Vas Népe, 1968. március (13. évfolyam, 51-77. szám)

1968-03-01 / 51. szám

Épül az új 16 tantermes iskola. (Képes riport a 3. oldalon) tíz év végére összehívható a kommunista és munkáspártok v­ilágértekezlete Jack Woddis sajtókonferenciája Jack Woddis, Nagy-Britan­­nia Kommunista Pártja vég­rehajtó bizottságának és po­litikai bizottságának tagja, csütörtökön ellátogatott a Ma­­gyar Sajtó Házába és nem­zetközi sajtókonferencián vá­­las­zol­t az újságírók kérdései­re. Egyebek között hangsú­lyozta: megítélése szerint n­as komoly akadálya annak, hogy az év végére öszehívják a kommunista és munkáspár­­tok világértekezletét. A kon­ferencia időpontjával, napi­rendjével, céljával kapcsolat­ban vannak ugyan bizonyos véleménykülönbségek. Ezek azonban érdemlegesen nem gátolják a tanácskozás meg­tartását. A továbbiakban nyomatéko­san aláhúzta, hogy a buda­pesti konzultatív találkozót a legteljesebb demokratizmus jellemzi. A kommunista és munkáspártok mindegyike maga döntötte el, hogy elfo­gadja-e Budapestre szóló meg­­meghívását, s a jelenlevő de­legációk mindegyike korlá­tozás nélkül adhat hangot né­zeteinek, álláspontjának. Egyik delegáció sem próbálja véle­ményét rákényszeríteni a töb­biekre. A demokratizmus je­gyében kapott helyet minden küldöttség képviselője a tit­kárságban, ahol valamennyi­üknek egyenlő értékű és jo­gú szavazatuk van. Nagy­­britannia Kommunista Párt­ja annak a híve, hogy Moszk­va lenne a legalkalmasabb a világértekezlet megtartására, s az időpontot még erre az esztendőre tűzzék ki, — fej­tegette, s nagy derültség kö­zepette: azt sem elleneznék, hogy Washingtonban találkoz­zanak a világ kommunista és munkáspártjainak vezetői, ha az Egyesült Államok kormá­nya szavatolja az értekezlet zavartalan lebonyolítását és a résztvevők személyi bizton­ságát. Utalt arra, hogy a konzul­tatív találkozón részt vevő kommunista és munkáspártok korábbi állásfoglalásai és az az egyes delegációk eddigi budapesti nyilatkozatai azt bizonyítják: a többség azt helyesli, hogy az idén, Moszk­vában tartsák meg a világ­értekezletet. Véleménye sze­rint — mondta — a konzul­tatív találkozón határozott megfogalmazású ajánlást fo­gadnak el ebben a kérdésben. A továbbiakban arról szólt, hogy a konzultatív találkozó résztvevőinek nem céljuk valamilyen párt, vagy pártok megbélyegzése, vagy kiközö­sítése. Nem ideológiai kérdé­seket vitattak meg, hanem ar­ra törekednek, hogy a véle­ménycsere eredményeként tet­tekben megnyilvánuló akció­egységet alakítsanak ki az imperializmus elleni küzde­lemben. Az újságírók kérdéseire el­mondta, hogy Angliában is nő azok száma, akik a vietnami béke megteremtése mellett foglalnak állást, a közelmúlt­ban a lordok házának tíz tag­jával együtt 80 parlamenti képviselő és számos egyházi, szakszervezeti vezető, vala­mint egyéb közéleti személyi­ség kezdeményezte közös fel­hívásban, hogy a legkülönbö­zőbb társadalmi és tömeg­szervezetek fogjanak össze, s lépjenek fel a Wilson kor­mány vietnami politikájának megváltoztatásáért. Korábban a legnagyobb szakszervezetek, a munkáspárt, a liberális párt, az ENSZ-társaság és ter­mészetesen a Kommunista Párt is követelte, „hogy Wil­son vonja meg támogatását az amerikai politikától”. Ha­sonló értelmű megnyilatkozá­sokra került sor még az ifjú konzervatívok kongresszusán is. Széles körű Összefogás ki­bontakoztatása a cél­ — hang­súlyozta —, s kifejezte meg­győződését, hogy a közvéle­­mény határozott fellépése vé­gül is rákényszeríti a Wilson­­kormányt a vietnami kérdés­sel kapcsolatos külpolitikájá­nak megváltoztatására. (MTI) Eredményes esztendő a Körmendi Ruházati Ktsz-nél (Tudósítónk jelenti) Mérlegzáró közgyűlés és be­számoló elkészítésén dolgoznak a körmendi Ruházati Ktsz iro­dájában. A vezetőség márci­us 2-án közgyűlésen ad szá­mot a dolgozóiknak tavalyi mun­kájaik eredményeiről. Mint Szilágyi János elnök mondta: a tervezett 4 millió 600 ezer forint értékű kész­áru helyett 5 millió 779 ezer forint értékű árut adtak át a kereskedelemnek. Közmeg­elégedésre, a lakossági szolgál­tatóigényeket is kielégítet­ték. Az eredményes esztendő után a dolgozók több mint háromheti keresetüknek meg­felelő nyereségrészesedést kap­nak a közgyűlésen. , 1, 7. Világ proletárjai egyesüljetekt XIII. évfolyam, 51. szám Ára 70 fillér 1968. március 1. Péntek A Centropress esti helyzetképe (2. oldal) Kéthavi nyereségrészesedés 13. oldal) A rádió és televízió jövő heti műsora (4. oldal) Ügyek, panaszok, kérések és a tanácsi ügyintézés A Megye­ JSEB utóvizsgálatainak tapasztalatai A választók kéréseik, panaszaik, javaslataik tényleges elintézésének gyorsaságán, az ügyintézés eredményességén, módszerein is lemérik a tanácsok munkáját, eszerint mon­danak jó, vagy kevésbé jó véleményt. Csak a megyei tanácshoz közel negyvenezer ügyirat ké­rés, panasz, javaslat, fellebbezés érkezik évente. Gyakorlati­­lag több ez, mintha minden második családról beszélnénk, hiszen a megyében lakó családok száma körülbelül hetven­ezer. Szombathely városban ennél valamivel több az évi ügyirat­forgalom. Mindezek után érthető, mi­ért tartotta fontos kötelessé­gének két évvel ezelőtt a Né­pi Ellenőrzési Bizottság, hogy az egész országban, így me­gyénkben is felülvizsgálja, hogyan intézik a dolgozók ügyeit a tanácsok széligazga­­tási szervei. Akkor több ki­sebb-nagyobb hiányosságot állapítottak meg. Azóta or­szágos főhatóságaink is, a megyei tanács és a vb is, az alsóbb szintű tanácsok is számtalan intézkedést tettek, rendeleteket, határozatokat hoztak. Ennek köszönhető pél­dául, hogy a korábbi, mint­egy 260 hatósági igazolás he­lyett ma már „csak” 71 ma­radt országosan érvényben.­­ Rendezték a különböző szintű tanácsok hatáskörét, egyszó­val igyekezték elősegíteni az ügyintézés hatékonyságát, gyorsaságát. Szembetűntek az eredmények, de maradt még tennivaló is éppen elég. A már említett évi ügyiratforgalom ellenére mindössze 52 olyat talált a nemrég lezajlott MNEB utó­vizsgálat, amelyet az előírt harminc napon belül nem tudtak elintézni. Többségük olyan bonyolult ügy, hogy a 30 napos határidő betartása lehetetlen is. A tanácstagok­hoz tett közérdekű bejelenté­sek száma 5818, ebből 2720-at a javaslat szerint már elintéz­ték. 1982 elintézését tervbe­vették, a többi megalapozat­lan, vagy különböző — zöm­mel anyagi — okok miatt megvalósíthatatlan kérés volt. Mind kevesebb — bár akad még ma is! — a szakszerűt­len, szűkszavú, a nem eléggé közérthető indokolás a külön­böző kérésekkel kapcsolatos határozatokban Ami ma is sok bonyodalmat okoz, az a lakásügy. Sok viszont az épít­kezésekkel kapcsolatos labi­rintus. A fogadónapok rendszeres­sé tétele az ügyek elintézésé­nek gyorsaságát is előnyösen befolyásolta, örvendetes je­lenség, hogy Összeül a Varsói Szerződés tagállamainak tanácskozó testülete Március 6-án, szerdán Szófiában összeül a Varsói Szer­ződés tagállamainak politikai tanácskozó testülete. (MTI) 30 millió forint lakásépítésre ••Ülésezett a szombathelyi városi tanács Szombathely város tanácsa tegnap ülést tartott. Az ülésen jelen volt és felszólalt dr. Gonda György, a megyei párt vb tagja, a megyei tanács vb elnöke. Jelen volt to­vábbá Vámos József, a megyei párt vb tagja, a szombathe­lyi városi pártbizottság első titkára. A tanács legutóbbi ülése óta eltelt végrehajtó bizottsá­gi munkáról, a fontosabb döntésekről, eseményekről Gyu­­rácz János, a városi tanács vb elnöke tájékoztatta a megje­lenteket. A tájékoztatót a tanácsülés tudomásul vette. Ez­után a megyeszékhely 1968. évi fejlesztési tervének elő­terjesztésére és vitájára, majd a terv jóváhagyására került sor. A javaslatot Keszei János, a városi tanács vb elnökhe­lyettese terjesztette elő. Az előadó bevezetőjében a megelőző év eredményeit és a gazdaságirányítási reform be­vezetését a megnövekedett tanácsi önállóságot méltatta, kiemelve, hogy a város fejlő­dési üteme 1967-ben a koráb­bi esztendők szintjét is meg­haladta. Az 1968-as fejlesztési terv — mondotta — a töretlen ütemű haladást szolgálja. En­nek megfelelően erősödik to­vább a tanácsi ipar, izmosod­nak a minisztériumi vállala­tok is. A tanácsi ipar fejlesz­tésére — megyei támogatás felhasználásával — 38 millió forintnál nagyobb összeget fordítanak. Lakásépítésre a fejlesztési alap csaknem 26 millió fo­rintot irányoz elő, amiből 380 lakás épül, de ezen felül mint­egy 4 millió forint jut a múlt évről áthúzódó munkák befe­jezésére. A Víz és csatorna­­hálózat fejlesztési előirányza­ta 8 millió 250 ezer forint A megyeszékhely 1968. évi fejlesztési tervének végössze­ge 72 millió 651 ezer forint. Szombathely város 1968. évi költségvetését, majd ezt kö­vetően az 1967. évi tanácsi költségvetés és a községfej­lesztési alap végrehajtásáról szóló jelentést Horváth Ist­ván osztályvezető ismertette. A vita és kiegészítő javasla­tok után a tanácsülés majd a fejlesztési tervet, mind a költségvetésekkel kapcsolatos előterjesztéseket egyhangúlag elfogadta. Szombathely 1968. évi költségvetését 91 millió 900 ezer forint bevétellel és kiadással, míg a fejlesztési tervet a már jelzett összeg­ben hagyták jóvá és fogadták el. A tanácsülés külön határo­zatban mondott köszönetet a város társadalmi munkásai­nak a múlt év kiemelkedő eredményeiért. Az előterjesztéshez 18-an szóltak hozzá. Valamennyien kiemelték, hogy a terv és a költségvetés végrehajtásának maradéktalan végrehajtása ér­dekében fokozottan kell tö­rekedni a lakossággal való még szorosabb, még aktívabb együttműködésre, enélkül a nagyszerű tervek nem való­sulhatnak meg. Dr. Gonda György elvtárs számos konkrét teendő fon­tosságára tért ki részletesen a felszólalásában, miután a gazdasági reform előkészítésé­nek és bevezetésének kedvező tapasztalatait elemezte. Ki­emelte, hogy a tervek, illet­ve a gazdasági reform vég­rehajtásaiból adódó további feladatok megkövetelik, hogy a tanács közvetlen teendőit — a költségvetés és a fejlesz­tési terv végrehajtását — és közvetett feladatait is a ko­rábbi években megszokott színvonalnál is magasabb szinten váltsa valóra. Közve­tett feladatként említette, hogy a tanács tagsága és a vb vezetői kísérjék figyelem­mel a lakosság véleményének alakulását. Ha bármi zavaró momentumot észlelnek, gon­doskodjanak a jogos észrevé­teleknek megfelelő és szüksé­ges intézkedésekről. Interpelláció nem hangzott el. Az előterjesztett határoza­ti javaslatok elfogadásával a tanácsülés befejezte munká­ját ■— V—­I­M nem küldik el akkor sem az embereket, ha­nem megfelelő helyen kopog­tatnak a kéréseikkel. Kör­menden a járási tanács egész­ségügyi csoportjához fordult valaki fakitermelési engedé­lyért. A szükséges­­ jegyző­könyvet felvették, kérését megírták, s ezt az egészség­ügyi csoport továbbította az illetékes községi tanácshoz el­intézésre. Győrváron OTP hi­telügyben, másutt telekkönyvi ügyekben nyújtottak hasonló segítséget. Megállapította az utóvizs­gálat, hogy a szombathelyi városi tanács igazgatási osz­tályán kevés a heti egy fo­gadónap a lakásokkal kapcso­latos panaszok­, kéréseik fel­vételére. (A megyénél keve­sebb az ilyen ügy mégis két fogadónapot tartanak.) Számtalan példát hoztak fel az utóvizsgálat tapasztalatait értélkelő Megyei Ellenőrzési Bizottság ülésén arra is, hogy a bürokrácia még megtalálható a tanácsi ügyintézésben lak­hatóságoknál is. Aki például folyómederből akar kavicsot kitermelni, be kell utaznia az engedélyért a megyeszékhely­re. Az engedély ugyan csaló 5—10 forintba kerül, de vál­lalni kell az utazási költséget, fáradalmait Igaz, minden ké­relmező végül is 4 oldalnyi ren­delet gyűjtemény-ki­vonatot kap jogairól, kötelességeiről, a szükséges elővigyázatossági rendszabályokból, partvédelmi előírásokról, és így tovább. Az építkezési engedélyek, vagy például a házszámtáblák kiadása körül is sok még a huza­vona. Van tehát min ja­vítani. Arra is felhívta a bi­zottsági ülés a figyelmet, hogy nem minden tanácsi, hatósági munkát lehet, nem is mind­egyiket tanácsos tovább tár­­sadalmasítani. Néhol például a szabálysértési eljárás során a társadalmi aktivistáik igye­keznek „leszavazni” a bünte­tőbírót a pénzbírság kiszabá­sánál, vagy annak nagyságát próbálják minimálisra szorí­tani, holott a szabálysértés nyilvánvaló. Viszont igen sok területen egyenesen nélkülöz­hetetlen a társadalmi aktivis­ták közreműködése (például a l­atkárk­­­u­ta­t­ásoknál a jogosság, vagy a sorrendiség megállapí­tásában). Az alapvizsgálat óta eltelt két év eredményei pozitívak voltak, állapította meg a bi­zottsági ülés. A még észlelhe­tő hiányosságokra az ügyinté­zést gátló tényezőkre javasla­taikban felhívták az érintet­tek figyelmét. Hogy mindösz­­sze három javaslatot kellett megerősíteniök, s kell majd elküldeniük az érintettek­hez. egymagában is igazol­ta, hatékony, eredményes, elis­merésre méltó a tanácsok ügyintéző munkája Vágvölgyi .

Next