Vas Népe, 1968. december (13. évfolyam, 282-306. szám)

1968-12-01 / 282. szám

301. évfolyam, 282. szám Ára 1 forint 1968. december 1. Vásárnál A hét végén: m.m­ . r___R_---------------—­Befrei tanácsülés December 6—7-én délelőtt 9 órai kezdettel ülést tart Szomba­thelyen Vas megye Tanácsa. A kétnapos megyei tanács­ülés napirendjén szerepel dr. Gurm­a György vb-elnök beszámolója a harmadik öt­éves terv időarányos végre­hajtásáról; dr. Kelemen Fe­renc elnökhelyettes beszá­mólója a nyugat-dunántúli üdülőterület regionális ren­dezési tér­­géből adódó fel­adatokról. A tanácsülés­esen kívül dr. Horváth Sándor titkár előterjesztése alapján megvitatja a megyei tanács és a­­ végrehajtó bizottság jövő évi munkaprogramját és első félévi munkatervét így lesz a 130 százalék... (Képes riport a 3. oldalon) „A Föld-Hold Föld útvonalat már létrehoztuk!“ Bikovszkij a Szonda-kísérletekről Valerij Bikovszkij, az is­mert szovjet űrhajós a Szon­da—5 és a Szonda—6 auto­mata űrállomásokkal végzett kísérletek kapcsán nyilatkoza­tot adott a TASZSZ tudósító­jának. Bikovszkij a kísérletek leg­fontosabb eredményét abban látja, hogy az űrhajózás tör­ténetében az ember először hozott létre olyan szerkeze­teket, amelyek nemcsak meg­kerülték a Holdat, hanem si­keresen vissza is tértek. Emel­lett nem közömbös az sem, hogy az atmoszférába második kozmikus sebességgel visz­­szaérkező űrállomások le­szállításának két új mód­szerét próbálták ki. Az egyik ilyen módszer az irányított, a másik pedig a ballisztikus. Bikovszkijt ezek után meg­kérdezték, mi a véleménye a Föld—Hold—Föld pályán je­lentkező súlytalanságról, il­letve sugárzásról. „Közömbös vagyok a súly­talanság iránt — mondotta az űrhajós —, sőt bizo­nyos mértékben tetszik is nekem ez az állapot. Az a 119 óra, amelyet az űrben töltöttem, élve a súlytalanság nyújtotta „szolgáltatásoknak” egyál­talán nem tette ezt az ál­lapotot ellenszenvessé. A Föld körüli pályán végre­hajtott tetső napos kísérletek megerősítették a tudósoknak azt a következtetését, hogy ugyan az űrben való folya­­­natos tartózkodás hatással van az emberi szervezetre, de következményekkel nem jár. Nyilatkozata végén Bikovsz­kij rámutatott: sokan kíván­koznak a Holdra. Számos au­tomata űrállomás sikeresen valósíta meg a Hold-kutatás­i programját, és ily módon so­kat tudunk Földünk örökös­ útitársáról. Azonban addig a pillanatig, amíg az ember eljut a Holdra és annak fel­­­­színén megteszi az első lépé-­­­seket, még elég sok idő telik b e. De a Föld—Hold—Föld út-­­ vonalat már létrehoztuk —­­ mondotta befejezésül Bikovsz­­­­kij. I Tito sajtóértekezlete Tito elnök szombaton Jajce városában sajtóértekezleten válaszolt tudósítók kérdései­re. Az elnök hangsúlyozta: Ju­goszlávia biztonságát jelen­leg nem fenyegeti veszély, s ezért nem szándékszik sen­kitől sem segítséget kérni. Ki­jelentette: „Közöltem az Egyesült Ál­lamokkal is, hogy senki­hez sem folyamodunk se­gítségért, így az Egyesült Államokhoz sem, mert er­re nincs szükség”. Dean Bush amerikai kül­ügyminiszternek nemrég Brüsz­­szelben elhangzott kijelenté­sével kapcsolatosan Tito han­goztatta: Jugoszlávia állás­pontja ellentétes Dean Rusk értékelésével. „Jugoszlávia nem tartozik semmiféle öve­zethez és nem igényli a NATO segítségét” — mon­dotta. Nyugati tudósítók az iránt érdeklődtek, hogy miként rea­gálna Jugoszlávia, ha a szom­szédos Romániában a Varsói Szerződés tagállamai hadgya­korlatokat tartanának. Tito rámutatott, hogy Románia a Varsói Szer­ződés tagállama és ha hozzájárul az esetleges hadgyakorlatok megtartá­sához, ez semmi esetre sem olyan mozzanat, amely nyugtalanítaná Jugoszlá­viát. Tito befejezésül hangsú­lyozta, hogy a JSZK elvileg nem ellenzi a kommunista és munkáspártok nemzetközi ér­tekezletének összehívását, de a májusra tervezett értekez­leten nem vesz részt, mert „annak nem az a célja, hogy konkrét kérdéseket rendez­zen”. Az elnök kijelentette, hogy nem kell dramatizálni a nemzetközi kommunista és munkásmozgalomban kelet­kezett nézeteltéréseket, majd állást foglalt a kommunista és mun­káspártok együttmű­ködésének megszilárdítása mellett December 10: megemlékezés az Emberi Jogok Napjáról A magyar ENSZ társaság elnöksége és intéző bizottsága együttes ülést tartott szom­baton a Hazafias Népfront Országos Tanácsának székhá­zában. Komját Irénnek, a tár­saság főtitkárának előterjesz­tése alapján megtárgyalta és jóváhagyólag tudomásul vette az 1968 évi munkáról szóló beszámolót. A magyar ENSZ társaság idei tevékenységében központi helyet foglalt el, hogy az Egyesült Nemzetek Szerveze­tének közgyűlése húsz évvel ezelőtt fogadta el az emberi jogok egyetemes nyilatkozaá . • 1968-at — az ENSZ javas­latára — az emberi jogok évének nyilvánították. A be­számoló hangsúlyozta, hogy az emberi jogok évének cél­jai a társadalmi és tömegszer­vezetek munkájában, akciói­ban is kifejezésre jutottak. Az ülésen bejelentették, hogy december 10-én, a ma­gyar ENSZ társaság és a Ma­gyar Jogász Szövetség közös rendezésében emlékeznek meg az Emberi Jogok Napjáról. A Magyar Rádió közvetíti az évfordulót köszöntő ENSZ- hangversenyt, a Magyar Pos­­ta ped­ig emlékbélyegzőt hasz­nál ezen a napon. ... Minden szombaton újabb 42 lakás a Derkovitson Nagy lett az örömük azoknak a lakóknak, akik tegnap költöztek a Derko­vits lakótelepen átadott va­donatúj 42 lakásba. A „K” jelű ház felébe már koráb­ban beköltöztek a tulajdo­nosok, ugyanis egy 84 la­kásos épülettömbről van szó. Ez az épülettömb volt a Derkovits lakótelep III. ütemének első épülete. A lakóház vállalati beruhá­zásból készült, s főleg MÁV- és BM-dolgozók lakják. Az új épület mögött már magasodnak a jövőben át­adásra kerülő épületek. Jó ellátás­i és családi házak működés iskolapéldáját va­lósította meg a kereskede­lemben. Mindkét szövetke­zethez hat község tartozik é­s helyesen abból indultak ki, hogy a lakosság jó ellá­tása lehet csak a fő cél Az érdekek egyeztetésekor az­­ is kiderült, hogy a két kö­zösség külön kereskedelmi tevékenysége sem zavarja a jó egy­ü­ttmű­ködést, sőt még az egészséges versenyt sem. A jó kooperáció a kerté­szeti áruk nagy felvásárlá­sával és értékesítésével kez­dődött. Ma a tsz kiváló hentesáruit a lakosság épp­úgy megtalálja az értéke­sítési szövetkezet üzletében, mint a tsz-ében. Az ÁFÉSZ azzal viszonozza a megértő kapcsolatot, hogy ha kell a nagyobb erőfeszítéssel is, de mindenképpen gondoskodik a tsz-épí­tőbrigád anyagel­látásáról, ennek köszönhető­ hogy a brigád ebben az esz­tendőben 15 családi házat épített fel zavartalanul a köz­ségekben. Az ÁFÉSZ most nagy munkára készül, mint­­egy 400 ezer forintos beru­házással Nicken nagy fala­tozó italboltot, illetve eszp­resszót építtet. A kivitelező a tsz lesz. A Répcelak­ Általános Fogyasztási és Ér­ékesítő Szövetkezet és a helyi ter­melőszövetkezet a jó együtt­ Felavatták a Panoráma Szállót Kőszegen (Baktay András kőszegi tu­dósítónk jelenti) Szombaton délután átadták rendeltetésé­nek a kőszegi Szabóhegy festői környezetében a majdnem hatmilliós költséggel épült, 106 személyes Panoráma Szál­ót. Az ünnepi avatóbeszédet d­. Béres Antal, a Vas megyei tanács V. B. Kereskedelmi Osztályának vezetője mondot­ta. Az avató ünnepségen részt -­ettek: dr. Kelemen Ferenc és Máté Sándor, a megyei tanács vb elnökhelyettesei, Tamás György, az Országos Idegen­­forgalmi Tanács titkára; részt vettek Kőszeg párt- és állami szerveinek képviselői, a beru­házó, az építő és az üzemel­tető vállalat vezetői. Az új Panoráma Szálló modern be­rendezéseivel, kétágyas, köz­ponti fűtéses szobáival, állan­dó hideg-, melegvíz szolgálta­tásával, szép kilátást nyújtó teraszaival, kényelmével minden igényt kielégít. Az új szállóba már meg is érkeztek az első vendégek. Elsőkként soproniak szállnak meg benne. A szálloda vezetői úgy számolnak, hogy kará­csonykor és szilveszterkor már „telt ház” lesz náluk. ¡ • 4 • | ► « » A negyedik | offenzíva | CL Oldali | Közszemlén | a kimutatások | (1. oldali | Vegyi háború a megyében f1. oldali Kiszállás (8. oldal) ■; Mitől szép a világ? (11. oldal) ;; ¡» Baleset | a 87-esen | (12. oldal) |

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék