Vas Népe, 1969. január (14. évfolyam, 1-24. szám)

1969-01-03 / 1. szám

Mai c sántánk mellékké­pe, 1969. évi színes falinaptár! Helyszínre küldött intósítónk jelent Runcha­trál: Eddig 8 halott, több súlyos és könnyebb sérült Tegnap robbanás történt a szénsavgyárban Tegnap délután, műszakvál­tás után negyed három óra tájban, ha­talmas erejű robba­nás reszkethette meg a leve­gőt Répcelakon. A szénsavgyár hátsó udvarán levő cseppfo­lyós széndioxid tároló tartá­lyok robbantak fel — eddig még ki nem derített okok mi­att A detonációra jellemző, hogy nemcsak a gyár épületé­nek, s a répcelaki házak egy részének ablakai törtek ki, ha­nem a környező falvakban is betörtek ablaküvegek Azon­nal értesítették a mentőket és a tűzoltókat, akik a helyszín­re siettek. Amikor a helyszínre értünk, a gyárkapuban hozzátartozók csoportja várta az újabb hí­reket, fejleményeket Az üzemben megszakadt az áram­szolgáltatás és a telefonössze­­köttetés. Az udvaron törme­lék, ital, és berendezés ma­radványok A robbanás fész­kénél — a tartályok helyén­­— csupasz vasszerkezetek ma­radványai jelzik, hogy itt va­lamikor tartályok voltak. Szo­morú Látványt nyújtó a kép. Kár keletkezett a környező épületekben, megsérült a gyár­kémény, a kazánház, romba dőlt a csővázas raktár. A laboratórium helyén a mentők dolgoznak áldozatok, sebesül­tek után kutatnak. A robbanás után hatan a helyszínen meghaltak, továb­bi két személy a kórházba szállítás után halt bele sérü­léseibe. Többen súlyosan és könnyebben sebesültek meg. Őket a szomba­thelyi, a kapu­vári és a sárvári kórházban ápolják. A 8 halott a következő: Biczó Tibor 20 éves vámos­családi segédmunkás, Pénzes László 34 éves répcelaki tech­nikus, osztályvezető, Zala At­tila 26 éves celldömölki ve­gyészmérnök, Garas Károlyné 19 éves répcelaki laboráns, Szabó Tamás 25 éves répce­laki vegyészmérnök, Szabó Tamásné 25 éves répcelaki vegyészmérnök, Csiszár Ernő 29 éves répcelaki raktáros, Szabó Ferenc 48 éves nicki kompresszorkezelő. A mentés éjjel is folytató­dott. Áramot agregátorok szol­gál­attak. A munkálatokban a tűzoltókon kívül részt vesz­nek a munkásőrök, s a gyár dolgozói is. Radnai Imre főmérnöktől az anyagi kár felől érdeklőd­tünk. Elmondta, hogy az üzem teljesen megnémult, s bár je­lentős az anyagi kár, úgy véli néhány hónap alatt hely­rehozható. Ennél lényegesen súlyosabb az emberéletben esett kár, s a sok sérülés. Ottjártunkkor közölték azt is, hogy a gyár budapesti fe­lettesei, szakértőkkel útban vannak, hogy fényt derítsenek a robbanás okára, körülmé­nyeire. — zen­iál — Ünnepi nagygyűlés Kuba tiszteletére A kubai forradalom győzel­mének 10. évfordulója alkal­mából a Hazafias Népfront budapesti bizottsága csütörtö­kön nagygyűlést rendezett. A Himnusz hangjai után Harma­ti Sándor nyitotta meg a nagygyűlést, majd dr. Ortutay Gyula mondott beszédet Ezután Floreal Chomon Mediavilla budapesti kubai nagykövet szólt a megjelen­tekhez. A nagygyűlés Harmati Sán­dornak, a szolidaritási bizott­ság elnökének zárószavai után az Internacioxnálé hangjaival ért véget. Pattog a !* a b­es­u­k la oda Három napon át zöld-fehér ping-pong asztalok és birkózó­szőnyegek „váltogatták” egy­mást Szombathelyen, a Műve­lődési és Sportházban a IV. Téli Úttörő­olimpián. A leg­népesebb mezőny az asztali­­teniszezőknél volt, tíz aszta­lon ,— melyből a színpadra is , ütött egy a pafogott a kan­­....Mlabda kora reggeltől késő estig. A nézőtérről színes volt a kép mindazoknak, akik a legifjabb sportolók nemes ve­télkedését megtekintették. A­­■ priporter felvétele­iezt igazolja. m r» Je Vilás­ proletárjai egyesüljetek, XIV. évfolyam, L. szám Ára 70 fillér 1969. január 3. Péntek Es­i jelentés: 22 sebesült Tegnap esti jelentés szerint a kórházakba 22 sebesültet szállítottak. Közülük tíznek az állapota súlyos, öten köny­­nyebb sérülést szenvedtek, hét balesetest pedig elsősegély­nyújtás után haz­a engedtek az ambulanciákról. Losonczi Pál újévi köszöntője Focst Jenő rádió- és tv-beszélgetése Losonczi Pál, a Népköztár­saság Elnöki Tanácsának el­­nöke január 1-én a televízió­ban, illetve a Kossuth Rádió­ban köszöntötte az ország la­kosságát. „Az új esztendő céljait lehe­tőségeinkhez mérve szerényen, a realitások figyelembevéte­lével tűztük ki. Folytatjuk nagy nemzeti programunkat, a szocializmus teljes felépíté­sének történelmi művét, annak a politikának az alapján, ame­lyet önök mindannyian, első­sorban naponta végzett mun­kájukkal, támogattak az el­múlt évek során. Meggyőződé­sem, hogy a jelen és a jövő nemzedék­ boldogabb életének formálásában társadalmunk minden rétege 1969-ben is egységesen felsorakozik a történelmi mű folytatásához” — mondotta többek között Lo­­sonczi elvtárs. Fock Jenő, a Minisztertanács elnöke, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, az új év első estéjén a televízió kame­rái és a rádió mikrofonjai, az ország nagy nyilvánossága előtt válaszolt Megyeri Ká­roly és Szepesi György kérdé­seire. Az E­löki Tanács elnöke fogadta a diplomáciai képviseletek vezetőit A Budapesten akkreditált diplomáciai képviseletek veze­tői január 2-án, az új év al­kalmából jókívánságaikat fe­jezték ki Losonczi Pálnak, az Elnöki Tanács elnökén­ek. Az Elnöki Tanács fogadásán részt vettek Gáspár Sándor és Kisházi Ödön, az Elnöki Ta­nács helyettes elnökei, Cseter­­ki Lajos, az Elnöki Tanács tit­kára és Rácz Pál, a Külügy­minisztérium protokoll osztá­lyának vezetője. A fogadás szívélyes légkörben zajlott le. MAI SZÁMUNKBÓL: Kinevezték az új csehszlovák kormányt Citerás télidő A rádió és a televízió jövő heti műsora Az NB I. teljes sorsolása II újszülött az év első napján Az óév utolsó napjának délutánján lassan kiürülnek az utcák, hogy estére ismét meg­teljenek, szórakozni vágyó szombathelyiekkel. Kilenc óra körül benépesültek az étter­mek, vendéglők. Az éjszaka folyamán 6 ezer üveg pezsgő és 30 ezer liter bor fogyott el a nyilvános szórakozóhelye­ken. A szilveszteri ajándék­­tárgyak — papírcsákó, trom­bita, szerpentin, kéménysep­­rő figura — egy szálig elkel­tek. Sokezren szilvesztereztek otthon, családi körökben is. Hasonló a szilveszterihez az új év első napján sem akadt házasulandó. December 31-én 0 óra 5 perckor a szombathelyi szülé­szeten megszületett az év leg­első szombathelyi lakosa. A megyeszékhelyen e napon egyébként még tíz születést jegyeztek fel. Fényképész kollégáimmal együtt felkerestük az újszülöt­tet és édesanyját. — Mutatkozzál be kisfiú — szólítottuk az apró emberkét, aki azonban ránk se hederí­­tett, csak nagyokat ásított a nagyvilágba és aprócska kezé­vel a levegőt markolászta. Helyette a mama válaszolt: — Talabér Ferikének hív­nak, súlyom 3 kiló, és 51 cen­timéter hosszú vagyok. Ami a nevemet illeti, a nagyapám­nak köszönhetem, ugyanis csupa lány van csak A család­ban, s mivel én férfigyenk vagyok az ő nevét örökölte:*»­ Büszke is vagyok rá. — Megtudhatnánk valamit a szülőkről is? — Kérem. Talabér Istvánná vagyok, huszonöt éves és Fe­rike a második gyermekem. Az első kislány, 7 éves. Szom­bathelyen, a Csökkent Munka­képességűeket Foglalkozta a Ktsz-nél mint betanított festő dolgozom, férjem pedig a Vas megyei Tanácsi Építőipa­ri Vállalatnál műköves. A Bar­tók Béla körút 21-es számú­­házban, a szüleimnél lakun is. — Sok erőt, egészséget! Nős nagyra kisfiúi * — zentai — foto: — je — A Biztonsági Tanács elítélte Izraelt A Biztonsági Tanács szil­veszter éjjelén egyhangúlag el­fogadott határozatban ítélte el Izraelnek a beiruti nemzetkö­zi repülőtér ellen végrehajtott katonai akcióját. A határozat szerzői súlyos aggodalmuknak adnak hangot amiatt, hogy Iz­rael újabb agresszív cselek­ménye méginkább kiélezte a közel-keleti feszültséget Ha­sonlóképpen aggodalmukat fejezik ki a polgári légif­orga­­lom zavartalanságát fenyege­tő megnövekedett veszély mi­att Az egyhangúlag elfogadott határozat arra is rámutatott hogy Libanonnak joga van „megfelelő kártérítésre az iz­raeli fegyveres erők támadá­sával okozott károkért”, s fi­gyelmeztette Izraelt, hogy „ha az nyeinajta cselekm­ények megismétlődnek, úgy a tanács fontolóra veszi további lépé­sek megtételét annak érdeké­­ben, hogy érvényt szerezzen ha­tár­oza­tainak”. Malik, a Szovjetunió képvi­selője beszédet mondott a ta­nács ülésén. Az az egyöntetűség — álla­pította meg —, amellyel a Biztonsági Tanács tagjai el­ítélték az izraeli fegyveres erők bűnös tevékenységét, új­fent annak elismrése, hogy ha­ladéktalanul a lehető legeré­lyesebb intézkedéseket kell tenni a Tel-Aviv-i szélsőséges elemek megfékezése céljából. Mint a szovjet ENSZ-dele­­gátus a továbbiakban hangoz­­tatta, a Biztonsági Tanács egyes tagjai, — különösképpen néhány állandó tagja — saj­­nos csak szavakban ítélték el a Libanon ellen végrehajtott izraeli támadást, egyidejűleg azonban nem nyilvánították sem óhajukat, sem szándéku­kat, hogy a szavak után a tet­­tek mezejére lépjenek. A határozat azért — fűzte hozzá Malik — magán viseli a kompromisszum bélyegét A közel-keleti politikai rendezés és a közel-keleti béke érdeké­ben sokkal határozottabb és egyértelműbb döntést kellett volna hoznia a Biztonsági Ta­nácsnak. Ma kezdődik az Osztrák KP kongresszusa Pénteken kezdődik Bécsben az Osztrák Kommunista Párt XX. kongresszusa. Franz Muhri, a párt elnöke terjeszti elő a Központi Bizottság be­számolóját a politikai helyzet­ről és a párt feladatairól. Az új Központi Bizottság megválasztása után a kong­resszus hétfőn ér véget. Az osztrák testvérpárt Köz­ponti Bizottságának meghívá­sára a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizott­ságát Aczél György, a KB titkára és Pataki László, az MSZMP Győr-Sopron megyei bizottságának első titkára kép­viseli a kongresszuson.

Next