Vas Népe, 1967. július (12. évfolyam, 153-178. szám)

1967-07-01 / 153. szám

­ # AZ MSZMP VAS MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A VAS MEGYEI TANÁCS LAPJA •­­• 'te­folyam, 153. szám_____________________________Ára 50 fillér_________________________________1967. július 1. Szombat A KISZ VII. kongresszusának pénteki tanácskozásai­ ­ Pénteken folytatta munká­ját a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség VII. kong­resszusa. Részt vett a tanács­kozáson és az elnökségben foglalt helyet Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságá­nak első titkára, Biszku Bé­la, az MSZMP Központi Bi­­ot­tságának titkára, Szirmai­stván, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, továbbá Jézinega Lajos honvédelmi miniszter, az MSZMP Poli­tikai Bizottságának póttagja. Az elnöklő Molnár György, KISZ Központi Bizottságá­nak titkára bejelentette, hogy­­ gyárak, üzemek, iskolák, iizezm­ények, termelőszövet- Kc. „ fiataljai eddig csa­k­­v­ev­ő) táviratban kö­szön­­tötték az ifjú kommunisták küldődéinek tanácskozását. A péntek reggeli ülésen el­sőként Kovács Sándor, a KISZ Borsod megyei Bizott­ságának első titkára szólalt fel. A délelőtti tanácskozáson felszólalt még Fodor Margit, füzesabonyi Petőfi Termelő­­övetkezet KISZ-titkára, ács Mihály vájár, a Kossuth bánya KISZ-titkára, Rácz Lívia, Szolnok megyei kül­dött, a mezőtúri Teleki Blan­ka Gimnázium KISZ-titkára, Szarka Rudolf, a Dunai Vas­mű KISZ-szervezetének csúcs­titkára, Scheidl Lajos, a ma­­docsai Igazság Termelőszö­vetkezet elnöke, Vass János, az Ajkai Timföldgyár és Alumíniumkohó vegyész­mérnöke, Kurt Christensen, a Dán Kommunista Ifjúsági Szövetség vezetőségi tagja, Yrjö Paalanen, a Finn De­mokratikus Ifjúsági Szövet­ség Központi Bizottságának tagja, Francois Hilsum, a Francia Kommunista Ifjúsá­gi Szövetség főtitkára, Sza­bó Ferenc, a Magyar Úttö­rők Országos Elnökségének titkára. Szünet után az elnöklő FERGER LAJOS, a Győr me­gyei KISZ-bizottság első tit­kára bejelentette, hogy a kö­vetkező felszólaló KÁDÁR JÁNOS, a Magyar Szocialis­ta Munkáspárt Központi Bi­zottságának első titkára. KÁDÁR JÁNOS, aki hosz­­szan tartó nagy taps köz­ben lépett a mikrofonhoz. A Magyar Szocialista Munkás­párt Központi Bizottságának üdvözletét tolmácsolta a KISZ VII. kongresszusának, hogy milyen érdekes, színes változatos a program. Fölvet­tük például a kapcsolatot a közeli határőr-egység KISZ- szervezetével és ifjúgárdistái­val. Közös foglalkozásokon, ba­ráti összejöveteleken veszünk részt és arra is lehetőséget kaptunk, hogy megtanuljunk lovagolni, fegyverrel bánni. Az ifjúsági mozgalomra is áll, hogy a vezetést tanulni kell. Sokszorosan így van ez a középiskolákban, ahol egy-egy vezető általában két-két és fél esztendeig marad a közösség élén. A központi tanfolyamok, előadássorozatok csak részben fedezik az utánpótlást. Ezért nekünk is részt kell vállal­nunk a gondok enyhítéséből. Szervezzünk magunknak ve­zetőképző tanfolyamokat, ame­lyekre sok hasznos tudnivaló­val vértezhetjük föl az alap­szervezetek életének irányítóit. Azzal is foglalkozott a kong­resszus, hogyan tölthetnék el még hasznosabban szabad ide­jüket a fiatalok. Nekünk kö­zépiskolásoknak a tanév köz­ben emiatt nem fő a fejünk, sokszor még a tanulásra sem jut elég időnk. De most, hogy itt a nyár, jó lenne táboroz­ni. Csak az a kérdés, hogy hol. Néhány kivételtől elte­­■ hintve, nincs hová mennünk. Ezért javasolom, hogy több város vagy megye KISZ-bi­­zottságának összefogásával építsünk kempinget a Balaton partján. A fedezetet jórészt saját anyagi eszközeinkből elő­teremthetnénk, és segítségül hívhatnánk az ifjú társadalmi munkásokat is. A kongresszus dokumentu­mait a magam és Vas me­gyei fiatalok nevében helyes­lem, támogatom és elfogadásra ajánlom. * A kongresszus délutáni ta­nácskozásán részt vett és az elnökségben foglalt helyet Pullai Árpád, az MSZMP KB titkára, Horváth István, a Győri Vagon- és Gépgyár KISZ-tit­­kára, Győr-Sopron megye küldötte a KISZ termelést se­gítő tevékenységéről beszélt. Pálmai László Pest megye küldötte elmondotta, hogy Vácott sikeresen dolgoznak a KISZ lakásépítő közösségek. (Folytatás a 2. oldalon) Vas megyei küldött felszólalása A kongresszus tegnap dél­­ut­áni ülésén felszólalt Hor­váth Mária, a kőszegi Mező­­gazdasági Technikum növen­déke. Felszólalását az aláb­biakban közöljük: Tizenkétezer Vas megyei középiskolást képviselek itt a kongresszuson, az ő gondola­taikat hoztam magammal, azo­kat tolmácsolom. A Központi Bizottság beszámolója is arról tanúskodott, hogy magas kö­­v­etelményeket állítanak elénk, v­iát várnak tőlünk és bíz­­ok bennünk. Ez így helyes,­­ nekünk megtisztelő köteles­­ségünk, hogy megfeleljünk a várakozásnak, a bizalomnak. Jól bevált az a kezdeménye­­zés, hogy a KISZ Központi Bizottsága minden esztendőben átfogó programot, egységes jel­szavakat ad az ifjúsági szö­vetség szervezeteinek. Azaz rendelkezésünkre bocsátja munkánk keretében, s ránk bízza, hogy megtaláljuk a leg­jobb formát, amely kifejezi a tartamat. Hiba azonban, hogy sokan szentírásnak tekintik a központi akciókat és megfe­ledkeznek arról, hogy a leg­jobb program is csak annyit ér, amennyit az alapszerveze­tek megvalósítanak belőle. Ne­künk magunknak kell megha­tároznunk, hogy mire vállal­kozunk, hiiszen, ha sokat mar­kolunk, keveset fogunk. Jó né­hány olyan közösség akad a középiskolákban is, amelynek nem futja mindenre az erejé­ből, s ha szétaprózza energiáit, kevesebbet végez, mint ameny­­nyit lehet és kellene. Olyan programokat kell ösz­­szeállítanunk, amelyeket ma­gukénak éreznek a fiatalok, csak akkor lehetnek jó ter­meink, ha a vezetőség elkép­­zv­eit a tagság ötleteivel is k­észítjük. Közösek a fel­­ada­taink, közösek az érde­keink, együtt kell döntenünk tehát a tennivalókról is, hi­szen egy-egy olyan népes alapszervezetben, mint ami­lyen a miénk is, másképp nem lehetne tettekre mozgósítani fiataljainkat. Hallottunk arról is a beszá­molóban, hogy az ifjúság a szocializmusért mozgalom be­töltötte hivatását, s a rövidebb lejáratú akciók lépnek helyé­be. Ez tovább növeli önállósá­gát, de feladatainkat is. A jö­vőben még inkább nekünk kell döntenünk arról, hogy mit veszünk fel programunk­ba, s milyen módszerekkel, hogyan valósítjuk meg a ki­tűzött célt. Érdemes hangsú­lyozni: nagyon sok múlik a hogyanon. Ügyelnünk kell arra is, hogy azokon a területeken is fej­lesszük tevékenységünket, ame­lyeket eddig elhanyagoltunk. Aknázzuk ki bátran azokat a lehetőségeket, amelyeket az újjászervezett Ifjú Gárda kí­nál. A mi iskolánkban a szó szoros értelemben harcolnak a fiatalok azért, hogy tagjai le­hessenek az Ifjú Gárdának és nem csupán a szép egyenruha vonzza őket. Felfigyeltek arra, Budapesten, az Építők Rózsa Ferenc Művelődési Házának nagytermében megnyílt a KISZ kongresszusa. A kongresszus elnökségében helyet foglalt Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára, Losonczy Pál, az Elnöki Tanács elnöke, Méhes Lajos, a KISZ Központi Bizottságának első titkára és Kárpáti Sándor, a KISZ KB titkára. ........ — ’ 'N (Wormser Antal felvétele) Telexen érkezett BEFEJEZTE MUNKÁJÁT A MONGOL ÍRÓSZÖVETSÉG KONGRESSZUSA Pénteken befejezte munká­ját a Mongol Írószövetség IV. kongresszusa. Többek között határozatot fogadtak el a vietnami nép igazságos harcának támoga­tásáról az Egyesült Államok agressziója ellen, valamint határozatot hoztak a közel­­keleti és a görögországi hely­zetről is. A kongresszus részt­vevői határozatukban elfo­gadták a Szovjet írószövet­ség IV. kongresszusának a világ kulturális munkatársai­hoz küldött üzenetét. Ismét Udvart választották meg a Mongol írószövetség elnökévé. NUKLEÁRIS ROBBANTÁS Az Egyesült Államokban a nevadai kísérleti telepen csü­törtökön kis hajtóerejű föld­alatti robbantást hajtottak végre. Az idén ez volt a 16. bejelentett amerikai nukleáris kísérlet. Az amerikai atomer­őbi­zott­­ság elismerte, hogy a robban­tás következtében kis meny­­nyiségű rádióalktivitás volt észlelhető a kísérlet, színhe­lyétől öt kilométernyire. Mint az UPI megállapítja, techni­kailag ez a „rádióaktív­ szel­­lőzés” megsértése az atom­­csendegyezménynek. A szóvivő még azt is elis­merte, hogy a múltban is voltak hasonló „kisebb inci­densek”. FOGLYOK INDONÉZIÁBAN A djakartai helyőrség ve­zérkari főnöksége pénteken közölte, hogy a fővárosban a betiltott Indonéz Komunis­­ta Párt 3400 tagját tartják fogva. A foglyok közül 225- en katonák voltak. Közlésé­ben még arra is kitért, hogy a hatóságok néhány foglyot szabadon bocsátanak, de előbb alapos kommunistaellenes agymosásban” részesítik őket. Nemzetközi Szövetkezeti Nap (3. oldal) H hét végi sportműsor (4. oldal) Tudományos kísérletek (3. oldal) Évzáró ünnepély a Tanácsakadémián A Tanácsakadémián tegnap tartották meg az 1966—1967-es tanév záróünnepélyét. A tan­évzárón jelen volt dr. Kiss György, a Minisztertanács ta­nácsszervek osztályának cso­portvezetője. A közel száz — közöttük húsz Vas megyei — végzős hallgató előtt dr. Németh Gyu­la, a Tanácsakadémia igazga­tója értékelte a tanév eredmé­nyeit, s kívánt további sike­reket a munkahelyükre vissza­térő községi tanács vb-elnö­­köknek és titkároknak. Ezután a hallgatók megkapták az aka­démia elvégzéséről szóló bizo­nyítványukat. A volt „növen­dékek” elutaztak jól megérde­melt szabadságukra, amelynek leteltével újra munkához lát­nak. Közlemény Koszigin kubai látogatásáról Havannában az alábbi hi­vatalos közleményt adták ki Koszigin szovjet kormányfő­­kubai látogatásáról: A kubai forradalmi kor­mány meghívására Koszi­gin, a szovjet minisztertanács el­nöke New Yorkból az ENSZ- közgyűlés rendkívüli üléssza­káról hazatérőben, néhány napra megállt Kubában. Ko­szigin és Fidel Castro, a ku­bai forradalmi kormány mi­niszterelnöke között megbe­széléseik folytak baráti, elv­társi légkörben. E megbeszé­lések lehetőséget nyújtottak, hogy teljes nyíltsággal eszme­­cserét folytassanak a féléket, kölcsönösen érdeklő kérdé­sekről.­­■* Ma Párizsban: De Gaulle—Koszigin találkozó A francia fővárosban beje­lentették, hogy Koszigin szov­jet miniszterelnök Kubából jövet péntek este Párizsba érkezik, ahol szombat dél­előtt 11 órakor tanácskozá­sokat kezd De Gaulle elnök­kel. A két államférfi először négyszemközt folytat megbe­szélést, majd a tárgyalások­ba néhány más francia és szovjet személyiséget is be­vonnak. A tanácskozások befejezté­vel De Gaulle magánlakosz­tályában a szovjet miniszter­­elnök tiszteletére ebédet ad, amelyen csupán néhány meg­hívott vendég vesz részt. A tervek szerint Koszigin szom­bat délután folytatja repülő­út­ját Moszkvába. ■. Podgomnij Szíriába utazott Nyikolaj Podgornij, a Szovjetunió Legfelsőbb Ta­­nácsa Elnökségének elnöke pénteken repülőgépen Szíria fővárosába, Damaszkuszba utazott. Nurredin Atasszi Szí­riai államfő és a szíriai kor­mány meghívására tesz ba­ráti látogatást a Szíriai Arab Köztársaságban. Újabb szovjet hajót bombáztak Haiphongnál A szovjet kormány erélye­sen tiltakozott az Egyesült Államok kormányánál amiatt, hogy az amerikai légierő bom­bát dobott­­ a Mihail Frun­ze szovjet kereskedelmi ha­jóra Haiphong kikötőjében. A jegyzék, amelyet ma ad­tak át az Egyesült Államok moszkvai nagykövetségének, rámutat, hogy június 29-én a szovjet kereskedelmi hajóra repeszbombát dobtak, amely felrobbantotta és kárt oko­zott a hajóban. A szovjet kormány jegy­zékben figyelmezteti az Egye­sült Államok kormányát, hogy az amerikai légierő ka­lóztámadásainak veszedelmes következményeiért ne­ki kell viselnie a felelősséget. * A Pentagon egy pénteken kiadott nyilatkozatban elis­merte: lehetséges, hogy ame­rikai bombázók eltaláltak egy szovjet hajót, amely Haiphong kikötőjében hor­gonyzott. A nyilatkozat a többi között kifejti, habár a pilóták utasítást kaptak, hogy kerüljék el a szovjet hajó­kat, lehetséges, hogy valame­lyik lövedék, amelyet egy légvédelmi állásnak szántak, a hajóra esett. A parancsno­kokat felkérték, vizsgálják meg a bombázásról készített fényképfelvételeket, hogy min­den lehetséges tájékoztatást megszerezzenek az incidens­ről.

Next