Vas Népe, 1968. november (13. évfolyam, 257-281. szám)

1968-11-01 / 257. szám

Közlemény cáfolattal m­i ítéletek hatálytalanítva • Kitüntetések Celldömölkön Hetivásár Győzelem Budapesten 44 halott Pénzjutalom a takarékosnak A V­i­lágtakarékossági Na­pok keretében hirdette meg az SZMT és az OTP megyénk üzemeiben is a hagyományos takarékossági versenyt, amely november 1-től a hónap vé­géig tart Az üzemekben és vállalatoknál sok szakszerve­zeti aktíva segíti a szervező munkát. A cél, hogy az egyébként is nagyon népszerű KST mozgal­mat még erősebbé tegyék. Számos üzemünk dicsekedhet e területen kiváló eredmé­nyekkel. A REMIX-nél tavaly például egy hasonló verseny­időszakban 28 százalékkal emelkedett a KST-tagok szá­ma, még ennél is több, 40 százalékkal a Cipő- és Bőr­díszműipari Vállalatnál. A többi között 30 százalékos nö­vekedést értek el az Élelmi­szeripari Gépgyárban. A szakszervezeti aktivisták most ismét versenyre lépnek és az idén is, csakúgy mint tavaly a legjobbakra értékes jutalmak várnak. Hét aktivis­tát díjaznak több ezer forint értékű ajándékkal. • •Ünnepélyesen fogadták a Csehszlovákiából hazatérő alakulatokat Nemzeti színű és vörös zászlókkal díszített utcák, több ezres tömeg fogadta Zala­egerszeg főterén néphadsere­günk Csehszlovákiából haza­tért alakulatait. Az ünnepé­lyes fogadtatásra felállított díszemelvényen foglalt helyet Csémi Károly altábornagy, a honvédelmi miniszter első helyettese, a magyar néphad­sereg vezérkari főnöke, Kálazi József vezérőrnagy, Lakatos Béla vezérőrnagy,, Varga Gyula, a Zala megyei pártbizottság első titkára, Újvári Sándor, a Zala me­gyei tanács végrehajtó bizott­ságának elnöke, Pukámszky Ferenc, a zalaegerszegi vá­rosi pártbizottság első titkára, Kustos Lajos, a zalaegerszegi városi tanács vb elnöke, to­vábbá Zala megye és Zala­egerszeg több más állami, tár­sadalmi és tömegszervezeti vezetője, a fegyveres testüle­tek képviselői. A főtéren felsorakozott ala­kulatok előtt Lakatos Béla vezérőrnagy, a magasabb egység parancsnoka jelentette Csémi Károly altábornagy­­nak, hogy a baráti Csehszlo­vákiából hazatért egységek az ünnepélyes fogadásra felsora­koztak, majd a két tábornok a Rákóczi induló hangjaira ellépett a tisztelgő egységek előtt. A fogadóünnepség a Himnusszal kezdődött. Kálazi József vezérőrnagy felolvasta Czinege Lajos vezérezredes, honvédelmi miniszter napi­­parancsát. A napiparancs is­mertetése után Varga Gyula, a Zala megyei pártbizottság első titkára üdvözölte a ha­zatért csapatokat. Világ proletárjai egyesüljetek­­ 1968. november 1. Péntek XIII. évfolyam, 257. szám Ara 70 fillér KMP Jubileumi műszakok Több kesztyű, jobb cipó és pamutszövet A formájában és tartalmában rendkívül sokat változott szocialista munkaverseny a tavalyi nagy sikerek után az idén is folytatódott megyénk üzemeiben is. A kollektívák jól párosították a reform új feladatait a munkaversennyel és az egész szocialista brigád mozgalommal. Az elhatározott cél, az adott szó mindenütt a jobb minőség és a gazdasá­gosság volt. A verseny ünnepi jellegét a Kommunis­ták Magyarországi Pártja megalakulásának 50. évfordulója adta. Ennek tiszteletére születtek meg a vállalások. A ver­senyről hírt adni azért is időszerű, mert mostanában leg­több üzemünkben jubileumi hónapokat tartanak. A Celldömölki Kesztyűgyárban éppen befejeződött a kéthóna­pos úgynevezett szakaszos verseny. A gyár dolgozói, no­ha éves vállalást is tettek, e­­ két hónapban még többre vál­­l­­alkoztak. A termelés megkí­­­­vánja, hogy a programot túl­teljesítsék. Termelékenység­növekedésről van szó, önként vállalat nagyobb szorgalom­nál. A brigádok 102 százalé­kos eredményre kötelezték magukat a „Ne add tovább ! hibásan” mozgalom mellett. A 17 kollektíva javarészt sikerrel teljesítette válla­lását, legtöbben egy és másfél százalékkal szár­nyalták túl az eredeti el­határozást is. a Szombathelyi Pamutipari Vállalat. A több mint 2300 tagú kol­lektíva egyébként a kéthóna­pos jubileumi, versenyszakasz derekán áll. Most legfonto­sabb feladatuk az export tel­jesítése. Méltán tekinthetjük e vállalatot a szocialista munkaverseny egyik me­gyei fellegvárának: 72 szocialista brigádban 1058 dolgozó vállalkozott arra, hogy a termelésben, az életben többet nyújt a közös­ségnek az átlagosnál. Cs. E. A Szombathelyi Cipőgyárban ma tartanak röpgyűléseket. A jubileumi hónapot a párttal, a szakszervezettel egyetértés­ben a KISZ helyezte védnök­sége alá. A kollektívák leg­fontosabb célja a minőségi munka. A nagy tüzedében és a legnagyobb alfa szalago­kon ma határozzák el, hogy a pontosan kimunkált jubi­leumi műszakban mi a ten­nivaló. Többszörösen hangoz­tatják a minőséget. Ez lesz a legfontosabb, ezt értékelik legtöbbre a mintegy 4 ezres kollektíva munkájában. Az elhatározásnak és a sikernek is minden alapja megvan. A gyár 9 hónapi mérlege a programozott 32 millió forintos nyereségtömeg he­lyett 40 millió forinttal zárult. 20 millió 150 ezer négyzet­­méter­­árut programozott ez évi feladatként Max Reimann 70. születésnapjára A Német Kommunista Párt Központi Bizottsága levélbe­n fejezte ki jókívánságait a KB első titk­árn­ak, Max Rei­­mannak 1. születésnapja al­kalmából. A levél egye­bele között hangsúlyozza: Vezetésed alatt kidolgoztuk pártunk prog­ram-tervezetét, amely a mun­kásosztálynak és népünknek alternatívát ad az uralkodó körök függőségi politikájával szemben. Ez a program utat mutat a demokrácia és a szo­cializmus erőinek a békéért, a demokráciáért és a társa­dalmi haladásért vívott harc­ban. ★ Max Reimannt, a törvény­­telenül betiltott NKP első titkárát, 70 születésnapja al­kalmából az NDK miniszter­­tanácsának javaslatára a Karl Marx érdemrenddel tüntet­ték ki. Az érdemrendet Wal­ter Ulbricht, az NDK állam­tanácsának elnöke, az NSZEP első titkára nyújtotta át az ünnepeltnek. ★ Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára táviratban üdvözölte Max Reimannt, Németország Kommunista Pártja Központi Bizottságának első titkárát 70. születésnapja alkalmából. Tegnap délelőtt az Országos Takarékpénztár fiókjában a megyei igazgatóság vezetője, Wachter Roland virágcso­korral köszöntötte a nap századik betétbefizetőjét, Sarkadi Károlynét, a Rendelőintézet dolgozóját, a takarékossági napok alkalmából. je­le A Minisztertanács ülése A kormány Tájékoztatási Hivatala közli: A Minisztertanács csütörtö­kön ülést tartott. Apró Antal, a kormány elnökhelyettese a magyar—szovjet gazdasági és műszaki-tudományos együtt­működési kormánybizottság Budapesten megtartott VII. üléséről, dr. Ajtai Miklós, a kormány elnökhelyettese a szocialista országok Moszkvá­ban tartott műszaki-tudomá­nyos együttműködési megbe­széléséről, dr. Tímár Mátyás, a kormány elnökhelyettese a magyar—NDK, majd a pénz­ügyminiszter a magyar—jugo­szláv gazdasági együttműkö­dési tárgyalásokról számolt be. A honvédelmi miniszter tájékoztatta a kormányt a Varsói Szerződésihez tartozó országok honvédelmi minisz­tereinek Moszkvában tartott megbeszéléséről. A kormány a beszámolókat jóváhagyólag tudomásul vette. A Minisztertanács megtár­gyalta az országgyűlés októ­beri ülésszakán a képviselők felszólalásában elhangzott ész­revételeket és javaslatokat. Felhívta az illetékes minisz­tereket és országos hatáskörű szervek vezetőit, hogy a ja­vaslatok megvalósításának le­hetőségeit vizsgálják meg, s erről tájékoztassák az ország­­gyűlés elnökét és a javaslat­tevő képviselőket. A mezőgazdasági és élelme­zésügyi miniszter jelentést tett a friss és tartósított zöldség­es gyümölcstermékek termelé­sének és értékesítésének kér­déseiről, valamint a szarvas­­marha- és a sertéstenyésztés helyzetéről. A miniszterta­nács a beszámolókat megvi­tatta és határozatokat hozott. A kormány tudomásul vet­te a SZÖVOSZ elnökének je­lentését a téli burgonya-, zöldség- és gyümölcsellátásra való felkészülésről. A Minisztertanács megtár­gyalta és elfogadta a nehéz­ipari, valamint a kohó- és gépipari miniszter beszámoló­ját a termelési tanácskozások és munkaértekezletek tapasz­talatairól. A Minisztertanács tudomá­sul vette a Központi Statisz­tikai Hivatal (Gazdaságkutató Intézet) jelentését a népgaz­daság 1968. évi vágató fej­lődéséről, majd egyéb ügyekert tárgyait, s — ~ Gépesített szilvaszedés: a Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Gépgyár TFH túrázó­gépe 2—3 perc alatt lerázza ----------- Egy szuvafa termését. '** ~ ------- —

Next