Vas Népe, 1966. május (11. évfolyam, 102-127. szám)

1966-05-01 / 102. szám

AZ MSZMP VAS MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A VAS MEGYEI TANÁCS LAPJA XI. évfolyam, 102. szám Ara­tO fillér 1966. május 1. Vasárnap Élőszemavatás a szombathelyi vasúti csomópontnál Pénteken este az Ady mű­velődési otthon előadótermé­ben ünnepelték az él üzem cím elnyerését a MÁV Szombat­­helyi Igazgatóság és a vasúti csomópont dolgozói. Horváth Józsefnek, a szak­­szervezeti bizottság titkárának megnyitó szavai után Bognár Imre szakosztályvezető, a Közlekedés- és Postaügyi Mi­nisztérium képviselője a mi­nisztérium és a MÁV Igazga­tóság nevében köszöntötte hallgatóságát, majd az élüzem cím viselésére jogosító 1965- ös év főbb területeit áttekint­ve, utalt a vasúti csomópont dolgozói előtt álló új felada­tokra is. Hangsúlyozta, hogy a jövő jó eredményeinek az ed­digi lelkiismeretes munka fel­tétele. A vasúti csomópont mintegy kétmilliárd forint be­ruházást kapott a második ötéves tervben. Fejlődésének legkézzelfoghatóbb bizonyítéka a szombathely—nagykanizsai vonal korszerűsítése. Az egy­­időben húsz szolgálati helyen lezajló ünnepélyek minden dolgozója is sokat tett az élüzem cím elnyeréséért. — Sok verejtékes munka, nemcsak tavaszi napsütés, hanem fagyos téli éjszakák is voltak az elmúlt öt évben. Ilyenkor néhány nappal a munka ünnepe előtt fokozott dicséret illeti a dolgozókat, azokat, akik a vasút sajátos munkatempójához szoktak, szívük is átvette ezt az üte­met, a csomópont dolgozói, szolgálatvezetők és beosztot­tak, mozdonyvezetők és fű­tők, kocsimesterek és fékezők, rakodómunkások, műszaki személyzet, a távírda, a pá­lyafel­ügyelőség dolgozói, a legjobbak között is a legjob­bak — mondta nagy tetszés­sel fogadott hozzászólásában Szegedi Nándor, a szombat­­helyi MÁV Igazgatóság veze­tője. A csomópont területén 94 szocialista brigád dolgozik, s ez biztosítéka annak, hogy a IX. kongresszus tiszteletére tett vállalásaikat is teljesíte­ni fogják. Számtalan kiváló eredmény közül ide kívánko­zik, hogy az elmúlt időszak­ban 6 millió 300 ezer forintot takarítottak meg. 1965-ben a csomópont területén súlyos baleset egyáltalán nem for­dult elő. Tizenegy miniszteri és ve­zérigazgatói elismerést, 83 ki­váló dolgozó kitüntetést, ma­gát az élüzem címet és a ve­lük járó, összesen 163 ezer forint jutalmat vették át a csomópont képviselői. Az ün­nepséget éjfélig tartó beszél­getés, szórakozás követte fe­hér asztal mellett. Kitüntették a Fémmegmunkáló Vállalatot 1965. évi jó munkája jutal­mául Kiváló vállalat címmel, valamint a Belkereskedelmi Minisztérium és a KPVDSZ vándorzászlajával tüntették ki a Szombathelyi Fémmeg­munkáló Vállalatot. A Savaria Nagyszálló téli­kertjének helyiségét meg­töltő, ünneplőbe öltözött dol­gozók előtt Halmi Ferenc, a KPVDSZ bérosztályának ve­zetője, a Belkereskedelmi Mi­nisztérium megbízottja adta át a vándorzászlót és az ok­levelet. Szombaton délelőtt tizenegykor került sor az ün­nepélyes összejövetelre, me­lyet az ünnepi beszéd, a kiváló dolgozó jelvények és a szocialista címet elnyert brigádok okleveleinek kiosz­tása után kultúrműsor követ­kezett. Mit jelent a Fémmegmun­káló Vállalat számára a tíz év után másodszor elnyert — immár magasabb fokú — ki­tüntetés? Sok nehézség és gond, az új gyártmányok be­vezetéséből adódó kezdeti bi­zonytalanság legyőzése áll az eredmény hátterében. Ez év­ben az egész országban belke­reskedelmi vonatkozásban ösz­­szesen négy vállalat kapott hasonló miniszteri elismerést, s ez az elismerés nemcsak a problémákat megoldó veze­tésnek, hanem a dolgozók ál­dozatkész munkájának, a fe­lelősségteljes kiállásnak is szól. Az elmúlt évben már úgy látszott, hogy az anyag­­szállítás hiányosságai miatt a vállalat ne­­ tudja teljesíteni készárutervét, a lemaradást csak az év utolsó hónapjában pótolhatták, s ez csak a dol­gozók erőfeszítései révén volt megoldható. A házias melegséggel meg­rendezett ünnepség hozzászó­lói jól látták, hogy ez az eredmény a jövő, a vállalat fejlődésének csak egy csúcsa, melyet továbbiak követnek majd, hiszen mint mondták: nem akarnak megállni ennél a sikernél. Új élüzemeink. ...» Szombathelyi Élelmiszeripari Gépgyár. Részlet a gyár nagy szerelőcsarnokából. Koszigin és Kassier beszédet mond Asszuánban Kairói sajtó­jelentések sze­rint Koszigin szovjet minisz­terelnök, aki május 10-én hi­vatalos látogatásra EAK- ba érkezik, május 14-én Asszu­ánban a Nílus eltérítésének évfordulóján beszédet mond.­­ Megemlékezik az évfordulóról Nasszer elnök is. A két be­szédre a nílusi nagygát építői­nek nagygyűlésén kerül sor. Mint ismeretes, Asszuánban szovjet segítséggel gát épül, s s a medréből eltérített folyam vízierőmít,épí majd. Szakszervezeti küldöttségek a május elsejei ünnepségeken A munkásosztály nemzetkö­zi ünnepén ebben az évben is számos szakszervezeti küldött­ség-cserére került sor. Ma­gyar szakszervezeti küldött­ség utazott a Szovjetunióba, Bulgáriába, Csehszlovákiába, Kínába, Kubába, Lengyelor­szágba, Mongóliába, az NDK- ba, Romániába, az Egyesült Arab Köztársaságba, Guineá­ba, Maliba, Marokkóba és Szíriába. Május elseje megünneplé­sére Magyarországra érkeztek a Szakszervezeti Világszövet­ség, valamint a szovjet, a bolgár, a csehszlovák, a jugo­szláv, a kínai, a koreai, a ku­bai, a lengyel, a mongol, a német, a román és a vietnami szakszervezetek képviselői. Szakszervezeti delegációk ér­keztek továbbá Algériából, Chiléből, az Egyesült Arab Köztársaságból, Guineából, Maliból, Marokkóból, Nagy-Britanniából, Olaszországból, Svájcból, Szíriából és Szo­máliából. A külföldi szak­­szervezeti küldöttségek meg­tekintik a magyar dolgozók május elsejei felvonulását, majd többnapos program so­rán ismerkednek a magyar dolgozók életével, a szakszer­vezetek tevékenységével. Szombat este a szaktanács elnöksége fogadást adott a külföldi vendégek tiszteletére. Gáspár Sándornak, a SZOT főtitkárának pohárköszöntő­jére a vendégek nevében V. Porkkala, a Szakszervezeti Vi­lágszövetség képviselője vá­laszolt. Több mint száz küldöttség Moszkvában Száz fölé emelkedett a má­jus elsejei ünnepségekre Moszkvába érkezett külföldi szakszervezeti, frontharcos és egyéb küldöttségek száma. Az idén Japánból, Olaszország­ból, Görögországból, Kongó­ból (Brazzaville), Nepálból és sok más országból érkeztek ismert társadalmi személyisé­gek. Péntek óta a szovjet fővá­rosban tartózkodik a május elsejei ünnepségeken résztve­vő magyar szakszervezeti kül­döttség Vass Imrénének, a Műszaki Szakszervezetek Szö­vetsége főtitkárának vezetésé­vel. Várják Moszkvába a ma­gyar nők küldöttségét, élén Bajnai Albertnéval, a buda­pesti nőtanács titkárával. A Luna—10 május 1-én ismét sugározza az Internacionálét A Luna—10 önműködő űr­állomás — a Hold első mes­terséges holdja — folytatja keringését a Hold körüli pá­lyán. Április 30-án, magyar idő szerint 19.40 órakor fejezte be a Hold körüli 218. fordula­tát több mint hárommillió kilométeres utat hagyva maga mögött. A Luna—10-zel 120 esetben létesítettek rádiókapcsolatot, amelyek során pályamérése­ket végeztek, tudományos adatokat vettek. A távmérési adatok bizony­sága szerint a Luna—10 egész rendszere szabályszerűen mű­ködik. A műszerkamrában a légnyomás és a hőmérséklet a megadott keretek között mozog: 850—860 higanymil­liméter és 29 Celsius-fok. Szilárd az összeköttetés a Hold műholdjával. Nagy mennyiségben veszik a szput­­nyik által továbbított tudo­mányos anyagokat, amelye­­ket feldolgoznak és elemez­nek. Május 1-én a világ mun­kásai egysége és testvérisége, a nemzetközi szolidaritás nap­ján a szputnyik fedélzetéről ismét felhangzik majd a párthimnusz, az Internacioná­­lé dallama. Éljen május 1, a munkásosztály nemzetközi harci seregszemléje!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék