Vas Népe, 1966. augusztus (11. évfolyam, 181-205. szám)

1966-08-02 / 181. szám

t­trási proletár fai, eggyedü­l felelet AZ MSZMP VAS MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A VAS MEGYEI TANÁCS LAPJA XI. évfolyam, 181. szám Ara­tO fillér 1966. augusztus 2. Kedd Tegnap ülést tartott az SZKP KB Hétfőn Moszkvában ülést kedden kezdődő ülésszakával tartott a Szovjetunió Kommal kapcsolatos kérdéseket U­nista Pártjának Központi Bi- hangzik a központi bizottsági zottsága. A plénum áttekin­ ülésről kiadott sajtóközlemény tette a Legfelsőbb Tanács (TASZSZ). Ma összeül a szovjet parlament Kedden délelőtt a Kreml­ben összeül a Szovjetunió Legfelső Tanácsainak újonnan megválasztott 1517 képviselő­je, hogy fontos bel- és külpo­litikai döntéseket hozzon. Tíz órakor kezdődik a Legfelső Tanács szövetségi tanácsának, majd délben a nemzetiségi ta­nácsnak az ülésszaka. Ezen az ülésszakon a szovjet kormány benyújtja lemondását, majd­ megtörténik az új Minisum­­­tanács kijelölése. A kr. együttes ülésén megválatják a Legfelső Tanács Elnök­ségét, majd az Elnökség meg­választja saját elnökét. (MTI) Megnyílt az eszperantó világkongresszus Vasárnap Budapesten négy­ezernél több eszperantista vo­nult fel a Nemzetközi Vásár fellobogózott Petőfi Csarno­kába, az 51. eszperantó világ­­kongresszus megnyitására. Bevezetőül a MÁV Szimfo­nikus Zenekar — Lukács György karnagy vezényleté­vel — Erkel Ünnepi nyitá­nyát adta elő. Dr. Ivó La­­penna professzornak, az Egye­temes Eszperantó Szövetség elnökének megnyitó szavai után Kisházi Ödön, a Nép­­köztársaság Elnöki Tanácsá­nak helyettes elnöke, a vi­lágkongresszus fővédnöke mondott beszédet. , Ezután a megjelenteket dr. Ivo La­penna tájékoztatta az eszperantó mozgalom munká­járól, majd az ünnepség az eszperantó himnusszal ért vé­get. •­* Dr. Bárczy Géza akadémikus személyében magyar tudós a díszelnöke az eszperantó vi­lágkongresszus legnagyobb rendezvényének, a nemzetközi nyári egyetemen előadást va­­­sárnap rektori tanácsüléssel nyílt meg. Hétfőn több irányban foly­tatódott az eszperantó világ­­kongresszus munkája. Dél­előtt a Rózsa Ferenc Műve­lődési Házban a nemzetközi nyári egyetemen előadást tar­tott a világhírű szovjet nyel­vészprofesszor, E. Bokareev. Népes testülettel ült össze közgyűlésre — ugyancsak hét­főn — az egyetemes eszpe­rantó szövetség (UEA): mér­legre tették az előző világta­lálkozó nyomán kibontakozott eszperantista kezdeményezé­seket, megelégedéssel nyugtáz­ták például az UNESCO-nak küldendő eszperantó petíció másféléves aláírásgyűjtési ak­cióját. Égő kiáltás Körzeti ifjúsági nagygyűlés Búcsúban A nap utolsó sugarai vé­gigsimítottak a dombháton, a lankás oldalon tücsökciri­peléssel kísérve jött az al­kony. A pázsit egyre söté­­tebb lett, s a búcsúi határ­őrség udvarán magasra szök­kenő lucfenyők lombja bele­olvadt a mélykék égbe. Lassan, észrevétlenül közénk lopód­­zott az est. Fél kilenc volt már. Egy órája vártunk, be­szélgettünk. A község párt­­szervezetének titkára, a ta­nácselnök, a határőrség tiszt­jei, a két KISZ-titkár — az őrsé és a falué — felváltva bizonygatták: — Jönnek, még egy kis türelem. Idő kell, míg beérnek a földekről, s lemos­sák magukról a cséplés po­rát. A kőkerítés „vendég” ka­puján kívül már csoportosul­tak a fiatalok, aztán kettesé­vel, hármasával szállingóztak be. Megteltek a széksorok, de még mindig jöttek. Most már az idősek. Ki megállt tá­volabb tartózkodóan, kit a kí­váncsiság közelebb hozott, s elfoglalta egy székéről fürgén felpattanó fiatal helyét. — Kezdhetjük ... Égő fáklyával kezükben két határőr a máglyarakáshoz lé­pett és fellobbant a tűz. Vé­gigfutott az ágak oldalán, s a máglya fölött lángoló be­tűk jelentek meg. VÁDOL­JUK AZ IMPERIALIZMUST! A békés szombati estében váratlanul hatott az égő ki­áltás, s amikor Xuan Dieu Halhatatlan hazám,­­Vietnam könnyekről, szenvedésről, hű­ségről és hősi küzdelemről szóló verse felcsendül egy ha­tárőr ajkán: eltűntek az ezer kilométerek, s úgy éreztük, a gyilkos, igazságtalan háború ott tombol a közelünkben. — -------------- Úgy érezzük, hogy minden ledobott bomba a mi hazánkra hull és minden hő­si halált halt hazafi a mi so­rainkból való — mondta a szolidaritási ifjúsági nagygyű­lés szónoka is, Nagy Ernő, a szombathelyi járási pártbizott­ság vb-tagja. Előadása lebilincselő volt, történelmi visszatekintésében idézte a vietnami nép évez­redes sorsát, örökös küzdel­müket a függetlenségért, a kettészakított ország egyesí­téséért harcoló Nemzeti Fel­­szabadítási Front katonáinak hősiességét, s a lakosság helytállását. — Az amerikai agresszorok nem tudják térdre kényszerí­teni az évszázadok óta sza­badságukért küzdő népet. Dél­­kelet-Ázsiában harcoló test­véreinknek jelentős anyagi támogatást nyújtunk, a többi népi demokratikus és szo­cialista országgal együtt. De ha kell, ifjúságunk kész fegyverrel is támogatni­ test­véreink harcát — mondta be­fejezésül. Percekig tartott a csend, a máglya kékes-vörös lángjai-­­ból sűrű sziklaoszlop kavar­gott az ég felé... H. A. GYORSLISTA a lottó jutalomsorsolásáról (2. oldal) Sporthírek (4. oldal) Vasárnap is arattak Az elmúlt vasárnap — a kedvező idő minden percét kihasználva — megyeszerte arattak. A gépjavító és gépállomások 281 kombájnja dolgozott, s néhány hold híján újabb 3000 holdról takarították be a ga­bonát. Magunk is tapasztaltuk: amerre jártunk, mindenütt szorgos emberek, gépek „nyü­zsögtek” a földeken. Több he­lyen a felázott talajban ke­rékagyig süppedtek a gépek, de az emberek nem adták meg magukat, ha nehezen is, és sok bajlódással, folytatták a gabona betakarítását. Több falu határában kézi kaszások vágták a dőlt gabo­nát, szétszedték a beázott ke­peket, forgatták a renden le­vő gabonát. A dukai tsz-ben — de más­utt is — akinek nem jutott tennivaló a gabonaszárító­tisztító szérűn sem. ■ fez talált munkát a réteken, ahol a be­ázott petrencéket, boglyákat szárogatták, vagy ha lehetett behordták. , — Sajnos, volt kényszerpi­henő jó pár napig az elmúlt héten — mondogatták min­denütt az emberek — nem számít most az ünnep, mint ahogy sohasem számított ara­tási idő alatt. Az a fontos, hogy jó idő legyen már vég­re, mert az idei jó termésért csakhogy minél előbb mag­tárban legyen, nem a pihenő­napot, de még az éjszakákat is feláldoznánk. Valóban! A tsz-elnökök, a községek vezetői mindenütt arról tanúskodnak, hogy so­ha nem volt olyan egyöntetű igyekezet a tsz-tagság köré­ben, mint az idén. Szinte szer­vezés nélkül ott vannak min­den munkánál a családtagok és szabad idejükben a bejáró ipari munkások is. (d) Szalmát tömnek a megsüllyedt kerék alá, hogy mégis tovább jussanak. A dukai határban a beázott petrencéket tárogatják. A hosszúperesztegiek négy kombájnnal, hat kiszolgáló (terményt hordó) traktorral szinte rak­ egy 30 holdas gabonatáblát, teljes szélességben „átkarol-Foto — no ” Amerikai bombázások a demilitarizált övezet ellen Vietnami helyzetkép Az, amerikai katonai szóvi­vő bejelentette, hogy hétfőn hajnalban a B-52-es óriás­bombázók ellenséges csapat­összevonásokat bombáztak Saigontól alig 40 kilométer­re északnyugatra. A szóvivő a támadásról részleteket nem közölt, de a nyugati hírügy­nökségek azt erősnek minő­sítik. A vasárnap végrehajtott ak­ciókról beszámolva a szóvivő kiemelte, hogy az amerikai légitámadások Dong Hai tér­ségére összpontosultak, azaz a demilitarizált övezettől észak­ra eső területekre, másrészt a Vörös folyó deltájára. A Vietnami Néphadsereg Főparancsnoksága mellett mű­ködő összekötő bizottság til­takozott a nemzetközi ellen­őrző bizottságnál amiatt, hogy az amerikai repülőgépek az elmúlt két napban ismételt támadásokat hajtottak végre a demilitarizált övezet tér­sége ellen. A demilitarizált övezet el­len folyó támadások miatt aggodalmát nyilvánította hét­főn a nemzetközi ellenőrző bizottság is. S Ky tábornok, dél-vietnami miniszterelnök hétfőn megnyi­totta a kétnapos „választási szemináriumot”, amely a szep­tember 11-re kitűzött válasz­tások előkészítésére szolgál.­­ Az AP hírügynökség wa­shingtoni tudósítójának köz­lése szerint az Egyesült Ál­lamok fegyveres erőinek lét­száma tovább emelkedik. A vietnami háború követ­keztében az amerikai haderő létszáma olyan gyorsan emel­kedik, hogy már 1966. június 30-án, a Pentagon által meg­határozott időpont előtt egy évvel elérte a 3 093 000 főt. A hírügynökség szerint most már a Pentagonnak a mun­katársai sem tudják megmon­dani, meddig emelkedik a fegyveres erők létszáma. Jelenleg Vietnamban 200 ezer amerikai katona tartóz­kodik, de az év végére szá­muk 400 000 lesz és jövőre még ennél is nagyobb. Au­gusztusban és szeptemberben további nagyarányú behívások várhatók, ez szintén olyan tényező, ami az amerikai haderők létszámának szünte­len, nagyarányú növekedésé­ről tanúskodik. Megalakult az új szudáni kormány A szerdán kormányalakí­tással megbízott Sayed Sadik el Mahdi szudáni miniszter­­elnök — a reakciós Umma párt elnöke — vasárnap este bejelentette, hogy sikerült megalakítania az új koalíciós kormányt. Az új kabinet megalakítására azért került sor, mert múlt szerdán az alkotmányozó gyűlés nagy többséggel leszavazta Ahmed Mahgoub kormányát. Az új miniszterelnök, Sa­yed Sadik, a modern Szudán megalapítójának, Mahdinak leszármazottja, négy napig eredménytelenül kísérelte meg az új kormány megala­kítását, mert a koalíciós part­ner Nemzeti Unió Párt ra­gaszkodott ahhoz, hogy­ a pár­tot korábban képviselő mi­niszterek továbbra is benn­maradnak a kormányban.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék