Vas Népe, 1968. január (13. évfolyam, 1-25. szám)

1968-01-03 / 1. szám

vill­et/falvam. 1. szám 1968. január 3. Szerda Ara 70 filter Tízmillió ember holdogfibb jövőjéről Újévi interjú Kádár János elvtárssal Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára beszélgetést folytatott Megyeri Károllyal és Szepesi Györggyel, s válaszolt a rádió és a televízió hallgatóinak, illetve nézőinek kérdéseire. A beszélgetés, amelyet a rádió és televízió az új év első napján közvetített, kitért több politikai kérdésre is. A béke kilátásairól szólva Kádár elvtárs arra utalt: tel­jesen érthető, hogy ez a kér­dés ma aggodalmas módon vetődik fel az emberekben. A mi újkori társadalmunk a tel­­jes békét úgyszólván nem is­­meri; a ma élő nemzedék két világháború súlyos megpró­báltatásain ment keresztül. Az aggodalmaskodást, nyugtalan­ságot indokolja az is, hogy a közelmúlt években a nemzet­közi helyzet — átmeneti, cse­kély enyhülés után —­ ism­ét bizonyos mértékben kiélező­dött. Ez kifejezésre jut szám­talan eseményben, különböző puccsok, úgynevezett helyi háborúk és különösképpen a vietnami háború révén. Az emberek látják és tudják hogy az imperializmus ne­m pyngszik, annak vezető. Ő ereje, az Amerikai Egyesül a n­omaiz volt szinte mindenk által elítélt, barbár, hódító s háborúba fogott Vietnamban­­ és térdre akarja kényszer­e-­­­ni a vietnami népet.­­ A továbbiakban Kádár elv­­társ rámutatott arra, hogy az Egyesült Államok kormánya­­ sohasem fogja elérni , amiért ezt a háborút kirob-­­­bantotta. A vietnami népet, ^ Indokína népét nem fogják tudni még egyszer vissza- ^ kényszeríteni a gyarmat­­r­­­omba. Az Egyesült , ebben a háborúban hallatlan kegyetlenségeket követett el, különleges embertelen hadid-­ő­sei és képe rajzolódik ki min­denki előtt, de megtolni a vietnami népet nem tudta , az egész világ tanúja, ennek a harcnak, amikor a legna­gyobb imperialista hatalom Cory viszonylag kis lélekszá­mú néppel nem tud elbánni, és az meghiúsítja minden le­­igázó törekvését. Kádár Jartor­ kifejezte azt a meggyőződése, hogy a vietnami nép ttvezni fog, a vietnami nép szabad­­ lesz és hogy a szocialista vi­­i­­égrendszer országainak ereje, : a világ minden haladó em­be­­­­rének törekvése, a népek esett­­sége meg tudja akadályozza­­ egy új világháború kirobba­­­nását is. növel és vizsgálja annak minden szféráját, a tési részét is, de foglalkozunk a lakásig­énylés és elosztás kérdésével is, mert ha bár az épülő lakások legnagyobb ré­szét a valódi szükséglet sze­­rint és az igazságnak megfe­­lelően osztják el, m­ég jobb áttekintést kell kapnunk és valami értelmes rendet kell kialakítanunk, ami megfelel az igazságérzetnek is. Javíta­ni tudunk az építésen is még, hogy még valamivel nagyobb ütemben építhessük a lakáso­kat, az igénylésben is rendet kell csinálni, hogy ki-ki szűke­sze­lete és tehetsége és lehető­sége szerint­­ kaphasson lakást. Akkor a kérdés is nyugvópontra fog . Kádár elvtárs szólt a dolgo­zó nők helyzetéről is. Kiemel­te hogy társadalmi szerveze­teink és kormányzatunk min­denkor napirenden tartja és kellő figyelemmel kezeli a dolgozó nők szociális problé­máit és speciális kérdéseit, és a kongresszus határozatai nyomán most már a gya­kr­latba ment át egész sor rend­szabály, amelynek célja az hogy a dolgozó nők, minde­nekelőtt az anyák helyzetén könny­ítsünk. Elvisa politisea Szólott arról is, hogy van­nak olyan törekvések, hogy a szocializmus országait, a haladás erőinek egységét megbontsák. Hallatnak olyan csábító, szirénhangokat is, hogy Magyarország miért nem „ öválóbb” külpoltikájában. Ezek persze ki nem mondva azt jelentik, hogy miért nem távolodunk el a Szovjetunió­tól általában a szocialista or­szágok közösségétől. Azér­t nem távolodunk el. — hang­súlyozta Kádár János mert az elvhű politika nagy távlatban az igazán kifizető­dő politika, és bel- és kül­politikai elveinkhez ragasz­kodva tudjuk megőrizni, gya­rapítani barátaink megbecsü­lését és bizonyos tekintetben ellenségeink tiszteletét i£. A gazdasági irányítás re­formjával kapcsolatban Kártai elvtárs aláhúzta, hogy Bz szükségszerű és megérett vál­tozás. Ami az életszínvonal­­ra való hatását illeti, arra hívta fel a figyelmet, hogy a helyes sorrend így hangzik a gazdaságvezetési reformmá is a gazdálkodás hatékonysá­gát, a termelés és a termelé­­kenység fejlesztését kell elér­nünk, és ezen keresztül fog­juk elérni az életszinvona emelkedését. A reformtól azt várjuk, hogy meggyorsítja mind a termelés fejlesztését, mind az életszínvonal emel­kedését, a szocialista építés ütemét hazánkban. Ez a meg­győződésünk. Az új mechanizmus­ létre­jöttéről érdddődő kérdésre válaszolva Kádár elvtárs el­mondotta, hogy bizonyos idő­­ben — körülbelül három esz­tendővel ezelőtt —­ tudva hogy gazdaságunk fejlődik— előrehalad, mégis észlel­tüm­ olyan jelenségeket, amelyen a­­-a vallottak, hogy ha nem­ változtatunk bizonyos dolgo­kon, akkor nem tudjuk a fej­lődés ütemét a korábbi szín­vonalon biztosítani. Ezért a legkülönbözőbb területeken az emberek ezrei vizsgálni kezd­ték gazdálkodásunk és gazda­ságirányításunk módszereit, hogy megkeressék azokat az elemeket, amelyek segítik a fejlődést és azokat az ele­meket, amelyek ezeket féke­zik. A vizsgálat során nagyon sok tapasztalat összegyűlt, ezt rendszerezték a párt Köz­ponti Bizottságában, a kor­mányban, a gazdasági ügyek­kel operatíven foglalkozó em­berek, tudősök, közgazdászok, az illetékes pártszervek ezt ismételten megvitatták és megtárgyalták, s ennek fo­lyamatában alakult ki az a meggyőződés, hogy gazdaság­­irányítási rendszerünket meg kell reformálnunk. A továbbiakban szólott­­ a gazdaságirányítási reform vár­ható hatásáról, a larkáskér­­dés és más, szociális problé­mák megoldásában. Ami a lakásépítést illeti megemlí­tette, hogy most közvetlenül valami kis többletet remé­lünk attól, a termelő közös­­ségi­ üzemek a nyereségük, jövedelmük és építő kapaci­tásait egy bizonyos részét közvetlenül saját dolgozóik lakásszükségletének megoldá­sára fordíthatják. Ez a kér­dést azonban nem oldja meg Amit a reformtól várunk, az Sorban az, hav­a­lés hatékonyabb, jövedelme­zőbb, nyereségesebb lesz, in­nen várjuk azt a többleterőt amivel a lakásépítés megol­dását is biztosítani tudjuk emberileg belátható időn be­lül. ­ lakásitiroísról száz százalékig, de nagyjából pidig megépítettük, de m­i van belőle hátra. A Ka­ti Bizottság jelenleg is kozik a lakáskérdés ege- Nyugdíjrend­szerünk világszínvonalon Nyugdíjrendszerünk is szóba került a kérdések kapcsán. Kádár elvtárs rámutatott ar­­ra hogy az világviszonylat­­ton is kiállja az összehason­lítást bármely ország nyug­díjrendszerével. A pártkong­resszus állásfoglalása nyomán e tekintetben is egy sor olyan intézkedés történt, amely százezer és százezer nydí­jas helyzetét rendezi. A re­­form eredményeinek aránya­bon a nyugdíjas emberek helyzete is r­endszeresen ja­­vulni fog a jövőben. Mit­a­reform segítségével szilárdabb és szélesebb anyagi alapot tu­dunk teremteni a nyugdíja­sokról való gondoskodásnak iS. Nálunk jelenleg — kere­­_____ — car­mallto két­százezer ember a nyugatj-,s és járadékos, hogy ez mi­lyen részarány egy tízmilliós országban* annak bizonyítá­sára Kádár elvtárs arra hivat­kozott, hogy az iparban fog­lalkoztatott munkások es al­­­kalmazottak sza­rr­a jelenig _ ugy­ancsak kereken — egy­millió kétszázezer ember. Re­méljük hogy nem sok esz­tendő múlva anyagilag is na­gyobb alapokkal­­rendeke­zünk, mint ma, és akkor meg olyan kérdést is megvizsga­­­Itatunk, amit már sok eve emteget a nyugdíjasok egyik tcatefítóriája, az úgynevezett régi jogon nyudíjazottak pr­­émája , , ,, Nem maradtak ki kérdé­seikkel a italok sem, akin azt szerették volt mi a véleménye Kádár Já­nosnak a mai fiatalságra. A fiatalság, az élőkor — hang­zott a válasz — állapot, s ép­pen úgy nem bűn és nem­­Tény fiatalnak lenni, mint ahogy öregnek lenni sem az­ A fiatalok általában dolgoz­nak és tanulnak, de ezen be­lül nagyon­­különbözőé . Csakúgy, mint a felnőttek. Kétségtelen, hogy a fiatalság sok speciális problémával jár, például azzal, hogy meg n­a­gyobb élettapasztalat nélkül kell döntésre jutniuk olyan sorsfordító ügyekben, mint azSma, az élethivatás meg­­ta­rtásában vagy a Párvá­lasztásában. Ez azonban nem jelentheti azt, hogy a felelős- fevét végzett munka és a k­ásfglalás után ne szórakoz­hatnának az ifjak a mágus fiatalos módján. A továbbiakban néhány szubjektív jellegű kérdésre is mondotta. ..Ha az előttünk álló esztendőre és a mi né­pünkre gondolok akkor úgy látom, hogy munka lesz, meki kevesebb, mint 1967-es esz­tendőben volt; küszködő­vel is harcolnunk is kell az elő­rehaladásért. idebent az or­­szágban a maradi nézetekkel, sokszor önmagunkkal is, nem­zetközi síitán­kedig azokkta az erőkkel, amelyekkel szem-1­ben állunk, amelyek törekvé­seinket a szocializmust és a békét veszélyeztethetik. Én azt gondolom, hogy , népünk megalapozott bizakodássa­l reménységgel tekinthet­ő esztendő elé, de ha tízmillió ember csinál magának gon­­dot a tízmillió ember boldo­gabb jövendőjéből, s annak rt.-t felelően dolgozik indol­kozik és hat embertársaira, akkor úgy tekinthetnek a jö­vő elé, hogy a békét meg­védjük, szocialista építőmun­­kánk­at folytathatjuk és mun­ka lesz, de eredmények is lesznek! Élve az alkalommal, a rádió hallgatóinak, a tele­vízió nézőinek, egész népünk­nek szívemből boldog új esz­tendőt kívánok!” Vidéki első Két nappal előtte a férj azt mondta feleségének: mi lenne, ha szilveszter éjszakáján szü­letne meg a fiam? Mondjuk éjfélkor, vagy éjfél után egy perccel? A kismama rózsás arccal, boldogan mosolygott, s nem tiltakozva, inkább ki­csit pirulva azt válaszolta: ugyan már, nincs nekünk ak­kora szerencsénk. S mit tesz a véletlen? 1967. december 31-én, pardon, 1963 január 1-én ... Azaz .. . Kicsit, zavarba jön az ember, mert nem tudni, melyik évszámhoz tartozik: éjfélkor, vagyis 0 óra 0 perckor Szentgotthár­­don, a szülőotthonban világra jött­ a rózsás arcú asszonyka első gyermeke. S ha az apjá­nak, Csuk Vendel kaszagyári festőnek, nem is teljesült min­denképpen a kívánsága ugyanis kislány lett a fiú­ , azért végtelenül nagy kedve támadt. Hát még akkor, ami­kor kiderült, hogy vidéken or­szágos első lett a kis Ibolya. Az asszonyka, Csuk Ven­delné, született Skaper Anna, felsőszölnöki lakos, az új év első­szülöttjének édesanyja mosolyogva fogadta tegnap délben Halász Jenőt, az Álla­mi Biztosító Vas megyei igaz-­­­gatáságának vezetőjét, amikor meleg szavak kíséretében áta­­dta az újszülött édesanyjá­nak a­­20 ezer forintról szóló ikmányt. Ibolya 18. születésn­­­apján veheti majd fel ezt a csinos összeget. Csuk Ibolya első nyilván­os szereplésén részt vett dr. Janny Géza orvos és Pavlik Alajosné szülésznő, akik vi­lágra segítették. Jelen voltaid Soós Ferencné szentgotthárdi, Márkus Imréné szakonyfalui* és Lujber Jánosné ugyancsak a szentgotthárdi kismamák* Csukné szobatársai is, akik együtt drukkoltak azon az éj­szakán az újszülöttért Szentgotthárdon, s főleg a szülőotthonban Ibolyka szülei lése most a szenzáció. A kis­baba — megyénkben ez mai a második eset — megszerezte ez­­rszéget- vidéki elsős eset. A szülészorvos elmondta: ^ a harmadik nagy szenzációit­­ Az első az volt, hogy Horvát Jenőné, magyarlaki asszony* aki május 15. napján született* három gyermeket szült ugyan­itt, s mindegyiket május 15. napján. A második szenzáció a három évvel ezelőtti hár­masikrek világrajötte, s most ez a harmadik. (postai) Halász Jenő, az AB igazgatója átnyújtja az ajándékokat. Mivel töltik az év második napját? (Válaszok néhány mondatban) Az 1968. év első munkanapján, amikor beléptünk a gyárakba, üzemekbe os­tottuk a gépeket, vagy, leültünk az moaszte­­ro­k mellé minden másnak tűnt, mint Kei­­pp, e. Ünnepélyes és mégis légköre volt az első munkanapnak. Hogy mennyire így van, bizonyUják azok^a vab A ird“-nenk' A "nivel tőlUk az éVALL^df "BIZTOSÍTÓ: A mai nap még az 196^ esztendőé, az utolsó biztosítási dtj­r sA adyP|A td'ebb'tfr^g^ árvízkáráról nem beszél­­hetünk ^sint engedett a közúti bales^­t S száma. A korábbi esztendőkéhez kepest, i­Gz. vezet a gépjárművek szavatossagi bizto-Sítjat­ar!l cS^-^r az első napon szál­ak ' expomermelés/1^ tovább Afo^tjukT kül-f földi megrendelésre már a jőve»tél női csíz, ' mást gyártjuk, naponta 1800 parat. MENTŐÁLLOMÁS: Délig 26 helyi hivá- t . pv baleset négy szülés, két tür­dőgyulladás, öt skarlátosz és co^ltöréses .­­Ki­adaUA % se­­­rinctörmes beteget vitt. Mindezek mellet­t ma költöztetjük át Acsádról Kőszegre a be '* [ege]MÁV: Felkészültünk a hó fogadására r. ^ lan a megye területén. Közúti IGAZGATÓSÁG: Újmestersé­geinken teljes létszámmal dolgoznak. Ma hajnalra valamennyi főútvonalról eltakarí­tották gépeink a 12—15 centiméteres hóréte­­get, most a mellékútvonalak tisztításán van a sor. . ED­ASZ: Megkezdtük a 44.órát,mi^t hetet ma nyolc és egynegyed órát dolgo­zunk, az első szabad szombatunk január 13-án lesz a továbbiakban kéthetenként. Az energiaszolgáltatás zavartalan, folya­tosan végezzük a vonalkarbantartást és a h,a’6^­S Felsőszölnökön a­­ tanács kérésére ma kezdtük meg a hálózatbővítést. HEGYI-LAKÁS, telefon: 11-920: U­eevi Lászlóné beszél. Hogy mit csinálunk mag’? Éppen költözünk a Szabó Miklós utcai vizes szuterén lakásból. A Derkovits lakóte­lepen a kilencemeletesben kaptunk egy gy­­yörű összkomfortos lakást A két nagy áram már éppen az utolsó bútorokat rakja a­ szállítókocsira.‘Nálunk 1968 szerencse! ho 700 VASÉP: A hosszú termelési szünet után ma reggel dolgozóink építőipari szerszámok helyett­ hólapátokat vettek kezükbe. Minden­­ki megjelent a munkahelyén. A hangulat fo­tán* Dolgozóink nagy tetszéssel és megelé­gedéssel fogadták Kádár János elvtársnak, az MSZMP K. B. első titkárának, lakásigényles­­sel kapcsolatos újévi bejelentését. OTP MEGYEI FIÓK: A takarékbetét tulajdonosok közül 200­0 finkhelyeztek "el ezzel az ‘ összeggel a „ A ...A. “ munkon nyolc igénylőnél­ ítéltük ,TS­Z építési kölcsönt. Az 1968-as családiház-epi fők között ők az első fecskék. Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy az év második napja is jól kezdődött. w­b­ -

Next