Vas Népe, 1967. április (12. évfolyam, 77-101. szám)

1967-04-01 / 77. szám

Lesből... Hétezer dolgozó képviseletében A KPVDSZ megyei küldöttértekezlete Tegnap, a Sav­ari­a Szálló télikertjében tartotta megyei küldöttértekezletét a Kereskedelmi, Pénzügyi és Vendéglá­tóipari Dolgozók Szakszervezete. Ezen részt vett és felszó­lalt Németh István, a megyei pártbizottság titkára, Szántó György­né, a KPVDSZ központi vezetőségének tagja és Rózsási Ferenc, az SZMT titkára. A megyei bizottság részletes beszámolót terjesztett a köz­gyűlés elé. Tartalmai négy év­ről adhattak benne számot. Sebestyén József, a KPV­DSZ megyei bizottságának tit­kára szóbeli kiegészítőjében többek között elmondta: Alap­vető célkitűzés volt a négy év során a bizalmi munka ja­vítása. Az eredményeken kí­vül hangsúlyozta, hogy a bi­zalmiak nem mindenütt kap­tak konkrét feladatot. 1962-ben hatezer, tavaly hét­ezer szervezett dolgozó bizal­mából látta el munkáját a megyei bizottság — mondotta a szónok —, majd a néhány helyen meglevő szervezettség­beli hiányosságokról szólt. Szólt arról a nagy munkáról, amelyet a kereskedelmi, pénz­ügyi és vendéglátóipari dol­gozók oktatása érdekében fej­tett ki a szakszervezet. Be­számolt a terebélyesedő és az egyre inkább kibontakozó szo­cialista brigádmozgalomról, an­nak eredményeiről, külön ki­emelte az Iparcikk Kiskeres­kedelmi Vállalatot, mint pél­damutatót. Megállapította, hogy javult a termelési ta­nácskozások színvonala, ám a javaslatok, észrevételek napló­jába ugyanakkor még mindig ritkán kerül bejegyzés. Kitért az előadó a kereskedelmi egy­ségekben foglakoztatottak gya­kori túlóráztatásáról, mint meglevő, de sürgősen meg­szüntetendő jelenségről. A részletes beszámolót szá­mos hozzászólás követte. A küldöttek hangsúlyozták, négy évenként kellene tartani a szakszervezeti választásokat, mert a jelenlegi kétéves cik­lusban nem tudnak kellőkép­pen „kibontakozni” az újon­nan megválasztott szervek. Az egyik hozzászóló például ja­vasolta: tízéves szakszervezeti tagság esetén kapjanak a dol­gozók évente két kedvezmé­nyes utazási lehetőséget. Szó esett a szakszervezeteknek az új mechanizmusban betöltött növekvő szerepéről. Ezután megválasztották azt a 13 tagú küldöttséget, s egy nyolc tagú testületet, amely a szakszervezetek megyei parla­mentjén, s majd a KPVDSZ kongresszusán képviseli a me­gye kereskedelmi, pénzügyi és vendéglátó dolgozóit. Megválasztották az új me­gyebizottságot. Újfent megerő­sítették elnöki tisztében Halász Jenőt és a megyebizottság titkáraként Sebestyén Józsefet. — t7 — Az Elnöki Tanács ülése A Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tar­tott. A Minisztertanács javas­lata alapján Varga Györgyöt visszahívta a Központi Népi Ellenőrzési Bizottság elnöki tisztségéből, s dr. Dobrónaki Gyulát a Központi Népi El­lenőrzési Bizottság elnökévé megválasztotta. Az Elnöki Tanács honosí­tási, visszahonosítási és a magyar állampolgársági kö­telékből való elbocsátási ügyekben döntött, majd egyéb ügyeket tárgyalt. & Dr. Dobrónaki Gyula, a Központi Népi Ellenőrzési Bi­zottság elnöke pénteken dél­ben Dobi István, az Elnöki Tanács elnöke előtt letette a hivatali esküt. Az eskütételen jelent volt Fehér Lajos, a Mi­nisztertanács elnökhelyettese és Kiss Károly, az Elnöki Tanács titkára. * A Minisztertanács dr. Dob­rónaki Gyulát, az élelmezés­ügyi miniszter első helyettesét — munkásságának elismerése mellet­t tisztségéből felmen­tette! XII. évfolyam, 77. szám Ara 50 fillér 1967. április 1. Szombat A bizalom kötelez Alakuló járási tanácsülés Sárvárott Tegnap délelőtt a Nádasdy vár lovagtermében megtartot­ta alakuló ülését a sárvári já­rási tanács. Az alakuló tanács­ülésen jelen volt dr. Gonda György, a megyei tanács vb­­elnöke, dr. Hargitai Katalin, a járás országgyűlési képvise­lői, Tóth Gyula, a sárvári já­rási pártbizottság első titkára, Machó István, a Hazafias Nép­front megyei bizottságának titkára. A tanácsülés meg­választotta a végrehajtó bi­zottságot, az állandó bizottsá­gokat és jóváhagyta a járás­ban megalakult községi taná­csok végrehajtó bizottságai­nak tagjait. A járási választási elnökség beszámolója után a tanács­ülés a következőket választot­ta a végrehajtó bizottság tag­jaivá: Asbóth Béla, Bandis Imre, Budai Lajos, Dénes La­jos, Hollósi István, Kiss Sán­dor, Kóbor Antal, Molnár Istvánné dr­. Remete Emília, dr. Székely Jenő, Tóth Gyula. A végrehajtó bizottság első ülésén Hollósi Istvánt válasz­totta a vb elnökévé, dr. Szé­kely Jenőt és Dénes Lajost a vb elnökhelyetteseivé és Mol­nár Istvánné dr-t a vb titká­rává. A megválasztott végrehajtó bizottság nevében Hollósi István, a vb elnöke szólt a megalakult tanácshoz. A tanácsülés vitájában fel­szólaló dr. Gonda György ar­ról beszélt, hogy a Nádasdy várnak ebbe a történelmet idéző termébe a bizalom és a nép szolgálata szólította a ta­nácstagokat. Ez a bizalom, — mondotta Gonda elvtárs — kötelez. Ezt a hétköznapokon tettre kell váltani. Majd arról beszélt, hogy a legszebb ered­mények mellet is ott vannak a megoldásra váró feladatok, amelyektől szebb, gazdagabb lesz az életünk. A nagy célok mellett — mondotta — mindig ott kell tudni az egyéni sor­sokat, ügyeket, bajokat, hi­szen a legnagyobb ügy is egyéni munkáikból, sorsokból tevődik össze. Az alakuló tanácsülésen vették át megbízó levelüket dr. Gonda György és dr. Har­gitai Katalin, a sárvári járás országgyűlési képviselői, s Gonda elvtáns egyúttal itt kapta meg megyei tanácstagi megbízó levelét is. Művel kedveskedtek az ülés résztvevőinek. A megválasztott végrehajtó bizottsági tagok é­s a tisztség­­viselők nevében dr. Szabó István vb-elnök mondott kö­szönetet a bizalomért, majd összegezte a járási tanács tagsága előtt álló főbb fel­adatokat. A végrehajtó bizottság a tanácsülés után baráti lég­körben összejövetelt tartott, amelyen Gonda elvtárs is részt vett. Elbúcsúztak Szabó Józseftől, aki 12 éven át volt a sárvári járási tanács vb-elnöke, s most a választá­sok után más munkakörbe került. Gonda elvtárs a baráti összejövetelen búcsúztatva Szabó Józsefet, a többi kö­zött a következőket mondta: — A funkció nem örök. De az érdemek, amelyet a funkcionáriusok a jól végzett munkában szereznek, elis­merésre méltók, időt állók. Majd arról beszélt, hogy a mögöttünk levő 12 eszten­dő gyakran nehéz volt. A munkához emberségre, erőre volt szükség. Szabó elvtárs mindig emberül és becsülettel állt helyt. A vb ülés jegyzőkönyvileg örökítette meg Szabó József tanácsi munkában szerzett érdemeit. Gonda elvtárs az összejövetelen nyújtotta át Szabó Józsefnek az Elnöki Tanács által adományozott kitünte­tést, a Munka Érdemrend ezüst fokozatát. — sz — Megalakult a szombathelyi járási tanács is A szombathelyi járási ta­nács tegnap tartotta alakuló ülését, amelyen megjelent Kovács Antal, a megyei párt­bizottság első titkára, dr. Ko­vács János, a megyei tanács vb elnökhelyettese és Sipos József, a szombathelyi járási pártbizottság első titkára. A választási elnökség és a mandátumvizsgáló bizottság elnökének jelentései után az ülés megválasztotta a végre­hajtó bizottság tagjait és az­­ állandó bizottságokat. A vég­rehajtó bizottság tagjai a kö­vetkezők: dr. Szabó István, Molnár Ferenc, Végvári Ist­ván, Schermann János, Sípos József, Kovács Kálmánné, Ba­logh Sándor, dr. Iványi Ti­bor, Horváth Tibor, Nagy Ernő és Holczer Gyula. A tanácsülés szünetében a vég­rehajtó bizottság a vb tiszt­ségviselőit választotta meg. _ A vb elnöke dr. Szabó István, elnökhelyetteseik Molnár Fe­renc és Végvári István, tit­kár Schermann János. A tanácsülés a vb tisztség­­viselőinek a megválasztását egyhangúlag jóváhagyta. Ez­után a járási úttörőszervezet képviseletében a vépi általá­nos iskola úttörői köszöntöt­ték a járási tanács tagjait, s jókívánságaik tolmácsolása után egy-egy szál vörös szeg­ Meghalt Mai­novszkij marsall (2. oldal) B Népművelés (3. oldal) □ Sporthírek (4. oldal) B Cserehangverseny Pozsonyban 15. oldal) Befejeződött az országos igazgatói értekezlet Lugossy Jenő miniszterhelyettes a tanácskozáson Mint már tegnap hírül ad­tuk kétnapos országos érte­kezletet rendezett a Szombat­helyi Tanítóképző Intézetben a Művelődésügyi Minisztérium Pedagógusképző Osztálya az ország tanárképző főiskolái­nak, tanító- és óvónőképző intézeteinek igazgatói és párt­titkárai részére. A tapasztalatcsere első dél­utánján, az intézet művészeti együttesei műsort adtak a vendégek tiszteletére. Fellé­pett az aranyérmes kiváló együttes, a népi tánccsoport,­­az ezüstérmes női kórus és irodalmi színpad, a gyakorló iskola énekkara és gyermek­opera együttese, valamint a népművelő-könyvtáros szak II. évfolyamának falujáró együttese. A műsort megte­kintette Kovács Antal, a me­gyei pártbizottság első titkára, dr. Gonda György, a megyei tanács vb-elnöke, s Miklós­­vári Sándor, az MM osztály­­vezetője is, aki tegnap dél­előtt külön elismerését fejezte ki a színvonalas és színes be­mutatóért a csoportvezető ta­nároknak és az ifjúság kép­viselőinek. „Sokat vártam Szombathelytől — mondotta — de ez a magas színvonal még engem is meglepett”. Tegnap délelőtt folytatódott a vita, amelynek során az igazgatók és párttitkárok kifej­tették véleményüket a tanító- és óvónőképzés, a tanárkép­zés időszerű feladatairól. Több párttitkár fejezte ki azt az örömét, hogy a pártkongresz­­szus szellemében munkálkod­nak az intézmények a képzés hatékonyabbá, színvonalasab­bá tételén. A tanácskozáson tegnap megjelent és felszólalt Lugossy Jenő, a művelődés­­ügyi miniszter helyettese is, kiemelve az értekezlet alap­­gondolatát: az általános is­kola mindenkori igényéhez kell alakítani a pedagógus­­képzést. A kérdésekre Miklós­­vári Sándor adott választ ösz­­szefoglalójában. Az értekezlet résztvevői teg­nap délután megtekintették Szombathely és Kőszeg neve­zetességeit, s élményben, ta­pasztalatban gazdagabban tér­tek vissza munkahelyükre. Az osztrák hadügyminiszter New Yorkban Dr. Georg Prader osztrák hadügyminiszter csütörtökön 10 napos látogatásra New Yorkba érkezett. Prader meg­érkezésekor a repülőtéren rö­vid sajtóértekezletet tartott, ahol Ausztria háláját fejezte ki az Egyesül Államoknak azért a támogatásért, amelyet az osztrák hadsereg fejleszté­séhez nyújtott, majd kijelen­tette, hogy noha Ausztria semleges ország, „szellemi pro­filja a nyugatéhoz hasonló”. \ Folynak a tárgyalások a hivatalos látogatásra hazánkba érkezett Otto Winzer, NDK külügyminiszter és Péter János, magyar külügyminiszter között. Beszélgetés a tárgyalások szünetében. A kép baloldalán Péter János, mellette Otto Winzer. Jobbszélen dr. Herbert Plaschke, az NDK budapesti nagykövete. (MTI fotó : Vigovszki Ferenc felvétele)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék