Vas Népe, 1967. december (12. évfolyam, 284-308. szám)

1967-12-01 / 284. szám

Görög foglyok Piet de Jong holland mi­niszterelnök szerdán a felső­­házban egy kérdésre végszól­va bejelentette, hogy Hollan­dia hajlandó menedékjogot biztosítani a görögországi bör­tönökben sínylődő politikai foglyoknak. A holland ajánlat válasz a görög rezsimnek ar­ra a nyilatkozatára, amely szerint az athéni kormány kész átadni 2500 politikai fog­lyot olyan országnak, amely befogadja őket. Hozzáfűzte, hogy Hollandia az ügyben kapcsolatot teremtett a Nem­zetközi Vöröskereszttel is. 2 Ciprus Csütörtökön reggel Cyrus Vance amerikai utazó nagy­követ nicosiai tárgyalásainak befejeztével visszaérkezett a görög fővárosba. Vance csü­törtökre virradó éjszaka hét órán át tárgyalt Nicosiában Malkariosz elnök­kel a válság megoldásáról. Jól tájékozott források sze­rint a török—görög megegye­zés feltételeinek elfogadása vagy elutasítása helyett Ma­­kariosz és kormánya kifogá­sokkal élt, amelyeket részle­tesen meg is indokolt. E ki­fogásért lényege arra a török követelésre vonatkozik, hogy oszlassák fel Cipruson a nem­zeti gárdát (miliciát) Maka­­rosz viszont ragaszkodik eh­hez a fegyveres erőhöz, mert benne lát oltalmat egy eset­leges török invázióval szem­ben. Ezen túlmenően Malka­­riosz csak abban az esetben hajlandó hozzájárulni a szi­geten tartózkodó görög csapa­tok kivonásához, ha Törökor­szág szavatolja, hogy sohasem támadja meg Ciprust. Ankarában viszont az 1960-­­ as megállapodások értelmében ragaszkodnak a beavatkozás jogához arra az esetre, ha a ciprusi török kisebbséget ve­­­­szély fenyegeti. Vance tárgyalásai végül is­­ valószínűleg eredményesen­­ zárultak, mert Makariosz ér­­­sek csütörtökön reggel újság­íróknak kijelentette, hogy Cipruson béke lesz és nem hisz a törökök inváziójában. Vance nagykövet viszont csak annyit mondott, hogy tárgyalásai „konstruktívak és tájékozódó jellegűek” voltak. A csütörtöki görög sajtó is hírül adja a végleges megol­dás tervét. A kormánypárti Akropolisz ezt így summázza: „A görög—török válság ren­deződőben. Hamarosan meg­születik a megállapodás, amely helyreállítja a két szomszédos ország kapcsola­tait”. Végül az AFP New York­ból azt jelenti hogy december 15-én vagy 16-án ül össze a Biztonsági Tanács és dönt a ciprusi ENSZ-erők megbízatá­sának hathónapos meghosz­­szabbításáról. (Az ENSZ-csa­­patok , megbízatása december 26-án jár le.) ­ Koszigin tárgyalásai Csütörtökön a Kremlben szovjet—szíriai tárgyalások kezdődtek. A szovjet küldött­séget Koszigin, a Miniszter­­tanács elnöke, a Szíriai kül­döttséget Znajen miniszter­elnök vezeti. A megbeszélé­sen részt vesz még Novikov szovjet miniszterelnök-helyet­tes, Gromiko külügyminisz­ter és Grecsiko marsall, hon­védelmi miniszter. ★ Koezigin szovjet kormányfő csütörtökön a Kremlben fo­gadta Nilsson svéd külügymi­nisztert, és Gromiko szovjet külügyminiszter részvételével megbeszélést folyatott vele. K­iújultak a harcok a kambodzsai határvidéken Csütörtökre virradóan ki­újultak a harcok a kambod­zsai határvidék mellett fek­vő dél-vietnami katona, kör­­zetparancsnokság és a hozzá­tartozó amerikai-dél-vietnami táborrendszer körül és a par­tizánok újabb akciót indítot­tak a Dak To körüli hegyek­ben. Bo Dupnál és Bu Doc-nál, a kambodzsai határtól öt ki­lométerre fekvő helyiségek­nél csütörtökre virradóan a partizánok ismét tűz alá vet­ték az amerikai különleges erők táborát és a kormány­­csapatok szálláshelyét: 122 milliméteres ütegekből és mo­zsáré­gy­ókból támadták a bá­zisokat, tankét hárító rakétá­kat lőttek ki rájulk és gép­fegyverezték őket. Az ameri­­kai parancsnokság ágyútűzzel­­ és légitámadással viszonozta a partizánok akcióit. Az ösz­­szecsapás mintegy öt őrs hosszat tartott. Az első jelen­tések szerint hét amerikai és 15 dél-vietnami kormányka­tona meghalt, 13 amerikai és 19 dél-vietnami pedig megse­besült. Dák Tó­tól mintegy 6 kilo­méterre a partizánok táma­dást indítottak egy 400 főnyi dél-vietnami ejtőernyős ala­kulat ellen. A mintegy hat óráig tartó csata után a sza­badságharcosok visszavonul­tak a környező erdőségekbe. A VNA hírügynökség ösz­­szefoglaló jelentést közölt a Dak To körüli harcokról Rá­mutat, hogy november 2—22 között a DNFF fegyveres erői finn­t amerikait és 700 egyéb ellenséges katonát tettek harcképtelenné. A partizánok megsemmisítettek 32 repülő­gépet, megrongáltak két re­pülőteret és egyéb károkat is­­ okoztak az ellenfélnek. Az AFP hírügynökség ame­rikai hírszerző jelentéseket idéz, amelyek a DNFF ellen­őrzése alatt álló területeidről szolgáltatnak közvetett érte­süléseket. Ezen értesülések szerint a DNFF ellenőrzése alatt álló területeken a la­kosság erkölcsi hangulata rendkívül magas szintű, még soha ennyire nem voltak biz­tosak a végső győzelemben. A dél-vietnaimi belügymi­niszter nem fogadta el Ngu­yen Ngoc Loannak, az orszá­gos rendőrség parancsnoká­nak lemondását, — jelenti az ARP, hozzáfűzve, hogy ezzel úgy látszik, sikerült elkerülni a mindössze egyhónapos sai­­goni kormány első válságát. A VDK ellen támadó ame­rikai repülőgépek szerdán az ország déli részét, valamint Haiphong környékét bombáz­ták. CALCUTTA Bengáliában csütörtökön — e héten másodszor — 24 órás sztrájk kezdődött, tiltakozásul az állam baloldali kormányá­nak elmozdítása miatt. A sztrájk megkezdésével egyidő­­ben tüntetők vonultak fel az utcákon és felgyújtottak két vasúti kocsit. BOGOTA A Kolumbia délnyugati ré­szében fekvő Timbióban is­mét tömeges ételmérgezés történt, amelynek kövek­eze­t­­ében egy ember meghalt és 50 megbetegedett. Kolumbiá­ban múlt szombaton mérge­zett kenyér fogyasztása 75 ember halálát okozta. SZANAA Nasszer elnök szerdán üze­­­­netet intézett a jemeni nép­­­­hez, hangsúlyozva, hogy „a­­ távolság ellenére továbbra is­­ erkölcsi és anyagi támogatást­­ nyújtunk harcotokhoz”. MEXICO Alfonso Corona del Rosa­­ Mexico polgármestere kedve­ző választ adott arra az üze­netre, amelyet grenoble-i kol­légája, Henri Dubedout hét­főn küldött neki, javasolva, hogy a hadiállapotban levő­­ országokat kérjék fel „szent­­ fegyverszünetre” az olimpiai játékok idejére.­­ A francia javaslat — hang-­­súlyozza a válasz — teljesen­­ megfelel Mexikó békés hagyo­­­­mányainak. Corona del Rosa egyben javasolta, hogy a fegy­verszünetet a Mexikóban me­­l­bonyolítandó októberi olim­piai játékokig terjesszék ki. BRAZZAVILLE Mobutu kongói elnök a kinshasai rádióban beszédet mondott, s ennek során kije­lentette: „Bukavu városa tel­jesen romokban hever. Embe­rek ezrei fedél és élelem nél­kül maradtak”.­­ Mobutu felszólította az af­rikai államokat, a jó akara­tú embereket nyújtsanak se­­gítséget Bukavunak és a kon­gói népnek. WASHINGTON Az Egyesült Államok Kom­munista Pártja támogatja a kommunista- és munkáspár­tok nemzetközi konferenciá­ját Gus Hall, a párt főtitká­ra kijelentette: a tanácskozás a kommunista és marxista világmozgalom növekvő egy­ségét tükrözi és tovább erő­síti azt. Az ilyen tanácskozás har­cos válasz lesz arra a növek­vő szükségletre, hogy a pár­tok egységesen harcoljanak a világimperializmus és az im­perialista agresszió amerikai politikája ellen. Ugyanakkor a tanácskozás tükrözi az anti­­imperialista erők növekvő egységét, valamint a kommu­nista és marxista világmozga­lom megszilárduló egységét is — mondotta. PENNSYLVANIA A General Motors és a Pennsylvania­ egyetem kidol­gozta az elektromotorral és benzinmotorral is rendelkező személygépkocsi tervét. A háromüléses „mini-autó” fele olyan hosszú lesz, mint az átlagos amerikai gépkocsik. Telepcsere nélkül 160 kilomé­ter megtételére lesz képes, s legnagyobb óránkénti sebes­sége 96 kilométer, öt éven belül hozzák forgalomba, kö­rülbelül 1600 dolláros áron. A 14. arab állam, Dél-Jemen Szerdán éjfélkor szilveszteri hangulat uralkodott a Dél- Jemeni Népi Köztársaság né­ven függetlenné vált Dél- Arábia fővárosa, Aden utcáin. Az emberek énekeltek, táncol­tak, petárdákkal, sípokkal, autótülköléssel fogadták az éj­félt, amely ezúttal nem új év kezdetét, hanem új korszak beköszöntét jelentette: 128 évi angol uralom után függetlenné vált Dél-Arábia. A függetlenné vált új álla­mot, az arab országok család­jának 14. tagját elsőnek az EAK ismerte el, majd Algéria, Jemen és Irak. A dél-jemeni kormány meg­alakulása egyelőre várat ma­gára. A korábbi hírekkel ellen­tétben, a kormánynévsort szer­dán este nem hozták nyilvá­nosságra. Ez nyilván annak tulajdonítható, hogy az NSF Rahtan El-Sabi vezette kül­döttség az angolokkal folyta­tott genfi tárgyalások elhúzó­dása miatt csak a csütörtök reggeli órákban érkezett visz­­sza Adenba, ahol a repülőtéren a karhatalomnak csak nehezen sikerült visszatartania a kifutó­­pályára érkező géptől a vörös­­fehér-fekete dél-jemeni nem­zeti zászlókat lengető több tíz­ezres ujjongó tömeget. El-Sabi Adenbe történt visz­­szaérkezésekor adott nyilatko­zatában azzal vádolta Angliát, hogy a genfi tárgyalásokon nyomást gyakorolt az NLF kül­­döttségére és a fenyegetésektől sem riadt vissza. Az angol kül­döttség Genfben még arra is kísérletet tett, hogy angol ka­tonai missziót erőszakoljon a függetlenné váló Dél-­Temen hadseregére, de az NLF kül­döttsége ezt visszautasította. El-Sabi szerint a 128 éves gyar­mati uralom fejében jóvátétel­ként százmillió fontot köve­telnek az angoloktól, amit azok öt éven keresztül folyósítaná­nak. „Ez azonban csak egy részét képezi követeléseinknek. Jelentős sikert értünk el és a tárgyalások folytatódni fog­nak” — jelentette ki. Az új független arab állam megalakulásával foglalkozik a moszkvai Pravda csütörtöki számának egyik cikke, amely megállapítja, hogy a fiatal ál­lamnak sok nehézséggel kell megküzdenie. Az országból ki­vonult angolok is mindent el­­követnek, hogy befolyásukat fenntartsák e térségben. Erre mutat az is, hogy az adeni támaszpont feladása után­­ a Perzsa-öbölben levő Bahrein­­szigeteket fejlesztik ki hatal­mas légi- és haditengerészeti támaszponttá. Dél-Jemen bel­politikai problémái sem kicsi­­nyek: az ország életében döntő lehet, hogy az NLF milyen együttműködésre tud majd jutni a más hazafias szervezetek­kel, elsősorban a megszállt Dél-­Jemen Felszabadítási Frontjával (Flosv) Csak helye­selni lehet az NLF vezetőjé­nek, El-Sabi­rtek a kijelentését, hogy az új kormánynak szük­sége lesz minden dél-jemeni hazafi támogatására. A Pravda Eisenhower uszító kijelentéseiről A Pravda csütörtöki számá­ban B. Orehov megjegyzéseket fűz Eisenhower tábornok, volt amerikai elnök legutóbbi kije­lentéseihez. Eisenhower nyi­latkozatában sürgette, hogy a Vietnamban levő ameriai fegy­veres erők szárazföldi hadmű­veleteikben ne szorítkozzanak Dél-Vietnamra, hanem törje­nek be a Vietnami Demokrati­kus Köztársaság területére, s Kambodzsa és Laosz területén is „üldözzék az ellenséget”. Eisenhower azt is követelte, hogy az amerikai légierők ha­­toljanak be a Kínai Népköztár­saság légiterébe.­­ Nehéz megmondani, mi indította kijelentéseire a volt amerikai elnököt, szenilis fele­­lőtlenség-e vagy a parancsnok­ság rendelkezéseinek való en­gedelmesség katonai beideg­­zettsége. Bárhogy áll is a do­log e kijelentések nem hoznak babért Eisenhowernek, hiszen neki mint nagy katonai és ál­lamférfiúi tapasztalatokkal rendelkező személyiségnek, meg kellene értenie az általa ajánlott lépés következményei­,­­ek szílvát és komolyságát. Hi­szen olyan dolgokat ajánl, amik a vietnami háború legve­szedelmesebb kiterjesztését je­lentenék. Előkészületek az arab csúcstalálkozóra Rabatban, Marokkó főváro­sában megkezdődtek az előké­születek a december 9-re meg­hirdetett arab csúcstalálkozóra. Egyelőre azonban továbbra is kétséges, hogy a jelzett idő­pontban megkezdődhet-e az értekezlet, mert — mint a kairói Al Akhbar közölte : Szálei A­rábi­a é­s Tunézia kérte a csúcsértekezlet elhalasztását Oumnar Jarring közel-keleti ENSZ-közvetítő ténymegálla­­mtó körútjának befejezéséig. Ugyanakkor Szíria változat­lanul a csúcstalálkozó megtar­tása ellen van. Climnar Jarring, TJ Thant ENSZ-főtitkár közel-keleti kü­­­lönmegbízottja szerdán a vi­lágszervezet székhelyén külön­­külön megbeszélést folytatott a Szovjetunió, az Egyesült Ál­lamok, Nagy-Britannia és Franciaorszing FNSZ-képvise­­lőivel, valamint Izrael, az Egyesült Arab Köztársaság és Szíria delegátusaival. Tomeh szíriai nagykövet a megbeszé­lésen újból leszögezte kormá­nyának álláspontját, amely el­veti a Biztonsági Tanács közel­­keleti határozatát. Az ENSZ székhelyén még mindig nem tudják, Jarring mikor kezdi meg ténymegálla­­pító körútját. Az AP ENSZ- tudósítója szerint lehetséges, hogy a svéd diplomata csak a december 9-re meghirdetett rabati arab csúcstalálkozó után indul el a közel-keletre. A kairói Al Ahram csütör­­töki számában közölte, hogy Hasszán El-Feki külügyi ál­lamtitkárt nevezték ki londoni nagykövetté. Tel Aviv­ban bejelentették, hogy szerdán este „arab terro­risták” kilenc gránátot lőttek ki a Tel Aviv központjától mindössze 10 kilométerre fekvő Petah Tikva elővárosra. Az izraeli hadsereg alakulatai riadókészültséget rendeltek el. A Szovjetunió kapcsolatai a fejlődő országokkal A Szovjetunió műszaki és gazdasági együttműködése a szocialista országokkal közismert, jelentőségét ezeknek az országok­nak gazdasági fejlődése szempontjából nehe­zen lehetne elvitatni. Kevésbé ismert azon­ban a Szovjetunió és a fejlődő országok kö­zött kialakult ilyen irányú kapcsolatok fej­lődése, holott ez igen széleskörű és igen fontos a neokolonializmus elleni harcok szempontjából. A Szovjetunió több mint 20 gazdaságilag gyengén fejlett országban 500 ipari üzem és más egészségügyi, tudományos, kulturális létesítmény építésére kötött egyezményt, me­lyet már részben át is adott, vagy pedig a közeljövőben kíván átadni. Ezek között 30 vas- és nemesfém megmunkáló üzem, tucat­nyi villamos erőmű, olajfeldolgozó és vegyi üzem is szerepel. A beruházások finanszíro­zására a Szovjetunió több mint 3 milliárd rubel hitelt nyújtott. A Szovjetunió általá­ban olyan objektumok építéséhez adott se­gítséget, amelyek elsőrendű szerepet játsza­nak az illető ország nemzetgazdaságának megteremtésében. Ilyen jelentős alkotás az assz­uáni gát Egyiptomban, vagy a bhilai fémmű (évi ka­pacitása 2,5 millió tonna acél), gépgyárak Indiában, villamos erőművek és autóutak Afganisztánban, tengeri kikötő Jemenben, a Bagdad—Basra vasútvonal Irakban, élelmi­­szeripari üzemek Szomáliban és Szudánban. Az EAK-ban épülő fémmű évi 1 millió ton­na acélt, az algériai 300—350 000 tonna hen­gerelt árut termel majd. TERRA VAS NÉPE 1,4 milliárd dolláros kölcsön A Nemzetközi Valuta Alap szerdán este Washingtonban hivatalosan közölte, hogy 1400 millió dolláros kölcsönnel já­rul hozzá a font sterling meg­ingott bizalmának helyreállí­tásához. A kiadott közlemény hangoztatja: „A hitelkölcsön megállapodás segíti Nagy-Bri­­tannia hivatalos szerveit ab­ban, hogy megteremtsék a font sterling új árfolyamába vetett bizalmat és ugyanak­kor hozzájárul a nemzetközi pénzrendszer szilárdságának megőrzéséhez”. 1967. december 1. Péntek

Next