Vas Népe, 1968. augusztus (13. évfolyam, 179-204. szám)

1968-08-01 / 179. szám

2 _ Jelentések Szófiából Magyar-vietnami baráti találkozó A szófiai magyar nagykö­vetség épületében kedden es­te meleghangulatú baráti ta­lálkozóra került sor a magyar VIT-delegáció és a fesztivá­lo­n részt vevő észak- és dél­vietnami küldöttek között. A találkozón Nádasdi József, a KISZ Központi Bizottságá­nak titkára méltatta a viet­nami nép hősi harcát és kife­jezte azt a szilárd meggyőző­dését, hogy Vietnam mielőbb végső győzelmet arat az ag­­resszor fölött. A VDK VIT-küldöttségének vezetője, valamint a dél-viet­­nami küldöttek meleg köszö­netet mondtak a magyar dol­gozók és a magyar ifjúság szolidaritásáért. Kedden délután Szófiában a IX. VIT keretében megnyílt a magyar ipari tanulók kiál­lítása. Beszédet mondott Kárpáti Sándor, a KISZ Központi Bi­zottságának titkára. A meg­nyitó ünnepségen részt vett Ganev bolgár oktatásügyi mi­niszter. Szolidaritási nap Szerda az ifjúság szolidari­tási napja a né­p­knek nem­zeti felszabadításukért, függet­lenségükért, a békéért, a de­mokráciáért és a társadalmi haladásért vívott harcával. A bolgár főváros különböző pontjain a fenti gondolat je­gyében ezúttal is számos de­monstrációra került sor. A technika házában Spa­nyolország és Portugália kül­dötteivel találkoztak a feszti­vál résztvevői. A gyűlésen többek közt felszólalt Lukács János, a Baranya megyei KISZ-bizottság első titkára.­ ­ (Foto : TASSZ—CP] Leonov szovjet űrhajós a a szófiai VIT-en talál­kozott a Vietnami Demokratikus Köztársaság hős katonájával, aki eddig 13 ellenséges repülőgépet lőtt le. Kiéleződött a bolíviai válság Kedd estére válságosra for­dult a bolíviai helyzet. Barri­entos elnök, aki egyben a nemrég alakult katonai junta vezetője, nyíltan azzal fenye­getőzik, hogy feloszlatja a par­lamentet és magát diktátorrá kiáltja ki. Az AFP a válság kiéleződé­sével hozza összefüggésbe a következő két jelenséget: Bar­rientos elnök kedden este bejelentette, hogy helyi idő szerint húsz órakor rádiószó­zattal fordul az országhoz. A kitűzött időpont előtt azonban a tervezett beszédet minden indoklás nélkül lemondták A válság súlyosbodására mutat az is, hogy a parlamenti kép­viselők fiókjaikból kirámolták irataikat és elhagyták hivatali helyiségeiket. Egy másik AFF-jelentés ar­ról ad hírt, hogy a kormány­palotában magas rangú kato­natisztek értekeznek. Ezzel összefüggésben La Pazban utalnak Cvandó tábornoknak, a fegyveres erők főparancsno­kának ama kijelentésére, hogy a „hadsereg szükség esetén továbbra is kötelességének érzi az ország belügyeibe való beavatkozást”. Argued­as volt bolíviai bel­ügyminiszter hollétéről egyéb­ként továbbra is ellentmondó hírek keringenek. Leginkább az a feltételezés tartja magát, hogy a volt belügyminisztert Londonban a CIA és az an­gol titkosszolgálat ügynökei őrzik. A jelek szerint ugyanis a CIA fontos szerepet játszott Che Guevara meggyilkolásá­ban, és a tervekről feltehető­leg az akkori belügyminisz­ternek is tudomása volt. Folytatódnak a diáktüntetések Mexikóban A mexikói fővárosban kedd délután nagyobb diákcsoport szállta meg azt a körzetet ahol a mexikói belügyminisz­­térium van. A diákok a fon­tosabb útvonalakat felborított autóbuszokkal torlaszolták el A szétoszlatásukra kivezé­nyelt katonák szuronyos pus­kákkal és könnyfakasztó grá­nátokkal kezdték el a „tiszto­gatást”. Ennek következté­ben nyolc diák meghalt. A diákok a katonák szuronyro­­hamát benzines üvegekkel próbálták visszaszorítani Ek­kor a rendőrök nagynyomá­sú tűzoltófecskendőkkel osz­latták szét a tömeget. Egyes jelentések szerint néhány tan­­intézményt, amelyet kedden reggel megszállt a katonaság, kiürítettek. A mexikói ok­tatásügyminiszter elrendelte, hogy a műszaki egyetemhez tartozó összes intézmény munkáját azonnal beszünteti. A Villahermosa-ban, Ta­basco Állam fővárosában szin­tén tüntetésekre került sor, amikor a rendőrség összecsa­pott háromezer főnyi diákkal. Montevideóból, Uruguay fő­városából is diáktüntetések­ről érkezett hír. A katonaság rátámadt a tüntető diákokra és brutális kegyetlenséggel verte szét őket. Az argentínai Rosario vá­rosban Ongaria elnök ellen rendeztek tüntetést. A rend­őrség letartóztatta a diákok vezetőit. Antifasiszta központ A szófiai egyetemen ked­den megnyílt antifasiszta köz­pont szerdán nyilatkozatban ítélte el az NSZK-ban újjá­éledő újfasiszta mozgalmat. A központ üdvözlő táviratot in­tézett a Franco és Salazar fa­siszta rendszere ellen küzdő haladó spanyol és portugál fiatalokhoz. A Gara Izker ne­vű fesztiválvárosban (itt van a magyar delegáció szálláshe­lye is) az EAK küldöttségének épületek előtti téren — ugyan­csak szerdán — délelőtt körül­belül kétezer fiatal gyűlt ösz­­sze, hogy meghallgassa a szó­nokokat — köztük Isabelle Blume-ot —, akik az izraeli agresszió sújtotta arab orszá­gok mellett szálltak síkra. Művészeti versenyek Megkezdődtek a művészeti versenyek. Klasszikus ének­­versenyen magyar részről Kasza ,­Katalin, Begányi Fe­renc és Nagy Sándor indult. A hegedűsök versenyén fellépett Perényi Eszter és Sebestyén Ernő. A zongoraversenyen Lux Erika és Schiff András, az idei „Ki mi tud” győztese kép­viselte hazánkat. A kieséses rendszerű verseny első for­dulójából tovább jutottak éne­keseink, valamint Perényi Eszter és Lux Erika. Sikeresen vette az első akadályt a tánc­zenekarok versenyében a Syrius-együttes. És végül a legkellemesebb meglepetés: a fesztivál művészeti versenyei­nek első aranyérmét magyarok nyerték. A társastánc kate­góriában Berényi Katalin és Mohai László az első helyen végzett. Külföldi kaleidoszkóp MOSZKVA „Kennedy elnök 1036 nap­ja” címmel könyv jelent meg Moszkvában John Kennedy elnökösködéséről. A könyv fő­ként az Egyesült Államok külpolitikájával foglalkozik a Kennedy-kormányzat idején. Szerzője Anatolij Gromiko, a jogtudományok kandidátusa. PHENJAN Az Egyesült Államok foly­tatja a Koreai Népi Demokra­tikus Köztársaság ellen irá­nyuló provokációkat. A népi Korea hírügynökségének je­lentése szerint­­ szerdán reg­gel amerikai csapatok tüzér­ségi tűz alá vették a demili­­tarizált övezetnek a KNDK felé eső részét. HOUSTON Májátültetést hajtottak vég­­­­re szerdán reggel a texasi Houstonban. Dr. Denton A. Cooley neves szívsebész egy kétnapos csecsemő máját ül­tette át egy 16 hónapos kis­lányba. A kis beteget speciá­lis megfigyelés alatt tartják. KIRUNA Centaur típusú rakétát bo­csátott fel kedden este az eu­rópai űrkutatási szervezet (ESRO). A rakétában elhe­lyezett berendezés 135 km magasságból a földi felhő­­képződést vizsgálja. MEXICO CITY Mexikó képviselői Moszk­vában, Washingtonban és Lon­donban aláírták a nemzetkö­zi atomsorompó-egyezményt. BERLIN Gerhard Rommel fiatal ber­lini szobrász több mint négy méter magas, oszlop formá­jú emlékművet készített. Az oszlop oldalain több relief emlékeztet Anna Frank tra­gikus életének egyes epizód­jaira. A központi figura ter­mészetesen Anna Frank. Az emlékművet Tessin-ben az Iönf­rankról elnevezett kozoniiskola udvarán fogják felállítani. mgjak indonéz kommunista vezető letartóztatása.­­ Az indonéz katonai ható­körén­,Távén l­etart­óz­­tatták Sukatno illegális kom­­munista vezetőt. Az ADN közli, hogy Sukatno a Pe­­muda Rákját ifjúsági szerve­zet (az IKP ifjúsági szerve­zete) egykori elnöke és a Demokratikus Ifjúsági Világ­­szövetség alelnöke. A Közép- Jáván végrehajtott úgyneve­zett tisztogatási akcióban a betiltott Indonéz Kommunis­ta Párt több mint kétszáz tagját vették őrizetbe. Csereüzlet a Csendes-óceán térségében A közelmúltban Szato japán miniszterelnök az amerikaiak vietnami háborújának és dél­­kelet-ázsaiai politikájának tá­mogatása fejében elérte, hogy a II. világháború után el­csatolt Bonin és Volcano szi­getcsoportot visszaadják Ja­pánnak. Feltehetően ezzel a gesztussal a vietnami agresz­­szióhoz nyújtott anyagi és er­kölcsi támogatás miatt felhá­borodott tömegek lecsillapítá­sát is szerették volna elérni. A 104 négyzetkilométer ki­terjedésű, két csoportból álló szigeti sor (Bonin vagy Ogasa­­wara, valamint Volcano vagy Kanzan szigetek) a kelet-ázsiai kontinensperem külső láncá­nak egy részét alkotja. A II. világháború alatt nagy hadá­szati jelentőséggel bírtak ezek a szigetek, miután fele úton fekszenek Guam amerikai tá­maszpontjai és Tokió között. A szubtropikus éghajlatú szigeteken 1593-ban Ogasawa­­ra Sagayori japán tengerész fedezte fel és térképén lakat­lan, „bunin” névvel jelölte meg. Első állandó lakói 1830- ban érkeztek a Hawaii-szige­tekről, míg a japánok az 1876-os annektálást követő időszak­ban telepedtek meg ebben a körzetben. A trópusi esők erősen meg­rongálták a parlagon hagyott földek talaját, a katonák élel­mezésére a háború folyamán betelepített csigák pedig tönk­retették a cukornád és banán ültetvényeket. Kétségtelenül a katonai támaszpontok adta munkalehetőségek (Iwo-szige­­tén repülő-, chichi-szigetén pe­dig haditengerészeti támasz­pont) a japáni átlag fölé emelte az itt élő lakosság élet­színvonalát, most azonban ezek a lehetőségek megszűn­nek. A tervek alapján csu­pán egy meteorológiai és egy lokátorállomást tartanak fenn a jövőben az amerikaiak. A lakosság megélhetését a továb­biakban a mezőgazdaság re­konstrukciója, a halászat fej­lesztése, az idegenforgalom fellendítése biztosíthatná, Ivo­­szigeten pedig folytathatnák a kén bányászatát. VAS NÉPE Sajtószabadság és felelősség , AM a napi híreket, tudósításokat figy­elmesen olvassa! észreveheti, hogy a csehszlovákiai belső fejlődés egyik rendkívül ellentmondásos — és tegyük hozzá: nyugtalanító — mozzanata az a mód, ahogyan egyes ottani sajtóorgá­numok visszaélnek a szocialista demokrácia által biztosított szabadságj­ogokkal­ közül talán egyetlen példa is világosan szem­­léletű, hogy mire gondolunk. Két újság, a Smena és a Mlada Fronta, arra a napra, amelyen a szovjet és a csehszlovák pártközi megbeszélések elkezdődtek, 6perces országos tüntető munkabeszüntetést javasolt. Könnyű be­látni, hogy egy ilyen indítvány, amelyet a csehszlovák ve­zetők visszautasítottak, sok mindent szolgálhat, csak egyet nem: azt, hogy segítse a szovjet—csehszlovák pártközi tár­gyalások kedvező légkörének kialakítását Márpedig nyilvánvaló hogy egy olyan történelmi pil­lanatban, amely mind az ország belső helyzete, mind pedig a­ szocialista országhoz fűződő kapcsolatok szempont­jából rendkívül felelősségteljes, legalábbis elvárható lenne hogy azok, akiknek szava a modern technika jóvoltából egyszerre tíz, és százezrekhez jut el, felmérjék egy-egy ilyen felhívás várható visszhangját, hatását. Semmiképpen sem vezethet jóra az, ha a csehszlovák újságok (vagy sok közülük) nem veszik kellőképpen figyelembe a sajtósza­badságnak a másik oldalát is: az írástudók, a sajtó fele­lősségét Hadd tegyük hozzá, hogy erre a felelősségre ná­lunk sokan nagyon szomorú történelmi tapasztalat árán ébredtek rá. Mondhatná valaki azt is: tőlünk, innen a szomszédból nehéz megítélni, hogy egy-egy, hatásában provokatív cseh­szlovákiai sajtóhangot milyen szándék vezérelt. De, ha fel­tételezzük is az indítékok jóhiszeműségét, nem hagyhat­juk szó nélkül hogy hatás és következmény soha nem csupán a szándékon múlik. Kivált így van ez a sajtó esetében, ahol a leírt szó — a modern, tudományos ku­tatások tanúsága szerint — szinte annyiféle hatással lehet, ahányam olvassák. Amikor hetekkel ezelőtt napvilágot lá­tott a Kétezer szó című felhívás, éppen az egyik csehszlo­vák vezető, Josef Smrkovsky figyelmeztette ennek, a — véleményünk szerint —, ezerkilencszázötvenhatos ízű irat­nak a szerzőit, hogy az emberek szemét nem az általános és hangzatos csengésű elvi megfogalmazások ragadják meg, kétezer vagy akár több ezer szóból sem, hanem­­ az a néhány, amely „kézzelfogható” dolgokat mond: sztrájkra, tüntetésre, bojkottra agitál, mozgósít. Korántsem mindegy tehát, hogy a sajtó, a rádió, a televízió milyen irányban hangolja — és szervezi —, a közvéleményt. A szenvedélyek fel­korbácsolása pedig beláthatatlan következményekkel jár­hat. A sajtószabadság — éppen a fent vázolt felelősség miatt —, semmiesetre sem jelenthet szabadosságot. Embe­rileg lehet érthető — különösen ott, ahol sokáig más volt a gyakorlat —, a szókimondás mámora, de társadalmi té­nyezőként a mámor, a bódulat veszedelmes dolog Hajla­mossá teheti az embert, hogy megfeledkezzék arról az alapvető igazságról, hogy sem a demokrácia, sem az általa biztosított sajtószabadság nem elvont fogalom, hanem társadalmilag osztályérdekek révén, tartalmát és célját tekintve nagyon is meghatározott dolog. A csehszlovák sajtó egy részében ez a feledékenység odáig fajul, hogy egyik-másik lap szerkesztősége tág teret ad az állítólag egyéni véleményt képviselő jobboldali, objektíve a szocia­lista társadalmi rend ellen izgató fellépésnek, de nem talál helyet a szocializmus mellett egyértelműen fellépő cikk­írók véleményének publikálására. Különös, fejtetőre állított sajtószabadság az ilyen! Arról nem is szólva, hogy ha a csehszlovákiai megújhodási folyamat résztvevői komolyan veszik azt, amit emberségről és erkölcsről mondanak, ak­kor joggal tehetjük fel a kérdést, hogy vajon az-e a tisz­tességes — és tegyük hozzá: bátor — kiállás, ha valaki kényelmesen együtt úszik az árral, vagy pedig az ha állampolgári és újságírói felelősségét felismerve vállalja a kockázatot, hogy teljesítse küldetését akkor is, ha annak nem egyértelmű taps a jutalma. A mi felfogásunk szerint az a szocialista demokrácia, az a szocialista sajtószabadság, ami a dolgozó emberek bol­dogulását, vagyis — ahogy mondani szoktuk — a szocia­lizmus építését a legjobban szolgálja. Ez természetesen ko­rántsem azt jelenti hogy nem lehet vita, ellenvélmény. Csupán azokra a termékenyítő eszmecserékre hivatkozunk, amelyek a hazai, napi- és hetilapokban, vagy méginkább az elmélyültebb elemzésre, vitára „alkatilag” alkalmasabb, nagyobb terjedelmű, folyóiratok hasábjain gyakorlatilag napirenden vannak, sokszor „kényesnek” tartott témákról is. Szerintünk a sajtószabadságnak ez a felelős, az ország, az emberek holnapja iránt elkötelezett felfogása a helyes. S miután volt részünk az ellenkező előjelű, vagdalkozó „sajtószabadságból” is — és láttuk, hogy mire vezetett, érthető, ha aggodalommal fogadjuk, amikor egy baráti, szo­cialista országban ilyen, „tegnapi” sajtószabadosság bon­takozik ki. (k. s.) Véget értek az „Égi pajzs“ hadgyakorntok A szovjet légvédelmi csapa­tok „Égi pajzs” elnevezésű hadgyakorlata befejeződött. A több napos gyakorlatokat nagy területen, különböző fegyver­nemek részvételével bonyolí­tották le. A gyakorlatok célja annak megállapítása volt, hogy a csa­patok képesek-e korszerű fel­tételek között hadműveleteket folytatni, megsemmisíteni egy technikailag jól felszerelt el­lenséget. Pavel Batyickij marsall, a légvédelmi csapatok főpa­rancsnoka a Krasznaja Zvezda munkatársának kijelentette: „A csapatok teljesítették az eléjük állított feladatokat. A parancsnokok és a törzsek magas fokú hadműveleti-har­cászati felkészültségről tettek tanúságot és megmutatták, hogy képesek irányítani a csa­patokat a korszerű harc ne­héz körülményei között, a hadtudomány és haditechnika legújabb vívmányainak fel­­használása alapján. A hadgya­korlatok megmutatták a csa­patok magas fokú harckészült­ségét”. A hadgyakorlatokat irányító törzset meglátogatta Andrej Grecsko marsall, honvédelmi miniszter. 1968. augusztus 1. Csütörtök

Next