Vas Népe, 1968. augusztus (13. évfolyam, 179-204. szám)

1968-08-01 / 179. szám

XII. évfolyam, 179. szám Ára 70 fillér 1968. augusztus 1. Csütörtök Tavasszal összeül a magyar békek­ongresszus A következő hónap béke­­mozgalmi munkaprogramjáról nyilatkozott az MTI-nek Se­bestyén Nándorné, az Orszá­gos Béketanács titkára. Az arab országokban, Szí­riában, Libanonban és Jor­dániában nemrégiben járt magyar delegációk tagjai a következő hetekben vidéken is beszámolnak élményeikről. Újabb városokba jut el, az „Új élet az ősi földön” cí­mű kiállítás, amelynek anya­gát az Egyesült Arab Köztár­saság béketanácsa ajándékoz­ta a magyar békemozgalom­nak. Ugyanakkor hozzákez­dünk a Magyar Népköztársa­ság életét, békemozgalmunk tevékenységét bemutató do­kumentációs kiállítás anyagá­nak összeválogatásához. Te­vékenyen bekapcsolódunk a jövő tavasszal sorra kerülő Európa-konferencia előkészí­tésébe. Budapesten és vala­melyik vidéki városban tu­dományos békekonferencián is napirendre tűzzük a jövő tavaszi nemzetközi tanácsko­zás problémakörét. A tervek szerint Párizsban tartják a következő béke-vi­lágkongresszust, amelyen megemlékeznek az elsőről, a párizsiról, illetve a prágai demonstrációról. Ezt megelő­zőleg szeretnénk még a jövő tavasszal megtartani az egyéb­ként is esedékes magyar bé­kekongresszust — zárta nyi­latkozatát Sebestyén Nándor­né. Tegnap folytatták a szovjet-csehszlovák tárgyalásokat Mint a TASZSZ jelenti, a Tisza menti Agcsernyőn szerdán folytatódtak a tárgyalások az SZKP KB Po­litikai Bizottsága és a Csehszlovák Kommunista Párt Központi Bizottságának elnöksége között. A tanácsko­zást őszinte elvtársi légkör jellemezte. (TASZSZ) Drámai helyzet a jordániai Husszein hídnál Az izraeliek tankokat vetettek be A kairói lapok tudósítása szerint a jordániai Husszein hídnál drámai események zaj­lottak le. A hidat a jordán hatóságok lezárták, hogy meg­akadályozzák tízezer palesztí­nai menekült deportálását. Az izraeli megszálló hatóságok módszeresen eltávolítják a pa­lesztínai menekülteket a gáza övezetből és elhatározták 51 ezer palesztínai kitelepítését­­ Jordán folyó keleti partjára Az arab államok U Than közbenjárását kérték a depor­tálás megakadályozására, és Izrael ennek ellenére meg­kezdte az 50 ezer Palesztina elhurcolását. Az első tízezer me­nekültet egy Jerikó mellet felállított táborba szállították Az ellenállás leküzdésére az izraeliek tankokat vetettek be. Tankok kísérték azokat az au­tóbuszokat is, amelyeken a palesztínaiakat a Jerikó tábor­ból a Jordán hídjához szál­lították. A jordán őrség azon­ban lezárta a hidat. Az izraeli erők megtorlásul tüzet nyitot­tak a jordán állásokra. A tűz­­párbaj órákon át tartott s ez alatt az autóbuszok visszavit­ték a menekülteket a jerikói táborba. A kairói lapok sze­rint az arab államok nevében háromtagú delegáció kereste fel az ENSZ-ben . Thant fő­titkárt és a Husszein hídnál lezajlott események kapcsán ismét kérte, hogy az ENSZ küldjön haladéktalanul meg­figyelőket a helyszínre a de­portálások ügyének kivizsgálá­sára. Az Ahram szerint min­den eszközt igénybe kell ven­ni az izraeli terv keresztül­­húzása érdekében. Az Akhbar vezércikke fel­hívja a palesztínaiakat, ha kell életük árán is fejtsenek ki ellenállást az izraeli de­­portálókkal szemben. Jó ütemben épül az új nyomda 20 százalékkal lesz nagyobb a kapacitás Évi 40 tonna könyv Gyors ütemben halad az új nyomda építése Szombat­helyen. Alapterületében mint­egy háromszor haladja meg a régi nyomda területét. A legnagyobb eredmény az lesz, hogy megvalósulhat a nyom­tatás technológiai sorrendje és már a kezdeti évben szá­mottevően, mintegy 20 száza­lékkal bővülhet a kapacitás, javulhat a minőség és az sem közömbös, hogy jó körülmé­nyek közé kerülnek nyomdá­szaink. Egyébként a jelenlegi nyom­da is igen sokoldalú munkát végez. Kevésbé ismert, hogy évente mintegy 420 tonna pa­pírt használnak fel A helyi napilap mellett rengeteg nyomtatvány és könyv ké­szül. A könyvkiadók közül a legrégibb megrendelők a Magvető, a Medicina és a Mezőgazdasági Könyvkiadó. Különösen csupán könyvből évente mintegy 40 tonna ke­rül ki a gépek alól, s a je­lenlegi rossz körülmények el­lenére is igen jó minőségben. Érdekes az is, hogy Szombat­helyen általában a kis pél­dányszámú könyveket nyom­tatják. A későbbi, az új nyomda terveiben arra érdemes felfi­gyelni, hogy a cél a hivata­los nyomtatványok átfutási idejének lerövidítése, valamint mennyiségének jelentős nö­velése. A vasi nyomdászok nagy izgalommal készülnek új birodalmuk elfoglalására, amelyre a tervek szerint az év végén, illetve a jövő év elején sor kerül. —cse— MAI SZÁMUNKBÓL: ■ Sajtószabadság és fele­sség ■ harmincétezer gyermekért felelnek ■ Nemzetközi labdarúgó­­mérkőzés Szombathelyen . Visszaérkezett a Szovjetunióban járt pártküldöttség A Szovjetunióban járt ma­gyar pártküldöttség, amely Bálint Józsefnek, az MSZMP KB osztályvezetőjének veze­tésével gazdaságpolitikai kér­­­­déseket tanulmányozott, szer­dán hazaérkezett Budapestre. I Ma munkakedv: növekedett a termelés •• Ülésezett a mec­vei tanács vb Tegnap, Szombathelyen ülé­sezett a megyei tanács vég­rehajtó bizottsága. Napirend előtt dr. Gonda György, a megyei tanács vb elnöke tá­jékoztatta a megjelenteket, a vb két ülése között történt fontosabb eseményekről, és in­tézkedésekről. Ezt követően a megye ipari, építőipari válla­latainak a munkaidő csökken­tésére történő felkészülését vi­tatták meg az erről szóló elő­terjesztés alapján. 19 ezer dolgozó rövidített munkaideje A munkaidő-csökkentést, a 44 órás munkahétre való át­térést július 1-től folyamato­san hajtják végre az iparban. Egyelőre a megyében 16 ipa­ri vállalat, 6 kisipari termelő­szövetkezet több mint 19 ezer dolgozója rövidített munka­id­ej­ben dolgozik. A második félévben várhatóan további 2­ 3 ezer dolgozó munkaideje csökken. Mint a vb megállapította, a csökkentett munkaidő beve­zetését a vállalatoknál általá­ban alapos előkészítő munka előzte meg. Mind­ez, mind a csökkentett munkaidőben való foglalkoztatás az érintettek általános megelégedését vál­totta ki, aminek következmé­nyeként növekedett a terme­lés is. Hiba azonban, hogy a csökkentett munkaidőre áttért vállalatok nem foglalkoznak elég körültekintően a 48 órá­nál többek dolgozók — éjjeli­őrök, portások, gépkocsiveze­tők — munkaidejének csök­kentésével. A 44 órás munkahét alkal­mazása általában a kétheten­kénti szabadnap biztosításával történik, így 1968. július 13-án mintegy 18 ezer dolgozónak volt első ízben szabad szombat­ja. A csökkentett munkaidő bevezetése néhány gondot is felvet. Mivel a szabadnap a páros hetek szombatjára esik, e napokon változik a lakos­­ságnak a közlekedéssel, szol­­gáltatással, az élelmiszer el­­látással kapcsolatos igénye. A zökkenőmentes „átállás” céljá­ból különböző intézkedések válnak szükségessé. A többi között gondoskodni kell a la­kosság igényét kielégítő üze­mek — sütödék, tejüzem, hús­üzem, stb. — működtetéséről, melyek a folyamatos ellátást a szabadnapokon is biztosít­ják. Hasznosan eltölteni a növekvő szabad időt A különböző szolgáltató ágak a kereskedelem, a köz­lekedés, a művelődésügyi in­tézmények szakemberei már most számoljanak a dolgozók növekvő szabad idejével és se­gítsék elő annak eredményes felhasználását. Erre, s az ezzel kapcsolatos további tapasztal­­atokra, tanulságokra annál iz inkább szükség lesz, mert a legközelebbi két évben az ipari, építőipari dolgozókból mintegy 20—25 ezer ember­nek tovább csökken a munka­ideje, vagyis több lesz a sza­badnapja. A felkészüléssel, a a teendőkkel kapcsolatban végrehajtó bizottság határoza­tokat fogadott el A napirend megtárgyalása után a megye jövő évi terve elkészítésének rendszeré­­­ről kerekedett vita, majd fo­lyó ügyekről volt szó.­­ —­­ — Mindent egy helyen Modern áruház épül Jákon Ják évről évre tartogat va­lamilyen meglepetést a falu­belieknek és az ide látogató turistáknak egyaránt. — Az idén a Szabadság tér korszerűsítése a legfontosabb községfejlesztési feladatunk — tájékoztat Polgár József, a községi tanács vb-elnöke. Eh­hez a felsőbb és a helyi szer­vektől, valamint a lakosság­tól minden segítség­et megka­punk. Szombathely felől jövet rög­tön az érkező szemébe ütkö­zik a Szabadság tér új büsz­kesége: a modern áruház. Az épület műszaki átadása már megtörtént, a jegyzőkönyvek dicsérettel emlékeznek meg a kivitelező szentgotthárdi Mű­szaki, Építő és Szolgáltáé Ktsz-ről. Most a községi tanács, a beköltöző Általános Fogyasz­tási és Értékesítési Szövetke­zet, valamint a kivitelező szö­vetkezet vezetőivel járjuk a helyiségeket.­­ Az építkezésekről ritká­n lehet elmondani ezt, de mi nagyon meg vagyunk eléged­ve — jegyzi meg Unger Fe­renc, a leendő gazda, a kör­zeti folyasztási szövetkezet (volt földszöv) elnöke. Néhány adatot is megtudunk a beruházásról. Eszerint „ko­fa” alapból létesítették az új áruházat. A beruházásra (épít­kezésre) hárominegyedmiillió fő­ Háromnegyedm­ilió forintos „kofa“ beruházás Dicsérik a szentgotthárdi Építő Hisz munkáját . Augusztus 20-án egymillió forintos árukészlet várja a lakosságot m­ntot, a berendezésre 120 ezer forintot fordítottak és a lakosság társadalmi munká­jának az értéke harmincezer forint körül mozog. Azt tervezik, hogy augusz­tus 20-án már a vásárló kö­zönség is birtokába vehesse az új önkiszolgáló és önkivá­lasztó áruházat, amelyben kö­zel egymillió forintos áru­készlet vár majd eladásra. Télen központi fűtés, nyáron hűtőberendezés szolgálja az egyenletes hőmérsékletet. Ez­zel a régi boltokat megszün­tetik és egy szanálásra ítélt épületet le is bontanak a Sza­badság téren. Ebben az áru­házban a hús kivételével min­den­féle élelmiszer és iparcikk kapható lesz. Milyen nehézségek merültek fel az építkezés során? — Ezt kérdeztük Korpics Ferenc­től, a szentgotthárdi Műszaki, Építő- és Szolgáltató Ktsz el­nökétől.­­ — Egyik legjobb brigádun­kat küldtük ide Leopold Jó­zsef vezetésével. Ez egy 12 tagú univerzális munkacsa­pat, amely a falazástól a tető­fedésig és a közbeeső villany­­szerelési munkákig mindent elvégzett. Voltak persze anyag­­ellátási, munkaszervezési ne­hézségeink, de azokat megol­dottuk. Így például a kirakat­üvegeket egyenesen a Salgó­tarjáni Üveggyárból hoztuk sa­ját tehergépkocsinkon. Szanyi István, a KISZÖV elnöke ugyancsak megszem­lélte a szövetség alá tartozó egyik építő kész munkáját, ő a következő megjegyzést tet­te: — Két szövetkezet barátsá­gáról is szó volt az­ építke­­zésnél. Ezért örülünk, hogy mindent beleadtak és nem hoz­tak szégyent a szövetkezeti építőiparra. Még egy-két hét és a fej­lődő fák mintegy 2700 lako­sa birtokába veheti a közös összefogással épült új kor­szerű áruházat, a falu új büszkeségét. — F. L. Kis község­i kis klub Fehőmarác példája A leendő felsőmaráci kis klubra azt a megállapítást is tehetjük, hogy: összkom­fortos. Valóságos kis minia­tűr kombinát, a falu kulturá­lis életének központja lesz. Az egykori kéttantermes is­kolát és más helyiségeket alakítanak át erre a célra, s a munkálatokat még ebben az évben megkezdik. A kis község kis klubjában minden megtalálható majd, ami a lakosság művelődésének alap­jait képzi. Az átalakítás, felújítás ter­heit a község magára vállal­ta. S ami különösen dicsé­retes és jó gazdálkodásra vall: a berendezésre — ugyancsak­­ saját erőforrásokból — kö­rülbelül 80—100 ezer forin­tot költenek. *1 1 i­­ A legkorszerűbben berendezve szolgálja ki lakóit —­ a vi­lág minden részéből érkezett újságírókat — a „Hemus” Szálló, a szófiai VIT sajtóközpontja. (Pre&sfoto —BT­A)

Next