Vas Népe, 1966. november (11. évfolyam, 258-282. szám)

1966-11-01 / 258. szám

04lAg proletárjai* egyesüljetekl XL évfolyam, 258. szám Ara 50 fillér 1966. november L Kedd A szemlélet győzelme is A tényt egy rövid közle­­­­­­ményben már ismertet­tük. Megyénk mezőgazdasági üzemei az idén október 26-án befejezték az oszd kenyérga­bona vetést. Itt-ott még ta­karmánygabona hullik a föld­be a vetőgépek csoroszl­yáiból. Mire e sorok megjelennek, ta­lán ezzel is végeznek már. Most, hogy hirtelen jött hi­deggel ránk köszöntött az ősz, jólesően szakad fel belőlünk a sóhajtás, csakhogy a ke­nyérmag a földben van már. Igen. Csakhogy a kenyér­­mag a földben van már. Azért is, mert a hidegre, lucs­kosra fordult időben ezer tennivalónk lesz, még a lá­bon álló kukorica letörésétől a cukorrépa szállításán át a mélyszántásig. De azért is, mert a már földben levő és jórészt már zöldellő gaboná­ból, nyugodt szívvel jó ter­mést várhatunk. Alig egy hónapja azt ad­tuk hírül, hogy a megyében előirányzott kenyérgabona­­felvásárlást teljesítettük. Más közleményből tudjuk, hogy az ország más részén is ez történt. A jövő aratásig tehát födél alatt van már a kenye­rünk. És úgy tudhatjuk: biz­tonságba van már a jövő esz­tendőé is. Szövetkezeti parasztemberek, gépek és fogatok százai, ezrei dolgoztak, fáradságos kemény munkában, heteken át mire a tény valósággá lett. Elve­tettük a gabonát. Mostani ötéves tervünkben is a mezőgazdaság előtt álló egyik nagyon fontos feladat a kenyérgabona-program. Az, hogy örvendetesen megnőtt terméshozamainkat tovább tudjuk növelni és magas szin­ten stabilizálni. Ez a feltéte­le annak, hogy elemi csapás, vagy egy mezőgazdaságra já­­ró rossz esztendő után is nyu­godtan lehessünk, mert az ál­lam készletei fedezik a szük­ségleteket. Nehéz, küzdelmes esztendők vannak mögöttünk a kenyér­gabona-program megvalósítá­sáért vívott harcban. Nemcsak arról kellett meggyőzni szö­vetkezeti parasztok és szakem­berek százait, hogy nem lehet csökkenteni a vetésterületet a még nagyon is ingadozó évenkénti hozamokra, hanem az egész gabonatermesztést kellett új vágányokon elindí­tani. És ez nem ment harc nélkül. Néhány esztendeje még az volt a problémánk, hogy a gabona alá szánt tala­jokat idejében elmunkálják, hogy megfelelő mélységre ke­rüljön a mag, hogy gyorsab­ban terjedjenek a nagy hoza­mú fajták és mindenekelőtt, hogy idejében földibe kerüljön a mag. Ezt a harcot sikerrel harcoltuk meg. Az idei ősz a szemléletben bekövetkezett változás győzelme is. Azé a szemléleté, amely nemcsak a kenyérgabona-termesztés, de általában a szocialista mező­­gazdaság üzemi módszereinek terjedésében mostanában je­lentkezik. Az emberek, akik a vető­­gépekkel dolgoztak, új mun­kára indulnak. Kukoricát tör­nek, répát szednek és szállí­tanak, szárt vágnak és teszik a soron következő tennivaló­kat. Az embereikkel együtt a gépek is új feladatokra indul­nak. Mert akármilyen nagy siker is, hogy magunk mö­gött tudjuk a vetést, csak egy része még annak, amit el kell végeznünk az idei őszön. A feladatok sokaságaiban annyi időnk mégis van, hogy a bevetett és már zöl­dellő táblák mellett megáll­junk egy köszönő kézszorítás­ra azokkal, akik megvetették a jövő évi jó termés alapját, akik szíves szorgalommal fáradoztak mindnyájunk ke­nyeréért. Jó munka volt, kí­sérje mindazok köszöneté, akik fáradságos munkájuk gyümölcséből majd kenyeret szelnek. Szanati Anna Felavatták a nyergesújfalui­­­eram­ion ü­zemet Pénteken délután Nyerges­újfalun dr. Lévárdi Ferenc nehézipari miniszter ünnepé­lyesen felavatta a Magyar Viscosa Gyár új danulon üze­mét. Az új üzemben — 259 mil­lió forintos beruházással épült — évi 1000 tonna végtelen­­szárú danulont állítanak elő. S a minőségben máris világ­színvonalon álló alapanyag­ból női fehérnemű, harisnya, hurkolt- és kötöttáru készül. A danulon gyár felépítésével­ jelentős mennyiségű importot takarít meg a népgazdaság — ezt az anyagot eddig szinte kizárólag külföldről szerezték be. Sőt, az új üzem már ex­portál is. Egyelőre 200 tonna habkönnyű anyagot köks­ kül­földre. A teljesen automatizált üzemben 250 ember dolgozik, három műszakban. Egy évi termelési értékük 142 millió 778 ezer forint. Ám ezzel még nem állt meg a fejlődés: a beruházás folytatásával jövő­re már 1500, 1970-ig pedig 3000 tonnára emelik a terme­lést. Az avatóünnepségen az épí­tési- és szervezési munkában legjobb eredményt elért dol­gozók között 4 kormányki­­tüntetést, 5 minisztériumi, il­letve 13 vállalati ,Kiváló Dol­gozó jelvényt osztottak ki az egyéb jutalmazások mellett Az új üzem központi műszerfala. Itt figyelemmel kísérhető az egész műszaki folyamat. tWaemser feissi Gyorslista a lottó jutalomsorsolásról (?. olda) Felnőttekhez méltón (3. oldal) Haladás— Székesfehérvár Al­ (Iá)) 14. (Mai) A tsz-tagok szülési segélyezéséről (5. oldal) Derék elődök és méltó utódok. (Képes tudósítás a 3. oldalon) A Nagy Októberi Szocialista Forradalom évfordulóján ünnepség a cipőgyárban Az idén a megyeszékhelyen november negyedikén, dél­után 2 órai kezdettel a ci­pőgyárban tartanak ünnepsé­get a Nagy Októberi Szocia­lista Forradalom évfordulója alkalmából. Az ünnepély szó­noka Bognár Gyula, a Köz­ponti Bizottság osztályvezető­­helyettese lesz. A szombatihe­lyi pártalapszervezeteket, üze­meket, vállalatokat, intézmé­nyeket küldöttek képviselik az ünnepi összejövetelen. A rendező szervek minden más érdeklődőt is szívesen látnak. November hetedikén délelőtt 10 órai kezdettel megkoszo­rúzzák a Szovjet Hősök em­lékművét a Pelikán parkban és a perinti temetőben. Ko­szorút helyez el a KISZ városi és megyei bizottsága a Március 15. téri Lenin-szobor talapzatán is. A Pelikán parki ünnepsé­get a fegyveres alakulatok dí­­szelgésével fejezik be. * November 5-én a rádióban és a televízióban Fehér Lajos, az MSZMP Politikai Bizott­ságának tagja, a kormány el­nökhelyettese mond ünnepi beszédet, hatodikán este a Magyar Állami Operaház dísz­előadáson mutatja be a Pá­rizs lángjai­t. November ha­todikán, az ünnep előestéjén, felvonják az állami zászlót a Parlament előtt, a Kossuth téren; itt hetedikén délben zenés őrségváltással tiszteleg­nek a fegyveres testületek tagjai. A gellérthegyi felszaba­dulási emlékműnél szintén katonai tiszteletadás közepet­te vonják majd fel a nemzeti lobogót és a nemzetközi mun­kásmozgalom vörös zászlaját. A Szabadság téri emlékmű­nél a Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottsága és a forradalmi munkás-pa­raszt kormány rendez koszo­rúzást. Koszitin fogadta Szipka Józsefet Aleksizej Koszi­gin, a Szov­jetunió Minisztertanácsának elnöke hétfőn délelőtt fogad­ta Szipka Józsefet, hazánk moszkvai nagykövetét. A ta­lálkozó, amely a magyar nagykövet kérésére jött létre, barátságos, szívélyes légkör­ben zajlott le. Brezsnyev Tbilisziben Leonyid Brezsnyev, az SZKP Központi Bizottságá­nak főtitkára hétfőn Tbiliszi­be, Grúzia fővárosába érke­zett, hogy átnyújtsa köztár­saságnak adományozott Lenin­­rendet. A Grúz SZSZK-t gaz­dasági és kulturális eredmé­nyeiért tüntették ki. Harriman w Új-Delhiben Avarell Harriman, az Egye­sült Államok utazó nagykö­vete hétfőn az indiai fővá­rosba érkezett. Találkozni fog Indira Gand­hi miniszterelnökkel és Szva­­ran Szingh külügyminiszter­rel, s tájékoztatni kívánja őket a manilai értekezlet ha­táro­aatsairól.­­— A pártkongresszus előtt fejezzük be a mezei munkát kifogni az időn, s a párt­­kongresszusig befejezni min­den mezei munkát. E gondo­lat állt a megyei operatív bizottság tegnapi ülésének kö­zéppontjában. A váratlanul jött hidegből arra lehet következtetni, hogy hamarább érkezik a tél, mint gondoltuk. Következésképpen december előtt kifagyhat az eke, amikor már a legalapvetőbb mezei munkát, a szántást sem lehet végezni. Nagy hiba len­ne, ha elmunkál­atlan terüle­tek csúsznának át a jövő évre. Ez az állapot nemcsak a tava­szi munkát késleltetné, ha­nem a ráfordítást is nagy­mértékben növelné. Ennek mindenképpen az időszerű tennivalóik gyorsításával kell elejét vennünk. Az egyik legfontosabb őszi munkát, a vetést a maga ide­jében és kielégítő minőségben elvégeztük. A betakarítással sem állunk rosszul, bár né­hány tennivalóval előbbre is lehetnénk. A burgonya már korábban betakarult, s a cu­korrépaszedést is elvégezték néhány tsz kivételével. Már csak a ceili és a vasvári járás­ban található földben levő cukorrépa. A kukoricának mintegy 65 százalékát törték le és takarí­tották be a nagyüzemek. Leg­jobban a szentgotthárdi és a körmendi járásban gyorsítot­ták meg a törést. Az előbbi járásban 96, az utóbbiban 86 százalékra fejezték be ezt a tennivalót. A szárvágás 42,6 százalékra áll. Nagyon fontos lesz gyorsítani e munkákat, mert az idő esetleges romlá­sával egyre nehezebbé válnak, másrészt a betakarítatlan ku­koricaszár a szántást is aka­dályozza. Az operatív bizottság azt javasolja a tsz-ek vezetőinek, ahol nem akarják feltakar­­mányozni a kukoricaszárait, sárvasilózokkal vágassák le, s holdanként 50—80 kiló nitro­gén műtrágyával szántsák alá Az egyéb tennivalók mellett leghasznosabb lesz az őszi mélyszántásra mozgósítani, s a következő hetekben ez a tennivaló legyen a kongresz­­­szusi verseny alapja. Az ope­ratív­ bizottság arra hívta fel a figyelmet, hogy a pártkong­resszus előtt a lehetőségek szerint minden mezei mun­kát fejezzenek be a termelő­szövetkezetek. Célszerű lenne,­­ha párt- és tanácsszervek is elősegítenék e munkára való mozgósítást. Változatlanul igény, hogy újabb, s újabb traktorokat állítsanak kétműszakos munkára. Enélkül ugyanis szó sem le­het a mélyszántásnak az em­lített határidőre való befeje­zéséről. E munkát ugyanis alig 27 százalékra végezték el a nagyüzemek. A tsz-ek veze­tői szüntelenül gondoskodja­nak a traktorosok meleg ru­hával és főleg melegítő ital­lal való ellátásáról. Az éjsza­kák még nem túlságosan hide­gek, s meleg öltözékben a kabin nélküli gépen sem fá­zik az ember. A felmérések szerint több helyen, mint például Bük, Bő és Mesterháza határában nagymértékben elszaporodott a mezei pocok. Kártételük máris jelentős. A szövetkeze­tek a rendelkezésre álló Ár­váimnál védekezzenek a kár­tevők ellen. Kállai Gyula fogadta George Thomsont Megkezdődtek a magyar-angol tárgyalások Kállai Gyula, a Miniszterta­nács elnöke hétfőn az Ország­házban fogadta George Thom­son angol külügyi állammi­nisztert. Péter János külügyminisz­ter hétfőn szintén fogadta George Thomsont,­­, A Külügyminisztériumban megkezdődtek a magyar—an­gol tárgyalások. A tárgyalá­sokon részt vevő magyar kül­döttséget Szilágyi Béla, kül­ügyminiszter-helyettes, az an­gol küldöttsget Geoa®e JChom­pa vezeti. (MTI)

Next