Vas Népe, 1968. április (13. évfolyam, 78-100. szám)

1968-04-02 / 78. szám

Koszigin Iránban Koszi­gin, a szovjet Minisz­tertanács elnöke hétfőn dél­előtt Teheránba utazott. Ho­­veida miniszterelnök meghívá­sára egyhetes hivatalos láto­gatást tesz Iránban. Útján el­kíséri Badal Muradjan, Ör­­ményország és Abdulahad Kaharov, a Tádzsikisztán kor­mányfője. A vnukovói repülőtéren az SZKP és a szovjet kormány vezetői búcsúztatták Koszi­­gint. A Szovjetunióba utazik a szombathelyi járás tsz-küldöttsége Ma hajnalban a szombathe­lyi járás 55 tagú termelőszö­­vetkezeti küldöttsége utazik a Szovjetunióba. A delegáció tagjai termelőszövetkezeti párttitkárok, elnökök, főag­ronómusok, néhány brigádve­zető és KISZ-titkár. A kül­döttség vezetője Nagy Béla, a járási pártbizottság mv.­ik­atár­­sa. A csoport tegnap délután indult Szombathelyről, s a ma hajnali nemzetközi gyors-­­ vonattal kezdik meg 11 napos útjukat. Ellátogatnak Kijevbe, Poltavába Harkovba és Moszk­vába. Megtekintenek három kolhozt, több kiállítást, szín-­­­házi és egyéb előadást, a vá­rosok nevezetességeit A személyenként több mint háromezernyi forintnyi költ­séget a termelőszövetkezetek fedezik szociális és kulturális alapjukból. Tábornoki kinevezések, kitüntetések A Magyar Néphadsereg tag­jai közül a honvédelem erő­sítésében végzett kiemelkedő munkájuk elismeréseként a Népköztársaság Elnöki Taná­­csa — hazánk felszabadulásá­nak 23. évfordulója alkalmá­ból — vezérőrnaggyá nevez­te ki Horváth János, Kiss La­jos, Sárdi Tibor és dr. Saj­­novics János ezredeseket. A kinevezéseket Czinege Lajos vezérezredes, honvédelmi mi­niszter hétfőn délután ünne­pélyes külsőségek között ad­ta át a Magyar Néphadsereg központi klubjában. Egyide­jűleg a honvédelmi miniszter kitüntetéseket és előlépteté­seket is átnyújtott. Belga választások Vasárnap Belgiumban álta­lános választások voltak, ame­lyek során újraválasztották a 212 tagú képviselőházat és a 178 tagú szenátus kétharmadát és a tartományi tanácsokat. A hétfő reggeli órákig a vá­lasztásokból csak részered­mények váltak ismeretessé, de ezekből is megállapítható, hogy Paul van den Boeynants miniszterelnök keresztényszo­ciális pártja nagy vesztesége­ket szenvedett, ugyanakkor jelentősen előretörtek a val­lon és flamand szélsőséges irányzatok pártjai. A választások központi kér­dése az ország mintegy ötmil­lió flamand és hárommillió vallon lakosa közötti jövőbeni viszony volt. Brüsszeli politi­kai körökben nem tartják ki­zártnak, hogy amennyiben a kormányalakítás nehézségek­be ütközik, új választásokat írnak ki. Világ proletárjai egyesült­etek­­ XIII. évfolyam, 78. szám Ára 70 fillér 1968. április 3. Kedd Közérdekű kérdésekről tárgyalt a SZOT elnöksége A Szakszervezetek Országos Tanácsainak Elnöksége hétfőn ülést tartott és tö­b­b közérde­kű kérdésről tárgyalt. Megvitatta a lakásépítés helyzetét. Az erről szóló je­lentés megállapítja, hogy a lakásépítési program megkez­dése óta eltelt hét esztendő alatt országosan mintegy 400 000 lakás épült, 28 000-rel több­, mint amennyit tervez­tek. Az ország lakásállomá­nya 1967 végéig 3 075 000-re emelkedett. A túlteljesítés el­lenére központi erőforrások­ból kevesebb lakás épült a tervezettnél, viszont magán­erőből több. Az elnökség sze­rint a viszonylagos elmaradás egyrészt az állami építőipari kapacitás jobb kihasználásá­­val, másrészt a magánerőből történő építkezések hatható­sabb támogatásával lehetne pótolni. Továbbra is sok csa­ládnak vannak az országban lakásgondjai. Magánerőből történő lakásépítést viszont a normál keresetű munkások és alkalmazottait nem tudják vál­lalni, s különösen nem a nagycsaládos dolgozók. Ezért a SZOT elnöksége célszerű­nek látja, ha a­ vállalatok ré­szesedési alapjukból mind nagyobb támogatást nyújta­nak az építkezni szándékozók­nak. Helyes, ha érm­ete érde­kében az üzemi szakszervezeti szervek kezedeményező lépé­­seket tesznek. Egy másik napirend az áru­ellátással, a minőség és a fo­gyasztói árak alakulásával foglalkozott. A SZOT elnök­ségének megítélése szerint az új mechanizmus első két hó­napjában — egyes hiánycik­kektől eltekintve — a keres­­kedelem a lakosság igényeit kielégítette. Az élelmiszerek mennyisége és választéka ál­talában megfelelt a kereslet­nek. Változatlanul hiánycik­kek a szovjet gyártmányú és egyéb kisrádiók, a rádióalkat­részek, a különböző kismoto­rok és általában a VILLÉRT hatáskörébe tartozó szerelési és világítási cikkek, továbbá a rozsdamentes evőeszközök, amelyeknek egyébként csök­kent az ára. Nehezen lehet hozzájutni fürdőszoba-beren­dezési cikkekhez, hengerelt és húzott árukhoz, drótfonatok­hoz, kevés az építőanyag is. A fogyasztási cikkek minő­ségeiben újkeletű hibákat le­het észlelni, a régóta közis­mert problémák azonban to­vábbra is tapasztalhatók. Egyes élelmiszereket a sza­vatossági idő lejárta után is forgalomba hoznak, romlandó cikkeket időnként megfelelő hűtés nélkül szállítanak, he­lyenként továbbra sem meg­­felelő a kenyér minősége, sok helyen a hús- és húsktészít­­mények minősége neon kifo­gástalan. Gyakori a kifogás a pörköltkávé gyenge minő­sége miatt és romlott a zsír minősége. Gyakori a rekla­máció a cipők sarkának tö­rése, a talp leválása, továb­bá amiatt, hogy a cipőik bé­lésbőre színező a harisnyát. Az árpolitikai intéz­kedések lényegében az előirányzott­nak megfelelően valósulnak meg. Januárban az árszínvo­nal az induló áraktól nem tért el számottevően, s a szakszervezeti szervektől kap­ nőtt jelentésekből kitűnik , hogy februárban az árak fel-­­ felé irányuló mozgása inten­zívebb lett. Az életszínvonal alakulásá-­­ ról a SZOT elnöksége meg­állapította, hogy az év első­­ két hónapjának tapasztalatai szerint a lakosság­ vásárlóere­je és a kereslet lényegében a tervezett szinten mozgott. A munkások és az alkalmazot­tak pénzbevételei az év első két hónapjában 6,4 százalék­kal voltak magasabbak, mint a múlt év azonos időszaká­ban. A kiskereskedelmi for­galom ugyanezen idő alatt hét százalékkal emelkedett. Az év eddig eltelt időszaká­nak tapasztalatai kedvezőek, s ez a tendencia feltehetően folytatódik. Ismét isszsil­ a CSKP KB Dubeek beszámolóid Mint a CSKP Központi Bi­zottságának jelentése közli, hétfőn reggel a prágai vár­ban ismét összeült a CSKP KB plénuma, hogy folytassa a köztársasági elnökválasztás miatt félbeszakított tanácsko­zását a CSKP akcióprogram­járól és a jelenlegi politikai helyzet egyes kérdéseiről. Oldrich Cernik, a KB el­nökségének tagja bevezetőben felvázolta, hogy milyen mun­­­­kadokumentumok kerülnek a plénum elé, majd Alexander­­ Dubcek, a KB első titkára­­ megkezdte beszámolóját a je­­­­­enlegi politikai helyzetről. Alexander Dubcek beszá­molója elején kifejtette, hogy magyarázatot kíván fűzni azokhoz az anyagokhoz, ame­lyeket a KB elnöksége a hét­fői ülésen a plénum elé ter­jesztett és ugyanakkor beszá­mol arról, hogyan értékeli a CSKP KB elnöksége a januá­ri plénum óta a csehszlovák­­ társadalomban és a pártban­­ végbement fejlődést.­­ „Nyilvánvaló és vitathatat­­l­­an — mondta a Párt első tit­­á­rcára —, hogy a januári plé­­­­num óta megindult mozgás, amelyet a kommunista párt­­ indított el, kifejezetten szo­­l­cialista és demokratikus jele­­­legű, s azt valamennyi ál­lampolgár eddig soha nem ta­pasztalt aktivitása jellemzi. Rámutatott, hogy az elmúlt hónapok eseményeinek meg­értése céljából meg kell vizs­gálni azoknak az ellentétek­nek a lényegét, amelyek az elmúlt években a társadalom­ban és a pártban felgyülem­lettek. A szocialista forradalom új fázisának megvalósítása az antagonizmustól mentes kap­csolatok szakaszában szüksé­gessé tette a politikai rend­szer további formálását. Ezután arról beszélt, hogy a párt tovább akarja fejlesz­teni és meg akarja szilárdí­tani mindazt, ami a múltban pozitív volt. Teljesen alapta­lan — mondotta —, hogyha ezt a fejlődési folyamatot egyesek arra akarják kihasz­nálni, hogy sommásan elvet­nek és lebecsülnek minden eddig elvégzett munkát. Ami­kor elvetjük a hibákat és azt, ami túlhaladott, nem vet­jük el a becsületes munkát. Az előadó ezután a KB és a párt előtt álló közvetlen feladatokról beszélt. A leg­főbb tennivaló — mondotta — a megújhodási folyamat elmélyítése, konkretizálása, megszilárdítása. Egyelőre a szükséges személyi változá­sok állanak az érdeklődés középpontjában, de már kiraj­zolódnak a következő, lénye­gesebb szakasz körvonalai. Csupán személyi változással nem érhetjük el célunkat és ugyanúgy nem lehet alapvető változást elérni rögtönzéseik­kel — mondotta. Francia lapok Fock Jenő látogatásáról A l’Humanité hétfői szá­­­­mában Yves Moreau megvon­ja Fock Jenő szombaton vé­get ért franciaországi hivata­los látogatásának mérlegét. Megállapítja: a magyar Mi­nisztertanács elnöke csaknem egyhetes látogatása végén tel­jes joggal örülhet utazásá­nak. Semmi kétség sem fér hozzá ugyanis, hogy a láto­gatás minden téren hozzá fog járulni a kapcsolatok fejlesz­téséhez a két ország között. A gaulleista Nation ismer- t teti azt a nyilatkozatot, ame­lyet a magyar miniszterelnök megérkezése után a Ferihe­gyi repülőtéren tett. A szom­bat délután megjelent Le Monde szó szerint közli az Elysée-C­atotában a pénteki ebéd során elhangzott pohár­köszöntőket, részletesen is­merteti a magyar miniszter­­elnök válaszait a péntek es­­ti sajtóvacsorán és a tárgyalá­sok végén kiadott közös köz­lemény szövegét. A France Loir és a Paris Presse címé­ben De Gaulle tábornoknak átadott meghívást emeli ki. A Centrál étterem és az úgynevezett nagy önkiszolgáló élelmis­zerbolt között épül Körmenden a pénzintézeti szék­ház, amely a járási székhely leendő új központjának egyik jelentős alkotása lesz. A későbbiek során ennek a közelé­ben készül majd el az új áruház is. A pénzintézeti székházban nemcsak a hitel-, és kölcsönügyekkel foglalkozó intézmények kapnak helyet, hét lakás is épül az emeleti részén. Magyar pá­rt­küldöttség Varsóban A Lengyel Egyesült Mun­káspárt Központi Bizottságá­nak meghívására Nyers Re­zsőnek, a Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizott­sága tagjának, a Központi Bizottság titkárának vezetésé­vel hétfőn pártküldöttség uta­zott Varsóba. A delegációt a Ferihegyi repülőtéren Fehér Lajos, a Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizott­ságának tagja búcsúztatta. Az elutazásnál jelen volt Járt Kiljanczyk, a Lengyel Nép­köztársaság budapesti nagykö­vete is. Johnson nem jelölteti magát az elnökválasztáson B­eszüntetik a VDK területe nagy részének bombázását A bejelentés világvisszhangja A Centropress esti helyzetképe Johnson amerikai elnök va­sárnap esti váratlan bejelenté­se visszavonulási szándékáról és a VDK bombázásának rész­leges megszüntetéséről magá­tól értetődően a nemzetközi közvélemény érdeklődésének középpontjába került. A le­mondási szándék közlése lát­hatóan nagy meglepetésként ért mindenkit, annál is in­kább, mivel a legutóbbi idő­ben semmi jele nem volt an­nak, hogy Johnson levonná a következtetéseket politikájá­nak mind nyilvánvalóbb és szerteágazóbb kudarcából. Az amerikai elnöknek még a leg­utóbbi napokban folytatott te­vékenysége és korteseinek nyilatkozatai is éppenséggel nagyon is elszánt újraválasz­­tási harcot jeleztek. Jellemző, hogy szombati sajtóértekezle­tén maga Johnson egyenesen kizárta azt, hogy a jelöltség kérdéseiről szólna vasárnapi, a nemzethez intézett üzeneté­ben. Ennek az üzenetnek az előre kiadott szövegében sem szerepelt az ominózus mon­dat, miszerint Johnson nem pályázik a demokrata elnök­jelöltségre és nem fogadja el, ha jelölik. A megfigyelők fel­jegyezték, hogy a mindvégig patetikus hangnemben beszé­lő Johnson szemében e mon­datnál könnycseppeket láthat­tak az amerikaiak milliói. Éppen ezért kommentálták az amerikai választási küzde­lem jó ismerői nagy óvatos­sággal Johnson drámainak mondható visszalépését. Beszé­dének hangneme szintén kor­tes megnyilatkozásra emlékez­tetett; a kérdés legfeljebb az, hogy saját maga vagy a ve­szélyt érző demokrata párt valamelyik, netán a johr­-*ni vonalat folytató politikusa mellett. Mindenesetre John­son támadta pártjának „szét­húzó” elemeit és egységre szó­lított fel. Párosult ez a Viet­namról elhangzott bejelentés­sel, amelyben — megintcsak ellentmondásos módon — túl sok szó hangzott el a kato­nai erőfeszítések fokozásáról, a csapaterősítésekről, tartalé­kosok behívásáról, a háborús pótkiadásokról és a dél-viet­nami rezsim hadseregének erősítéséről. Ezért fogadták vi­lágszerte tartózkodással a be­jelentést a VDK területe nagy­­része bombázásánál, meg­szüntetéséről. Amint a moszk­vai Izvesztyija rámutat, John­son nem szólt arról, hogy a bombázások korlátozása milyen időtartamra érvényes. A feltűnő az, hogy Johnson tulajdonképpen csokorba gyűj­tötte az elmúlt hetekben po­litikai ellenfelei részéről meg­pendített javaslatokat a viet­nami „deeszkalációra”. Ez is azt látszik tanúsítani, hogy az elnök egyre népszerűbb bírá­lóinak vitorlájából akarja ki­fogni a szelet. A nyugati fővárosokban elő­ször hitetlenkedve fogadták a hírt, majd pedig üdvözölték­ mindenekelőtt a bombázások korlátozását. Mindenesetre so­kan rámutatnak arra, hogy az amerikai elnök népszerű­sége az elmúlt hetekben mély­pontra zuhant. Mint a Reuter kommentátora írta Johnson bejelentése „drámai elismerése volt annak, hogy az elnök népszerűsége egyre inkább el­enyészik, s az amerikai népet, mindinkább megosztja a viet­nami háború”. Hétfő délután rendkívüli sajtóértekezleten megszólalt Robert Kennedy is. Üdvözölte Johnson bejelentését és fel­tűnő módon ő is az egységre szólította fel. Sürgette, hogy kezdődjenek megbeszélések közte és Johnson között, ami megint csak annak a jele, hogy a demokrata párt két­ségbeesett erőfeszítéseket tesz pozíciójának megmentésére. Természetesen ezek még csak az első reagálások a fon­tos fordulatra, hiszen a nagy lapok és a mértékadó politi­kai körök csak ezután fogják kifejteni véleményüket. Jel­lemző, hogy Fulbright szená­tort egy beszéd kellős köze­pén érte a johnsoni bejelen­­tés és ő semmiféle kommen­tálásra nem volt hajlandó.

Next