Vas Népe, 1969. május (14. évfolyam, 98-123. szám)

1969-05-01 / 98. szám

f­ilag proletárjai egyesüljetek. AZ MSZMP VAS MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A VAS MEGYEI TANÁCS LAPJA XIV. évfolyam, 98. szám Ára 1 forint 1969. május 1. Csütörtök Történelmi parancs ! Világ proletárjai, egyesüljetek! — Több mint száz­esztendős már a jelszó, s ma is felhangzik minden világ­részen, a május 1-i seregszemléken. Mégis, megváltozott a világ, indokolt és idejénvaló újra kérdezni: mit jelent ma ez a történelmi csatakiáltás a mai proletáriátusnak, a mi számunkra? A kérdést azzal kezdhetjük — hiszen akadnak, akik ezt is tagadják — vannak-e egyáltalán még proletárok? Elnyomottak, kizsákmányoltak, kiszolgáltatottak van­nak a világon tíz- és százmilliószámra: proletárok ők. Munkából, alkotásból szabadon és békében élni akarók, uralkodó osztállyá szerveződő és a még urak uralma alatt élő proletárok, akiket egyaránt háborúval fenyeget a tőkés világ érdekszövetség, s azok, akiket szegénység, elmara­dottság, apáitól örökölt történelmi körülmények börtöne választ még el, akadályoz a szabadságban­ élésben — van­nak százmilliószámra — proletárok ők is. A szó értelme, tartalma az idők folyamán változott, de lényege, funkciója , hogy ők az emberiség többsége, ők építik munkájukkal, tudásukkal, mindennap újra és újra az anyagi világot, ők teremtik a holnapot, amelyben mi és gyermekeink is élni fogunk, s hogy ezt még mindig nem tehetik biztonságban és szabadságban ezen a földgolyón — ez nem változott az utolsó negyedszázadban sem. A proletárok hadserege megváltozott összetételében és megnőtt létszámában. A modern élet megköveteli a szolgáltatások fejlesztését, mindenütt sokkal többen dolgoznak most a szolgáltató­iparágakban, mint ezelőtt, s ezeket részben alkalmazottak­nak minősíthetjük, de proletárok ők is. Egyre kevesebb munkáskéz kell a modern mezőgi­zdaságban: proletárok lesznek parasztokból is. Közvetlen termelőerővé vált a tudomány, s tudósok, szakemberek, akik döntő szerepet játszanak egy-egy ország, az egész világ fejlődésében, a békés- és a haditechnika fejlesztésében — nem tőkések, hanem bérből fizetésből élők óriási többségükben. Proletárok? A szó régi értelmében nem. De ők is a dolgozók tömegéhez tartoznak, akár tudják és vállalják ezt, akár nem; odaköti őket a társadalmi termelésben el­foglalt helyük, érdekeik — és jövőjük is. A májusi sereg­szemlén — ha szó szerint vesszük a szót — a proletárok­nak és szövetségeseiknek minden eddiginél nagyobb se­regére tekinthetünk szét a világban. _ Milyen ma a világproletariátus helyzete? Jobb, mint ezelőtt volt , ha anyagi életkörülményeit tekintjük. Mióta létezik a Szovjetunió, van szocialista világrendszer, a tőkések is mindent megtesznek, hogy „tompítsák az osztályharc élét”. Lehetetlen úgy bánniuk a dolgozó tömegekkel, akiknek választásuk van, akik egy másik társadalmi rendszert is látnak maguk előtt, mint régen, amikor mindenütt a tőke volt az úr. Persze, nem­csak erről van szó. A társadalmi forradalmat a termelő­erők fejlődése kényszeríti ki, amely nem tűri a régi ter­melési, hatalmi, emberek és országok közti viszonyokat. A tőkének szüksége van belső piacra, hogy a megnöve­kedett termelési kapacitás termékeit elhelyezhesse. Na­gyobb bérrel, hitelakciókkal, reklámmal igyekszik erősíteni az elhelyezési lehetőséget, a piacot saját országában és világszerte. Mégis, úgy él a világ, olyan vissza-visszatérő feszültséghullámok közepette, olyan atomfenyegetés árnyé­kában, olyan egyenlőtlenségek között, amelyek világrészek, népek milliárdjai közt feszülnek a harmadik világban és a fejlett ipari országok között, hogy mindinkább nyilván­való: nem lehet sokáig a régi módon élnie. És az új élet­viszonyok, az új együttélési formák keresése, a népek és egyének egymáshoz való viszonyának elrendezése kétség­telenül a nagy nemzetközi egységbe­rendeződés, a termelés és elosztás társadalmasítása, a közös erőfeszítések, közös védelem, a nagyobb szabadság, a nagyobb demokrácia , a szocializmus felé halad. S itt érkeztünk el oda, hogy milyen a mai prole­tariátus, a dolgozók megnövekedett hadseregének tudata a világról, önmagáról, élete, sorsa, békéje és harca pers­pektíváiról? E tekintetben a helyzet ellentmondásos, sőt zűrzavaros; mindenképpen átmeneti, kialakulatlan. A proletariátus kü­lönböző osztagai közös vágyakat és célokat táplálnak, még­­sincs közöttük egység. Magán a szocialista világrendszeren belül is szembekerültek egymással országok, mint a leg­szomorúbb példa, Kína esete is mutatja. Olyan időszakban történik ez, amikor a tőkések a legmodernebb technika kifejlesztésének roppant költséges feladata megoldására, a nagy szériákban való termelés elkerülhetetlen szüksé­gessége és a piac kitágítása érdekében nemzetek fölötti szervezeteket hoznak létre. A tőke internacionalizáltabb, mint bármikor ezelőtt. Ez érthető is; annak megóvására, ami van, annak konzerválására, ami volt, könnyebb szö­vetkezni, mint kivívni valami újat, még sosem-voltat, még nem­ birtokoltat. És talán éppen ezért, ebben az időszak­ban a világproletariátus egysége még alapvető kívánni­valókat mutat, nem éri el a követelmények szintjét. Pedig egyre határozottabban alakul ki az emberiség fejlődésének két fővonala: a békét, emberi életet, a modern termelőerőkkel való virágzó együttélést a tömegek szá­mára, minden nép számára biztosító szocialista törekvések fővonala — és a mindig új tartalékokat harcbavető, ha­talmas — de alap-ellentmondásait megoldani nem, csak elodázni képes — imperializmus világuralmi törekvéseinek fővonala. Ezek közt folyik a harc, akár akarjuk, akár nem! Ebben a korszakban, ami veszélyekkel terhes, de az ember előtt végtelen távlatokat nyitó világunkban, ha más­ként is, mint egy évszázaddal ezelőtt, de változatlan a történelem­ parancsa: Világ proletárjai, egyesüljetek! P. L . ­ MAI SZAMONKBÖt! i Merénylet Saigonban | Tekintetes bíróság Vasi pártoktatók kerekasztala Alapkőletétel Körmenden Dunaújváros*—Haladás 2:0 (1:0) i i ünnepi menetrend M­a reggel Szombathe­lyen a városi tanács fú­vószenekara járja az ut­cákat, köszönti a munkás­­osztály nagy ünnepe alkal­mából a megyeszékhely la­kóit. Tíz órakor a város két parkjában — a Puskin­ban és a Jókaiban — ün­nepi köszöntők hangzanak el A Puskin parkban dr. Kelemen Ferenc, a megyei tanács vb elnökhelyettese, a Jókai parkban Vinkovits János, a megyei párt vb tagja, a KISZ Vas megyei Bizottságának első titkára köszönti az ünneplőket. A köszöntők után gazdag kulturális programban vá­logathatnak mindkét he­lyen. Délelőtt 11 órakor a városi tanács fúvószeneka­ra a Savaria Szálló előtt,­ az ifjúsági fúvószenekar pedig a Köztársaság téren ad térzenét. A délutáni program 3 órakor sportműsorral kez­dődik. Súlyemelő-, torna-, és birkózó-bemutatók lesz­nek. 16 órától a Saturnus-, illetve Mystral-zenekar és szólistáik lépnek fel. Az üzemek, vállalatok fiataljai szórakoztató sát­rakat állítottak fel. Lehet célbalőni, tárgyakat „hor­gászni”, léggömböket vá­sárolni. Szengotthárdon szabadté­ri színpadon hangzik el a köszöntő, amit műsor, vé­gül pedig majális követ. A kőszegiek a sportpályán elhangzó köszöntő után kulturális és sportbemuta­tókban gyönyörködhetnek. A körmendiek a Várkert­ben szórakozhatnak. Vas­váron, mint már évek óta a kiserdőben ünnepük má­jus elsejét Sárváron a vár parkjában hangzik el kö­szöntő. Répcelakon ifjúsági találkozóra kerül sor, a környékbeli fiatalok rész­vételével. Leggazdagabb vidéki prog­ramnak a celldömölki ígér­kezik Ma van ugyanis a Kemenesaljai Napok nyi­tánya. Zenés ébresztő kö­szönti reggel a járási szék­hely lakóit. Délelőtt ifjú KISZ-tagok avatására ke­rül sor és megnyitják az ipari tanulók vizsgareme­­keib­ől és az úttörő szak­körök munkáiból összeállí­tott kiállítást. Tíz órakor ünnepi nagygyűlést rendez­nek a ligetben. A nap ma­jálissal ér véget. Losonczi Pál látogatása Csongrádban Losonczi Pál, az Elnöki Ta­nács elnöke szerdán Csong­­rád megyébe látogatott. Dél­ben felkereste a szentesi Árpád Termelőszövetkezet kertészeti üzemegységét. A szövetkezet telepén Győri Im­re, a Csongrád megyei párt­­bizottság első titkára. Török László, a megyei tanács vb­­elnöke, dr. Simka István, a TOT titkára fogadta a ven­déget. Losonczi Pál ezután a szö­vetkezet vezetőinek kalauzo­lásával megtekintette a tsz 16 ezer négyzetméteres, kor­szerű kertészeti kombinát­ját és a szabadföldi primőr­ültetvényeket. Beszélgetett a szövetkezeti gazdákkal, akik elmondották, hogy a gazda­ság évente 17 millió forint értékű zöldségféleséget ter­mel, s ennek hatvan száza­lékát exportálják. Elindult Szombathelyről a 3. panelvonat Szerdán határidő előtt tíz nappal elkészült a MÁV szombathelyi járóműjavító műhelyében a legújabb ház­gyári elemek szárítására alkalmas speciális szerel­vény. A 19 kocsiból álló vonatot, amelyen rendkívül gazdaságosan és gyorsan szállíthatók a házgyári ele­mek, ünnepélyesen indítot­ták Dunaújvárosba, ahon­nan a Csongrád megyei építkezésekhez szállít majd házgyári elemeket. A győ­ri házgyár is érdeklődik a ,,panelvonat” iránt. Sopron­ba és más nagyobb épít­kezésekhez szándékoznak vele elemeket szállítani. Fotomontázs: Nagy Ottó

Next