Vas Népe, 1966. június (11. évfolyam, 128-153. szám)

1966-06-01 / 128. szám

Közmegelégedésre szeretnénk aratni Elmondta: Simon Géza, a gépállomások megyei igazgatóságának vezetője Az idén a kalászosoknak mintegy 30 százalékát a gép­javító, illetve gépállomások gépei aratják. Az utóbbi évek jól bevált módszereinek meg­­felelően két menetben törté­nik ez a munka. Már most tudjuk: nem lesz könnyű fel­adatuk. Sok helyen erős szá­rú, dőlt gabonát kell betaka­rítani, ami kétszeresen jó felkészülést kíván minden rendrearatótól, kombájnostól és kiszolgáló személyzettől egyaránt. A tavalyi nehéz aratás je­lentősen megviselte kombájn­­parkunkat, s így fokozott fi­gyelemmel végezzük a javí­tást, amelyet minél előbb sze­retnénk befejezni. Sajnálatos azonban, hogy az idén sem szűntek meg alkatrészellátási gondjaink. Alkatrészek hiá­nyában eddig mintegy 20 kombájnt nem tudtak össze­rakni a javítóműhelyekben, s mintegy 18 különféle alkat­rész hiányában nem mindig tudunk kedvünk szerint dol­gozni. Az SZK—4-es kombájn­jainkhoz még mindig nincse­nek szalmarázó ládák, s mint­egy 10 Utos traktorunk áll hátsó gumihiány miatt. Az arató-cséplőgépek­­ javí­tása — amit a múlt hét vé­géig 80 százalékra végeztünk el — igen körültekintően fo­lyik. Igazgatóságunk műszaki dolgozói is rendszeresen se­gítik, ellenőrzik a munkát. Az első szemléket június 7-én kezdjük meg. Ezekre meghív­juk a járási tanácsok és a termelőszövetkezetek illetékes vezetőit is. Minden kombájnt külön megvizsgálunk, s azon­nal intézkedünk, ha esetleg hibákat találunk. Ugyanis azt szeretnénk, hogy az aratás ránk háruló részét közmegelé­gedésre végezzék el dolgozó­ink. A gépek vajonirozási ter­vét a járási tanácsok készítik el, utána a gépállomások irá­nyításával és felelős­ségével végezzük az aratást, összesen 302 kombájn és 104 rendre­­arató dolgozik majd a gabo­natáblákban. A Balaton 62- es kombájnokból húszat bor­­sócséplésre alakítottunk át, 28-cal pedig gabonát aratunk és csépelünk. A folyamatos munka céljá­ból 21 műhelykocsi „látogat­ja” majd a gépeket, s a ve­lük utazó szerelők azonnal kijavítják, elhárítják a hibá­kat. Szinte minden gépjavító- és gépállomáson két műszakot szervezünk az aratási idényre. Ez azt jelenti, hogy a szere­lők, ha kell, éjjel is kijavít­ják a napközben vagy este meghibásodott gépeket. Az idén új, fiatal erővel gyarapodik a kombájnos gár­da. Mintegy 30 fő először ül a kormánykerék mögé. A gyors és minőségi mun­ka érdekében minden kom­bájnos részére célprémiumot tűztünk ki. Prémiumot kap­hatnak a jól dol­gozó szerelők és rendreavatók is. Munká­jukat az üzemek értékelik, a legkiválóbbak helyezéséről pe­dig megyei szinten döntenek. Természetesen csak akkor várhatunk, illetve várhatnak kifogástalan munkát a terme­lőszövetkezetek, ha minél fo­kozottabban gondoskodnak az emberekről. Az elmúlt évek­ben a legtöbb helyen meleg ételt, friss ivóvizet adtak a gépek kezelőinek. Az ellátás, a figyelmesség kedvezően ha­tott a szorgalomra és a mun­kakedvre is. Most, pár héttel az aratás megkezdése előtt újból arra kérem a tsz-ek ve­zetőit, maximálisan gondos­kodjanak az emberek alapve­tő igényei kielégítéséről. Az aratás ilyen komoly, nehéz munkáját csak így, egymást segítve tudjuk kifogástalan minőségben elvégezni. — n — Start. Rakéta jelre indult a mezőny AZ MSZMP VAS MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A VAS MEGYEI TANÁCS LAPJA Ára 50 fillér 1966. június 1. Szerda XI. évfolyam, 128. szám Merényletet terveztek Castro ellen (3. oldal) Kének a vasárnapról (3. oldal) Az olvasók fóruma (4. oldal) S­porthírek (4. oldal) Anyakönyvi hírek Szombathely, Kőszeg, Körmend, Szentgotthárd (3. oldal) Traktorosverseny Simaságon Tegnap délelőtt rendezte meg a sárvári járási tanács mezőgazdasági osztálya a já­rási szántóversenyt Simaságon. Kelemen László, a bögötei tsz elnöke, a versenybizottság ve­zetője ismertette a feladatot és a versenyszabályokat. Ezután 31 géppel rakétajelre kezdődött meg a verseny. Két állami gazdaság, egy gépjavító állo­más és 17 tsz traktorosai mér­ték össze szaktudásukat. A si­masági Május 1 Tsz vezetősé­ge és tagsága derekas munkát végzett a verseny megrendezé­sében és lebonyolításában, öt traktorral neveztek be. A ver­senybíróság döntése alapján Kovács József sajtoskáli trak­toros lett az első 79,6, Németh Sándor, a tompaládonyi tsz dolgozója a második 77,1 és Jéger Mátyás acsádi traktoros 76 ponttal lett a harmadik he­lyezett. Az előzetes háziverse­nyek győztesei vettek részt a járási találkozón. Az itt elért eredmények díjait a tsz-ek Si­maságra küldték, hogy a járási verseny befejeztével ünnepé­lyesen átadják tulajdonosaik­nak. A járási versenyen há­romezer forint értékű díjat osztottak ki az első hat helye­zett között. — no — ­• Ülést tartott a megyei pártbizottság A Magyar Szocialista Munkáspárt Vas megyei Bizottsága 1966 május 31-én ülést tartott. A megyei pártbizottság a Politikai Bi­zottság javaslatára egyhangú határozattal kooptálta soraiba, megválasztotta a megyei párt-végrehajtó bizottság tagjának és megbíz­ta a megyei pártbizottság első titkári funk­ciójának ellátásával Kovács Antal elvtársat. A pártbizottsági ülésen részt vett és fel­szólalt Komócsin Zoltán elvtárs, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára. Kovács Antal elvtárs 1925-ben Szegvá­ron született. 1944 óta tagja a pártnak. Ettől ,kezdve ifjúsági és pártmunkában tevékeny­kedett, 1950-től a budapesti V. kerületi pártbizottságon dolgozott, majd a XIV. ke­rületi pártbizottság első titkára volt. 1953- tól a DISZ budapesti bizottságának titká­­­ra, majd a Szovjetunióban elvégezte az SZKP KB. főiskoláját. 1960-tól a budapesti XXI. kerületi (Csepel) pártbizottság első titkáraként dolgozott. Tegnap megnyílt a CSKP XIII. kongresszusa Kedden reggel Prágában a Julius Fucik parkban levő kongresszusi palotában meg­nyílt a CSKP XIII. kongresz­­szusa. A hatalmas előadóter­met már jóval kilenc óra előtt megtöltötték a küldöttek és az erkélyen helyet foglaló meghívott vendégek, a leül­és belföldi újságírók. A falat Lenin-kép, valamint vörös és nemzeti színű zászlók dí­szítik. Az ülésterem díszítése és berendezése is tükrözi, hogy a XIII. kongresszus lát­ványosságok nélküli munka­kongresszus lesz. Néhány perccel kilenc óra előtt viharos taps köszöntötte a terembe lépő csehszlovák vezetőket és a meghívott kül­földi delegátusokat. A kong­resszus Antonin Novotny be­vezető szavaival kezdte meg tanácskozását. A CSKP KB első titkára köszöntötte a de­legátusokat és vendégeket, majd üdvözölte a részvevő mintegy 70 kommunista mun­kás- és más haladó párt kül­dötteit. A delegátusok nagy tapssal köszöntötték a kül­döttségeket és vezetőiket, köz­tük Leonyid Brezsnyevet, az SZKP KB főtitkárát, Walter Ulbrichtet, az NSZEP KB el­ső titkárát, Edward Ochabot, a LEMP Politikai Bizottságá­nak tagját, Nemes Dezsőt, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagját, és a többi kül­döttet. Antonin Novotny megnyitó szavai után a kongresszus megválasztotta az elnökséget és a különböző bizottságokat, majd jóváhagyta a napiren­det. Eszerint Antonin Novotny ismerteti a Központi Bizottság beszámolóját a párt munká­járól és a további feladatok­ról. Pavel Hron, a Központi Ellenőrző és Revíziós Bizott­ság elnöke ismerteti a bi­zottság jelentését, majd ez­után következik a vita. A napirend elfogadása után Antonin Novotny tartotta meg a Csehszlovák Kommu­nista Párt Központi Bizott­ságának beszámolóját. Kállai Gyula fogadta az UNESCO hazánkban tartózkodó vezetőit Kállai Gyula, a magyar forradalmi munkás-paraszt kormány elnöke kedden a parlamentben fogadta az UNESCO végrehajtó tanácsá­nak budapesti ülésszaka al­kalmából hazánkban tartózko­dó világszervezeti vezetőket: Mohammed El Fazi-t, a vég­rehajtó tanács elnökét, René Maheut, az UNESCO főigaz­gatóját, Athanase Jóját, Dame Mary Guillan Smietont, Bed­­reddin Tuncelt, a végrehajtó tanács alelnökeit, Prem Kir­­palt, a programbizottság el­nökét és Gian Franko Pom­­peit, az adminisztratív bi­zottság elnökét. Jelen volt Ubu Pál művelődésügyi mi­niszter, valamint a magyar UNESCO-bizottság több ve­zetője. A fogadáson élénk eszme­cserét folytattak a világszer­vezet tevékenységéről, a ma­gyar UNESCO-bizottság mun­kájáról, s kölcsönösen kifeje­zésre juttatták azt , meg­­hogy az UNESCO hatékonyan szolgálhatja a népek közötti közeledést, a kulturális kapcsolatok bővíté­sét, az egyetemes béke ügyét. A fogadás szívélyes, baráti légkörben folyt le. Szovjet parlamenti küldöttség Pakisztánban A Pakisztánban tartózkodó szovjet parlamenti küldöttség hétfőn délelőtt részt vett a nyugat-pakisztáni törvényhozó gyűlés ülésén. A délutáni órákban a nem­rég megalakult pakisztáni­ szovjet kulturális társaság fo­gadást adott a szovjet par­lamenti képviselők tiszteleté­re az Ambassador szállóban. Hétfőn az esti órákban a szovjet parlamenti küldöttség tagjait Habibullah Khan, a nyugat-pakisztáni törvényhozó gyűlés elnöke látta vendégül. A törvényhozó gyűlés elnöke megjegyezte: Pakisztán szá­mára rendkívül fontos, hogy a Szovjetunió mélységesen ér­dekelt a világ e térsége bé­kéjének fenntartásában és ki­hangsúlyozta a szovjet kor­mány pozitív közreműködését a taskenti találkozó eredmé­nyes létrehozatalában. Ma­zurov válaszában figyelmez­­tetett arra, hogy most ami­kor az imperializmus és a gyarmatosítás erői fokozzák agresszív cselszövéseiket, amint ezt a legutóbbi vietna­mi, laoszi és kubai események bizonyítják, rendkívül­ szük­séges szilárdítani a Szovjet­unió és Pakisztán népeinek kapcsolatait, vissza kell vág­ni az agresszoroknak.

Next