Vas Népe, 1967. szeptember (12. évfolyam, 206-231. szám)

1967-09-01 / 206. szám

Új tanév kezdődik A mai napon iskoláink­ban ünnepélyes tanévnyitókkal megkezdődik az 1967—68-as oktatási év. Ma még ugyan a hangsúly az ünnepélyes­ségre esik, mégis komoly munkáról van már szó, s egyben a számvetésre is alkalom lehetőség nyílik a tanévkezdés ürügyén. Új tanév nyílik a szó legtelje­­sebb értelmezésében, mert bár a diák az egyik szep­tembert csak olyannak látja mint a másikat,­­ a folyama­tosságban mégsem csak az ismétlődés érvényesül. Egy évvel mindannyian öregeb­bek lettünk, s az oktatási rendszerben is megannyi újdonságra számíthatunk. Sok vita után immár el­­■ dőlt, hogy iskolarendszerünk jó, helyes irányban fejlő­dik, a reform több hasznos, célszerű változást hozott és hoz, amelyek még tökélete­sebbé teszik az oktatást, nevelést. Az új tanévvel gimnáziumainkban lezárul a reform­ tantervek és tan­könyvek bevezetésének har­madik, utolsó előtti szaka­sza. Az idén megkezdődik az úgynevezett emelt szin­tű szakmunkásképzésre épü­lő esti szakközépiskolai ok­tatás, tovább korszerűsödik a nappali szakközépiskola. Nagy hatással lesz az isko­lai munkára a gazdasági re­form is, hiszen lényeges tan­anyagbeli változásokat hoz — elősorban a közgazdasági szakközépiskolákban. Úgy véljük, nem kell bizony­gatni, milyen sok lehetőség nyílik majd az oktatás és nevelés színvonalának eme­léséhez. A gimnáziumokban — a negyedik osztályok többsé­gében — a jövő szeptember­től új tantárgyat vezetnek be a Világnézetünk alap­jait. E nagyon komoly lé­pést sok-sok kísérlet, felké­szülés előzte meg, amely­ben a mi megyénk is je­lentős szerepet játszott, hi­szen évek óta szombathelyi gimnáziumban folytattak kísérleti oktatást. A most kezdődő tanév e szempont­ból is nagyon izgalmas, hi­szen a tantárgy általános bevezetése előtt már csak ebben a tíz hónapban van lehetőség arra, hogy kivá­logassák azokat a tanáro­kat, akik majd tanítják, felkészítsenek minden kö­zépiskolai tanárt, hiszen valamennyiük közreműködé­se nélkül elképzelhetetlen a Világnézetünk alapjai­nak eredményes oktatása. Csak néhány változtatást, illetve feladatot emeltünk ki a sok közül, ám ezek is igazolják fentebbi állítá­sunkat. Az új tanév fela­dataitól azonban mégsem szabad megijedni, hiszen az iskolai élet folytonosságában az elröppent egy év ismét tovább javította a munka feltételeit. A napokban ad­tunk hírt például arról, hány új iskola, illetve tan­terem épült, közzétettük, hány fiatal pedagógus lép katedrára. Korszerűsödtek a már meglevő iskolaépü­letek is, a felszerelés, ja­vultak az oktatás körülmé­nyei falun és városon egy­aránt. A tavalyihoz képest is több a lehetőség arra, hogy hatásosabban lépjünk előre a reform útján. Az iskolai munka további korszerűsítésében a legtöb­bet a pedagógusok tehet­nek. Rajtuk múlik, hogyan élnek, sáfárkodnak az új tantervekkel és tan­könyvek­kel, miképpen használják ki mindazokat a lehetőségeket, amelyekkel gyorsíthatják, jobbíthatják az oktatást, ne­velést. A nevelőkre vár el­sősorban , hogy részleteikben is gyakorlattá formálják azokat az alapelveket, ame­lyeket a reform során cé­lul tűztünk ki, az ő felada­tuk, hogy a fiatalok jól fel­készüljenek az életre, be­illeszkedjenek a közösségek­be, megszerezzék azt a ké­pességet és készséget, hogy önmagukat és környezetüket állandóan formálják, s meg­szeressék a rendszeres mun­kát, majdan pedig hivatá­sukat. Természetes, áldozatos munkájukban nem lesznek egyedül. A szülők és az ifjúsági szervezetek haté­kony segítséget nyújtanak a nevelőknek. Az új tanév feladatai közt azonban ott találjuk azt is, hogy a ve­lük való kapcsolatok elmé­lyítésére, e kapcsolat hasz­nosabbá tételére jobban kell törekedni az eddigieknél is. A mai naptól és a még kö­vetkező napoktól közel két­millió fiatal ül be az isko­lák padjaiba, akikkel a pe­dagógusok foglalkoznak majd. Indokolt tehát, hogy az oktatás, nevelés kérdései­vel még hatékonyabban tö­rődjenek az állami és tár­sadalmi szervek is. Járulja­nak hozzá még sokoldalúb­ban a­z iskolák fejlesztésé­hez az oktatási reform si­keréhez, mindenekelőtt a nyugodt, kapkodás nélküli oktatói-nevelői tevékenység megteremtéséhez. A tét óriási: ifjúságunk jövője. S az iskolákban meg­alapozott ismeretanyag mind társadalmi, mind pe­dig egyéni szempontból igen jelentős. A jövőben a ta­nuló számára sem közöm­bös, hogyan, miképpen sa­játítja el az ismereteket, hi­szen a megbecsülése is függ attól. Csak utalni kívánunk arra a fontos miniszteri rendelkezésre, amely a na­pokban látott napvilágot. E szerint a kezdő szakember, aki kitűnő, jeles, vagy­ jó rendű minősítéssel szerez oklevelet, vagy végbizonyít­ványt, a felső bérhatárnál is magasabb alapbért kap­hat. Középiskolai végzett­ség esetén 200, felső iskolai végzettségnél pedig 300 fo­rinttal kaphat többet, mint más kezdő dolgozó. A tanévkezdés ünnepélyes pillanataiban ilyen és ehhez hasonló gondokkal és fel­adatokkal is számolunk. A munka elkezdődött, jó egészséget, sok sikert kívá­nunk hozzá megyénk min­den nevelőjének. Szombaton délelőtti tanévnyitó az esti egyetemen Szombaton délelőtt tíz órai kezdettel Szombathelyen a Tanítóképző Intézet díszter­mében tartják az MSZMP Vas megyei Bizottsága Mar­­xizmus-Leninizmus Esti Egye­temének megyeszékhelyi tan­évnyitó ünnepségét. Az egy­séges pártoktatási igazgatóság rendezésében sorra kerülő tanévnyitón Vámos József, a megyei párt-végrehajtó bi­zottság tagja, a szombathe­lyi városi pártbizottság első titkára mond ünnepi beszédet. Az esti egyetem járási ta­gozatain az első oktatási na­pon, a járási pártbizottság ve­zetői nyitják meg az új tan­évet. A KISZ megyei vb-ü­lés napirenden: a szövetkezeti fiatalok helyzete és a politikai oktatás Tegnap délelőtt Szombathe­lyen ülést tartott a KISZ megyei végrehajtó bizottsága, írásos előterjesztés alapján elemezték a kisz-ekben dolgo­zó fiatalok helyzetét, együtt­működésüket a KISZÖV-vel. Napirenden szerepelt az ifjú­sági szövetség 1967—68-as po­litikai oktatási terve, illetve az oktatás előkészítésével kap­csolatos feladatok. Megtár­gyalták továbbá a megyei Úttörő Elnökség munkatervét, valamint a KISZ megyei bi­zottságának 1967. évi első fél­ • AZ MSZMP VAS MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A VAS MEGYEI TANÁCS LAPJA • XII. évfolyam, 206. szám____________________________Ára 50 fillér___________________________1967. szeptember 1. Péntek Az arab csúcsértekezletről 3. oldal) Kik kapunak bkk­avitás! ? (3. oldal) A rádió és televízió jövő heti műsora (4. oldal) Diósgyőr — Haladás 3:2 (1:1) (4. oldal) Milyen támogatást kapnak a termelőszövetkezetek ? A Minisztertanács ülése A kormány Tájékoztatási Hivatala közli: A Minisztertanács csütörtö­kön ülést tartott A mezőgaz­dasági és élelmezésügyi és az igazságügyi miniszter előter­jesztette a mezőgazdasági ter­melőszövetkezetekről, vala­mint a földtulajdon és a föld­­használat továbbfejlesztéséről szóló törvények tervezetét. Ezeket a kormány június 22-i ülésén már megtárgyalta, majd az országgyűlés állandó bizottságainak javaslatait és észrevételeit figyelembe véve az előterjesztők több vonat­kozásban módosították. A kormány a két törvény ter­vezetét megvitatta, elfogadta, s úgy határozott, hogy az or­szággyűlés elé terjeszti. A pénzügyminiszter benyúj­totta a gazdasági és pénzügyi ellenőrzés rendjének szabályo­zásáról szóló törvényerejű rendelet tervezetét. A minisz­tertanács úgy határozott, hogy a tervezetet a Népközársaság Elnöki Tanácsa elé terjeszti. Az Országos Tervhivatal elnökének előterjesztése alap­ján a kormány megvitatta és elfogadta az 1968. évi népgaz­dasági terv kidolgozásának alapjául szolgáló főbb célkitű­zéseket és irányelveket. A pénzügyminiszter és a mezőgazdasági és élelmezés­­ügyi miniszter javaslatai alap­ján a kormány határozatot és rendelet hozott a mezőgazda­­sági üzemek jövedelemszabá­lyozási rendszeréről, továbbá a földadóról, valamint a me­zőgazdasági termelőszövetke­zetek jövedelemadójáról. A mezőgazdasági és élel­mezésügyi miniszter jelentést tett a nyári mezőgazdasági munkák végrehajtásáról és az őszi munkákra való felkészü­lésről. A kormány a jelentést tudomásul vette. Elismerését és köszönetét fejezte ki a me­zőgazdasági üzemek, a fel­vásárló vállalatok dolgozói­nak és mindazoknak, akik odaadó munkájukkal elérték, illetve előmozdították, hogy a búza holdankénti átlagtermé­se meghaladta a 14 mázsát, s bár a vetésterület a felsza­badulás előttihez képest ke­reken 1 millió holddal keve­sebb, ez a termés újig fede­zi a lakosság teljes ellátását. A kormány kötelezte az il­letékes minisztereket és az országos hatáskörű szervek ve­zetőit, hogy az őszi munkák s­ikeres elvégzéséhez szükséges intézkedéseket tegyék meg. Felkéri a mezőgazdasági és valamennyi érintett vállalat, intézmény és szervezet dolgo­zóit: tegyenek meg mindent a kapásnövények, a szőlő és­ a gyümölcs eredményes beta­karításáért és feldolgozásáért, s az őszi munkák gondos el­végzésével biztosítsák a jövő évi megfelelő termés feltéte­leit. A Minisztertanács az orszá­­gos műszaki fejlesztési bizott­ság elnökének előterjesztése alapján módosította a bizott­ság szervezetéről és működé­séről szóló, 1962-ben kiadott határozatát. A kormány ezután egyéb ügyeket tárgyalt. . Szeptember közepén megalakulnak a területi szövetségeit Vas megyében Tegnap Szombathelyen együttes ülést tartott a kö­zeljövőben a sárvári és a szombathelyi székhelyen mű­ködő termelőszövetkezetek te­rületi szövetségének előkészí­tő bizottsága. Az ülésen meg­jelent Virágh István, a Ter­melőszövetkezetek Országos Tanácsának főtitkár-helyettese, Czirák Ferenc, a megyei párt­­bizottság titkára. Nagy József, a megyei tanács vb-tagja, me­zőgazdasági és élelmezésügyi osztályvezető. Dr. Kovács János, a me­gyei tanács vb-elnökhelyette­­se, a területi szövetség me­gyei előkészítő bizottságának elnöke ismertette a legutóbbi ülések óta végzett munkát. Az együttes ülésen olyan határozat született, hogy a sárvári székhellyel működő területi szövetség szeptember 13- án, a szombathelyi szék­hellyel működő szeptember 14- én tartja alakuló ülését. A szövetségek függetlenített munkaköreinek betöltésére pá­lyázatot hirdetnek, s azok alapján választják ki a szak­mailag és politikailag legrá­termettebbeket. —­u — Úi mezőgazdasági nagyüzemek jövedelemszabályozási rendszere A mezőgazdasági nagyüze­mek jövedelemszabályozási rendszeréről szóló kormány­­határozat egységes szekezet­­ben foglalja össze a mezőgaz­dasági nagyüzemek (termelő­­szövetkezeteknek, állami gaz­daságoknak, egyszerűbb mező­­gazdasági szövetkezetek közös gazdaságainak) a gazdaságirá­nyítás új rendszerében érvé­nyesülő támogatási, anyagi ér­dekeltségi és adózási rendsze­rét így a közismert — a mezőgazdasági termelőszövet­kezetek támogatását tartal­mazó — 3004-es kormányha­tározat megújítása nem szük­séges. A közelmúltban meghirde­tett árintézkedések következ­tében a mezőgazdasági felvá­sárlási árszínvonal emelkedik. Mivel a mezőgazdasági nagy­(Folytatás a 2. oldalon) Eredményesen fejlődött Szombathely kereskedelmi hálózata De­ütést tartott a városi tanács óta eltelt időszak eseményei­ről a vb-nek a tanács két ülése között végzett mun­kájáról, a lejárt határide­jű határozatok végrehaj­tásáról Gyurácz János, a városi tanács vb-elnöke tájé­koztatta a megjelenteket. Ez­után került sor a Szombat­hely város kereskedelmi hely­zetéről szóló jelentés ismer­tetésére, amelyet Keszei Já­nos, a városi tanács vb elnök­helyettese terjesztett a tanács­ülés elé. A jelentés bevezetőjében megállapítja, hogy az utóbbi két esztendőben — 1965-ben tárgyalt a városi tanácsülés hasonló jelentést — a város kereskedelmi hálózata is, a lakosság ellátása is igen so­kat fejlődött. Annak ellenére, hogy mind élelmiszer, mind iparcikk boltjainkban jelentősen na­gyobb árukészletek állnak a vásárlók rendelkezésére, vál­tozatlanul gond, hogy néhány áruból nincs elég, vagy a mi­nőséggel, illetve a választék­kal kapcsolatban merülnek fel kifogások (tőkehús, szalonna, gyerekcipő, stb.). Számottevően javult az áru­ellátás a piacon is, a város zöldség- és gyümölcsellátását a szentesi, a csongrádi tér­(Folytatás a 2. oldalon) Szombathely város tanácsa tegnap ülést tartott. Az ülé­sen jelen volt Vámos József, a megyei párt-vb tagja, a városi pártbizottság első tit­kára. Fegyveres István és Rujsz Lászlóné, Szombathely város országgyűlési képvise­lői. A tanács legutóbbi ülése éves költségvetését,Új típusú, XT kétsoros tárcs­ás korona az országos mezőg­azdasági kiállításon.

Next