Vas Népe, 1969. március (14. évfolyam, 50-74. szám)

1969-03-01 / 50. szám

Világ proletárjai egyesüljetek! AZ MSZMP VAS MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A VAS MEGYEI TANÁCS LAPJA XIV. évfolyam, 50. szám____________________ Ara 80 fillér 1969. március 1. Szamba! Nyolc oldal­­ új nyomda A „vidéki" jelző — még ha nem sértő szándékkal hangzott is el — sokáig a másod- vagy harmadrendűt jelentette. A túlzott centra­­lizáció, a gondolati hozzá­­idomulás korában másmilyen töltése nem is lehetett. (Időn­ként, helyenként aztán meg­szülte önmaga ellentétét, a vidéki kivagyiságot is.) Ma viszont szélesedik a de­mokratizmus, s ennek folyo­­mányak­éppen minden táj, város, helység, ember asze­rint ítéltetik meg, hogy le­hetőségeihez képest mit pro­dukál, milyen készséggel szolgál az ország, a szocia­lizmus, a haladás és a tár­sadalmi stabilitás javára. A párt általános politikája min­denütt hat, mindenütt érvé­nyes, de ma már mindenütt fontos kötelesség e politika alkotó alkalmazása, a helyi kezdeményezés is. Mától fogva a szokásos hétköznapi hat oldal helyett nyolc oldalon jelenik meg a Vas Népe, s ez a növekedés éppen abból ered, hogy egy ilyen vidéki fórum, politikai napilap is fontosabb lesz a jövőben a táj és az ország életében, — a politikai, gaz­dasági, társadalmi, kulturális életben — mint eddig; első­sorban ezt fejezi ki a na­gyobb terjedelem is. Az is természetes, hogy a Vas Né­pe megnövekedett terjedel­me révén az olvasók külön­féle rétegeinek, korosztályai­nak stb. igényeit jobban ki­szolgálhatja, mint az elmúlt években. Tematikája, olvas­mányossága, hírközlésének gyorsasága, érdekessége — remélhetőleg — az eddiginél több ember, olvasó érdeklő­dését váltja ki, általános szellemi intenzitása az eddi­ginél nagyobb hatásokat kelt­het, ha a lap kollektívája, az olvasótábor szíves segít­ségével jól él a nagyobb ter­jedelem adta lehetőségekkel. A lap hírlapíró-gárdája arra törekszik, hogy megfeleljen e követelményeknek. A lap nemcsak tartalmára, de külsejére is többet adhat, mint eddig. A nyolc oldal eleve „újságabb”, mint a hat, nem szóraja olyan formái kötöttség .­are lapunkat, mint a helyszíne. Másrészt, most, amikor először jelenik meg nyolcoldalasan a Vas Népe, Szombathely vallonal új nyomdájának a termékeként „lát napvilágot”. J.illenet, a nyomdai berendezések közül ma még sok a régi, a kor­szerűtlen, s a nyomdai át­állás némi zavarokat is okoz­hat, a lap külső képe mégis szebb, érdekesebb lesz. És végül: Pontos kimutatás áll előt­tünk arról, hányan fizették elő a megnövekedett terje­delmű Vas Népét márciusra, négyszázzal többen, mint ahá­­nyan az előző hónapban. Köszönjük olvasóink nö­vekvő bizalmát! Ostromlott városok A lányok négyzettel szavaznak A halimbai búvóhely Kéményeket sodort le a lisszaboni földrengés „Elfogyott" 10 millió forint Türelm­et kérnek az útépítők Ki gondolná, hogy az idei — egyáltalán nem zord — tél­­igaunyi gouillot okozott az útépítőknek, a járműve­zetőknek. Pedig nem voltak szokatlanul nagy hidegek, hosszabb ideig tartó hóesé­sek, s mégis hatalmas károk keletkeztek a közutakban. A gyakori hőmérsékletvál­tozás — az éjszakák és nap­palok között — az ok. A nappal esett eső, felolvad hó beszivárgott a talajba, éj­jel aztán megfagyott, szétfe­szítette az úttest burkát, nap­pal ezt a hatást csak fokoz­ták az utakon dübörgő nem kis súlyú járművek köre-A KPM Közúti Igazgatóság előzetes becslése szerint a téi időjárás rekordot állí­tott fel. A kár az idén több mint tíz évre visszamenő­leg bármelyik évben­ meg­haladja a 10 millió forintot. Súlyosan megrongálódott például a 87-es és a 86-os számú fő közlekedési útvo­nal szombathelyi átkelő sza­kasza. Áldatlan a helyzet a nagy forgalmú 8-as főútvo­nalon is. Hosszú­pereszteg és Szemenye között például gyakran 10—15 centiméter mély gödrök „tarkítják” a betonutat. Ha lehet, még ennél is rosszabb a helyzet az ala­csonyabb rendű utakon. A KPM felkészült az utak javítására. A korábban csak májusban először üzemelő tompas adonyi keverőtálén, már holnap, azaz hétfőn megkezdi a bitumenes keve­rék gyártását éppen a szo­katlanul rossz állant­tok miatt Mihelyt megszűnik az ezelés, kiszáradnak a kátyúk, a lyukak, teljes kapacitás­sal megkezdik a munkát. Ad­dig ugyanis meddő kísérlet lenne a javítás, hiszen az anyag a nedves-vizes talajon nem köt meg. Hiábavaló munkára pedig nincs szük­ség. Érthető a gépjárművezetők bosszúsága is, akik levelek, panaszos, elmarasztaló hangú levelek özönével árasztják el a Közúti Igazgatóságot, hi­szen a rossz út balesetek előidézője lehet. Az igazga­tóság éppen ezért türelmet és megértést kér a gépjár­művezetőktől, óvatosabb ve­zetésre kéri őket, míg az idő­járás lehetővé teszi az utak gyors és minőségi megjaví­tását zentai A szép, tiszta Szombathelyért A Szépítő Egyesület megkezdte ••• Még meg sem száradt a tinta a nagy múltú — s a kö­zelmúltban újjáalakult — Szombathelyi Szépítő Egyesü­let alapító okiratán, máris arról adhatunk számot, hogy hozzáláttak a gyakorlati munkához. A hat szakosz­tály közül az egyik — a városegészségügyi — a na­pokban tartott ülést,­­ itt több olyan megállapodás született, aminek hasznossá­ga rövidesen mérhető lesz. Mindenekelőtt talán vala­mit a tanítóképző táján la­kóknak: április 1-ig eltünte­­tik a Nagykar utca végéről azt a jókora, s nem éppen esztétikus szeméttárolót, ami már évek óta itt éktelenke­dik s azon túl, hogy rontja a városképét, higiénikusnak sem mondható. Bár odébb van az idő,­­ a Derkovits elepiek számá­ra is van egy hírünk: jövőre már nem lesz gond a kido­bott és díszeitől megfosztott karácsonyfa, meghatározott rend szerint szállítja el a Városgazdálkodási Hivatal, hirdetések, falragaszok út­ján teszik majd közzé, mi­kor lesz karácsonyfa-szállí­tás. Ugyancsak a Városgazdál­kodási Hivatal vállalta: a lakók által gaztalanított vendégjárdákról szívesen el­szállítják a gyomot,­­ érte­sítsék őket. Ugyanők az idén egy új mosókocsit kapnak, remélhető, tisztábbak lesz-­ nek a szombathelyi utcák. Szót ejtettek a Március 15. tér erkélyeinek virágosítá­­si lehetőségeiről is, ötleteket — és segítséget — várnak a lakóktól is Az egyéb tervek között olyanok szerepelnek még, mint­ hogy higiéniai előadá­sokat tartanának iskolákban, felkérik a kereskedelmi vállalatokat a kirakatok színvonalasabbá és változa­tosabbá tételére. Gyermek az életünkben. A családtervezésről szóló cikksorozatunk első része a 4. oldalon olvasható. Fotó: — je — Helyet a mának! Szombathely. Bejczy utca. Lebontásra ,,ítélték” az utcá­nak e képen látható oldalát is. Bár a bontás megkezdése még odább van, — most a Kőszegi utcai hasonló házakon, a leendő új mozi helyén még álló épületeken a sor! — már ezeknek a falaknak is csak múlt­juk van. Szemben már sarjad a jövő, a modern, új városközpont. fotó: Jákfalvi Bírsági népibnöjk-választás As Elnöki Tanács ülése A Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tar­tott Megerősítette a Magyar Népköztársaság és a Szov­jet Szocialista Köztársasá­gok Szövetsége között kötött kulturális és tudományos együttműködési egyezményt. Törvényerejű rendeletével a felsőfokú híradás és mű­szeripari technikum, vala­mint a felsőfokú villamos­­gépipari technikum egyesí­tésével létrehozta a műve­lődésügyi miniszter felügye­lete alatt álló Kandó Kál­mán villamosipari műszaki főiskolát. Elhatározta megyei (fővá­rosi) bírósági és járásbíró­sági (városi, városi kerületi bírósági) népi ülnökök 1969. május 16 és június 20. kö­zötti választását. Megtárgyalta és elfogadta az igazságügyminiszter jelen­tését a kegyelmi ügyek inté­zésének 1968. évi tapaszta­lata­iról . Tizenkét esztendővel eze­lőtt írta alá a Magyar Nép­­köztársaság és a Szovjetunió kormánya az első kulturális és tudományos együttműkö­dési egyezményt. Ennek alapján sokrétű, gazdag kul­turális csere fejlődött ki országaink között. 1966 jú­niusában került sor a ma­gyar—szovjet kulturális és tudományos együttműködés távlati tervének kidolgozá­sára. 1967. májusában meg­alakult a magyar—szovjet kormányközi kulturális együttműködési bizottság, amely újabb lehetőségeket tárt fel kapcsolataink bőví­tésére. Az 1968 novemberé­ben aláírt új egyezmény alávető vonása, hogy a kul­turális és tudományos cse­rék mellett a közös munká­ra — együttes kutatásokra, alkotásokra — helyezi a hangsúlyt. Ennek megfelelően mind­két fél széleskörűen fejleszti a kooperációt és a szakosí­tást, támogatja közös kutató­­intézetek és tudományos la­boratóriumok felállítását, kutató-, tervező- és szerkesz­tő-kollektívák létrehozását, a közös és kölcsönös publiká­ciós tevékenységet. A szak­emberek megkülönböztetett figyelmet fordítanak a tár­sadalomtudományok eredmé­nyeinek az ideológiai harc­ban való közös felhasználá­sára. Külön fejezet foglal­kozik a kölcsönös szakem­berképzéssel, az oktatási együttműködéssel Ennek ke­retében a két fél elősegíti a felsőoktatási intézmények és az egyes tanszékek közötti közvetlen kapcsolatok kibő­vítését, az oktató-nevelő és kutató tevéken­ység összehan­golását. Támogatják, okta­tók, nyelv- és irodalomtaná­rok, lektorok közreműködé­sét és munkavállalását egy­más országában. Az eddiginél szélesebb keretek között te­szik lehetővé egyetemi hall­gatók és aspiránsok képzé­sét egymás egyetemein és főiskoláin, továbbá részvételüket termelési gya­korlatokon nyelvtanfolyamo­­kon, és szoros együttműkö­dést valósítanak meg a tu­dományos minősítés terüle­tén. A szerződé fe­k elősegí­tik a közös művészeti és közművelődési alkotó tevé­kenység valamennyi­­ formájét, művek közös ki­adását, közös szervezői kollek­tívák létrehozésát, a «vár­­tási és szotgrát*«»táji koope­­rációt. közös művészeti fesz­tiválok, továbbá találkozik szervezését, amelyeken idő­­szerű elméleti, művészeti problémákat vitatnak meg. Különös gondot fordítanak műfordítók képzésére és to­vábbképzésére. ★ Az 1966-ban megválasztott bírósági népi ülnökök meg­bízatása az idén lejár. A népi ülnököket, üzemek, vállalatok, állami gazdasá­gok, termelőt 1 7S„7‘i»„-o*н»k, társadalmi szervek és in­­tézmények dolgozói, vala­mint a lo^-’-a-nppégek ledő­lik és az n,~**kes tanácsok választják meg.

Next