Vas Népe, 1967. december (12. évfolyam, 284-308. szám)

1967-12-01 / 284. szám

XII. évfolyam, 284. szám Ara­tO fillér 1967. december 1. Péntek A Pravda megemlékezése Münnich Ferencről Valamennyi csütörtökön megjelent szovjet lap közli az MSZMP Központi Bizott­ságához és a Magyar Nép­­köztársaság kormányához Münnich Ferenc halála alkal­mából intézett táviratot. A Pravda meleghangú mél­tatásban emlékezik meg Mün­nich Ferencről, a lánglelkű forradalmárról, a kommuniz­mus eszméjének bátor harco­­sáról. A cikk hangsúlyozza: a magyar dolgozók mély gyászá­szában teljes szívvel osztoz­nak a szovjet emberek, akik jól ismerték Münnich Feren­cet, a Szovjetunió igaz barát­ját, akinek egész élete össze­forrott a marxizmus—leniniz­­mus eszméinek, a Nagy Ok­tóber eszméinek győzelméért vívott harccal. Münnich Ferenc mozgalmas, harcos életpályájának meg­rajzolása után a Pravda rá­mutat: A magyar nép dicső fia életének igazságát a Nagy Október eszméiben, a nép boldogságáért vívott harcban találta meg. Münnich Ferenc nagy barátja volt a szovjetek országának, amelyet második hazájaként tartott számon. A Szovjetunióért tett nagy szol­gálatai elismeréseként több­ízben szovjet érdemrendek­kel tüntették ki. Legutóbb október 50. évfordulója ünne­pi napjaiban Lenin-rendre ér­demesítették. A genfi leszerelési értekel­et ülése Csütörtökön újabb ülést tartott a tizenhét hatalmi genfi leszerelési értekezlet. A csü­törtöki ülés résztvevői elhatá­rozták, hogy két hét múlva, december 14-én, másfél hó­napra elhalasztják a tanács­kozás munkáját. A szünet idején a leszerelési értekezlet jelentést terjeszt az ENSZ elé az atomfegyverek további elterjedésének meg­akadályozása érdekében ed­dig végzett munkájáról. Ezt követően az értekezlet január vége felé Genfben folytatja munkáját. Rhodesia A Nationalist című tanzániai kormánylap szerint kedvezőek a feltételek ahhoz, hogy Dél- Rhodesia afrikai lakossága algériai típusú felszabadító há­borút vívjon Ian Smith fehér­telepes rendszere ellen. Ehhez azonban nem elegendő az Af­rikai Egységszervezet Felsza­­badítási Bizottsága által nyúj­tott segítség. A megoldás az lenne, ha a Rhodesiával szom­szédos független afrikai orszá­gok bilaterális támogatást nyújtanának Zimbabwe fel­szabadító erőinek. Zimbabwe népe tudatában van, hogy a szabadságot nem hozhatja meg számára sem Anglia, sem az­ ENSZ, sem az Afrikai Egység-­­ szervezet. Saját magának kell kiharcolni a nemzeti független­séget. Ez a harc hosszú és vé­res lesz. " A Minisztertanács ülése A Kormány Tájékoztatási Hivatala közli: A Miniszter­­tanács csütörtökön ülést tar­tott A napirend megtárgya­lása előtt az ülésen elnöklő Fehér Lajos, a Miniszterta­nács elnökhelyettese méltatta azokat a kimagasló érdeme­ket, amelyeket a szerdán el­hunyt dr. Münnich Ferenc szerzett a magyar nép felsza­badításáért, hatalmának ki­vívásáért, megszilárdításáért és a nemzetközi munkásmoz­galomban a népek szabadsá­gáért egész életén át folyta­tott harcában. A Miniszterta­nács úgy határozott, hogy jegyzőkönyvben örökíti meg dr. Münnich Ferencnek, a forradalmi munkás-paraszt kormány volt elnökének em­lékét és elévülhetetlen érde­meit. Az ülés napirendjének első pontjaként az Országos Terv­hivatal elnöke előterjesztette a népgazdaság jövő évi fej­lesztési tervét. A kormány a tervet megtárgyalta és elfo­gadta. A pénzügyminiszter előter­jesztette a jövő évi állami költségvetés tervezetét. A kormány megvitatta, elfogad­ta, s felhatalmazta a pénz­ügyminisztert, hogy a javas­latot az országgyűlés elé ter­­jessze. A pénzügyminiszter és az Országos Tervhivatal elnöké­nek javaslatai alapján a Mi­nisztertanács határozatot ho­­zott a jövő évi hitelpolitikai irányelveikről. A munkaügyi miniszter je­lentést tett az első három­negyedév munkaügyi helyze­téről. A kormány a jelentést tudomásul vette. Az igazságügyminiszter be­­nyújtotta a Polgári Törvény­­könyv módosításáról, vala­mint a választottbírósági el­járásra vonatkozó rendelke­zések módosításáról szóló tör­vényerejű rendeletek terve­zetét. A kormány az előter­jesztéseket megvitatta, s úgy határozott, hogy a tervezete­ket a Népköztársaság Elnöki Tanácsa elé terjeszti. A Minisztertanács ezután egyéb ügyeket tárgyalt. Ezeknek megfelelően álla­pítják meg a hitelpolitikai irányelvek a hitelezés általá­nos feltételeit (a hitelek mennyiségét, lejáratát ka­matait, stb), ezek elősegítik, hogy a vállalatok csak gaz­daságos tevékenységeikre igé­nyeljenek hitelt. Az irányelvek az általános­nál kedvezőbb feltételeket ál­lapítanak meg egyes olyan területekre, amelyeknek fej­lesztését a népgazdasági terv előnyben kívánja részesíteni. Hosszabb lejárattal és alacso­nyabb kamattal nyújthatók hitelek a mezőgazdasági ter­melőszövetkezeteknek és álta­lában a mezőgazdasági terme­­lésre, a lakosság részére nyúj­tandó szolgáltatások fejlesz­tésére, egyes építőanyagok termelését vagy energia­­megtakarítást előmozdító beruházásokra. Szigorúbb hitelfeltételeket állapítanak meg, esetleg meg is tagadják a hitelt a forgó­eszköz hitelezésben azoknál a gazdálkodó szerveknél, ame­lyeknél túlzott készletezési törekvések tapasztalhatók, vagy tartós zavar mutatkozik termékeik értékesítésében, továbbá az olyan beruházási hitelkérelmek elbírálásánál, amelyek indokolatlanul vagy a lehetőségeket meghaladó mértékben igényelnek devi­zát. Amennyiben a népgazdaság érdeke megkívánja, a hitel­­politikai irányelveknek meg­felelően devizahitel is adható, amelyet az­ adott devizában kell kamataival együtt vissza­fizetni. A Hitelpolitikai Tanács fel­adata, hogy a Minisztertanács által jóváhagyott hitelpolitikai elvek megvalósulását bizto­sítsa. II jővő évi in­t­­fiolitikai irányelvek A jövő évi hitelpolitikai irányelvek meghatározzák a pénzintézetek hitelezési tevé­kenységének fő vonásait. A bankok által nyújtott hi­teleknek elő kell mozdítaniuk a fogyasztási és a beruházási javak piacán az egyensúly biztosítását, a keresletnek megfelelő árualapok növeke­dését, valamint a külkeres­kedelmi célok megvalósítását. Ennek érdekében a rendsze­resen értékesíthető áruk ter­melésére a bankok — meg­határozott feltételek mellett — korlátozás nélkül nyújta­nak hitelt, viszont a hitele­zés eszközeivel is korlátozzák majd az eladhatatlan vagy nehezen értékesíthető készle­tek felhalmozódását és a nép­gazdaság számára nem haté­kony beruházásokat. Feltehető, hogy a beruhá­zási hitelek iránti igények az erre a célra tartósan leköt­­hető pénzforrások mennyisé­gét meghaladják, ezért az igé­nyeket versenytárgyaláson bírálják el, s azokra a beru­házásokra adnak hitelt, ame­lyek gazdaságosak és a leg­gyorsabban megtérülnek. A TOT értekezlete A Termelőszövetkezetek Or­szágos Tanácsa csütörtökön ülést tartott. Az ülésen részt vett Dobi István, az Elnöki Tanács nyugalmazott elnöke, dr. Erdei Ferenc akadémikus, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának főtitkára, vala­­mint a gazdasági irányító szervek számos vezetője. Szabó István, a Termelő­szövetkezetek Országos Taná­csának elnöke beszámolt az az országos elnökség és tit­kárság eddigi munkájáról, a területi szövetségek megala­kulásáról, az elmúlt hóna­pokban végzett munkájuk ta­pasztalatairól. Elmondotta töb­bek között, hogy a termelő­szövetkezetek I. országos kong­resszusa óta az Országos Ta­nács elnöksége és titkársága behatóan tanul­­mányozta és felelősséggel véleményezte az új gazdaságirányítási rend­szer előkészítését, bevezetését szolgáló intézkedéseket, az el­nökség megvitatta a termelő­szövetkezeti törvényt, a föld­törvény, valamint ezek vég­rehajtási rendelkezései terve­zetét, megtárgyalta a terme­lőszövetkezetek információs rendszerére kidolgozott javas­latot, valamint a termelőszö­vetkezetek szocialista munka­­versenyének feltételeit. Az el­nökség irányelveket adott ki a termelőszövetkezeti jogvé­delem továbbfejlesztésére. Az elmúlt hónapban meg­kezdték működésüket, az Or­szágos Tanács bizottságai is. A szociális és kulturális bi­zottság megtárgyalta a ter­melőszövetkezeti szociális és kulturális alapok felhaszná­lásának problémáit, a közgaz­dasági és áruforgalmi bizott­ság "a termelőszövetkezetek vagyonbiztosításának kérdéseit és termelőszövetkezeteket érin­tő árintézkedéseket vitatta meg. A termelőszövetkezeti moz­galom nagy jelentőségű ese­ménye, hogy országszerte megalakultak a területi szö­vetségek: a fővárosban kettő, a megyei székhelyeken tizen­kilenc, egyéb helyeken hu­szonhét, összesen 48 területi szövetség alakult. A szövet­kezeti parasztság a közgyűlé­seken, alakuló küldöttgyűlése­ken közvetlenül vagy küldöt­tei révén helyeselte a területi képviseleti szervek megalakí­tását, egyetértését fejezte ki a párt és a kormány agrárpo­litikai céljai, illetve legutób­bi gazdaságpolitikai intézke­dései iránt. A területi szövet­ségeket létrehozó küldöttgyű­lések a szövetkezeti paraszt­ság politikai érettségének erő­teljes fejlődéséről tanúskod­tak. Az ország mezőgazdasági termelőszövetkezetei és terme­lőszövetkezeti csoportjai csak­nem teljes számban csatlakoz­tak a területi szövetségekhez. A területi szövetségek nagy része megalakulása után gyor­san megtalálta helyét, s meg­kezdte tevékenységét, amely­­lyel főként az új termelőszö­vetkezeti törvény adta széle­sebb körű lehetőségek kihasz­nálásában, a közös gazdasá­gok közötti együttműködés mi­előbbi kibontakoztatásában se­gítik a szövetkezeteket. Az elnöki beszámoló után dr. Nagy Sándor, a TOT fő­titkára beterjesztette a ter­melőszövetkeztek információs rendszerére vonatkozó javas­latot. Kifejtette hogy az új gazdaságirányítási rendszer vi­szonyai között, a termelőszö­vetkezetek önálló vállalati gazdálkodásának­­ és önigazga­tásának erősödésével számot­tevően növekszik majd a szö­vetkezeti gazdaságok informá­ció-igénye. Ezért szükségesnek látszik, hogy ne csupán az irányító és képviseleti szer­vek, hanem az egyes gazda­ságokon belül a különböző szintű vezetők is időben meg­kapják a munkakörüknek meg­felelő információkat. A tsz-ek az információk alapján ki­alakított elképzeléseiket a tu­dományos intézményekkel el­lenőrizhetik, a döntés joga azonban — az ismeretek bir­tokában —, mind a gazdaság termelési szerkezetét, mind új beruházásait illetően kizáró­lag magukra a termelőszövet­kezetekre tartozik. Igen jó ütemben halad a Szentgotthárdi Selyemgyár több mint 200 millió forintos bővítése. Az új üzemrészek a leg­korszerűbb követelményeknek megfelelően épülnek. Mint ké­pünkön is látható, méltó helyet kapott a meó is. Világos, napfényes, tágas helyiség áll a rendelkezésére. Mi sem bizo­nyítja ezt jobban, mint a legutóbbi értékelés szerint a gyárban termelt áru első osztályú részaránya 99,1 százalék volt. Befejeződtek a magyar—szovjet tárgyalások Fock Jenő, a magyar forra­dalmi munkás-paraszt kor­mány elnöke november 25—től 30-áig baráti látoga­tást tett Moszkvában. A szovjet párt- és kormány­küldöttség idén szeptember­ben Magyarországon tett lá­togatása során létrejött meg­állapodással összhangban, Alekszej K­oszigin,­ a Szovjet­unió Minisztertanácsának el­nöke és Fock Jenő magyar kormányelnök tárgyalásokat folytatott a Szovjetunió és Magyarország közötti , testvé­ri együttműködés továbbfej­lesztését érintő kérdések szé­les köréről. Magyar részről a tárgyalá­sokon részt vett Tímár Má­tyás, a kormány elnökhelyet­tese, Hetényi István, az Or­szágos Tervhivatal elnökhe­lyettese és Tordai Jenő külke­reskedelmi miniszterhelyettes. Szovjet részről a tárgyalá­sokon Mihail Leszecsko és Vlagyimir Ovtkov, a Minisz­tertanács elnökhelyettesei, Va­­szilij Gorbuzov pénzügymi­niszter, Nyikolaj Patovcsev külkereskedelmi miniszter és Nyikolaj Mirotvorcev, a szov­jet Állami Tervbizottság el­nökhelyettese vettek részt. A felek kifejezték azt a meggyőződésüket, hogy az el­ért megállapodás előmozdítja a két ország közötti együtt­működés további elmélyíté­sét és kiszélesítését gazdasági, kereskedelmi, valamint mű­szaki és tudományos téren. A tárgyalások a teljes köl­csönös megértés és a testvéri barátság szellemében zajlot­tak le. Fock Jenő eltu­rasott Moszkvából Fock Jenő, a forradalmi munkás-paraszt kormány el­nöke, a Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizott­ságának tagja csütörtökön Moszkvából repülőgépen ha­zautazott. Fock Jenő novem­ber 25-e óta baráti látogatá­son tartózkodott a Szovjet­unióban. A magyar és szovjet zászlókkal­ díszített vnukovói repülőtéren Alekszej Koszi­gin, a szovjet Minisztertanács elnöke, Kirill Mazurov, a Mi­nisztertanács első elnökhelyet­tese, miniszterek és más hi­vatalos személyiségek búcsúz­tatták a magyar vendégeket. ★ Fock Jenőt, a Miniszterta­­nács elnökét a Ferihegyi re­pülőterein a kormány több tagja meleg fogadtatásban részesítette. A miniszterelnök a repülőtéren adott nyilatko­zatában annak a vélemény­nek adott kifejezést, hogy a moszkvai tárgyalások ered­ményesek voltak hazáink számára. A Vas megyei országgyűlési képviselői klub novemberi programjában Vas megye mezőgazdasága terme­lési eredményeinek elemzése szerepelt. A téma megtárgya­lására tegnap Szombathelyen, a Hazafias Népfront megyei klubjában került sor, ahol megyénk országgyűlési kép­viselői több meghívott mező­­gazdasági szakemberrel, köz­gazdásszal folytattak eszme­cserét. A vitaindító előadást dr. Zsigmond László, a me­gyei képviselőcsoport elnöke tartotta, majd dr. Kovács Tibor, a megyei Statisztikai Hivatal vezetője ismertette az idei legfőbb termelési mutató­kat, valamint a szövetkezeti gazdaságok összevonásának közgazdasági tapasztalatait. Varga László, a horvátzsidá­­nyi tsz főagronómusa és Windisch Mátyás kombájnos helyi tapasztalataikat ismer­tették a képviselőkkel, akik az elkövetkezőkben — a költ­ségvetési vitában — a par­lamentben felhasználják a megbeszélésen összegezett megyei tapasztalatokat. — A klubdélutánon a megyei képviselők között ott volt Machó István, a Hazafias Népfront megyei titkára is.

Next