Vas Népe, 1967. október (12. évfolyam, 232-257. szám)

1967-10-01 / 232. szám

• AZ MSZMP VAS MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A VAS MEGYEI TANÁCS LAPJA • XI. évfolyam, 232. szám____________________________Ara­tO fillér_________________________ 1967. október 1. Vasárnap Jövőt körvonalazó új törvények Véget ért a parlament­iléssza­ka. A képviselők tör­vényerőre emelték az új Munka Törvénykönyvét, va­lamint a termelőszövetkeze­tekről, a földtulajdon és földhiasználat további fejlesz­téséről szóló törvényeket. Az ülésszak munkáját meg­előzően több százezer mun­kás és parasztember, jogá­szok és más értelmiségiek vettek részt a javaslatok előkészítésében, szóltak hoz­zá és vitakoztak. Nyu­godtan mondhatjuk, hogy akinek a készülő törvény­­ter­vezetekkel kapcsolatban mondara­valója volt, az el­mondhatta, akinek javasla­ta volt, az megtehette. Ezért is van, hogy a parla­ment ülésszaka lényegesebb módosítások, számottevő el­lenszavazat vagy tartózko­dás nélkül emelte törvény­erőre a beterjesztett tör­vényjavaslatokat. Amióta a gazdaságirányí­tás reformjáról szóló párt­­határozat tavaly májusban napvilágra került, nyilván­valóvá vált, hogy a terme­lési viszonyok fejlődésében bekövetkező változásokat a jogalkotásnak is nyomom kell követnie. Az iparban olyan változások tanúi va­gyunk, amelyek a gazdaság­irányítási rendszer reform­ja nélkül is számos módo­sítást tűztek volna napi­rendre. Az új mechaniz­mus kiszélesítette ezeknek a már amúgy is megérett változásoknak a körét. A törvények lényegében elvi körvonalazásai a mun­kavállalók és a munkásokat alkalmazók jogainak, köte­lezettségeinek a termelőszö­vetkezeti gazdálkodás kere­teinek, a földhasználat mi­kéntjének. Nagyobb a gaz­dasági önállóság, szélesebb a társadalmi felelősség. Sok mindenről, az eddiginél lé­nyegesen többről, lehet, kell dönteni az üzemekben, gaz­daságokban, munkahelyeken. Az újonnan alkotott tör­vények néhány vonatkozá­sát, mint társadalmilag rendkívül fontosat, külön is érdemes megemlíteni, mél­tatni. Tovább szélesedett a tár­sadalmi egyenlőség. Az új Munka Törvénykönyv rög­zíti, hogy az egyedülálló apákat a jövőben az egye­dülálló anyákkal hasonló jogok illetik meg. Falvainkban történelminek nevezhető változás zajlott le az elmúlt években. A termelőszövetkezetek nem­csak megalakultak, hanem kialakult és megszilárdult szervezetük is. A törvények, amelyek működésüket sza­bályozták, szinte kivétel nélkül elavultak. Egyik-má­sik közülük, mint például a közgyűlések hatásköréről és a segédüzemági tevékeny­ségről szóló, egyenesen aka­dályozta a további fejlődést. Az új rendelkezések, az új törvények azonban új távlatokat nyitottak. Az egyre jobban gazdálkodó termelőszövetkezetek jobban érvényesíthetik gazdasági elgondolásaikat, jobban ki­használhatják lehetőségei­ket. Ez azonban szükség­szerűen igényli azoknak az új kereteknek a törvénybe iktatását, amelyek között a szövetkezeti gazdaságok a jövőben munkájukat végzik. A földreform­, az 1950-es évek egymást követő tago­sításai, a f­öldfelajánlások, és az egész két évtizedes földhasználat, olyan bonyo­lult körülményeket idézett elő a földviszonyokban, hogy ezek tisztázása a ter­melőszövetkezeti élet egyik legfontosabb problémájává lépett elő. A gazdálkodási biztonságot és a gazdai tu­datot egyaránt megerősíti, kiteljesíti a mostani parla­menti ülésszakon megalko­tott földjogi törvény. Megyénkben is több szá­zan, ezren vettek részt a törvényjavaslatok előkészí­tésének munkájában. Me­gyénk egyik képviselője is hallatta szavát a parlament vitájában, véleményezett, sőt kifogás tárgyává tett olyan részleteket, amelyek­nek pontos értelmezését, a végrehajtási utasításokban feltétlenül világossá kell tenni. Bár a törvények hétköz­napi munkájában való al­kalmazása az előttünk álló évek feladata, azt most is elmondhatjuk, hogy hosszú időre szóló lehetőségek előtt nyitottak kaput, iparban, mezőgazdaságban egyaránt. Szanati Anna Társadalmi munkán a Vörös-brigád Úgy kezdték a napot, mint máskor. Hajnalban keltek, mire felszállt a nap, már ott voltak mind az új lakótelepen. Megérkeztek a vontatók, s rög­tön munkához láttak. Mire kiértünk hozzájuk, már jókora darabon elegyengették a termő humuszt. A Vörös-brigád a szombathelyi Kertészeti Vál­lalatnál dolgozik. Kezük nyomán szépül csinosodik a város, parkokat, játszótereket létesítenek. Néha túl­jutnak a megyeszékhely határain. Nyárelőn például a büki fürdőtelepen parkosítottak. — Akkor fogtunk össze először Vietnamért — mondta Vörös István, a brigadéros. — Most megint itt vagyunk, a szabad szombatot ismét társadalmi munkában töltjük el. Reggel hatkor kezdtük a mun­kát, a Derkovits lakótelepen rövidesen átadásra ke­rülő óvoda és bölcsőde környékét parkosítjuk. A brigád tagjai keményen fogták a csákányt, lapátot. Tíz óráig több mint harminc pótkocsi földet szállítottak be Újperintből és 25—30 centis vastag­ságú rétegben elplanírozták. Teljes műszakot tartot­tak, déli egy óráig fogták a szerszám nyelét. Ugyan­úgy kezdték a napot, mint máskor Azzal a különb­séggel, hogy hasznos, értékes munkájukért nem vár­nak fizetést. A szívük parancsára, egy távoli ország megsegítésére, a Derkovits lakótelepi gyermekek örö­mére dolgoztak ezen a szabad szombaton. — p­o­ l Kádár János vezetésével párt- és kormányküldöttség utazik Csehszlovákiába Csehszlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottságá­nak és a Csehszlovák Szocia­lista Köztársaság kormányá­nak meghívására Kádár Já­nosnak, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizott­sága első titkárának vezetésé­vel október első felében ma­gyar párt- és kormánykül­döttség utazik baráti látoga­tásra Csehszlovákiába. Egy hét a külpolitikában (2. oldal) Őr­füzek (3. oldal) Razzia, jó szándékkal (4. oldal) Ma: Haladás-romló (6. oldal) Meszlen és Bük is befejezte a vetést Tegnap az utolsó holdakon is földbe tették a búzát a meszleni tsz-ben. A vetést szeptember második felében kezdték el a jól gazdálkodó szövetkezetben, s szeptember utolsó napján be is fejezték: összesen 400 holdnyi terü­letet vetettek be a traktoro­sok, akik a jubileumi verseny jegyében végezték munkáju­kat, s vállalásukat napokkal a határidő előtt kifogástalan minőségben teljesítették. A gépek most teljes egészében a termények betakarítására és az őszi mélyszán­tásra áll­tak át. Tegnap délben kaptuk a te­lefonjelentést a büki Lenin Termelőszövetkezetből is: a hatszázadik holdon is földbe került a kenyérgabona, s a mai nappal pontot tesznek a munka végére. Elvetettek ezen felül 52 hold takarmány­­keveréket, a jövő hétre már csak a takarmánybúza marad. 82 holdnyi ősziárpájuk már zöldell. Hatvan holdon végez­tek eddig az őszi mélyszántás­sal, hétfőn­ látnak hozzá a burgonya szedéséhez. A ku­koricával és a cukorrépával még várnak, csak a jövő hé­ten kezdik meg betakarítását. Járdásítás Halastón. (Képes riport a 4. oldalon­) Gosztonyi János elvtárs választókerületében és a Sajtóklubban Sajtóklubot iktattak az idén a Művelődési és Sportház éves programjába. Ennek keretében minden ötödik kedden egy-egy országos lap, folyóirat főszer­kesztője, vezető munkatársai tanácskoznak az érdeklődő ol­vasókkal. Október 3-án, kedden este 7 órai kezdettel kerül sor a Sajtóklub első összejövetelére. Ez alkalommal dr. Gosztonyi J­ános, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, a Nép­­szabadság főszerkesztője lesz a klub vendége. Másnap, szerdá­n délelőtt 20 12-ig Ostffyasszonyfán, a községi tanácson képvisel® fogadóórát, este pedig Pápó­­con képviselői beszámolót tart Gosztonyi János elvtárs. Üzbég baráti küldöttség érkezett hazánkba Az október 3-án kezdődő üzbég kulturális napok alkal­mából szombaton hattagú üzbég baráti küldöttség érke­zett hazánkba M. T. Turszu­­novnak, az Üzbég Kommu­nista Párt Politikai Bizottsága póttagjának, az Üzbég Köz­ponti Állami Népi Ellenőr­zési Bizottság elnökének veze­tésével. A delegációnak tagja V. J. Zahidov akadémikus, az Üzbég SZSZK művelődésügyi minisztere is. A küldöttséggel együtt húsz tagú művészcso­port, valamint a bahor-üzbég népitánegyüttes is hazánkba érkezett. A vendégeket a Ferihegyi repülőtéren Brutyó János, az MSZMP Központi Ellenőrzési Bizottságának elnöke, dr. Or­bán László, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának tagja, a művelődésügyi miniszter első helyettese, Mihályfi Ernő, a Magyar—Szovjet Baráti Tár­saság elnöke, valamint az MSZBT és a külügyminiszté­rium több vezető munkatársa fogadta. Ott volt F. J. Tyitov, a Szovjetunió magyarországi­ nagykövete és a nagykövetség több tagja is. (MTI) .

Next