongresszusát. Átad­juk a kongresszusnak és a kommunizmust építő nagy szovjet népnek a szocializmust építő magyar nép forró, test­véri üdvözletét és őszinte jó­kívánságait. Elvtársak! Még nincs ötven éve annak, hogy az orosz proletárok, a cári birodalom elnyomott né­peinek fiai és leányai 1917- ben, Lenin, a bolsevikok sza­vát követve felkeltek és ki­vívták a hatalmat. Romokban heverő országban, meggyötört és véráztatta földön fogtak hozzá egy új világ, a szocia­lista társadalom felépítéséhez. Azóta a párt­ vezette szovjet nép a régi világ romjait elta­karítva, szinte a semmiből ha­talmas gazdaságot, virágzó kultúrát teremtett. A Szov­jetunió ma a fejlett tőkés or­szágokat megelőzve, élen jár a rakétatechnika, az űrkutatás, az elektronika, valamint a tudomány és az alkotómunka számos más területén. A szovjet nép az emberiség úttörőjeként, példátlan ne­hézségeket leküzdve, tör elő­re céljai felé, s ma már a kommunista társadalom meg­teremtésén dolgozik. A Szov­jetunió hatalmas eredményei méltán vívták ki a haladó em­beriség legnagyobb elismeré­sét. Ezen a történelmi úton mérföldkő volt a Szovjetunió Kommunista Pártjának XX. és XXII. kongresszusa és nyilvánvaló új fejlődés kez­dete és lendítő ereje lesz a mostani, XXIII. kongresszus is, amelynek munkájához sok sikert kívánok. Elvtársak! A kongresszus bonyolult nemzetközi helyzetben végzi munkáját. Történelmileg az imperializmus hanyatlik, a szocialista világrendszer ere­je, a népek szabadságharca, a világ kommunista pártjainak és haladó mozgalmainak be­folyása növekszik. Ugyanak­kor a nemzetközi helyzet éle­ződik, mert a vesztüket érző imperialisták fokozzák agresz­­szióikat, különösképpen az USA-imperializmus, amely durva támadások sorozatát követte és követi el a dél­vietnami nép és a Vietnami Demokratikus Köztársaság el­len. Ebben a helyzetben éber­ségre, az imperialistaellenes erők összefogására, Vietnam, s más megtámadott népek hatékony megsegítésére van szükség. Mindezt figyelembe véve, a Magyar Népköztársaság — két- és többoldalú megállapo­dások alapján — állandóan szilárdítja egységét és együtt­működését mindenekelőtt a Szovjetunióval, a szocialista országokkal. Támogatjuk a szocializmus és a béke szem­pontjából oly nagy fontossá­gú nemzetközi szervezetek — a Varsói Szerződés Szerveze­te és a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa — hatékony­ságának növelését. Elítéljük a Vietnam népe elleni amerikai agressziót, követeljük annak beszünteté­sét, segítjük az agresszió el­len harcoló vietnami testvé­reinket, s az imperialisták el­len harcoló más népeket. Azt tartjuk, hogy az imperialis­tákra kudarc vár, a világhá­ború megakadályozható, mert a hatalmas Szovjetunió, a szocialista országok, a szabad­ságukért harcoló népek, a vi­lág haladó mozgalmainak együttes ereje legyőzhetetlen. Itt, az SZKP XXIII. kong­resszusán alkalmunk van is­mét kijelenteni. Megragadva az alkalmat, hogy a terem­ben minden kontinensről je­len vannak a kommunista vív­­ mozgalom képviselői, a magyar kommunisták nevében elvtársi tisztelettel köszönt­jük őket. Mi abban a meg­győződésben vívtuk harcun­kat eddig és folytatjuk a jö­vőben is, hogy nemzetközi mozgalmunk fő stratégiai irányvonala, amelyet a test­vérpártok 1957-es és 1960-as moszkvai értekezlete dolgozott ki, helyesnek bizonyult az ed­digiekben is és a viág forra­dalmi erőinek hatékony fegy­vere marad ezután is. Kife­jezzük azt a meggyőződésün­ket, hogy ha állhatatosan har­colunk internacionalista egy­ségünkért, az eredménye lesz és ezzel szolgáljuk legjobban a szocializmus, a nemzeti füg­getlenség és béke erőinek ügyét. Kedves Elvtársak! A Szovjetunió internaciona­lista segítséget nyújtott a ma­gyar népnek, amikor megsza­bad­ított a hitleri fasisztáktól és háborújuktól, amikor segí­tett az ellenforradalmi felke­lés leverésében, amikor se­gít a békés építőmunkában. A szovjet nép által nyújtott segítség nem volt hiábavaló. Mert igaz, megoldandó feladat van nálunk is — és nem ke­vés — a legfontosabb azon­ban az, hogy a magyar népi hatalom szilárd, a gazdasági és kulturáns munkában előre haladunk, a szocialista társa­dalom teljes felépítésén dol­gozunk sikerrel. A Magyar Népköztársaság belpolitikája a népi hatalom ■védelmét és erősítését, a szocialista demokrácia fej­lesztését szolgálja. Változatla­nul törekszünk a szocializ­must a nemzet céljaként elfo­gadni kész, minden haladó erő tömörítésére. Követjük a békés egymás mellett élés politikáját Az imperializmus ellen har­coló forradalmi erőket támo­gatva, a szocialista és kapita­lista országok állami kap­csolatai vonatkozásában fon­tosnak tartjuk és változatla­nul követjük a békés egymás mellett élés politikáját, a szuverenitás tiszteletben tar­tása, a belügyekbe való be nem avatkozás, a kölcsönös előny elveinek érvényesítése alapján. A nemzetközi helyzetet bo­nyolítja, a szocializmus elő­­eh­aladását fékezi, az impe­rializmusnak kezére játszik az, hogy jelenleg a szocialista országok, a nemzetközi kom­munista mozgalom egységtö­rekvéseit szakadárok akadá­lyozzák. A Magyar Szocialista Munkáspárt, a marxizmus a leniniamis elvei alapján, küzd az álbaloldali kalandor­­ság, a nacionalizmus, a szov­­jetellenesség, a revizionizmus és minden más káros irány­zat ellen és bizton hiszi, hogy az egység gondolata győzedel­meskedni fog A Magyar Szocialista Mun­káspárt és a Szovjetunió Kommunista Pártja között tel­jes az elvi és politikai egy­ség, örülünk annak, hogy ezt Együtt Marx—Engels—Lenin útján A Szovjetuniót és a Ma- ' gyar Népköztársaságot ma az­­ eszmék és a célok közössé­gén alapuló, mély barátság, együttműködés, jó szövetségi­­ viszony fűzi össze. Ezek a­­ kapcsolatok nem függnek az időjárástól, nem szezonjelle­­gűek, hanem szilárdak, mara-­­­dandóak, történelműek. Párt­­­­jaink, országaink, a szovjet és a magyar nép együtthalad a jövőben is Marx—Engels—­­ Lenin útján, a szocializmus,­­ a kommunizmus útján, a vég­ső győzelem felé. Kedves Elvtársak! Ezekben a napokban a vi­lág közvéleménye, barát és ellenség egyaránt, Moszkva, a Kreml felé tekint, a Szovjet­unió Kommunista Pártja kongresszusára figyel. Az igaz ügyért harcolók, az elnyomot­tak és megtámadottak, a bé­kéért aggódók reménnyel és támaszt várva tekintenek a kongresszusra, s ez természe­tes. Érthető az is, hogy a kommunizmus ellenségei gyű­lölködve néznek a Szovjet­unióra. Viszont különös, hogy manapság olyanok is akad­nak, akik „igazi” marxista- leninistának nevezik magu­kat, ugyanakkor szovjetellenes hangulatkeltéssel próbálkoz­nak. A magyar kommunisták azt vallják, hogy az inter­nacionalizmus próbaköve volt mindig, és ma is az a Szov­jetunióhoz való elvi, elvtársi viszony. Szovjetellenes kom­munizmus nem volt, nincs, és nem is lesz sohasem. Ezekre gondol küldöttsé­günk, amikor kijelenti, hogy a magyar kommunisták teljes mértékben és fenntartás nél­kül szolidárisak szovjet elv­társaikkal. Meghallgattuk a Központi Bizottság beszámoló­ját, amelyet Brezsnyev elvtárs adott elő. Küldöttségünk egyetért az abban kifejtett fő politikai irányvonallal és törekvésekkel. Sikert kívá­nunk testvérpártunknak, a Szovjetunió Kommunista Párt­jának, a szovjet népnek a kongresszus határozatainak végrehajtásához, az ötéves terv megvalósításához. Éljen a Szovjetunió, a szov­jet nép és lenini Kommunista Pártja! Éljen és legyen mindig erő­sebb a magyar—szovjet barát­ság! Éljen a proletár internacio­nalizmus, a kommunista és munkáspártok egysége! (Folytatás a 2. oldalon) Felszabadulási ünnepségek megyeszerte Halastaféta Merseváttól Szemesmedvesig A Magyar Szocialista Munkáspárt Vas megyei és Szom­bathely városi végrehajtó bizottsága, Vas megye és Szom­bathely város tanácsának végrehajtó bizottsága, az SZMT, a Hazafias Népfront Vas megyei és Szombathely városi elnöksége április 3-án este fél 7 órai kezdettel Szombathe­lyen a Művelődési és Sportházban hazánk felszabadulása 21. évfordulója alkalmából díszünnepséget rendez. Az ün­nepségen Németh Lászlóné, a pártbizottság osztályvezetője mond ünnepi köszöntőt. A beszéd elhangzása után az Állami Budapest Táncegyüttes ad műsort. Április 4-én délelőtt 10 órakor koszorúzást és katonai tisztelgést tartanak a szovjet hősi emlékműnél. A perinti temetőben ugyancsak megkoszorúzzák a szovjet katonák szírjait Kőszegen 3-án este 7 óra­kor tartják az ünnepséget a Jurisich vár lovagtermében. Az ünnepi megemlékezést Péczeli László, a városi párt­­vb tagja, a városi tanács vb­­elnöke mondja, majd a városi irodalmi színpad mutatja be műsorát. Celldömölkön 3-án este 7 órakor a járási művelődési otthonban rendezendő ünnep­ségen dr. Béres Antal, a já­rási tanács vb-elnöke mond köszöntőt. Ezután a művelő­dési otthon együttese lép szín­padra. Sárváron 3-án este 7 órai kezdettel rendeznek ünnepi nagygyűlést, amelynek szóno­ka Szabó József, a járási párt­­vb tagja, a simasági termelő­­szövetkezet elnöke lesz. A já­rási művelődési otthonban rendezendő ünnepségen a szö­vetkezeti együttes ad műsort. Körmenden 3-án este 7 órai kezdettel a járási művelődési otthonban rendezik az ünnepi nagygyűlést. Beszédet mond Bencsik Zoltán, a járási ta­nács vb-elnöke. Az ünnepsé­get követő műsorban a járási művelődési otthon kultúr­­együttese, valamint a gimná­zium énekkara lép fel. Szentgotthárdon 3-án este 7 órakor fáklyás felvonulás­sal ünnepük április 4-ét. Ezu­tán a szakmaközi kultúrott­­honban rendezendő gyűlésen Hajós Gusztáv, a járási rend­őrkapitányság vezetője mond ünnepi beszédet. Vasváron április 2-án este 7 órakor rendezik meg a díszünnepséget a járási műve­lődési házban. Vitályos Sán­dor, a járási tanács vb-elnök­­helyettese mond ünnepi be­szédet. Ezt követően a műve­lődési ház művészeti szakkö­rei adnak műsort. Április 4-én a délelőtti órák­ban Kőszegen, Celldömölkön, Sárváron, Körmenden, és Szentgotthárdon is megkoszo­rúzzák a szovjet hősök em­lékművét. Merseváttól a megye egyik elsőként felszabadult községé­ből a megyei KISZ-bizottság hálastafétát indít Nemesmed­­vesre. A staféta tagjai április 3-án részt vesznek a járási székhelyek ünnepségein, majd másnap reggel 6 órakor in­dulnak tovább Szombathelyre, a koszorúzási ünnepségre. Ezután tovább indul a stafé­ta és délután 2 órakor érke­zik Nemesmed­vesre, 80—100 motoros kíséretében. Itt Vin­­kovits János, a KISZ Vas me­gyei bizottságának első titká­ra mond ünnepi beszédet. Leonov űrhajós alezredes Magyarországra érkezik és Szombathelyre is elláthgat Alekszej Leonov űrhajós alezredes, a KISZ Központi Bizottságának vendégeként április 2-án Magyarországra érkezik és részt vesz a fel­­szabadulás évfordulója alkal­mából rendezett budapesti ünnepségeken, majd látogatást tesz Kaposvárott és Szombat­helyen, s fogadja Kállai Gyu­la, a Minisztertanács elnöke is. Leonov alezredes az SZKP XXIII. kongresszusának egyik küldötte. A szovjet és a ma­gyar sajtó képviselőinek adott nyilatkozatában rámutatott: " A kongresszuson részt vesznek a szovjet űrhajósok. A tanácskozás elemző, konk­rét és nagyon őszinte hangos A kongresszus csütörtök dél­előtti ülésének emlékezetes eseménye volt Kádár elvtárs üdvözlő beszéde. Most is segítenek Szovjet katonák dolgoznak a Puskin­­parkban. Árkot ásnak, földet talicskáznak, segédkeznek a szombathelyi közlekedési gyer­mek-játszópark elkészítésében. Az orosz és a magyar szavak közé — hiszen az itt dolgozó fiatal lányok megpróbálnak beszélgetni velük — az egymás számára érthetetlen szavak közé nagyon érthető nevetés vegyül. Ezt nem kell magyarázni, ezt megérti mindenki. Ez a ba­rátságnak, a szeretetnek nemzetközi nyelve. A fiatalságé. Emlékeztet valamire bennünket ez a kép. Arra, hogy huszonegy évvel ezelőtt, a felszabadító szovjet hadsereg katonái voltak azok, akik a fegyverek után a szerszámok nyelét fogták meg, hogy segítsenek eltakarí­tani a romokat, megteremteni a szabad, új életet. Most, az évforduló közeledtével erre is gondolunk, mikor ott látjuk őket a Puskin­­park játszóterének építésén. Magyarul is, oroszul is köszöntjük őket. Harcsej rabota maladcn! Jó munkát!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék