Vas Népe, 1966. szeptember (11. évfolyam, 206-231. szám)

1966-09-01 / 206. szám

Viág proletariat, egyesüljetek? AZ MSZMP VAS MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A VAS MEGYEI TANÁCS LAPJA XI. évfolyam, 206. szám Ara 50 fillér 1966. szept. 1. Csütörtök Tanévnyitóra Ma ünnepélyes tanévnyi­tókkal megkezdődik az 1966—67-es oktatási év. Hol­nap reggel az általános és középiskoláikban megszólal a csengő, órára hívja a ta­nulókat. Szép hagyomány, hogy ilyenkor köszöntjük az új tanévet, jó munkát kívá­nunk a nevelőknek, jó ta­nulást a diákságnak. Új tanév. Nem a mindenáron újat kereső szándék mon­datja így velünk, hiszen szeptembertől jövő júniusig sem a pedagógusnak, sem a diáknak nem kell különle­ges dolgokra vállalkoznia. Az új csupán a szakaszra vonatkozik. Feladataiban, céljaiban ez az oktatási év is ahhoz az egységes egész­hez tagozódik, amelyet az 1961. évi reformtörvény kör­vonalazott. Ami mégis új: az általá­nos iskolák valamennyi osz­tályában már az e törvény szellemében készült ta­rter­­vek alapján tanítanak, sőt a gimnáziumok első és má­sodik osztályaiban is újak a tantervek. A cél többek között: az oktató-nevelő munka színvonalának eme­lése, a buktatási arány mi­nimálisra szorítása, a kész­ségfejlesztés, továbbá a pá­lya­irányítás, illetve pálya­­választás elősegítése az ál­talános iskola felső osztá­lyaiban. A reform megvalósítását célzó, évek óta tartó gya­korlat eredményesnek bizo­nyult. Azt jelenti ez, hogy iskolarendszerünk stabil, megfelelő, főleg a reform bevezetésével világviszony­latban is legelfogadhatóbb. Jellemző, hogy egyes kül­földi országok ugyancsak azt az utat választják, ame­lyet­ mi taposunk. A Szov­jetunióban a 10 osztályos rendszerről áttérnek a nyolc­­osztályosra. Ugyanez törté­nik a Német­ Demokratikus Köztársaságban. Olaszor­szág és más nyugati orszá­gok most tanulmányozzák iskolarendszerünket, s min­den bizonnyal lesznek még követői ennek a formának. Iskolarendszerünk kidol­gozottságát — tartalmi vo­natkozásban is — nagy mér­tékben emeli, hogy az idei kezdésre az általános is­kolák valamennyi osztálya számára elkészültek az új tankönyveik. Ezek szemre és tartalomra egyaránt meg­felelnek a célnak, hogy minden igényt kielégíte­nek. Most van kidolgozás alatt egy öt évre szóló tan­szerellátási terv is, misze­rint az eljövő néhány esz­tendőben valamennyi isko­lát a legmodernebb felsze­reléssel látják el. Többek között minden iskola ren­delkezik majd televízióké­szülékkel, rádióval és dia­vetítővel. Ahol erre csak mód van, már most szor­galmazzák a rádió és tévé­órákat. Mindezek természetesen nem jelentik azt, hogy a nevelőkre és a tanulókra egyaránt nem vár igen ko­moly munka. Ellenkezőleg, pontosan arról van szó, hogy az egyre fejlődő, az egyre emelkedettebb okta­tási színvonal mind na­gyobb feladatokat ró a ta­nárokra és a diákokra. Jól­lehet, az általános iskolák új tantervei nem oldanak meg maguktól minden prob­lémát. Sőt bizonyos, olyan objektív akadályokkal is meg kell majd küzdeniük nevelőiknek, amelyek az át­meneti nehézségek miatt egyelőre még fennállnak. A részben osztott iskolák­nál például az orosz nyelv és a gyakorlati oktatás, az osztott iskoláknál az eset­leges műhelyhiány nehézsé­geket jelent egy ideig. Fel­adatként tartható számon annak a fonák helyzetnek a felszámolása is, amely az oktató és nevelő munkában tapasztalható. Általában az oktatással nincs baj, egyen­letesen, lendületesen emel­kedik mind magasabb szín­vonalra. Ugyanakkor a ne­velőmunkából hiányzik ez az emelkedettség. Már az általános iskolák felső osz­tályaiban gyengül a neve­lési munka, s a középis­kolákban fokozódik. Az a tapasztalat, hogy a kicsik­kel többet, jobban törődnek a szülők, kapcsolatuk jobb a nevelőkkel, az iskolával. Következésképpen arra kell törekedni, hogy az együtt­működés tartósabb legyen, kísérje végig a gyermeket míg csak el nem végzi az iskolát. Ehhez kapcsolódóan sokat tehetnek az úttörő, illetve KISZ-szervezetek. Fokozot­tabban vegyék igénybe ezek segítségét. Említésre méltó továbbá a hátrányos hely­zetben levő tanulók rend­szeres segítése, előmenete­lük javítása, emelése. Álta­lában a tanárok, nevelők tudják, kik azok a tanulók, akik segítségre szorulnak. Sajnos azonban még nem elég differenciált a velük való bánásmód, foglalkozás. Az idei tanévben előrelát­hatólag 56 százalék körül lesz a fizikai dolgozók gyer­mekeinek aránya. Közülük nagyon sok szorul majd korrepetálásra, több figye­lemre, buzdításra. Úgy vél­jük, nem leszünk ünnep­­rontók, ha nevelőinket fel­hívjuk e tanulók fokozot­tabb segítésére. E néhány dolog felvil­lantásával is látható, hogy az új tanév sok tennivalót rejteget magában. Arra kér­jük pedagógusainkat, hogy a már megkezdett úton, a reform­törvény végrehaj­tásának, megvalósításának útján a most következő tanévben is tegyenek meg mindent, ami tőlük telhető. Szocialista iskolarendsze­rünk nagyszerű keretet nyújt számukra, csupán rajtuk múlik, hogy a tárgyi és anyagi eszközök igénybevé­telével méltó tartalommal töltsék meg az iskolákat. A szeptemberi csengőszó ihletével egész tanéven át dolgozzanak hivatásukhoz híven megyénk pedagógu­sai. P. H. J. A kémrepülő ( oldal) m­otinapló (X oldal) ••m ■ma BWBM szaa­ di vállalati gazdálkodás fő mércéje (X oldal) isi aana Újabb aranyérmek az Európa Bajnokságon (4. oldal) Tál a cséplőszérűkön (X oldal) A Pravda képes riportban számolt be egy szovjet repülőiskoláról, ahol vietnami pilótákat képeznek ki korszerű repülőgépek vezetésére. Képünk azokat a vietnami repülőket ábrázolja, akik a napokban fejezték be a tanfolyamot. (Telefoto / MTI Külföldi Képszolgálat) Magyar külkereskedelmi küldöttség Kanadában Darvas László külkereske­delmi miniszterhelyettes ve­zetésével a magyar külkeres­kedelmi vállalatok vezetőiből álló delegáció utazott szerdán Kanadába a hivatalos üzleti kapcsolatok további szélesíté­se, valamint export-import üzletek létrehozása céljából. Ülésezett a MNEB Tegnap délelőtt Szombathelyen, ülésezett a Vas megyei Képi Ellenőrzési Bizottság. A tanácskozásban részt vett La­katos György, a KNEB osztályvezetője, Ferenci Imre, a KNEB osztályvezető helyettese és Szécsén István, a Népi Ellenőr című folyóirat főszerkesztője is. Az elnöki beszámoló tájékoz­tatást adott az utóbbi időben befejezett, folyamatban levő és előkészítés alatt álló vizsgála­tokról. Ez utóbbiak közül kü­lönösen jelentős lesz a rét- és legelőgazdálkodás néhány fon­tosabb kérdésének tanulmányo­zása, a vízrendezéssel és a bel­vízvédelemmel kapcsolatos, or­szágosan koordinált vizsgálat, a leszállított árú ruházati cik­kek termelésének és forgalmá­nak alakulását, valamint a köz­ségi könyvtárak működését fel­mérő tájékozódás. Az ipari szakcsoport vizsgá­lata alapján megtárgyalták a vállalatok gépgazdálkodásának tapasztalatait. Az írásos anyag és a vita számos konkrét javas­latot tett a termelő gépek ál­lásidejének csökkentésére, a kapacitás jobb és ésszerűbb ki­használására, a megfontolt gépi beruházásra, a növekvő köve­telményekhez jobban alkalmaz­kodó gépgazdálkodásra. Több hónapos tájékozódás, kö­rültekintő elemzés, tapasztalat­gyűjtés alapján tájékoztatta a bizottságot Tóth József MNEB- tag az új felvásárlási árak és az év eleji bérintézkedések ha­tásáról. Általánosítható követ­keztetés, hogy az új felvásár­lási árak jövedelemnövelő ha­tása eddig még kevésbbé mu­tatkozik, csak a következő évek­ben várható, ugyanakkor bizo­nyos eltolódásokat is eredmé­nyezett a megye mezőgazdasá­gának szerkezeti arányaiban. A bérintézkedéseket megyeszerte megnyugtatóan hajtották végre a művelődés­, az egészségügy és a kereskedelem területén csakúgy, mint az ipari üzemek­ben. Néhány helyen észlelhető merevség, újabb bérfeszültség előidézése, a kívántnál nagyobb bérezési differenciáltság. Kevés még a hasznos tapasztalat a létszámgazdálkodásból eredő bérfejlesztésre. Számos javaslat, beható érté­kelés jellemezte a MNEB mel­lett működő, ipari szakcsoport tevékenységének megtárgyalá­sát. A bizottság elismeréssel nyugtázta a szakcsoport több­hónapos munkáját, dicséretben részesítette Szabó Edét, a szak­csoport vezetőjét és valamennyi tagját. D. M. Bavaria karnevál: úttörők a város jelenét bemutató jelenetben. Jobbat és többet a vásárlóknak! Új típusú női és gyermek­­csizmák • Gyógycipők fájós lábúaknak ! A Szombathelyi Cipőgyár ismét újdonsággal lepte meg a belkereskedelmi piacot. Ki­tűnő minőségű műbőrből ké­szülnek a gyermek- és női csizmák, amelyek a mindig többet és jobbat a vásárlók­nak elv alapján, a korábbi gyártmányokhoz képest szá­mos előnnyel rendelkeznek. A műbőr nemcsak hogy vetek­szik a hagyományos bő­r­csiz­mák­kal, de kivitelében, szín­választékában jobb és szebb. Tekintetbe véve a korábbi panaszokat, a csizmák gumi­talpa vastagabb, s így vise­lői nem találják majd hideg­nek. Gondoltak a bélés víz­­hatlanítására is; mint a szak­emberek mondták, megszűnik az az érzés a másnapi felhú­záskor, mintha a csizma bel­seje vizes lenne. Jelentős vál­toztatás a cserélhető filc talp­bélés, amelyből két párat kapnak a vásárlók. Az új csizmák első darabjai már kaphatók, s folyamatosan egy­re több lesz belőlük, ugyanis az üzem a szezonra mintegy 300 ezer párat gyárt. Mint új gyártmány kerül nagyobb számban a piacra a gyógycipő. A Bőr- Cipő és Szőrmeipari Kutató Intézet, az Ortopéd Klinika és a SZOT Munkavédelmi Intéze­tének kísérletei alapján ké­szülnek ezek a cipők, melyek alkalmasak a felírt gyógybe­­tétek viseléséhez. A cipőgyár a harmadik negyedévben ezer pár férfi gyógycipőt, a negye­dik negyedévben ugyancsak ezer pár gyógybetétes női ci­pőt és hatezer pár férficipőt ad át a belkereskedelemnek. Vak Bottyán kurucai.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék