Vas Népe, 1968. július (13. évfolyam, 153-178. szám)

1968-07-02 / 153. szám

XnI. évfolyam, 153. szám Ara 70 fillér 1968. július 2. kedd Forró hangulatú észt-magyar barátsági nagygyűlés Tallinnban Bajnok Zsolt és Hável József, az MTI tudósítói jelentik. A magyar párt- és kormányküldöttség délután Tallinban a Kalev sportcsarnokban észt-magyar barátsági nagy­gyűlésen vett részt. A csarnokot zsúfolásig megtöltötték a tallinni gyárak, üzemek, hivatalok és intézmények dolgozói, akik őszinte szere­tettel köszöntötték az elnökségben helyet foglaló magyar vendégeket. Hosszan zúgott a taps, amikor Kádár János, a magyar de­legáció vezetője lépett a mikrofonhoz. Kádár János elvtárs beszéde A magyarok és az észtek egyaránt a finn-ugor népek családjához tartoznak, népein­ket a közös származás, a rokonság szálai és máig élő emlékei is összekapcsolják. Még abban is sok a hasonló­ság, hogy népeink az elmúlt századokban sokáig harcoltak idegen elnyomók ellen, míg végül is győztek és a szocia­lizmus építésének útjára lép­tek — mondotta többek kö­zött Kádár elvtárs. Az észt és a magyar nép ma valóban és igazán testvér, mert egy úton jár, vállt­ váll­­nak vetve együtt harcol, mert közös az eszme, közös a cél: a szocializmus, a kommuniz­mus és a béke. Hivatalos magyar párt- és kormányküldöttség most elő­ször jár itt, de az észt—ma­gyar kapcsolatok már az élet sok területén kibontakoztak és fejlődnek. Ismerjük az észt munkás­­osztály, a dolgozó nép hősi harcát, amelyet kommunista pártja vezetésével a szocialis­ta forradalom győzelméért, az Észt Szovjet Szocialista Köz­társaság megteremtéséért ví­vott. Tudjuk, hogy hősiesen küzdöttek a fasiszta megszál­lók ellen, a szabadságért. Nagy áldozatokkal járt a köz­társaság újjáépítése, hiszen a háború alatt az ipari üzemek 45 százaléka, a lakóházak több mint fele elpusztult. A nép hősi harcát, nagy­szerű helytállását bizonyítja az Észt Szovjet Szocialista Köztársaságnak adományozott magas kitüntetés, a Lenin­­rend is. Engedjék meg, hogy mi is gratuláljunk nagyszerű eredményeikhez és új sikere­ket kívánjunk a kommunista építésben testvérünknek az észt népnek. — Mi, magyar kommunis­ták, a nemzetközi élet alap­vető kérdéseinek megítélésé­ben a Szovjetunió Kommu­nista Pártja Központi Bizott­ságával, a szovjet kormány­nyal azonos nézeteket vallunk. Együttérzünk a vietnami nép­pel és minden lehetséges mó­don támogatjuk hősi harcát, amelynek kimenetele nem le­het kétséges: a nép győzni fog. Meggyőződésünk, hogy az imperialisták által szított küz­delemben az arab népek ügye is győzni fog. Megoldásra váró feladatok közé tartozik az európai biz­tonság szavatolása. Éberen figyeljük a Német Szövetségi Köztársaság kormányának lé­péseit, tetteit, amelyek nyo­mán a militarista, revansista, újfasiszta erők nagyobb moz­gási lehetőséget kapnak és felemeljük tiltakozó szavun­kat e jelenségek ellen. Mi szolidárisak vagyunk és tel­jes erőnkkel a szocialista or­szágokkal együtt a Német Demokratikus Köztársaság ol­dalán állunk. Teljes a nézetazonosság pártjaink és kormányaink között a nemzetközi munkás­­mozgalom előtt álló feladatok tekintetében is. Közösen vall­juk, hogy különös jelentősége van annak, hogy minden párt politikája homlokterébe be­(Folytatás a­z oldalon) Békegyűlés, nemzetiségi találkozó Nardán Félezernyi érdeklődő, a szombathelyi járás határmen­ti községei német és délszláv dolgozóinak népes csoportjai adtak egymásnak találkozót vasárnap délután Nardán. El­jött a találkozóra a szomszé­dos Győr-Sopron megyei Kóp­­háza nemzetiségi kultúrcso­­portja is. Együtt ünnepelt a megjelentekkel dr. Wild­ Fri­­gyest a Magyarországi Német Dolgozók Demokratikus Szö­vetségének főtitkára és Eper­jesi Ernő, a Magyarországi Délszlávok Demokratikus Szö­vetségének helyettes főtitká­ra, a járás és a nemzetiségi községek párt-, tanácsi és népfrontvezetői. Délután fél 4 órakor béke­gyűléssel kezdődött a nem­zetiségi találkozó. Ágoston Ottó,­­ a szombathelyi járási pártbizottság titkára köszön­tötte a béke és barátság je­gyében egybegyűlteket ünnepi beszédében. Emlékezett a 23 évvel ezelőtti, a második vi­lágháború befejezését követő időszakra. Méltatta — a ha­zánkban elért fejlődés tényei­nek felsorakoztatásával —, mire képes egy ország, egy nép, ha maga veheti kezébe sorsának irányítását. Két év­tized alatt — a kommunisták vezetésével — gazdaságában, külső képében új ország szü­letett. Vannak viszont a vilá­gon hatalmak, amelyek aka­dályozzák a haladást, vérbe akarják fagyasztani a gyer­mekek mosolyát, a történelem eddigi gaztetteit is túlszár­nyalva irtják békés országok, békés lakosságát. A második világháború vége óta egyetlen év sem telt el, hogy az im­perializmus a Föld vala­mely pontján ne kísérletezett volna gonosz merénylettel. Ugyanakkor törekvéseiket igyekeznek hangzatos frázi­sokba, üres békeszólamokba bujtatni. Szembeállította ezekkel pártunk és kormányunk kö­vetkezetes békepolitikáját, amely a legjobban megfelel népünk érdekeinek. A ma­gyar nép a világ békemozgal­mának több százmilliós sere­gével együtt halad, követeli a békét. Ennek demonstráció­ja volt az itteni békegyűlés is. Anyanyelvükön és magyarul köszöntötte a gyűlés részve­vőit Eperjesi Ernő a nemzeti­ségi szövetségek nevében. Hangoztatta, hogy a magyar párt és a kormány nemzeti­ségi politikájának eredmé­nyeként minden itt élő nem­zetiségi megbecsült tagja a szocializmust építő társada­lomnak. A beszédek elhangzása után a kópházi, a horvátzsidányi és a nardai nemzetiségi kul­­túrcsoportok adtak színvona­las műsort. Este vidám bált­­ rendeztek, ahol a vépi gé­pészképző szakiskola zenekara húzta a talp alá valót. D. M. Ezer Vas megyei ezer kilométert utazott... Debrecenben Ha repülőről figyeltük vol­na, akár egy száguldó kígyó, úgy robogott a különvonat, előbb a Dunántúl lankái közt, majd Budapest után a nyílt alföldi zónán. Utasai vasi szemmel figyelték a tájat, a már leavaslott búzamezőket, elárasztott rizskultúrákat, sőt — meglepetésként —, a tás­karádió mellett üldögélő ju­hászt. Minden évben megrende­zésre kerül a vasutas portás és közlekedési fiatalok orszá­gos találkozója. Az elmúlt va­sárnapi tizenharmadikon, a szófiai VIT-re és a Kommu­nisták Magyarországi Pártja megalakulásának 50. évfordu­lójára való készülődés jelen­tett különleges aktualitást. Hazánk 6 vasúti igazgatóságá­ról — a budapesti különvo­­natokkal együtt — 12 szerel­vény érkezett Debrecenbe, s mintegy 20 ezer fiatal (köz­tük 1000 Vas megyei) láto­gatott el a Nagyerdőbe, hogy részvevője legyen az ünnepi nagygyűlésnek és megtekint­se a műsort. „Szolidaritás, béke és ba­rátság, a VIT jelszava jegyé­ben tartjuk meg a mai talál­kozót” — kezdte beszédét Mé­hes Lajos, a KISZ KB első titkára, a stadionban tartott gyűlés szónoka. Utalt a kö­zelgő VIT szervezésével kap­csolatos CIA mesterkedésekre, a mai napon is pusztító viet­nami háborúra, s az idei „forró tavaszra”, a világszerte lezajlott diáktüntetésekre és sztrájkokra. „Barátság, vidám­ság és romantika jellemzi az ifjúság összejöveteleit, ám az összejöveteleken meg kell áll­nunk néhány percre az élet nagy kérdései előtt” — mon­dotta többek között. A szárnyas vasúti kerék, a postakürt és a volán: e hár­mas jelvény ott díszelgett mindenütt: a sportpálya tri­bünjén, a parkokban, az ut­cákon és tereken, az autóbu­szok és villamosok üvegabla­kán. Debrecen ünnepelt: sok ezren érkeztek a városba és a Nagyerdőbe, s őket, a ma­gyar ifjúság küldötteit illet­te a dísz, a zászló, és virág. A nagyerdei színpadon há­rom csinos manöken remek­be szabott ruhákat mutatott be. Nem messze vidám embe­rek: Debrecenben is van csó­nakázótó, ugyancsak közked­velt. Odébb hűvös tömb, a ter­málfürdő zárja le a teret: fala mögött barna, naptól me­leg testek, csillogó vizű me­dencék, labdázók, úszkálók, sétálók. A strand gyepén, s kívül is az árnyas ligetekben százszámra — fűvön üldögé­­lők. Egy cseppnyi debreceni nyár, egy villanásnyi ifjúság. Ilyen volt a 13. vasutastalál­kozó. MAI SZÁMUNKBÓL? Gyorslista a lottó­ja faromsorsolásról Amerikai repülőgép Kubában A francia választások eredménye Haladás-Debrecen 5:3 (2:3) Tegnap 36 állam képiselői írták alá az atomsorompó­­egyezményt Hétfőn a moszkvai Kreml­ben aláírta az atom­sorompó- szerződést Péter János ma­gyar, Ivan Basev bolgár, Jiri Hajek csehszlovák kül­ügyminiszter, Jozef Winie­­­­wicz lengyel ideiglenes kül­ügyminiszter, Csimiddorzs mongol külügyminiszter-he­lyettes, Otto Winter, az NDK és Manescu Románia külügyminisztere. Rajtuk kí­vül a szerződést kézjegyével látta el Frank Aiken ír mi-­­ niszterelnök-helyettes és kül- l­ügyminiszter, Thompson, az Egyesült Államok és Sir Jeff­rey Harrison Nagy-Britannia moszkvai nagykövete is. A szerződést aláírta Auszt­ria, Finnország, Tunézia, Sze­negál, Dánia, Izland, Görög­ország, Laosz, Libanon, Ne­pál, Ceylon, Irak, Nigéria, Norvégia, Csár, Szomália és az EAK nagykövete, Szíria, Afganisztán, Ghána, Marok­kó és Ciprus ideiglenes ügy­vivője. A szerződést hétfőn 36 ál­lam képviselői írták alá. Thompson, az Egyesült Ál­lamok moszkvai nagykövete személyes megelégedésének adott hangot, hogy hétfőn aláírhatta e történelmi doku­mentumot. A szerződés „hosz­­szú évek munkájának ered­ménye és benne az államok és a kormányok által elfoga­dott örvendetes eredmények tükröződnek, — mondotta, a nagykövet, s azt a reményét fejezte ki, hogy a szerződést ,­a leszereléshez vezető úton további, hasonló fontosságú lépések követik”.­­ Sir Jeffrey Harrison, Nagy- Britannia nagykövete is mél­tatta a szerződés jelentősé­gét. Hangsúlyozta, hogy a most aláírt dokumentum hosszú évek kitartó és szívós munkájának eredménye, s azt példázza, hogy lehetséges a nemzetközi együttműködés. Bármely ország csatlakozhat A szerződést az aláíró ál­lamoknak ratifikálniuk kell. A ratifikációs okmányokat és a csatlakozásról szóló doku­mentumokat a Szovjetunió, Nagy-Britannia és az Egye­sült Államok kormányának kell átadni, amely kormá­­­­nyokat a szerződés letéte­­ményesi joggal ruház fel. A szerződés akkor lép életbe, ha azt ratifikálta a Szovjet­unió, Nagy-Britannia és az­­ Egyesült Államok kormánya, valamint legalább további 40 állam, s letétbe helyezték a­­ ratifikációs okmányokat. A szerződést az összes ál­­­­lamok aláírhatják. Bármely állam csatlakozhat hozzá­­ bármikor később is. Állami­­ szuverenitásának érvényesíté­seként minden résztvevőnek­­ joga van ahhoz, hogy kilép­jen a szerződésből, ha úgy ta­lálja, hogy a szerződés tar­talmával kapcsolatos kivételes körülmények veszélyeztetik országa legmagasabb érdekeit. Huszonöt évvel a szerződés hatálybalépése után konfe­renciát hívnak össze annak eldöntésére, vajon érvényben maradjon-e meghatározatlan időre a szerződés, vagy hatá­lyát meghatározott időpontig hosszabbítsák meg. A jelen szerződés, amely­nek orosz, angol, francia, spa­nyol és kínai nyelvű szövege egyformán autentikus, az ar­ra kijelölt kormányok levél­tárába kerül megőrzésre. Az eredeti szerződésnek a meg­felelő módon hitelesített má­sodpéldányait a letéteményes kormányok megküldik a szer­ződés valamennyi aláírójá­nak. II szovjet kormány emlékirata A szovjet kormány szük­­­­ségesnek tartja, hogy az­­ atomsorompó-szerződés meg-­­­kötése után, a közeljövőben, s megegyezés ■ jöjjön létre e I fegyver alkalmazásának be­tiltásáról. „Egy ilyen szer­ződés komoly fékező tényező lehetne azok számára, akit az atomfegyverhez vezető út­ra kívánnak lépni” — han­goztatja a Moszkvában hét­főn­ közzétett szovjet emlék­irat. A szovjet­ kormány javasol­ja, hogy haladéktalanul tilt­sák be az atomfegyvert szál­lító bombázó repülőgépek re­pülését a nemzetközi határo­kon kívül, hangoztatva, hog katonai szempontból ezek repülések értelmetlenek, csupán a nemzetközi feszültsé­get fokozzák. A Derkovits lakótelep legszebb utcája, a Szűrcsapó utca. NSZ-4: item Günter Diehl, a bonni ko­mány szóvivője hétfőn sajt­értekezleten jelentette , hogy kormánya egyelőre ne írja alá az atomfegyverek­­ terjedésének megakadályoá­sáról szóló szerződést. A sz­vivő hangoztatta: ,.A Nén Szövetségi Köztársaság ko­mánya üdvözli az atomsoro­zó célkitűzéseit. A kormán­nak azonban huzamosabb kell a szerződés tanulmány­zására”.

Next