Vas Népe, 1968. szeptember (13. évfolyam, 205-229. szám)

1968-09-01 / 205. szám

XIII. évfolyam, 805. szám Ára 1 forint 1968. szeptember L. Vasárnap Ifjú tanárok-új iskola Szombaton délelőtt a megyei tanács vb-termében ünnepé­lyesen tettek fogadalmat azok a fiatal középiskolai tanárok, akik holnap lépnek először katedrára. A fiatal kartársakat Horváth Lajos művelődésügyi osztályvezető köszöntötte. Avatóünnepség a Derkovits-lakótelepen Tegnap délután átadták rendeltetésének Szombathelyen a Derkovits-lakótelep új általános iskoláját. A zuhogó eső miatt az épület második emeleti zsibongójában rendezték meg az ünnepséget. A gyermekek az első emeleten sora­­coztak fel nevelőikkel A nagyszámú vendég, érdeklődő gyűrűjében vett részt az avatáson Kovács Antal, a megyei pártbizottság első titkára, dr. Gonda György, a megyei tanács vb-elnöke. Elküldték képviselőiket a társadalmi szervezetek, ott voltak a testvériskolák a különböző üzemek, intézmé­nyek küldöttségei is. Az egybegyűlteket Makó István, a városi tanács vb. művelődésügyi osztályvezetője köszöntöt­te, majd Gyurácz János, a városi tanács vb-elnöke mondott avatóbeszédet. Bevezetőül azokról a változásokról szólt, amelyek nap-nap után szemünk elé tűrnek városainkat, falvainkat járva. Most ismét egy jelentős alkotás felavatására, ünnep­lésére épült össze Szombathely új lakónegyedének népe. — Városunk legszebb álta­­lnos iskolája ez — mondotta öbbek között — Tantermei­­vel, politechnikai műhelyeivel,­zociális létesítményeivel min­den eddigi iskolatípust maga mögé utasít. Emlékeztetett arra, hogy a Csorthy-korszak 25 évében Szombathelyen mindössze há­­■om középület létesült. Ezzel szemben, a felszabadulás óta mmár a 36. jelentős létesím­­­ény avatására kerül sor a megyeszékhelyen. Szólt arról­­, hogy az iskola gyönyörű környezetben, az immár öt­­ezer lakosú Derkovits-lakóte­­lepen épült fel, a kilenc- és négyemeletes épületek szom­szédságában. Kérte a tantes­tületet, az ide járó gyerme­keket, szüleiket, a lakótelep népét: vigyázzanak e nagy­szerű intézményre! Óvják a rongálástól, becsüljék meg, hadd bocsásson ki falai kö­zül sok évtizeden át művelt, a jövőre felkészült nemzedé­kencu Kiss Vilmos, az általános is­kola igazgatója meghatódva vette birtokba az intézményt. A fiatalsághoz szólt: tudják-e, érzik-e mennyi verejték árán született ez a városrész az új iskola? Öt-hat éve itt még kukorica- és lucernaföldek so­rakoztak, ma 1300 lakás, óvo­da, bölcsőde fogja körbe az iskolát, amely a város és a megye legnagyobb ilyen jel­legű intézménye. Mint mon­dotta: azt akarják, hogy e városrész kulturális központ­ja legyen az intézmény. Nem zárkóznak csempézett falai kö­zé, a négy égtáj felé nyitott könyvként tárja ki ablakait, kapuit a 16 tantermes iskola. A lakótelep és az intézmény majdani névadójának életét, munkásságát méltatva kiemel­te hogy Derkovits neve köte­lez. Figyelmükbe ajánlotta a gyerekeknek példás, szorgal­mas életét, egész tevékenysé­­ségét. Végezetül név szerint köszönetet mondott az iskola tervezőjének, a kivitelező mér­nököknek, technikusoknak, munkásoknak, a tantestület tagjainak és mindazoknak, akik eszükkel, kezükkel köz­reműködtek abban hogy szep­tember 2-án az új iskolában megkezdődhet a tanítás. A Vas megyei Építőipari Vállalat vörös selyemzászlót adományozott az új iskola , úttörőcsapatának. A zászlót­­ a vállalat KISZ Bizottsága ne­­­­vében Bokor Tibor adta át. (pósfai) Dr. Timár Mátyás látogatása Borsodban Dr. Timár Mátyás, a Minisz­­ertanács elnökhelyettese, a Gazdasági Bizottság elnöke kétnapos látogatást tett Bor­sod megyében. Pénteken meg­­ekintette Miskolc nevezetes­ségeit, majd részt vett a vá­rosi pártbizottságon megtartott aktívaülésen. A miniszterelnök-helyettes szombaton Tokaj - Hegy­alj­ára látogatott. A fellobogózott új épület előtt. Hömpölygött a víz, mogyoró nagyságú jég záporozott Celldömölk utcáin Tegnap a koradélutáni órák­ban vihar vonult át megyén­ken. Égzengés kíséretében nagy mennyiségű csap­adék hullott a helységekben. Az au­gusztus végi napon — késő délutáni értesüléseink szerint — az elemek legjobban Cell­­dömölkön és környékén tom­boltak. Délután fél három óra tájban jégeső kezdte p­askolni a já­rási székhelyt és környékét. A mogyoró nagyságú jég negyed­óráig záporozott és nagy kárt tett a kertekben, gyümölcsö­sökben. Az utcán több helyen öt centiméter vastag jégtaka­ró keletkezett. A jégeső kiter­jedt a Sághegy mesteri olda­lára és több vágóban alaposan tönkre verte a szőlőt is. A mintegy fertály óráig dühöngő jégesőt felhőszakadás követte egyszerre. Legalább fél óráig zuhogott az eső, folyt a csa­padék, mintha dézsából öntöt­ték volna. A vízórákat az ut­cákban folyamként hömpöly­gött, s 10—15 centiméter magas víz borította el az út­testet és talajt. A közel egy­órás vihar nagyon megtépázta a fák lombozatát és a felhő­­szakadás elmúltával a víz iszapot és falavelet sodort ösz­­sze nagy kupacokban az út­testen. A vihar tombolása megkopasztotta a fákat és az idő előtti lombhullás miatt szomorú látványt nyújtottak a lakosságnak. (Kék) Csehszlovákiai események (2. oldal) Mi a valóság a celldömölki MÁV-Lakások körül?­­ (3. oldal) Múmiák és magyarázatok *■ (10. oldal) Háborítók (12. oldal) Répcelakon és Felsőcsatáron : kitüntetések. Jutalmak a bányásznapon Bár hivatalosan ma van, a megye két érdekelt üzemében — a Répcelaki Szénsavgyár­ban és a Felső­csatári Talkum­­bányában — tegnap ünnepel­ték a munkások a 18. Bá­nyásznapot. A répcelaki ünnepségen százezer forintot osztottak ki jutalomként Nyolcan kapták meg a Kiváló dolgozó jelvényt, ugyanennyien az oklevelet. Petőházi Jenőnek ezúttal ad­ták át a Nehézipar Kiváló dol­gozója kitüntetést. Új törzs­­gárdai tagokat is avattak: 31 munkás kapott arany, 63 ezüst, 267 pedig bronzfoko­zatú törzsgárdajelvényt. Dél­után a vállalat vezetősége díszebéden látta vendégül az idős nyugdíjasokat és a ki­emelkedően dolgozó szocialista brigádokat, szám szerint több mint hatvan munkást, illetve a gyár volt dolgozóját. Este a gyár KISZ-szervezete „bé­relte” a sajtgyár kultúrter­mét, nagyszabású bányászbált tartottak. Nyugodt lelki­isme­rettel kapcsolódhattak ki a répcelakiak az ünnepen: az augusztus végéig tervezett vállalati eredményüket 16 millió forinttal szárnyalták túl. Felsőcsatáron, a talkumbá­­nyában műszak után gyüle­keztek az embernek. Került sor s jóféle étel is az asztalokra. Ezt megelőzően 58 munkás vette fel hűségjutalmát, több mint 170 ezer forintot. Hár­man — Schödl Károly, Hor­váth Gyula vájár és Binder Miklós molnár — megkapták a Bányász Szolgálati Érdem­érem bronzfokozatát. Tíz éve, illetve annál hosszabb ideje dolgoznak Csatáron. Távirat Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára, Losonczi Pál, a Magyar Népköztársaság Elnöki Taná­csának elnöke, Fock Jenő, a magyar forradalmi munkás­paraszt kormány elnöke üd­vözlő táviratot küldött Ho Si Minh elvtársnak, a Vietnami Dolgozók Pártja Központi Bi­zottsága elnökének, a VDK elnökének, Pham Van Dong elvtársnak, a VDK miniszter­elnökének, Truong Chinh elv­társnak, a VDK nemzetgyűlé­se állandó bizottsága elnöké­nek Hanoiba A VDK kikiáltásának 23. évfordulóján az MSZMP KB, a Magyar Népköztársaság El­nöki Tanácsa, a magyar forra­dalmi munkás-paraszt kor­mány és az egész magyar nép nevében szívből jövő, testvé­ri üdvözletünket küldjük önöknek és a hazája szabad­ságáért, az emberi haladás ügyéért küzdő hős vietnami népnek. Szilárd meggyőződésünk, hogy igazságos harcuk győze­delmeskedni fog! — hangzik többek közt a távirat. 20-50 százalékos árengedmény a Keravill-vásáron Szeptember 2—október 5 között Keravill-vásárt rendez­nek, s ez alkalomból számos árucikket 20—50 százalékos árkedvezménnyel árusítanak. A Favorit TV—613-as televí­zió 5100 forint helyett 3950 forintért, a Mi­ni vizor tv egy­­normás változata 4450 helyett ugyancsak 3950 forintért kap­ható. A Sztereo végfokozatú R—5700-as Vipaau rádiót 1100 forinttal olcsóbban, 1700 fo­rintért árusítják, ezenkívül még további négyféle olcsó rádiókészüléket hoznak forga-­l­­omba engedményes áron. A garzonkonyhák számára készült TT—4-es törpe tűz­­­­hely 2810 helyett 2390 forint-­­­ba kerül — a GS—30-as grill­sütőt 790 forintért adják, 330 forinttal olcsóbban a normál árnál. A Bebesner villanybo­rotvát 390 helyett 338 forintért hozzák forgalomba, a Luna­­press kávéfőzőt, a szokásosnál 75 forinttal olcsóbban, 170 fo­rintért árusítják. Aki a vásár idején vesz eredeti holland Whilups haj­szárítót és késélesítőt, az 200, illetve 120 forint értékű vá­sárlási utalványt is kap, amit bármelyik Keravill-boltban be lehet váltani. A vásár idején 20 millió fo­rint értékű árut ajánl fel kedvezményes áron a Keravill, ami a vásárlók számára több mint ötmillió forint megtaka­rítást jelent. ...­

Next