Vas Népe, 1969. április (14. évfolyam, 75-97. szám)

1969-04-01 / 75. szám

Vik­ig proletárjai egyesüljetek. AZ MSZMP VAS MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A VAS MEGYEI TANÁCS LAPJA XIV. évfolyam, 75. szám_______________________________Ara 80 fillér 1969. április 1. Kedd Részleges termelés a Répcelaki Szénsavgyárban Vasárnap lezajlott az első két objektum műszaki átadása Vasárnap zajlott le a ja­nuár 2-i robbanás óta béna­i­épcelaki Szénsavgyár újjá­épített első két objektumá­nak műszaki átadása. Tizen­nyolc hatóság, szerv képvi­selői üzemi szemlén győződ­tek meg róla, hogy a súlyos károkat szenvedett üzem egyes részei készen állnak az újbóli termelésre. A ter­melés megkezdését jegyző­könyvileg engedélyezték. A technológiai folyamatban fontos biztonsági szelepek működését külön ellenőriz­ték a szakemberek. A helyreállított ipari szánsavgyártó üzem hétfőtől megkezdte a nem tisztított széndioxid előállítását, ame­lyet a III. és IV. osztályú széndioxidot igénylő ipari üzemek hasznosíthatnak. Ugyanebből a széndioxidból egyelőre jég helyett úgyne­vezett szénsavhavat is tud gyártani az üzem, amelyet közvetett hűtésre bármilyen vállalat felhasználhat. Elkészült az import szén­savat szállító vasúti és köz­úti tartálykocsik lefejtésére szolgáló állomás is. Ez lehe­tővé teszi, hogy mihelyt be­érkezik a külföldi szén­dioxid, megkezdhessék a patrontöltést. Szintén üzem­képes az M­ 6-os széndioxid gázkút távvezetéke. Hozzákezdtek egy tisztító­sor helyreállításához, s ezt július 1-re helyezik üzembe. Ekkor már helyi, répcelaki tisztított széndioxiddal tölt­hetik meg a patronokat. A második félévtől a szárazjég kivételével hazai szénsavból él "­trónból teljes lesz az ellátás. A gyár helyreállításának rendkívül nehéz munkáját a helyieken kívül a Dunántúli és a Budapesti Kőolajipari Vállalat dolgozói végzik. A helyreállítással párhuzamo­san gyorsított ütemben fo­lyik a gyár 200 millió fo­rintos rekonstrukciója. En­nek eredményeként megdup­lázódik a szénsav termel­és­ é-­­ 60 ezer tonnára emelke­dik. A mihályi üzemegységben, amely szintén nagy műszaki­biztonsági felülvizsgálaton esik át, pár nappal ezelőtt megkezdték az ipari szénsav gyártását. Sz. T. SZOT elnökségi ülés A SZOT elnöksége hétfőn ülést tartott, amelyen több társadalombiztosítási és egész­ségügyi kérdésről tárgyalt. Foglalkozott az üzemi egészségvédelem, az üzemor­vosi ellátás helyzetével. Megtárgyalta és elfogadta a SZOT társadalombiztosítási főigazgatóság és az egész­ségügyi minisztérium közös előterjesztését és javaslatát azokról az intézkedésekről, amelyek a negyedik ötéves terv időszakában szüksége­sek az üzemegészségügyi szolgálat továbfejlesztése ér­dekében. Az elnökség a gyer­mekgondozási segélyekről szóló kormányrendelet vég­rehajtását a SZOT -szabály­zattal rendezte. Napirendre került a mező­­gazdasági termelőszövetke­zeti tagok járadékának át­cserélésével kapcsolatos elő­terjesztés is. Az elnökség állást foglalt a SZOT irodalmi­ és mű­vészeti díjainak odaítélésé­ről. A díjakat május 1-e al­kalmából osztják majd ki. Koszorúzás és k­iadat emistek április 4-én Szombat­hé­ren Hazánk felszabadulásának 24. évfordulója alkalmából a járási székhelyeken április harmadikén este ünnepi megemlékezéseket tartnak. Szombathelyen április 4-én délelőtt negyed tízkor meg­koszorúzzák a szovjet hősök emlékművét a Pelikán park­ban. Az ünnepséget katonai díszszemle követi. Tíz órakor pedig KISZ-fiatalok ünne­pélyes fogadalom tétele kez­dődik a Művelődési és Sport­házban. MAI SZÁMUNKBÓL: Kína elutasította a szovjet jegyzéket ■ Bischer Annie hangversenye ■ Beszámoló az MIK—Ha adás mérkőzésről ■ Gyorslista a lottó juta­lomsorsolásról Fehér Lajos Zuglóban Fehér Lajos, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ja, a Minisztertanács elnök­­helyettese hétfőn Zuglóban látogatott A XIV. kerületi pártbizottság székházában tájékoztatták a vendéget Zugló terveiről, politikai, társadalmi életéről. Fehér Lajos időszerű bel- és kül­politikai kérdéseikről, vala­mint az új gazdaságirányí­tási rendszer tapasztalatai­ról és a további tennivalók­ról tájékoztatta a megje­lenteket Szombat délután és vasárnap Szombaton délelőtt (tíz óra tájban!) még csak ketten, a délu­tni órákban már száz­harmincan készítették a jár­dát Szombathelyen, a Nárai utcában. Folytatták vasárnap is (vagy hatvanani), sőt, hét­főn a déli órákban is lehet­tek 5—6 ház elő­t. Nemcsak a tükröt emelték ki (azaz a járda alapját készítették el), de gépjárművekkel sok föl­det is elhordtak. A Kalinin utcában (Óla­don) ahol szombat délelőtt embert sem láttunk, délután mintegy háromszázan dolgoz­tak, közöttük a szakmunkás­­képzős hallgatók, de a la­kók is. Hétfő­n, amikor újra a helyszínen jártunk, a víz­vezeték árkot 70—75 százalé­kos „elkészültségi” állapot­ban láttuk. Több utcában fog­ak jár­dalapok lerakásához, a la­pok lerakását megelőző föld­munkák elkészítéséhez. Több ezer járdalapot a helyszínre fuvaroztak, s ebben a mun­kában most vett részt elő­ször a lakosság. (Eddig a Helyszínre szállítás munkái­ban nem vettek részt.) Ilyen munkát végez­ek a Munká­csi és a Zetkin Klára utcák­ban is. Újperin­­en mintegy harmincan fákat vágtak ki, Szentkirályon három napon át 265-en dolgoztak, rendez­ték az iskolakertet, a Mun­kás utcát. A Vegyesipari Vállalat dolgozói a Puskás Tivadar utcáról a vállalati bejáróhoz vezető bekötőutat kavicsozták, üzemen belüli tereprendezéssel foglalkoz­tak mintegy ötvenen. A Mes­terséges Megtermékenyítő Ál­lomás dolgozói húszezer fo­rint értékű társadalmi mun­kát végeztek, lebontottak egy régit, alapoztak egy új épü­letet. Több sportpálya tiszto­gatása, csinosítása is folyt, meszelték az öltözőket. A Derkovits telepi iskola nö­vendékei például v.­símán a telep parkosított területein tisztítottak, gereblyéztek. Egyszóval szombat délután és vasárnap mintegy 3—4 ezer ember dolgozott Szom­­bathelyen. Mi szombat délelőtti kör­útunkon néztünk szét a vá­rosban. Előtte telefonon kér­tünk útbaigazítást a mun­kák színhelyéről. Nem eset, szó arról hoffy munka csak délután lesz! Néhány mun­kahelyet megnéztünk, s a jel­zett helyeken úgyszólván senkit sem találtunk. A la­punkban meggjelent vasárna­pi írás erről adott számot: „Délig mindössze kettőt lehe­tett találni a Nárai utcá­ban”. (Két járd népitó embert tudniillik) A szomszédos községekben százával taní­tunk embereket — dél al­őt'. Délutánra benénerednek Szombathelyen is a munka­helyek Az emberek, a gyá­rakból, üzemekből jöttek munkájuk végeztével. A szombat dólittá­ni vasár-TiaTTI t^TlVP'V plTiyn+rr|.OT'r1+,5?‘k a S’TiOm'h^t­r; a m.P'^te'loTvf p'mn*acr7nr­?tfc Aki — mást h tve —, t?rf­ TVba?efa7f'ott TYVT1-kp-t rém arra. fel tv VI a fi cnml­ntirrket. a munka csak délután kezdő­dik. lg! cárn'n isc.? Jk Tprf fr­tuk tPhff rn'v!i azt is anv később történt! sm olsdi társadalmi munkások egy csoportja vízvezetékhez ássa az árkot. Az Aczél-brigád egyik hegesztője kompresszort javít. (Képes riport a 3. oldalon) Tudósítóink jelentik Kulturális seregszemle Körmenden Vasárnap Körmenden a művelődési házban kulturá­lis seregszemlét tartottak. A járás több községe beneve­zett, öt kulturális csoport aranyérmet, hat ezüstérmet és több bronzérmet nyert. Ezenkívül több tánccsoport és zenekar oklevelet kapott. Szavalóversenyt is rendez­tek vasárnap A délelőtti be­mutatón tizenhatan vettek részt és a legjobbak a dél­utáni döntőbe kerültek. A döntő helyezettjeit oklevéllel jutalmazták. Torma Vince pel még egy tavaszi kőszegi kirándulás. Patronálóik se­­gítségével a közeljövőben in­dítják be a „katonahősök nyomdokain” mozgalmat. Többen részt vesznek a Ha­tárőrség által meghirdetett rajzpályázaton, örvendetes, hogy a szakasz tagjai min­denben élen járnak és ta­nulmányi átlaguk két tized­del emelkedett. Az eredmé­nyes működéshez hozzájá­rult Bóta Árpádné pedagó­gus és Szörényi Gyula ha­tárőr százados lelkiismeretes munkája, valamint a KISZ- szervezet támogatása Sím­ola Ferem Újabb szakmunkások a nemescsói tsz-ben A közelmúltban a Vépi Gépészképző Szakiskola ta­nárjai vizsgáztatták azt a 22 nemescsói traktorost, akik a tsz vezetőségének bíztatá­sára elhatározták, hogy el­sajátítják a mezőgazdaság­ban használt erőgépek keze­lésének tudományát. A tanfolyam hallgatói — méltóan a tsz jó hírnevéhez — komolyan vették elhatáro­zásukat és szorgalmasan ta­nultak. A huszonkét jelent­kező közül 13-an jó, 9-en közepes minősítést, illetve bizonyítványt kaptak. Az új szakemberek mun­kába állításával nem lesz gond az esetleges két műszak bevezetésével sem, ami egyik feltétele lesz az időben vég­zett mezőgazdasági tenniva­lóknak. Katovics Piroska Jól működik a balogunyomi úttörő halán­rszakasz A fél évvel ezelőtt meg­alakult úttörő határőrszakasz változatos program szerint dolgozik. ízelítő a program­ból: beszélgetés a hazáról, ismerkedés a fegyveres erők életével, fegyverismeret, lö­vészet, vetélkedők, kirándu­lások, játékok. A rendszere­sen, kéthetenként megtartott összejövetelekről az iskolai híradón is beszámolnak a nyilvánossá­gnak. A közeljövőben vendége­ket várnak a jáki úttörő határőrszakasz tagjainak és vezetőinek a személyében. Viszonzásként ők is felkere­sik Jákot. Tervükben szere­ 40 millióval megemelték Vas megye lakásfejlesztési tervét A negyedik ötéves terv nagyméretű lakásépítési programjának előjele érez­hető a Gazdasági Bizottság intézkedésében, mely szerint 1969-ben Szombathelyen és Vas megye járási székhe­lyein szövetkezeti lakásokra 40 millió forint pótelőirány­zatot engedélyezett. A megnövekedett lakásfej­lesztési terv — a megyei ta­nács­ok jóváhagyása alapján — így módosul: a 40 millió­­-k­int beruházási keretből "D­omb­’thelyen a Derkovits lakótelepen 143 szövetkezeti lakás épül, továbbá 16 taná­csi rendelkezésű lakást kap Körmend. A fennmaradó 6,5 millió forintos összeget 1970- ben kezdődő lakásépítkezé­sek területelőkészítésére (közművesítésre stb.) szán­ják, melyből Sárvár, Kőszeg és Celldömölk részesül. Szombathelyen a Bolyai utca és a Bartók Béla körút által közbezárt területen ki­vitelezésre kerülő szövetke­zeti lakások ip­oonis részét még az idén befejezi a VASÉP.

Next